Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 thao giảng nhân một số thập phân với một số tự nhiên (23)

-

-?

GIÁO VIÊN : PHẠM THỊ THU HOÀI


Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012
Toán :
Kiểm tra bài cũ :
1) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào ?
2) Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế
nào?
Bài1: Tính
a) 605,26 + 217,3

605,26
+
217,3
822,56


b) 800,56 - 384,48

- 800,56
384,48
416,08


Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012
Toán :
Kiểm tra bài cũ
Bài 2 : Tìm x:
a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8
x - 5,2 = 5,7
x = 5,7 + 5,2
x = 10,9

Bài 3: Tính bằng cách
thuận tiện nhất:
b) 42,37 - 28,73 – 11,27
= 42,37 - (28,73 + 11,27)
= 42,37 =

2,37

40


Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012
Tốn :
• NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi
cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu
mét ?
Ta phải thực hiện phép nhân : 1,2 x 3 = ? (m)
A

Ta có : 1,2 m = 12 dm
m

1,2
m

1 ,2

B

1,2 m

C

12
x
3
36 (dm)
36 dm = 3,6 m
Vậy : 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

1, 2
x
3
3, 6 (m)

*Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
* Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số,
ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích ra một chữ số
kể từ phải sang trái.

So sánh 2 phép nhân
1,2 m = 12 dm

12
x
3
36 (dm)
36 dm = 3,6 m

1,2

x

3

3,6 (m)


Ví dụ 2 :

0,46 x 12 = ?

Đặt tính và thực hiện tính như sau:

0,46
x
12
92
46
5,5 2

*Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
(Đếm) *Phần thập phân của 0,46 có hai chữ số,
ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số
kể từ phải sang trái.


1,2
x
3
3,6

0,46
x 12
92
46
5,5 2

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm như thế nào?
làm như sau :
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của chữ số thập phân
có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra
bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2011
To¸n :
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7 b)4,18 x 5
2,5
x
7
17,5

4,18
x
5
20,90

c)0,256 x 8

d)6,8 x 15

0,256
x
8
2,048

d) 6,8
x
15
340
68
1 0 2,0


Bµi 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ
ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài giải :
Trong 4 giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số : 170,4 km


Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ trống :
Thõa sè
Thõa sè
TÝch

3,18
3

8,07
5

2,389
10


Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2012
To¸n :

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Củng cố - Dặn dò
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm như sau :• - Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của chữ số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy
tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Trò chơi
Ai nhanh , Ai đúng !

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả phép tính.
Viết chữ cái trước kết quả dự đoán vào bảng con.
a) 2,8 x
7

b) 4,62 x
6

c) 0,256 x
6

1,96

277,2

1,536

19,6

2,772

15,36

196

27,72

153,6
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×