Tải bản đầy đủ

Hệ thống quản lý dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình của huyện Cát Hải

Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Mục lục
Mục lục.........................................................................................................................1
Lời nói đầu....................................................................................................................3
Lời giới thiệu.................................................................................................................4
Chơng I: Phơng pháp phân tích và thiết kế hệ thống....................................................6
I. Khái niệm về hệ thống thông tin...............................................................................6
II. Phân loại HTTT........................................................................................................7
III. Các phơng pháp tiếp cận HTTT............................................................................10
IV. Phơng pháp phân tích thiết kế hớng cấu trúc........................................................14
V. Tổng quan về SQL Server......................................................................................16
VI. Tổng quan về ngôn ngữ Visual Basic ..................................................................19
Chơng II: bài toán.......................................................................................................21
I. Giới thiệu bài toán...................................................................................................22
II. Phát biểu bài toán...................................................................................................22
III. Sơ đồ hoạt động.....................................................................................................28
Chơng III : phân tích bài toán.....................................................................................32
I. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh.....................................................................................32
1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh....................................................................................33
2. Biểu đồ phân rã chức năng......................................................................................35

3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu:..................................................................................37
4. Xây dựng ma trận thực thể chức năng....................................................................37
5. Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu:............................................................................39
b, Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu mức 1:................................................................41
.....................................................................................................................................42
* Quản lý các biện pháp KHHGĐ:.............................................................................43
* Thống kê báo cáo:....................................................................................................44
*Quản lý nhân khẩu:...................................................................................................46
.....................................................................................................................................46
* Quản lý phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ:.....................................................................48
.....................................................................................................................................48
*Quản lý trẻ sinh ra:...................................................................................................48
.....................................................................................................................................49
Chơng iv: xây dựng mô hình dữ liệu quan niệm.........................................................49
I. Mô hình dữ liệu quan niệm.....................................................................................50
1. Liệt kê chính xác và chọn lọc thông tin.................................................................50
2. Xác định các thực thể..............................................................................................51
3. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể.................................................................52
Nhân khẩu...............................................................................................................52
Tử vong...................................................................................................................52
Nhân khẩu...............................................................................................................52
Chuyển đi................................................................................................................52
Nhân khẩu...............................................................................................................52
Chuyển đến.............................................................................................................52
Lê Thị Khang CTL101
1
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Nhân khẩu...............................................................................................................52
Sổ hộ khẩu...............................................................................................................52
Sổ hộ khẩu...............................................................................................................52
Nhân khẩu...............................................................................................................53
Xã( thị trấn).............................................................................................................53
Sổ hộ khẩu...............................................................................................................53
CTV.........................................................................................................................53
Xã( thị trấn).............................................................................................................53
Nhân khẩu...............................................................................................................53
bptt..........................................................................................................................53
Nhân khẩu...............................................................................................................53
Nhân khẩu ..............................................................................................................53
Dân tộc....................................................................................................................53
trẻ sơ sinh................................................................................................................53
4. Mô hình ER.............................................................................................................53
Ctv DÂN Số............................................................................................................54
Xã(THị TRấN)........................................................................................................54
Chuyển đến.............................................................................................................54
Nhân khẩu...............................................................................................................54
Chuyển đi................................................................................................................54
Tử vong...................................................................................................................54
DÂN TộC................................................................................................................54
Sổ Hộ KHẩU...........................................................................................................54
BPTT.......................................................................................................................54
TRẻ SƠ SINH..........................................................................................................54
II. Mô hình quan hệ....................................................................................................55
Chơng V: một số giao diện của chơng trình...............................................................59
I. Thiết kế giao diện....................................................................................................59
II. Một số giao diện của chơng trình...........................................................................64
1. Giao diện đăng nhập...............................................................................................64
2. Giao diện chính.......................................................................................................65
3. Một số giao diện cập nhật.......................................................................................67
4. Một số form báo cáo...............................................................................................73
Kết luận.......................................................................................................................78
Các tài liệu tham khảo................................................................................................79
Lê Thị Khang CTL101
2
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Lời nói đầu
Đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi sinh viên sau khi hoàn
thành chơng trình học lý thuyết sau hai năm học liên thông trong trờng đại học. Nhờ
có đợt đồ án này giúp sinh vên đi sâu tìm hiểu thực tế tại cơ sở thực tập, vận dụng
kiến thức đã học vào thực tế.
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Cát Hải tuy là đơn vị sự nghiệp mới
thành lập nhng có trách nhiệm quản lý toàn bộ số dân tại huyện đảo. Từ khi thành
lập đến nay trung tâm có rất nhiều cố gắng trong việc quản lý dân số và các biện
pháp kế hoạch hóa gia đình, đạt rất kết quả cao.
Trong suốt quá trình thực tập tại trung tâm đã giúp em có thêm nhiều kiến
thức về quản lý.
Lê Thị Khang CTL101
3
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Lời giới thiệu
Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, nó trở thành
món ăn tinh thần trong cuộc sống. Thế kỷ XXI chính là kỷ nguyên của ngành công
nghệ thông tin. Công nghệ thông tin nói chung và tin học nói riêng đang phát triển
mạnh mẽ ở tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó cóViệt Nam.
Vì vậy tin học hóa đang dần thay thế con ngời làm những công việc hàng
ngày mà họ đang làm. Do đó em đã cố gắng xây dựng một chơng trình quản lý hệ
thống tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của ngời dùng hiện nay và hệ thống quản lý đó
không hề xa lạ với chúng ta, mà rất gần gũi với chúng ta.
Đó chính là hệ thống quản lý dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
của huyện Cát Hải.
Hệ thống này sẽ giúp họ nhiều công việc có ích, nh tìm kiếm nhân khẩu, lu trữ
thông tin đợc nhiều,có thể sao chép hoặc sửa thông tin về một nhân khẩu, hoặc sổ hộ
khẩu
Xin chân thành cảm ơn mọi ngời đã xem tài liệu này của em!
Lê Thị Khang CTL101
4
B¸o c¸o tèt nghiÖp Qu¶n lý D©n sè - KHHG§
-----------------
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Nguyễn Thị Thanh Thoan
giảng viên khoa công nghệ thông tin - Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Người đã tận
tình hướng dẫn luôn động viên em trong những lúc khó khăn, đã tạo điều kiện giúp
đỡ em về mọi mặt để em sớm hoàn thành đề tài này.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo khoa công nghệ thông tin Trường
Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập tại
trường và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến, trao
đổi , hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải phòng, ngày tháng năm 2009
Sinh viên: Lê Thị Khang
Lª ThÞ Khang – CTL101
5
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Chơng I: Phơng pháp phân tích và thiết kế hệ thống
I. Khái niệm về hệ thống thông tin
1. Tổng quát về HTTT.
Phát triển một hệ thống thông tin (HTTT) là quá trình tạo ra một HTTT cho
một tổ chức. Quá trình đó bắt đầu từ khi nêu vấn đề cho đến khi đa hệ thống vào vận
hành trong tổ chức. Với thực tiễn của nhiều năm xây dựng các HTTT, những cơ sở
phơng pháp luận phát triển HTTT đã không ngừng đợc hoàn thiện và bổ sung cho
phù hợp với sự phát triển của công nghệ và các điều kiện môi trờng đã biến đổi. Cho
đến nay, phơng pháp phát triển HTTT hớng cấu trúc đã đạt đến mức hoàn hảo.
* Khái niệm và định nghĩa.
Có nhiều định nghĩa về hệ thống thông tin khác nhau và các khái niệm liên
quan. Về mặt kĩ thuật, HTTT đợc xác định nh một tập hợp các thành phần đợc tổ
chức để thu thập, xử lý, lu trữ, phân phối và biểu diễn thông tin, trợ giúp việc ra
quyết định và kiểm soát hoạt động trong một tổ chức. Ngoài các chức năng kể trên,
nó còn có thể giúp ngời quản lý phân tích các vấn đề, cho phép nhìn thấy đợc một
cách trực quan những đối tợng phức tạp, tạo ra các sản phẩm mới. Liên quan đến
HTTT là các khái niệm sẽ đề cập đến nh dữ liệu, thông tin, hoạt động thông tin, xử
lý dữ liệu, giao diện,...
Dữ liệu (Data) là những mô tả về sự vật, con ngời và sự kiện trong thế giới
mà chúng ta gặp bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, nh bằng kí tự, chữ viết, biểu
tợng, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói,...
Thông tin(Information) cũng nh dữ liệu, đã có nhiều cách định nghĩa khác
nhau. Một định nghĩa bao trùm hơn cả, xem thông tin là dữ liệu đợc đặt vào một ngữ
cảnh với một hình thức thích hợp và có lợi cho ngời sử dụng cuối cùng.
Các hoạt động thông tin(Information Activities) là các hoạt động xảy ra
trong một HTTT, bao gồm việc nắm bắt, xử lý, phân phối, lu trữ, trình diễn dữ liệu
và kiểm tra các hoạt động trong HTTT.
Xử lý (processing) dữ liệu đợc hiểu là các hoạt động tác động lên dữ liệu nh
tính toán, so sánh, sắp xếp, phân loại, tổng hợp... làm cho nó thay đổi về nội dung, vị
trí hay cách thể hiện.
Lê Thị Khang CTL101
6
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Giao diện (interface) là chỗ mà tại đó hệ thống trao đổi dữ liệu với hệ thống
khác hay môi trờng. Ví dụ: giao diện của một HTTT thờng là màn hình, bàn phím,
chuột, micro, loa, hay card mạng...
Môi trờng (enviroment) là phần của thế giới không thuộc hệ thống mà có t-
ơng tác với hệ thống thông qua các giao diện của nó.
2. Hệ thống quản lý.
Trong các HTTT, HTTT quản lý (management information system - MIS) đợc
biết đến sớm và phổ biến nhất. Đối tợng phục vụ của HTTT quản lý thực sự rộng hơn
rất nhiều so với ý nghĩa bản thân tên gọi của nó. HTTT quản lý là sự phát triển và sử
dụng HTTT có hiệu quả trong một tổ chức.
Năm yếu tố cấu thành của HTTT quản lý xét ở trạng thái tĩnh là: Thiết bị tin
học (máy tính, các thiết bị, các đờng truyền, ... phần cứng), các chơng trình (phần
mềm), dũ liệu, thủ tục, quy trình và con ngời. Các định nghĩa về HTTT trên đây
giúp cho việc định hớng quá trình phân tích, thiết kế hệ thống. Tuy vậy, sự mô tả này
là cha đủ, cần đi sâu phân tích hệ thống cụ thể mới có đợc sự hiểu biết đầy đủ về một
hệ thống thực và cho phép ta xây dựng cơ sở dữ liệu, các chơng trình và việc bố trí
các thành phần bên trong nó.
II. Phân loại HTTT.
Lê Thị Khang CTL101
Phần cứng Phần mềm Dữ liệu
Thủ tục Con người
Công cụ Nguồn lựcCầu nối
Nhân tố có sẵn Nhân tố thiết lập
Các yếu tố cầu thành của HTTT
7
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
1. Hệ thống tự động văn phòng.
Hệ thống tự động văn phòng là HTTT gồm máy tính với các hệ phần mềm nh
hệ, xử lý văn bản, hệ th tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc, bảng tính, chơng trình
trình diễn báo cáo... cùng các thiết bị khác nh máy fax, máy in,.. chúng đợc thiết lập
nhằm tự động hoá công việc ghi chép, tạo văn bản, và giao dịch bằng lời, bằng văn
bản làm tăng năng suất cho những ngời làm công tác văn phòng.
2. Hệ thng truyền thông.
Hệ thống truyền thông giúp cho việc thực hiện các trao đổi thông tin, dữ liệu
giữa các thiết bị dới các hình thức khác nhau với những khoảng cách xa một cách dễ
dàng, nhanh chóng và có chất lợng. Hệ thống này đóng vai trò phục vụ cho các
HTTT quản lý, hệ trợ giúp điều hành và các hệ khác hoạt động hiệu quả. Ngày nay,
trong điều kiện phát triển của Internet, truyền thông đợc xem nh một bộ phận của
HTTT.
3. Hệ thống xử lý giao dịch.
Hệ thống xử lý giao dịch là một HTTT nghiệp vụ. Nó phục vụ cho hoạt động
của tổ chức ở mức vận hành. Nó thực hiện việc ghi nhận các giao dịch hàng ngày cần
thiết cho hoạt động nghiệp vụ của tổ chức để giao dịch với khách hàng, nhà cung
cấp, những ngời cho vay vốn nh hệ thống lập hoá đơn bán hàng, hệ thống giao dịch
ở các ngân hàng, hệ thống bán vé của các hãng hàng không Nó là HTTT cung cấp
nhiều dữ liệu nhất cho các hệ thống khác trong tổ chức.
4. Hệ cung cấp thông tin thực hiện.
Hệ cung cấp thông tin thực hiện có từ rất sớm, nó cung cấp các thông tin thực
hiện các nhiệm vụ trong một tổ chức. Nó là hệ máy tính nhằm tổng hợp và làm các
báo cáo về quá trình thực hiện công việc ở các bộ phận trong những khoảng thời gian
nhất định. Các tổng hợp, báo cáo đợc thực hiện theo mẫu với nội dung, quy trình
tổng hợp rất đơn giản, rõ ràng và có định hạn thời gian.
5. Hệ thống thông tin quản lý.
Hệ thống quản lý trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức nh lập kế hoạch,
kiểm tra thực hiện, tổng hợp và làm các báo cáo, làm các quyết định quản lý trên cơ
sở các quy trình thủ tục cho trớc. Nhìn chung, nó sử dụng dữ liệu từ các hệ xử lý
giao dịch và tạo ra các báo cáo định kỳ hay theo yêu cầu. Hệ này không mềm dẻo và
ít có khả năng phân tích.
Lê Thị Khang CTL101
8
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
6. Hệ trợ giúp quyết định.
Hệ trợ giúp quyết định là hệ máy tính đợc sử dụng ở mức quản lý của tổ chức.
Nó có nhiệm vụ tổng hợp các dữ liệu và tiến hành các phân tích bằng các mô hình để
trợ giúp cho các nhà quản lý và những quyết định có quy trình (bán cấu trúc) hay
hoàn toàn không có quy trình biết trớc (không có cấu trúc). Nó phải sử dụng nhiều
loại dữ liệu khác nhau nên các cơ sở dữ liệu phải đợc tổ chức và liên kết tốt. Hệ còn
có nhiều phơng pháp xử lý (các mô hình khac nhau) đợc tổ chức để có thể sử dụng
linh hoạt. Các hệ này thờng đợc xây dựng chuyên dụng cho mỗi tổ chức cụ thể mới
đạt hiệu quả cao.
7. Hệ chuyên gia.
Hệ chuyên gia là một hệ trợ giúp quyết định ở mức chuyên sâu. Ngoài những
kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia và các luật suy diễn, nó còn có thể trang
bị các thiết bị cảm nhận để thu các thông tin từ những nguồn khác nhau. Hệ có thể
xử lý, và dựa vào các luật suy diễn để đa ra các quyết định rất hữu ích và thiết thực.
Sự khác biệt cơ bản của hệ chuyên gia với hệ hỗ trợ quyết định là ở chỗ: Hệ chuyên
gia yêu cầu những thông tin xác định đa vào để đa ra quyết định có chất lợng cao
trong một lĩnh vực hẹp, dùng ngay đợc.
8. Hệ trợ giúp điều hành.
Hệ trợ giúp điều hành đợc sử dụng ở mức quản lý chiến lợc của tổ chức. Nó đợc
thiết kế hớng sự trợ giúp cho các quyết định không cấu trúc bằng việc làm ra các đồ
thị phân tích trực quan và các giao dịch rất thuận tiện với môi trờng. Hệ đợc thiết kế
để cung cấp hay chắt lọc các thông tin đa dạng lấy từ môi trờng hay từ các hệ thông
tin quản lý, hệ trợ giúp quyết định
9. Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm.
Trong điều kiện nhiều ngời cùng tham gia thực hiện một nhiệm vụ. Hệ trợ
giúp làm việc theo nhóm cung cấp các phơng tiện trợ giúp sự trao đổi trực tuyến các
thông tin giữa các thành viên trong nhóm, làm rút ngắn sự ngăn cách giữa họ cả về
không gian và thời gian.
10. Hệ thống thông tin tích hợp.
Một HTTT của tổ chức thờng gồm một vài loại HTTT cùng đợc khai thác. Có
nh vậy mới đáp ứng đợc mục tiêu của tổ chức. Điều này cho thấy, cần phải tích hợp
Lê Thị Khang CTL101
9
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
nhiều HTTT khác loại để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của tổ chức. Việc tích hợp
các HTTT trong một tổ chức có thể tiến hành theo hai cách: xây dựng một hệ thông
tin tích hợp tổng thể hoặc tích hợp các hệ thống đã có bằng việc ghép nối chúng nhờ
các cầu nối. Việc sử dụng các hệ tích hợp tổng thể thờng đa tổ chức đến một hệ
thống tập trung, một sự phối hợp và kiểm soát chặt chẽ. Nhng chúng cũng tạo ra sức
ỳ về quản lý, và sự quan liêu trong hoạt động và khó thay đổi. Khi sự tập trung của
một HTTT đã đạt đến một điểm bão hoà, nhiều tổ chức bắt đầu cho các bộ phận của
mình tiếp tục phát triển những hệ con với các đặc thù riêng.
Ngày nay trong môi trờng web, nhiều hệ thống phát triển trên môi trờng này
có thể tích hợp bằng cách ghép nối với nhau một cách dễ dàng nhờ công cụ portal.
III. Các phơng pháp tiếp cận HTTT
Phát triển HTTT dựa trên máy tính bắt đầu từ đầu những năm 1950. Cho đến
nay đã hơn năm mơi năm phát triển. Nhiều công nghệ mới về phần cứng, phần mềm
không ngừng phát triển, nhiều vấn đề mới của thực tế luôn luôn đặt ra. Vì vậy, cách
tiếp cận phát triển một HTTT cũng luôn tiến hoá. Ta có thể kể đến bốn cách tiếp cận
chính là: Tiếp cận định hớng tiến trình; Tiếp cận định hớng dữ liệu; Tiếp cận định
hớng cấu trúc; Tiếp cận định hớng đối tợng. Trừ cách đầu tiên, mỗi cách tiếp cận
sau đều gắn với việc giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra và dựa trên sự phát triển
của một công nghệ mới.
1. Tiếp cận định hớng tiến trình.
Thời gian đầu khi máy tính mới ra đời, tốc độ máy rất chậm, bộ nhớ làm việc
còn rất nhỏ nên ngời ta tập trung vào các quá trình mà phần mềm phải thực hiện. Vì
vậy, hiệu quả xử lý của các chơng trình trở thành mục tiêu chính. Tất cả sự cố gắng
lúc đó là tự động hoá các tiến trình xử lý đang tồn tại (nh mua hàng, bán hàng, tính
toán) của những bộ phận chơng trình riêng rẽ. Lúc này ngời ta đặc biệt quan tâm
đến các thuật toán (phần xử lý) để giải đợc bài toán đặt ra và cách sử dụng khéo léo
bộ nhớ làm việc rất hạn hẹp. Các dữ liệu đợc tổ chức trong cùng một tệp với chơng
trình. Sau này, với sự tiến bộ về khả năng lu trữ, các tệp dữ liệu đợc tổ chức tách biệt
với chơng trình. Mặc dù vậy, thiết kế một HTTT vẫn dựa trên trình tự nghiệp vụ mà
nó sẽ thực hiện.
Lê Thị Khang CTL101
10
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Đối với cách tiếp cận định hớng này, phần lớn các dữ liệu đợc lấy trực tiếp từ
các nguồn của nó qua từng bớc xử lý. Những phần khác nhau của HTTT làm việc
theo những sơ đồ khác nhau và tốc độ khác nhau. Kết quả là, tồn tại một số tệp dữ
liệu tách biệt trong những ứng dụng và chơng trình khác nhau, và dẫn đến có nhiều
tệp dữ liệu trong những ứng dụng khác nhau có thể chứa cùng các phần tử dữ liệu
nh nhau. Mỗi khi một phần tử riêng lẻ thay đổi hay có sự thay đổi trong một tiến
trình xử lý thì kéo theo phải tổ chức lại các tệp dữ liệu tơng ứng. Việc tổ hợp các tệp
dữ liệu chuyên biệt cũng rất khó khăn, vì mỗi tệp mang tên và định dạng dữ liệu
khác nhau. Cách tiếp cận này tạo ra sự d thừa dữ liệu, hao phí quá nhiều công sức
cho việc thu thập và tổ chức dữ liệu, và các dữ liệu sử dụng kém hiệu quả do không
đợc chia sẻ giữa các ứng dụng với nhau.
2. Tiếp cận định hớng dữ liệu.
Tiếp cận định hớng dữ liệu tập trung vào việc tổ chức các dữ liệu một cách lý
tởng. Khi sự quan tâm chuyển sang dữ liệu, phạm vi ứng dụng đã mở rộng đến nhiều
quá trình của HTTT, nó bao gồm nhiều bộ phận của một tổ chức nh: nhà cung cấp,
những ngời điều hành, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Hai ý tởng chính của cách
tiếp cận này là:
a. Tách dữ liệu ra khỏi các quá trình xử lý.
b. Tổ chức cơ sở dữ liệu chung cho các ứng dụng.
Công nghệ quản lý dữ liệu tiến bộ cho phép biểu diễn dữ liệu thành các tệp
riêng biệt và tổ chức chúng thành những cơ sở dữ liệu dùng chung. Một cơ sở dữ
liệu là một tập các dữ liệu có liên hệ logic với nhau đợc tổ chức làm dễ dàng việc
thu thập, lu trữ và lấy ra của nhiều ngời dùng trong một tổ chức. Nhờ việc tách dữ
liệu để tổ chức riêng và tập trung, ngời ta có thể áp dụng các công cụ toán học (lý
thuyết tập hợp và logic) để tổ chức dữ liệu một cách tối u về cả phơng diện lu trữ
(tiết kiệm không gian nhớ) cũng nh về mặt sử dụng (giảm d thừa, tìm kiếm thuận
Lê Thị Khang CTL101
Dữ liệu
thuế
Dữ liệu
nhân sự
Dữ liệu
nhân sự
Dữ liệu
dự án
Hệ thống trả lương Hệ thống quản lý dự án
Mối quan hệ giữa dữ liệu và ứng dụng theo cách tiếp cận truyền
thống
11
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
lợi, lấy ra nhanh chóng và sử dụng chung). Việc tổ chức dữ liệu nh trên cho phép cơ
sở dữ liệu phục vụ cho nhiều ứng dụng độc lập khác nhau.
Cách tiếp cận định hớng dữ liệu là hiệu quả nhng cần có những thay đổi phù
hợp trong thiết kế sao cho cơ sở dữ liệu mới hỗ trợ đợc cả các ứng dụng hiện tại cũng
nh các ứng dụng sau này.
3. Tiếp cận định hớng cấu trúc.
Tiếp cận định hớng cấu trúc nh một bớc phát triển tiếp tục của định hớng dữ
liệu. Nhiều tài liệu thờng gộp hai cách tiếp cận này làm một và gọi là tiếp cận hớng
dữ liệu /chức năng. Tiếp cận hớng cấu trúc hớng vào việc cải tiến cấu trúc các chơng
trình dựa trên cơ s module hoá để dễ theo dõi, quản lý và bảo trì. Phát triển hớng
cấu trúc đề cập đến quá trình sử dụng một cách có hệ thống và tích hợp các công cụ
và kỹ thuật để trợ giúp thiết kế và phân tích HTTT theo hớng module hoá.
Các phng pháp luận hớng cấu trúc sử dụng một hay một số công cụ để xác
định luồng thông tin và các quá trình xử lý. Việc xác định và chi tiết hoá dần các
luồng dữ liệu và các tiến trình là lý tởng cơ bản của phơng pháp luận từ trên xuống
(Top-down). Từ mức 0: mức chung nhất, quá trình tiếp tục làm mịn cho đến mức
thấp nhất: mức cơ sở. ở đó, từ các sơ đồ nhận đợc ta có thể bắt đầu tạo lập các chơng
trình với các module thấp nhất (môđun lá).
Lê Thị Khang CTL101
Cơ sở dữ liệu
ứng dụng 1 ứng dụng 2 ứng dụng k
Tầng dữ
liệu
Tầng ứng
dụng
Cấu trúc hệ thống hướng dữ liệu
12
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Phát triển có cấu trúc đã cung cấp một tập hợp đầy đủ các đặc tả hệ thông
không d thừa đợc phát triển theo quá trình logic và lặp lại.
Nó cho ta nhiều lợi ích so với các cách tiếp cận trớc đó:
a. Làm giảm sự phức tạp (nhờ chia nhỏ, môđun hoá).
b. Tập trung vào ý tởng (vào logic, kiến trúc trớc khi thiết kế).
c. Chuẩn mực hoá (theo các phơng pháp, công cụ đã cho).
d. Hớng về tơng lai (kiến trúc tốt, môđun hoá dễ bảo trì).
e. Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kê (phát triển hệ thống phải tuân thủ
một tiến trình xác định với các quy tắc và phơng pháp đã cho).
4. Tiếp cận định hớng đối tợng.
Tiếp cận định hớng đối tợng là cách mới nhất để phát triển HTTT. Cách tiếp
cận này dựa trên ý tởng xây dựng một hệ thống gồm các đơn thể đợc gọi là đối tợng
liên kết với nhau bằng mối quan hệ truyền thông (gửi, nhận các thông báo). Các đối
tợng bao gói trong nó cả dữ liệu và các xử lý trên các dữ liệu này. Chúng thờng tơng
ứng với các thực thể trong HTTT nh khách hàng, hàng, nhà cung cấp, hợp đồng,
Mục tiêu của cách tiếp cận này là làm cho các phần tử của hệ thống trở nên độc
lập tơng đối với nhau và có thể dùng lại. Điều đó đã cải thiện cơ bản chất lợng của
hệ thống và làm tăng năng suất hoạt động phân tích và thiết kế, cũng nh phát triển hệ
thống.
Lê Thị Khang CTL101
Cơ sở dữ liệu
ứng dụng 1 ứng dụng 2 ứng dụng k
Tầng dữ
liệu
Tầng ứng
dụng
Cấu trúc hệ thống định hướng cấu
trúc
13
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
ý tởng khác nằm phía sau của cách tiếp cận này là sự che dấu thông tin và sự
kế thừa. Các đối tợng có cùng cấu trúc và hành vi đợc tổ chức thành từng lớp. Do
bao gói cả dữ liệu và xử lý trong một đối tợng l m cho hoạt động của nó cũng nh
việc sửa đổi nó không ảnh hởng đến các đối tợng khác. Do che dấu thông tin nên chỉ
các đối tợng liên quan khác mới có thể sử dụng đợc những gì mà nó cho phép. Kế
thừa cho phép tạo ra các lớp mới có chung với các lớp đang tồn tại một số đặc trng
và có thêm một số đặc trng mới. Rõ ràng rằng, với cơ chế bao gói thông tin và liên
kết bằng truyền thông, hệ thống đợc lắp ghép và tháo dỡ đơn giản, dễ bảo trì, dễ
sử dụng lại và có thể đạt đợc quy mô lớn tuỳ ý. Các tiếp cận mới này hoàn toàn đáp
ứng đợc những yêu cầu và thách thức cơ bản hiện nay là cần phát triển các hệ thống
phần mềm có quy mô lớn, phức tạp hơn, nhng phải nhanh hơn, dễ bảo trì và chi phí
chấp nhận đợc.
IV. Phơng pháp phân tích thiết kế hớng cấu trúc
1. Khái niệm
Tiếp cận hớng cấu trúc hớng vào việc cải tiến cấu trúc các chơng trình dựa
trên cơ s module hoá để dễ theo dõi, quản lý và bảo trì. Phát triển hớng cấu trúc đề
cập đến quá trình sử dụng một cách có hệ thống và tích hợp các công cụ và kỹ thuật
để trợ giúp thiết kế và phân tích HTTT theo hớng module hoá.
2. Vòng đời phát triển một HTTT
HTTT đợc xây dựng là sản phẩm của một loạt các hoạt động đợc gọi là phát
triển hệ thống. Quá trình phát triển HTTT kể từ lúc nó sinh ra đến khi nó tàn lụi đợc
gọi là vòng đời phát triển hệ thống. Vòng đời phát triển hệ thống là một phơng pháp
Lê Thị Khang CTL101
Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng
14
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
luận cho việc phát triển HTTT. Nó đợc đặc trng bằng một số pha chủ yếu phân biệt
nhau của quá trình đó: xác định yêu cầu, phát triển và tiến hoá HTTT.
Nhiều mô hình vòng đời đợc sắp xếp các bớc phát triển hệ thống theo mô
hình bậc thang, cách biểu diễn này giống với mô hình thác nớc. Mô hình này sẽ thể
hiện với phơng pháp luận chung, và bao gồm các pha: khởi tạo và lập kế hoạch, phân
tích, thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì HTTT: ở mỗi pha đều có cái vào và cái
ra. Chúng thể hiện mối quan hệ quan trọng giữa các pha với nhau. Đây chính là đặc
trng của quá trình quản lý sự phát triển HTTT.
Việc hình thành dự án nh một yêu cầu bắt buộc để có thể tiến hành những bớc
tiếp theo của quá trình phát triển.
Khởi tạo và lập kế hoạch dự án công việc ban đầu và chính thức về những vấn
đề của hệ thống. Một kế hoạch dự án phát triển HTTT đợc mô tả theo vòng đời phát
triển hệ thống, đồng thời cũng đa ra các ớc lợng thời gian và các nguồn lực cần thiết.
Hệ thống phải dự kiến giải quyết đợc những vấn đề đặt ra của tổ chức tận dụng
những cơ hộ có thể, xác định đợc chi phí phát triển hệ thống và lợi ích mang lại cho
tổ chức.
Kế hoạch dự án này cần đợc phân tích đảm bảo tính khả thi trên ba mặt:
- Khả thi kỹ thuật: xem xét khả năng kỹ thuật hiện có, đủ đảm bảo các giải
pháp công nghệ thông tin đợc áp dụng để phát triển hệ thống.
- Khả thi kinh tế: khả năng tài chính, lợi ích mang lại, chi phi thờng xuyên cho
hệ thống hoạt động.
Lê Thị Khang CTL101
Khởi tạo và
lập kế hoạch
Phân tích
Thiết kế
Vận hành,
bảo trì
Triển khai
Mô hình thác nước của vòng đời hệ thống
Thời gian
15
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
- Khả thi về thời gian: dự án đợc phát triển trong thời gian cho phép, và lịch
trình thực hiện trong giới hạn đã cho.
- Khả thi pháp lý và hoạt động: hệ thống vận hành tốt trong khuôn khổ tổ chức
và điều kiện quản lý mà tổ chức có và khuôn khổ pháp lý hiện hành.
3. Ưu nhợc điểm của phơng pháp phân tích hớng cấu trúc:
Ưu điểm:
- Phát triển hoàn thiện từ rất lâu rồi.
- Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phát triển phục vụ cho lập trình hớng cấu trúc.
- Làm giảm sự phức tạp (nhờ chia nhỏ, môđun hoá).
- Tập trung vào ý tởng (vào logic, kiến trúc trớc khi thiết kế).
- Chuẩn mực hoá (theo các phơng pháp, công cụ đã cho).
- Hớng về tơng lai (kiến trúc tốt, môđun hoá dễ bảo trì).
- Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kê (phát triển hệ thống phải tuân thủ
một tiến trình xác định với các quy tắc và phơng pháp đã cho).
Nhợc điểm:
- Chỉ áp dụng cho những bài toán nhỏ. Đối với những bài toán lớn phải dùng
phơng pháp phân tích hớng đối tợng.
V. Tổng quan về SQL Server
1. SQL là gì?
- SQL là viết tắt của Structure Query Language, nó là một công cụ quản lý dữ
liệu đã đợc sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có
trình hỗ trợ SQL nh Visual Basic, Oracle,Visual C
Trong Oracle tt c các chng trình v ng i s dng phi s dng SQL
truy nhp v o d liu trong CSDL ca Oracle. Các chng trình ng dng v các
cụng c Oracle cho phép ngi s dng truy nhp ti CSDL m không c n s dng
trc tip SQL. Nhng nhng ng dng ó khi chy phi s dng SQL.
2. Lịch sử phát triển:
Lê Thị Khang CTL101
16
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
- SQL đợc phát triển từ ngôn ngữ SEQUEL2 bởi IBM theo mô hình Codd tại
trung tâm nghiên cứu của IBM ở California, v o những năm 70 cho h thng
QTCSD lớn.
- Đầu tiên SQL c s dng trong các ngôn ng qun lý CSDL v ch y
trên các máy n l. Song do s phát trin nhanh chóng ca nhu cu xây dng
nhng CSDL ln theo mô hình khách ch( trong mô hình n y to n b CSDL c
tp trung trên máy ch (Server)). Mi thao tác x lý d liu c thc hin trên máy
ch bng các lnh SQL máy trm ch dùng cp nhp hoc ly thông tin t máy
ch). Ng y nay trong các ngôn ng lp trình bc cao đều có s tr giúp ca SQL.
Nht l trong l nh vc phát trin ca Internet ngôn ng SQL c ng đóng vai trò quan
trng hn. Nếu c s dng nhanh chóng to các trang Web động.
SQL ó c vin tiêu chun quc gia M (ANSI)v t chc tiêu chun quc
t (ISO) chp nhn nh mt ngôn ng chun cho CSDL quan h .Nhng cho n nay
chun n y ch a a ra 100%. Nên các SQL nhúng trong các ngôn ng lp trình
khác nhau ó c b xung m rng cho SQL chun cho phù hp vi các ng dng
ca mình.Do vy có s khác nhau rõ r ng giữa các SQL.
3. Đặc điểm cuae SQL và đối tợng làm việc.
a. Đặc điểm:
- SQL l ngôn ng phi th tc. Nó không yêu cu ta cách thc truy nhp
CSDL nh th n o. T t c các thông báo ca SQL u rt d s dng v ít kh
năng mắc lỗi.
- SQL cung cp tp lnh phong phú cho các công vic hi áp DL
+ Chèn, cp nht, xóa các h ng trong m t quan h
+ To, sa i, thêm v xóa các i tng trong ca CSDL.
+ Điu khin vic truy nhp ti c s d liu v các i tng ca CSDL
m
bo tính bo mt ca c s DL
Lê Thị Khang CTL101
17
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
+ Đm bo tính nht quán v s r ng bu c ca CSDL.
- Yêu cu duy nht s dng cho các hi áp l ph i nm vng c các
cu trúc CSDL ca mình.
b. Đi tng l m vi c ca SQL:
- L các b ng (tng quát l các quan h ) d liu hai chiều.Các bng n y
bao gm mt hoc nhiu ct v h ng.Các c t gi l các tr ng, các h ng g i l
các bn ghi. Ct vi tên gi v ki u d liu (kiu dl ca mi ct l duy nh t) xác
nh to nên cu trúc ca bng (Ta có th dụng lnh Desc[ribe] TABLE-name
xem cu trúc ca bng, phn tu chn[] có th c b trong Oracle). Khi bng ó
c t chc h thng cho mt mc ích n o ó có mt CSDL.
4. Các kiểu dữ liệu cơ bản của SQL:
- Integer: Số nguyên: -2147483648 đến 2147483647
- Smallinteger: -32768 đến 32767
- Number (n,p):s thp phân d i t i a l n k c p ch s thp phân
không tính dấu chấm.
- Char(n): xâu có độ dài cố định là n:<=255.
- Varchar(n): xâu có độ dài biến đổi (0-:-n).
- Long varchar : xâu có d i không c nh, d i có th thay i 4Kb-:-
32Kb
- Date: D liu kiu ng y.
5. Gii thiu các tp lnh c bn ca SQL:
- Tp lnh SELECT: Đây l l nh thng c dùng nhiu nht trong CSDL,
nó thng c s dng nhn d liu t CSDL.
- Tp lnh INSERT, UPDATE, DELETE: các lnh n y th ng hay c
dùng v o m t h ng m i, sa i hay xóa b các h ng ó tn ti trong các quan
h ca CSDL.
- Tp lnh CREATE, ALTER, DROP: Ba lnh n y dùng to, thay i,
xóa b bt k cu trúc d liu n o c a các quan h nh TABLE , VIEW, INDEX
Lê Thị Khang CTL101
18
B¸o c¸o tèt nghiÖp Qu¶n lý D©n sè - KHHG§
-----------------
VI. Tæng quan vÒ ng«n ng÷ Visual Basic
1. Giới thiệu về Visual Basic
Dïng VB6 l c¸ch nhanh v tà à ốt nhất để lập tr×nh cho Microsoft Windows.
Cho dï bạn l chuyªn nghià ệp hay mới mẻ đối với chương tr×nh Windows, VB6
sẽ cung cấp cho bạn một bộ c«ng cụ ho n chà ỉnh để đơn giản hãa việc triển khai
lập tr×nh ứng dụng cho MSWindows.
Visual Basic l g×?à Phần "Visual" đề cập đến phương ph¸p được sử dụng
để tạo giao diện đồ họa người dïng (Graphical User Interface hay viết tắc l à
GUI). Cã sẵn những bộ phận h×nh ảnh, gọi l controls, bà ạn tha hồ sắp đặt vị trÝ
v quyà ết định c¸c đặc tÝnh của chóng trªn một khung m n h×nh, gà ọi l form. à
Nếu bạn đã từng sử dụng chương tr×nh vẽ chẳng hạn như Paint, bạn đã cã sẵn
c¸c kỹ năng cần thiết để tạo một GUI cho VB6.
Phần "Basic" đề cập đến ng«n ngữ BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic
Instruction Code), một ng«n ngữ lập tr×nh đơn giản, dễ học, được chế ra cho c¸c
khoa học gia (những người kh«ng cã th× giờ để học lập tr×nh điện to¸n) dïng.
2. Tổng quan về chương tr×nh Visual Basic
Một ứng dụng Visual Basic cã thể bao gåm một hay nhiều project được nhãm
lại với nhau. Mỗi một project cã thể cã một hay nhiều mẫu biểu(form). Trªn c¸c
form cã thể đặt c¸c điều khiển kh¸c nhau như TextBox, Listbox,...
Để ph¸t triển một ứng dụng Visual Basic, sau khi đã tiến h nh ph©n tÝch thià ết
kế, x©y dựng CSDL, cần phải qua ba bước chÝnh:
- Bước 1: Thiết kế giao diện. VB dễ d ng cho phÐp bà ạn thiết kế giao diện v à
kÝch hoạt thủ tục bằng m· lệnh.
- Bước 2: Viết m· lệnh nhằm kÝch hoạt giao diện đã x©y dựng.
- Bước 3: Chỉnh sửa v t×m là ỗi…
3. Biến v khai b¸o bià ến trong Visual basic
Khi khai b¸o biến Visual basic sẽ x¸c lập một vïng nhớ để lưu trữ gi¸ trị của
c¸c biến n y.à
Lª ThÞ Khang – CTL101
19
B¸o c¸o tèt nghiÖp Qu¶n lý D©n sè - KHHG§
-----------------
Visual basic chia theo phạm vi c¸c loại biến l : Bià ến to n cà ục, biến cục bộ.
Trong visual basic ta kh«ng cần phải khai b¸o biến trước m cã thà ể khai b¸o theo
kiểu khi n o cà ần th× khai b¸o. Để tr¸nh nhầm lẫn ta nªn khai b¸o biến trước khi sử
dụng.
Tªn biến trong Visual basic cã thể d i à đến 256 ký tự v ký tà ự đầu phải l chà ữ.
Để khai b¸o biến th«ng thường ta dïng c©u lệnh Dim. Để khai b¸o một biến
tĩnh ta dïng khãa Static.
4. Dữ liệu v khià ểu dữ liệu
- String
- Integer
- Long integer
- Single Precison: Biểu diễn số nguyªn cã độ chÝnh x¸c đến 7 con số.
- Double Precison: Biểu diễn số nguyªn cã độ chÝnh x¸c đến 16 con số.
- Date : Sử dụng để khai b¸o ng y th¸ng.à
- Byte
- Boolean…
5. C¸c c©u lệnh trong Visual Basic
Mỗi c©u lệnh thường đặt trªn một dßng. C©u lệnh trong visual basic bao gồm.
- C©u lệnh g¸n: dùng dấu (=)
- Lệnh rẽ nh¸nh: if…Then…Else if…End if
- Lệnh lựa chọn: Select case
- Lệnh lặp: Do while, Do Until, For next, while,…
6. Một số h m v thà à ủ tục trong visual Basic 6.0
- String(number, StrExpession): Cho một chuỗi gồm c¸c ký tự lặp lại l ký tà ự
đầu tiªn của biểu thức chuỗi.
- Len(chuỗi): trả về độ d i cà ủa chuỗi
- Mod(): H m là ấy phần dư.
- Round(): H m l m trßn.à à
Lª ThÞ Khang – CTL101
20
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
- Int(): Bin i v dng s nguyên.
- Sqr(): H m bình ph ng
- H m Date: H m ng y tháng
- H m time: Tr v giá tr gm 8 ký t có dng hh:mm:ss
7. T chc thông tin trong visual basic
a. T chc thông tin qua mã lnh:
- Mảng (Array):
khai báo mng ta dùng tên mng v s các th nh ph n ca mng trong
cp ngoc n.
khai báo mng ng ta dùng cp ngoc n rng. V cp phát vùng
nh cho mng ng ta dùng câu lnh Redim.
- S dng bn ghi
Type Tên kiu
Các th nh ph n ca kiu
End Type
- S dng kiu on con
Khai báo:
Enum Tên kiu
Khai báo các th nh ph n ca kiu
End Enum
Chơng II: bài toán
Lê Thị Khang CTL101
21
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
I. Giới thiệu bài toán
* Lý do thực hiện đề tài:
Vấn đề dân số đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, thực tế
đã trở thành một trong những Vấn đề toàn cầu. Các quốc qia ngày càng có sự
thống nhất về nhận thức, chơng trình, phơng pháp giải quyết vấn đề Dân số và phát
triển. Để nhắc nhở và cảnh báo mọi ngời trong cộng đồng thế giới cùng nhau suy
nghĩ và hành động nhằm giảm bớt sự gia tăng dân số, hiện nay vẫn đang ở mức đáng
lo ngại: Mỗi năm trung bình tăng từ 80 đến 90 triệu ngời.
So với thế giới, sự gia tăng dân số ở Việt Nam là đáng báo động, nếu chỉ tính
từ năm 1975 đến 1990, dân số nớc ta tăng thêm khoảng 18,6 triệu ngời, trong khi đó
cả Châu Âu chỉ tăng thêm 20 triệu ngời. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày
01 tháng 04 năm 1999 dân số Việt Nam là 76.327.919 ngời, xếp thứ 3 ở Đông Nam
á và thứ 14 trong tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Có thể nói
rằng, trên nhiều phơng diện, sự gia tăng dân số nhanh trong giai đoạn trớc những
năm 1990 với tốc độ trên 2%/năm đã có ảnh hởng tiêu cực đến quá trình phát triển
kinh tế xã hội. Công tác dân số luôn đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm và coi đó là
nhiệm vụ quan trọng của chiến lợc phát triển đất nớc. Bớc vào những năm đầu tiên
của thế kỷ 21, Thủ tớng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lợc dân số Việt Nam 2001-
2010 và Chiến lợc Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản 2001-2010. Hai Chiến l-
ợc trên đã chỉ ra quan điểm, mục tiêu và các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất l-
ợng dân số và cải thiện chất lợng chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nhân dân.
* Mục đích:
Nh vậy Công tác Dân số KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lợc
phát triển đất nớc, là một trong những vấn đề Kinh tế Xã hội hàng đầu của nớc ta,
là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lợng cuộc sống của từng ngời, từng gia đình
và của toàn xã hội. Vì vậy, việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia
đình là vấn đề rất quan trọng và bức xúc đối với nớc ta. Tuy nhiên, đây là một quá
trình lâu dài, khó khăn, và phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nghành khoa học
và của toàn xã hội.
II. Phát biểu bài toán
Đề tài chia làm 2 mảng có liên quan đến nhau: Quản lý dân số và quản lý các
biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ).
1. Quản lý dân số bao gồm:
Lê Thị Khang CTL101
22
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
1.1. Quản lý sổ hộ khẩu.
Đối tợng theo dõi về gia đình là tất cả hộ gia đình thực tế thờng trú tại địa bàn.
+ Phạm vi theo dõi:
a) Tất cả các hộ c trú trên địa bàn của xã đều đợc theo dõi
Hộ gia đình: Bao gồm những ngời sống chung, có quan hệ hôn nhân, ruột thịt
hoặc nhận nuôi dỡng và có quỹ thu chi chung, không phân biệt là đã hay cha đợc
ngành công an cho tách hoặc nhập hộ khẩu thờng trú.
Hộ tập thể: Bao gồm nhiều ngời sống xa gia đình hoặc cha có gia đình riêng ở
chung với nhau trong một phòng ở, nhà ở tập thể do cơ quan xí nghiệp, trờng học,
các tổ chức xã hội quản lý và của t nhân cho thuê sử dụng.
Trờng hợp một hộ gia đình có ba ngời làm (thuê/công) trở lên không có quan
hệ hôn nhân, ruột thịt hoặc nhận nuôi dỡng, có ý định sinh sống lâu dài ( trên 6
tháng) thì những ngời này đợc coi là 1 hộ tập thể tách biệt với hộ gia đình nêu trên.
b) Những khu vực có các hộ gia đình và hộ tập thể là bộ đội, công an, ngời n-
ớc ngoài, phạm nhân cải tạo thuộc diện cơ quan quốc phòng, công an, ngoại giao
quản lý đợc theo dõi, đăng ký riêng.
Quản lý số sổ hộ khẩu là hàng quý thống kê xem toàn huyện có bao nhiêu hộ

1.2. Quản lý nhân khẩu.
Là quản lý tổng số dân trong đó có bao nhiêu nhân khẩu là nam, bao nhiêu
nhân khẩu là nữ.
+ Đối tợng theo dõi :
Tất cả những ngời Việt Nam thực tế thờng trú tại hộ.
Những nhân khẩu thực tế thờng trú tại hộ ở trong khu vực do cơ quan bộ đội, công
an, ngoại giao quản lý đợc các Bộ chủ quản theo dõi riêng.
+ Nhân khẩu thực tế thờng trú tại hộ là ngời có điều kiện sau:
a, Những ngời thực tế đã và đang sống ổn định tại hộ đến thời điểm lập Sổ hộ
gia đình bao gồm:
Những ngời thờng xuyên c trú tại hộ trên 6 tháng, không phân biệt là đã hoặc
cha đợc đăng ký hộ khẩu thờng trú.
Trẻ em mới sinh của các bà mẹ thờng xuyên c trú, không phân biệt là đã hoặc
cha đăng ký giấy khai sinh.
Những ngời thờng xuyên c trú tuy đã có giấy chuyển đi nhng thực tế họ vẫn
cha di chuyển đến nơi ở mới.
Lê Thị Khang CTL101
23
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
b, Những ngời mới chuyển đến dới 6 tháng, nhng có ý định sống ổn định tại
hộ gồm:
Những ngời đã có giấy chứng nhận chuyển đến ( không kể thời gian ngời đó
đợc chuyển đến bao lâu)
Những ngời cha có giấy chứng nhận chuyển đến, nhng đã xác định rõ ý định
sống ổn định nh: đến xây dựng kinh tế mới; về nhà chồng (vợ); đến để làm con nuôi;
bộ đội; công an đảo ngũ; công nhân viên chức tự bỏ việc về sống với gia đình v v...
* Những ngời tạm vắng mặt bao gồm:
Những ngời đợc cử đi công tác, chữa bệnh, du lịch, tham quan, học tập ngắn
hạn ở nớc ngoài.
Cán bộ công nhân viên đi công tác ở trong nớc kể cả công tác lu động, không
kể thời gian công tác bao lâu.
Những ngời đang điều trị, điều dỡng tại các bệnh viện, bệnh xá, nhà điều d-
ỡng.
Những ngời đi làm ăn ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về nhà thăm gia đình ( nh-
ng không có ý định ở hẳn nơi mà ngời đó tới làm ăn).
Học sinh phổ thông đi trọ học.
Những ngời bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ quan công an và quân đội.
Mặt khác:
Bộ đội, công an có đăng ký hộ khẩu thờng trú tại hộ gia đình cũng đựơc tính
là nhân khẩu thực tế thờng trú và cũng đựơc theo dõi chung với cả hộ.
Ngời đến ở nhờ, trông con, giúp việc, làm thuê... và có ý định sinh sống lâu
dài( 6 tháng trở lên) đợc quy ớc là nhân khẩu thực tế thờng trú tại hộ và cũng đợc
theo dõi.
Ngời nớc ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam và có đủ 3 điều kiện trên đợc
xem là nhân khẩu thực tế thờng trú tại hộ và cũng đợc theo dõi chung với cả hộ.
+ Những ngời sau đây không đợc tính là nhân khẩu thực tế thờng trú tại hộ :
Những ngời có đăng ký hộ khẩu thờng trú nhng thực tế đã rời đi nơi khác trên
6 tháng.
Những ngời đến tạm trú.
Những ngời đợc cử đi học tập, đi công tác, đi chuyên gia, lao động dài hạn ở
nớc ngoài ( 6 tháng trở lên).
Những ngời đang học tập, cải tạo trong trại cải tạo, cải huấn.
Những ngời đi hẳn ra nớc ngoài ( Kể cả và không có giấy xuất cảnh).
Lê Thị Khang CTL101
24
Báo cáo tốt nghiệp Quản lý Dân số - KHHGĐ
-----------------
Việt Kiều nớc ngoài về thăm gia đình.
Ngời mang quốc tịch nớc ngoài là thờng dân c trú tại hộ (nếu có).
Quản lý nhân khẩu là hàng quý thống kê xem toàn huyện có bao nhiêu nhiên
khẩu
1.3. Quản lý biến động dân số:
Là quản lý số trẻ sinh ra, số ngời chết đI, số nhân khẩu chuyển đi, số nhân
khẩu chuyển đến.
- Một ngời từ nơi khác chuyển đến cũng đợc cung cấp một định danh cá nhân
để hệ thống quản lý. Đối với những ngời chuyển khẩu từ xã này sang xã khác thì
định danh cá nhân đó không thay đổi nhng thay đổi một số thông tin nh: địa chỉ c
trú, số hộ khẩu.
- Một ngời chuyển từ nơi khác đến (khác huyện) thì ngời đó đợc cấp một định
danh và đợc cập nhật thông tin của nhân.
Bất kì thời gian nào khi cộng tác viên dân số thấy có đối tợng lạ tham gia th-
ờng trú tại nơi( tổ) họ quản lý thì họ đến điều tra, hỏi gia đình đó về mối quan hệ của
ngời đang trú tại gia đình mình và thông tin về ngời đó. Xác định là ngời đó chỉ đến
chơi trong thời gian ngắn thì không đợc coi là nhân khẩu thờng trú, nếu xác định là
ngời đó có ý định sống lâu dài thì cập nhật danh sách vào sổ điều tra dân số đến cuối
tháng thì thống kê danh sách lên cán bộ dân số huyện 1 lần.
Khi thấy một đứa trẻ vừa đợc sinh ra cộng tác viên dân số cũng đến lấy thông
tin về đứa trẻ đó nh : nam hay nữ, ngày sinh, nơi sinh, quê quán. Có thể cha cần tên (
vì cha đăng ký giấy khai sinh). Đứa trẻ đó đợc ghi ngay là nhân khẩu thờng trú nếu
mẹ đứa trẻ nhân khẩu thờng trú.
Khi một ngời chết đi, thì cộng tác viên gạch tên ngời đó khỏi quyển số điều
tra dân số và ghi vào cột biến động là đã chết.
Cộng tác viên thấy một ngời 6 tháng không có mặt ở nhà thì cộng tác viên
cũng đến gia đình đó điều tra, nếu gia đình đó nói là ngời đó không về nhà thì ngời
đó cũng bị gạch tên khỏi sổ điều tra dân số.
2. Bài toán về quản lý KHHGĐ
Đối tợng theo dõi về KHHGĐ là những cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ,
quy định lấy tuổi của ngời vợ từ 15 đến 49, không quan tâm đến tuổi ngời chồng.
Điều tra thực tế ( không quan tâm có hay cha có giấy đăng ký kết hôn).
2.1. Quản lý số phụ nữ tuổi từ 15 đến 49.
Lê Thị Khang CTL101
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×