Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 thao giảng nhân một số thập phân với một số tự nhiên (25)

Môn : Toán – Lớp: 5B

GV thực hiện: Huỳnh Đức Dũng


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán :

Kiểm tra bài cũ :
2b) Tìm x :
x + 2,7 = 8,7+ 4,9
3b) Tính bằng cách thuận tiện nhất :
42,37 - 28,73 – 11,27


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán :
Kiểm tra bài cũ :
2b) Tìm x :
x + 2,7 = 8,7 + 4,9
x + 2,7 = 13,6


3b) Tính bằng cách thuận
tiện nhất :
42,37 - 28,73 -11,27

x

= 13,6 - 2,7

= 42,37 - (28,73 + 11,27)

x

= 10,9

= 42,37 – 40
= 2,37


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có cạnh dài bằng
nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam
giác đó bằng bao nhiêu mét?
Giải:

B

m
1,2

1,2
m

A

1,2m

Chu vi của hình tam giác đó là:
1,2 x 3 = ?
Đổi: 1,2m = 12dm
C
x 12
3
36 dm
36dm = 3,6m
Vậy: 1,2 x 3 = 3,6 ( m )

x 1,2

3
3,6 m


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có cạnh dài bằng
nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam
giác đó bằng bao nhiêu mét?
Giải:

B

Chu vi của hình tam giác đó là:
m
1,2

1,2
m

A

1,2m

3,6 ( m )
1,2 x 3 = ?
C

- Thực hiện phép nhân như nhân
các số tự nhiên.
3
3,6 ( m ) - Phần thập phân của số 1,2 có một
chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra một chữ số kể từ phải sang
trái.

x 1,2


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
b) Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?
x

0,46
12
0 92
46
5,5 2

- Thực hiện phép nhân như nhân
các số tự nhiên.
- Phần thập phân của số 0,46 có hai
chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra hai chữ số kể từ phải sang
trái.

c) Qui tắc:
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu
chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ
phải sang trái.


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
1

Đặt tính rồi tính:
a)2,5 x 7

b) 4,18 x 5

c) 0,256 x 8

c) 6,8 x 15


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
1

Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7
x

2,5

7
17,5


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
1

Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7
2,5
X
7
17,5
c) 0,256 x 8
0,256
x
8
2,048

b) 4,18 x 5
4,18
x
5
20,90
d) 6,8 x 15
6,8
x15
340
68
10 2,0


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
2

Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số

3,18

8,07

2,389

Thừa số

3

5

10

Tích


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
2

Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số

3,18

8,07

2,389

Thừa số

3

5

10

Tích

9,54

40,35

23,890


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
3

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4
giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét?
Giải:

Trong 4 giờ ô tô đi được:
42,6 x 4 = 170,4 ( km )
Đáp số: 170,4 km.


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Củng cố, dặn dò:
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm
như thế nào ?
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
- nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
- Về nhà : Xem lại bài.
- Học thuộc lòng ghi nhớ trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài sau: Nhân một số thập phân với
10,100,1000…
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×