Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3

Giáo án Địa lý 4

BÀI 11: ÔN TẬP
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức:
-

HS biết hệ thống đuợc những đặc điểm chính về thiên nhiên, con người &
hoạt
động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ & Tây
Nguyên.

2.Kĩ năng:
- HS chỉ được dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên &
thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
II.CHUẨN BỊ:
-

Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
Phiếu học tập (Lược đồ trống VN)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

THỜI
GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH
HS

1 phút

Khởi động:
Bài mới:
 Giới thiệu:
Hoạt động1: Hoạt động cá
nhân

15 phút

- GV phát phiếu học tập cho
- HS điền tên dãy
HS
núi Hoàng Liên Sơn, Phiếu
các cao nguyên ở Tây
Nguyên & thành phố


Giáo án Địa lý 4

Đà Lạt vào lược đồ.
- GV điều chỉnh lại phần làm
việc của HS cho đúng.
15 phút
Hoạt động 2: Thảo luận
nhóm
- GV yêu cầu HS thảo luận &
hoàn thành câu 2 SGK
- HS các nhóm thảo
- GV kẻ sẵn bảng thống kê để
luận và hình thành
HS lên bảng điền
câu SGK
- Đại diện các nhóm
báo cáo kết quả làm
việc trước lớp
- HS lên bảng điền
đúng các kiến thức
vào bảng thống kê.
5 phút

Hoạt động 3: làm việc cả lớp
- Hãy nêu đặc điểm địa hình
trung du Bắc Bộ?
- Người dân nơi đây đã làm gì
để phủ xanh đất trống, đồi
trọc?
- GV hòan thiện phần trả lời
của HS.

- HS trả lời

Bảng
phụ

Dặn dò:
- Chuẩn bị bài: Đồng bằng
Bắc Bộ.
Các ghi nhận, lưu ý:

1phút

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................


Giáo án Địa lý 4

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×