Tải bản đầy đủ

Quản lý học sinh trên mạng tại một trường phổ thông trung học theo phương pháp lớp học cố định học sinh di động

Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệp Anh – K54B
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------------


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC

Đề Tài :
Quản lý học sinh trên mạng tại một trường phổ thông trung học
theo phương thức lớp học cố định học sinh di động
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Diệp Anh
Lớp : K54B – CNTT
GV hướng dẫn : TS.Nguyễn Phú Chiến

HÀ NỘI, 05/2007

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệp Anh – K54B
2

MỤC LỤC
PHẦN I - MỞ ĐẦU ......................................................................... 4
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
........................................................................ 4
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
...................................................................... 4
PHẦN II - CƠ SỞ LÝ THUYẾT
........................................................ 6
CHƯƠNG I : ......................................................................................................................... 7
QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN MẠNG THEO PHUƠNG THỨC LỚP H ỌC CỐ
ĐỊNH HỌC SINH DI ĐỘNG ............................................................................................... 7
I . Quản lý học sinh ..................................................................................... 7
II. Quản lý học sinh trên mạng .................................................................... 8


III. Lớp học cố định , học sinh di động ....................................................... 9

CHƯƠNG II:CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG BÀI ................................ 10
I. Ngôn ngữ lập trình ASP ........................................................................ 10
II.Cơ sở dữ liệu MIROSOF ....................................................................... 10
P
HẦN III - XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
.......................................... 11
CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG
.................................................. 12
I . Hiện trạng ..................................................................................... 12
II. Quy trình nghiệp vụ ...................................................................... 12
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
................................................................. 17
PHẦN IV - SẢN PHẨM
………………………………………………...18
PHẦN V - KẾT LUẬN …………………………………………………19

I. Kết quả chương trình đã đạt được ………………………………20
II. Những điều chưa làm được ……………………………… . .20
III. Tài liệu tham khảo ……………………………………… 20


NHẬN XÉT
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệp Anh – K54B
3

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệp Anh – K54B
4
PHẦN I : MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chúng ta đang sống trong thời đại Cơng Nghệ Thơng Tin phát triển mạnh
mẽ. Cơng Nghệ Thơng Tin đóng vai trò quan trọng hầu như trong mọi lĩnh vực:
kinh tế, khoa học, y tế, giáo dục, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của con người.
Đặc biệt khi Internet ra đời, nó đáp ứng sự trao đổi thơng tin, học hỏi kiến thức,
nghiên cứu, ứng dụng một cách phong phú, đa dạng và nhanh chóng. Mạng Internet
đã tạo ra một mơi trường hoạt động tồn cầu cho tất cả mọi người tham gia, gần như
xóa đi biên giới giữa các quốc gia, thu ngắn khoảng cách địa lý. Việc sử dụng mạng
Internet ứng dụng vào quản lý mang lại nhiều thành quả to lớn , chính vì vậy tơi
chọn đề tài xây dựng bài tốn : “ Quản lý học sinh trên mạng tại một trường phổ
thơng trung học theo phương thức lớp học cố định học sinh di động” nhằm mục
đích mang những tiện lợi cho người dùng , giúp nhà trường , thầy cơ , phụ huynh ,
học sinh có thể làm việc mọi lúc mọi nơi chỉ cần có chiếc máy tính nối mạng .
Ngồi ra bài tốn còn mang đến một mơ hình quản lý mới , tiên tiến hon theo mơ
hình của nước ngồi

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
 Giao diện của sản phẩm có giao diện thân thiện với người sử dụng
 Hệ thống có khả năng tính điểm tự động
 Bài tốn đặt ra là phải tạo ra được một phần mềm quản lí học sinh trên mạng
khắc phục được những nhược điểm tồn tại và đáp ứng được những u cầu
mới
Đối với Ban quản trị
Giáo vụ, Thư ký hội đồng và Ban Giám hiệu có thể xem thơng tin về tất cả học sinh
trong tồn trường
Đối với Giáo Viên :
- Giáo viên bộ mơn có thể nhập/sửa điểm và nhận xét về từng học sinh từ một máy
tính bất kỳ có kết nối Internet
- Giáo viên chủ nhiệm có thể nhập/sửa nhận xét chung và xếp loại hạnh kiểm
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệp Anh – K54B
5
Đối với phụ huynh học sinh , học sinh
Các vị phụ huynh học sinh có thể xem thông tin về con mình: theo tháng, theo từng
học kỳ, cả năm. Account truy cập là địa chỉ e-mail của học sinh, mật khẩu tùy chọn

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệp Anh – K54B
6

PHẦN II - CƠ SỞ LÝ THUYẾT


THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bỏo cỏo khoa hc
Nguyn Th Dip Anh K54B
7

CHNG I :
QUN Lí HC SINH TRấN MNG THEO PHUNG THC LP HC C
NH HC SINH DI NG
I . QUN Lí HC SINH
1. Hin trng h thng
Qun lý hc sinh trong cỏc nh trng ph thụng luụn l mt cụng vờc
khú khn v phc tp. Trc õy, hu ht cỏc trng ch l ging dy theo
chng trỡnh i tr , cụng vic qun lý cng ó ũi hi tn rt nhiu cụng sc
ca cỏc thy cụ trong Ban giỏm hiu, phũng Giỏo v v cỏc thy cụ giỏo b mụn.
Hin nay chng trỡnh o to trong cỏc trng ph thụng c ci cỏch v cú
s phõn thnh cỏc ban hc khỏc nhau nh ban Khoa hc t nhiờn, ban Khoa hc
xó hi v ban Khoa hc c bn. Bi vy vic qun lý cng tr nờn phc tp hn.
Trong mt trng THPT thng cú ba khi lp 10,11,12. S lng lp
hc trung bỡnh trong khong t 15 n 60 lp ( cú th cú mt s khi chuyờn ca
mt s trng i hc cú s lng lp nm ngoi khong ny). Mi lp hc s
s trung bỡnh khong 50 hc sinh. Nh vy tng s hc sinh cn qun lý nm
trong khong 750 n 3000 hc sinh. õy l con s khỏ ln. Nu qun lý theo
cỏch th cụng s rt vt v, tn nhiu thi gian v cụng sc. õy mi cp n
vic qun lý h s, im ca hc sinh, cũn cha tớnh n vic qun lý giỏo viờn,
qun lý gi lờn lp ca giỏo viờn vi tng khi lp Vic qun lý h s ca hc
sinh bao gm qun lý cỏc thụng tin v cỏ nhõn hc sinh cng nh gia ỡnh hc
sinh nh trng thun li trong vic qun lý. Cỏc thụng tin ca hc sinh c
cp nht trong quỏ trỡnh nm hc din ra, vớ d nh hc sinh chuyn trng,
chuyn nh V trong nm hc thỡ cng cú th cú hc sinh mi chuyn v
trng m mỡnh ang qun lý, nh vy kho h s ca trng s c cp nht
thờm.
Vic qun lý im ca hc sinh l cụng vic khỏ l phc tp. im ca
hc sinh cng rt a dng, bao gm cỏc loi im sau : im kim tra ming,
im kim tra mi lm phỳt, im kim tra mt tit, im kt thỳc mụn (vi
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Bỏo cỏo khoa hc
Nguyn Th Dip Anh K54B
8
nhng mụn khụng thi hc kỡ), v im thi (i vi nhng mụn thi hc kỡ). Riờng
im kim tra ming i vi mi hc sinh li cú s lng khỏc nhau, cú th l
mt im, hai imim ca hc sinh c cp nht thng xuyờn vo s b
mụn ca mi giỏo viờn. im trong s b mụn ny s c cp nht vo s im
chớnh ( thng hay gi l s ln ) na kỡ mt ln. S lng cỏc mụn hc ca mt
khi lp khong t 10 n 15 mụn nờn s lng im cỳa hc sinh cn qun lý
cng l khỏ ln.
Vic tớnh im trung bỡnh mi b mụn cng nh hc kỡ cho hc sinh cng
l cụng vic ũi hi chớnh xỏc v tn nhiu cụng sc. im trung bỡnh ca
tng b mụn c tớnh da trờn cỏc im kim tra ming, mi lm phỳt, mt
tit v im thi vi cỏc h s khỏc nhau. Vic tớnh im tng kt mi hc kỡ cho
hc sinh i vi cỏc trng phõn ban v khụng phõn ban thỡ cụng thc tớnh cng
khỏc nhau vỡ nhng trng phõn ban thỡ cỏc mụn chớnh s cú nhng h s nht
nh. T im tng kt ny, giỏo viờn s xp loi hc lc cho hc sinh. Cũn vic
xp loi hnh kim thỡ da trờn nhng quy ch ca B Giỏo dc v o to.
i vi vic t chc cho hc sinh thi hc kỡ cng phi tri qua mt s
cụng on nht nh nh vic ỏnh s bỏo danh, xp phũng thi, ri chm thi, tip
theo l vo im cho hc sinh
Nh vy vic qun lý im ca hc sinh phi tri qua nhiu giai on.
im c vo s liờn tc vi s lng ln.
Túm li vic qun lý hc sinh trng ph thụng l cụng vic ũi hi
nhiu thi gian v cụng sc. Qun lý h s hc sinh núi chung v qun lý im
ca hc sinh núi riờng l mt cụng vic khụng n gin chỳt no


II. QUN Lí HC SINH TRấN MNG
Qun lý hc sinh ó c xõy dng thnh cỏc phn mm ph bin ti nhiu
trng giỳp cho vic qun lý c h thng húa cú quy mụ, n gin v tin li
hn rt nhiu . Ngy nay vi s phỏt trin ca mng internet quỏ trỡnh qun lý cũn
tin li hn na , ngoi nhng tớnh nng h dng m cụng ngh thụng tin mang
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×