Tải bản đầy đủ

hợp tác là nhu cầu tất yếu của mọi thời kì, nhưng mức độ và hiệu quả của hợp tác lại phụ thuộc vào trình độ và sự phát triển của lực lượng sản xuất

TIÊ
̉
U LUÂ
̣
N
KINH TÊ
́

̣
P TA
́
C
Đê
̀
ta
̀
i:










































!



"#

$


%





&















!#

%



'











'

(

)


̉
ĐÂ
̀
U


 !"#$%&%"#'" '"
(%)"%)**%+, -.&%"#/
"#0"#1213"45)%(%67("8
"+"91:1/)%361;
"< "(%=% )%,+>
)"?%"3/)%361;?@"&%
67 /(+%/A"&%8 @%&%8>B%18C
%18#D%+" )%+D%+"(%218
4

E

F
)%G
H
/
E
&%%"
E

I
&
E
1
I
1
F
214J
F

I

/
I
%
F
)"
K

F
8
F
11
K
"
F
&
E
&%<4L
K
"M
H
<,
E
"
K
1
K


K
61
F
1
K
&%%"
E
 8)&
I
% 
E
1&"
I
1
I
/
H
%
K
&
F
%"
E
1

K
/
K
%)/
E
"
F
1
K
%
E
"
K
/
I
""
F
1
K
8, G
F

E
1
I

F

"
E

F
4N1
I
%
F
"
F
"
I
1"
E
1
E

E
" 
K
61
F
&%%"
E
%,
E

&%G
F

F
 )
K
%
E
"<
F
&
E
%1
K

I
""
F
 G
F

E
1
I

F
8
F
1&
F
1O
E
 1
F
</
H

F

E
"
B. NÔ
̣
I DUNG
I. TÂ
̀
M QUAN TRO
̣
NG CU
̉
A HƠ
̣
P TA
́
C TRONG NÔNG NGHIÊ
̣
P VA
̀
HIÊ
̣
U QUA
̉
1. Tâ
̀
m quan tro
̣
ng cu
̉
a hơ
̣
p ta
́
c trong nông nghiê
̣
p
&%3"118#"45?1P66/ @"Q%
7O"  ).)<$ CR-1213
"" 8OCQ)?%,%/A"4N118#SO+
TU//1)189)%<%""#V21)W%
4B%/A"+<X<%OY%78("T/%T%"
T;8 1/O1("$%" :++OY%78D%
(Q/4J+.)"Z4[7("%)":
1V1%;" :%<% ("
<1%)P%Q45)%1(\%+"1%)%
361;&%%"#+")"% &%<V""#". 
%",%%")&%31\"D%%"#1213361;4
5)%A"%"21 "(7++%%+9"21\
</%"(%8%%"91+, ;)%361;
&%%"#4](".<R18%^)!%:@
&%<"#V"%+V"()"4
Thứ nhất )%361;&%%"# C_%/A"&%<V1
-/&%%"#/O+ 1\O3#- 8+ "O 444
NCC)!%?%&%<`+"Za%%V
14518" ""#1b"OBcd e"1\)?
1>:*+)^")/A%1"%" O+&%
\/%")OO:;/%&%3O3/O+0
;/% 1\)?1%"34f-8: 8:'"(3""1-/
&%%"# &%+=%1OO33;/%".
-18:&%<"-@4J"<"#@
*-1V1:%1=1%;+18. Z=%1\
/%"%"Og%"3".-184h1+WD%
\""?%('"((%a<R%)=%)1(%:4
i"3".V1()%$%,%1-&%<4
Thứ hai "218&^Y'"("&%;8"0
3,%V1/j:?%(&%<++1C
a<R%"#1213"8+RR)%&%%"#/k8
% 8%-" #\%;8Q>i"3<R'"(+3
,%V1/:T%&%)%O"8+8:*&%
a<R%&%1;Q%)?"(81<R"
<4B/%1("(&%<+D%1V1D\11%
"8%-" W%/A"=%P$1"8W*
<D%"8)/81)$%a)1(%:4B/
-8 R.\"/%371V1.
")%@ 1+:"%l"#<R&%<
"", 1-4
Thư
́
ba %8%+"91&%%#"O(Wm1-
%;/%,%1;8)=%-1&"45?%%/A"&%<
++"-W )"%"# )1%
%"1 O(18&%:"1W^"$%"
m,%,1&""4](.<R? (+bn(
&%<%/A"dMP;5)d 67o 18#NV1dp g5)
f"&%3"+"91;" WD"9S1U(l
&%W)3/%%%4J"91"#=%444<8)=%)1
1MDR. O%)/%"4q"#1?%&%<
"218&)1%O::+/$%"#)8
&%rN1)3A"'"&%<&%&%$%"#
/?)4
Thứ tư %88(O(-&%^%/A""1<D%21
"#s4W1\1s+,%Z7"#1
%+)18:%1=%\4B1&%<Q%%1\
&%3:/21^""21 "1
)%$%\-.61;s1)/%":&%<
V8@"%l+"21M45Z%/A""1&% 3
61;<"%"#>&%tD)%O\"3
("-"%""4f"218&^Y Q361;
81<"%"#O33s&%<)?.9
\/% ?&%=%;9;/%1C>:+
,%Z/%"#1 ,%Z%-iOiuc8
f"Mi"1R"%"rJ/"918 &%<);V
"14N"@OO\%;9%"\%
218): A""%"M)=%>:"1W*+/%
&%3%"919\/% O33#"s
=%;9;/%4qQ8@*+,%"1
R3s@"<%"#8/%"4=%
"1R3s*218)vk\/% ;/% 218 A""
%"% %"3"91"#4f"#"@VO
O\%;@361;4h1+'"")%@
*a)1(%:M218):m1-; a
<R%1\O3#-MwQ% O33%/A"3
61; %/A"a<R%&%3O3#&")/A%.%": %
6+W4J"918+%l)!%&%<SLxBUyZ=%z)/
"Sh{B[|}5U4_" (&%<361;)218&)%)"
:+::\"Z=%"1R3s4
B/%\&%<f"#B361;"218&^ VD ,g
361;%"^"/%"13,% /%/%)%O1&
O4N.:-8 &%<V"361; D%68<%
1&"</~%/%"#1&%3:4J8
4h*/$%"91?%Y&%
/4
Thứ năm @&%<T%%1\$%
<%"#O"61;s1&%34f"#Z=%"?%
&%<"/%%.^"*)".);458+
<%"#%1\Z(=%"@:W*%"3
V1\"%"3".Z%""#=%45
<%"#+%"3/".%"<4
2. Hiê
̣
u qua
̉
cu
̉
a sư
̣

̣
p ta
́
c: ơ
̉
vu
̀
ng đô
̀
ng bă
̀
ng sông cư
̉
u long:
• 61
F
&%&
E
M"
I
1),n••€1
K
1
I
%&
I
%O,
I
%&%/
K
1%
OG
I
211
E
1
K
%/
I
"&%<
I
••€%G
I
&
I
%‚
F
%4"
E
121
K

K
61
F
&%&
E
1
F
 
K
M
K
/
E

F
4LG
I
21&H"&
E
yw%/
I
"z

F
b &H",1
E
ƒ w)"
E
1&
I
%4
• 5MG
I
/
F
)%)
E
"k"
F
"
E
121
K

F
"
I

K
61
F
&%
%"
E
 OG
I
21&H")%)
E
"/
K
<1
E
%• •
F
 1
E
/
I
• ƒ„b n
)"
E
1&
I
%‚%/
I
"‚
F
%4
• 5MG
I
/
F
5[k
F
/
F
%1
I
1
I

F
8
F
1&
F

I
1
I
 
I
1)
&%
K
 68</
E
%/
E
"
I
1&%)G
I
1
K
8
E
" 
F

E
/
E

F
)"
K

%"/
H
%
I
1&")&
I
%1
K
8
K

I
)&
I
%)
E
4N18
K
%"
E
G
H
1
E

&%<4
B%"1P=%O!%&%Na1q%yJLhNqz;8 (()=%
Q"<"#.)…*"#1213%;•†€V(361;+
218&^b4](%"1B%%5%""y‡Lz
;8 ,%1;(%)%(&%<+</"b‚w; ;

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×