Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (45)


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011
To¸n
I/ KiÓm tra bµi cò

Bµi tËp:
Tính nhẩm:
A. 1,48 x 10

= 14,8

B. 5,12 x 100

= 512

C. 2,571 x 1000 = 2571


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011

To¸n:

I/ KiÓm tra bµi cò

Chän ph¬ng ¸n ®óng nhÊt
A.

x

4,18

5
20,50

x

B.

C.

D.

4,18

4,18

4,18

5
20,90

x

5
2,090

x

5
40
5

20
20,90


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011

To¸n:
I/ KiÓm tra bµi cò

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm như sau :
Muốn nhân một số thập phân
- Nhân như nhân
các số
cho một
sốtự
tựnhiên
nhiên
ta làm
như
thế
nào?
- Đếm xem trong
phần
thập
phân
của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011

To¸n: Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n
a) VÝ dô 1: Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi
6,4 m, chiÒu réng 4,8 m. Hái diÖn tÝch m¶nh vên ®ã
b»ng bao nhiªu mÐt vu«ng ?
Tãm t¾t:
ChiÒu dµi : 6,4 m
ChiÒu réng: 4,8 m
DiÖn tÝch : ? m2
Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp tÝnh: 6,4 x 4,8 = ? (m2)


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011

To¸n: Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n
a) VÝ dô 1: Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 6,4 m, chiÒu réng
4,8 m. Hái diÖn tÝch m¶nh vên ®ã b»ng bao nhiªu mÐt vu«ng ?

Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp tÝnh: 6,4 x 4,8 = ? ( m2 )

Ta cã: 6,4 m = 64
? dm
4,8 m = 48
? dm
64
x
48
51 2
256
2
(dm
)
307 2
3072 dm2 = 30,72 m2
VËy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)N

Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân

a) Ví dụ 1 : 6,4 x 4,8 = ? (m2 )

Thực hiện phép nhân nh
64
6,4
x
x
nhân các số tự nhiên.
4,8
48
512
Hai thừa số có tất cả hai
51 2
256
chữ số ở phần thập phân, ta
256
30,7 2 (m2) dùng dấu phẩy tách ở tích ra
3072 (dm2)
hai chữ số kể từ phải sang
3072 dm2 = 30,72 m2
trái.
2
Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72(m )
b) Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?
4,75
Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần
x 1,3
thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích
14 2 5
ra ba chữ số kể từ phải sang trái.
47 5
6,1 7 5


Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1:
b) Ví dụ 2:
6,4
x
4,8
51 2
256
30,7 2

4,75
x 1,3
14 2 5
47 5
6,1 7 5

Ghi nh:
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu
chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải
sang trái.


BC

Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

Toán Nhân
Ghi nh:

một số thập phân với một số thập phân

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi
dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Luyện tập :
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a)25,8 x 1,5
25,8
x
1,5
1290
258
38,70

c) 0,24 x 4,7
0,24
4,7
16 8
96
1,12 8

x


Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

PBT
Ghi nh:

Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi
dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Bi 2a. Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:

a

b

axb

bxa

2,36 4,2

2,36 x 4,2 = 9,912

4,2 x 2,36 = 9,912

3,05 2,7

3,05 x 2,7 = 8,235

2,7 x 3,05 = 8,235

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

axb = bxa


Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

M
Ghi nh:

Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi
dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Bi 2a. Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

axb=bxa

Bi 2b. Viết ngay kết quả tính:
4,34 x 3,6 = 15,624
9,04 x 16 = 144,64
3,6 x 4,34 = . . .

16 x 9,04 = . . .


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011

V
To¸n

Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n

Bµi 3: ( tr 59) Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m
và chiều rộng 8,4 m .Tính chu vi và diện tích vườn cây đó?

Tóm tắt

Bài giải

ChiÒu dµi : 15,62 m
ChiÒu réng : 8,4 m
C=?

S=?

Chu vi vên c©y h×nh ch÷ nhËt lµ:
( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 ( m )
DiÖn tÝch vên c©y h×nh ch÷ nhËt lµ:
15,62 x 8,4 = 131,208 ( m2)
§¸p sè: Chu vi: 48,04 m
DiÖn tÝch: 131,208 m2


Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1: 6,4 x 4,8 = ? (m2)
6,4
x 4,8
512
256
3 0,7 2(m2)

b)Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?
4,7 5
1,3
1425
475
6,1 7 5
x

Ghi nh:
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu
chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải
sang trái.

.


TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 1

2,3 x 1,2 = . . . ?
A 3,6
B 2,16
C 1,1
D 2,76

D. 2,76

§¸p ¸n

5
23
15
25
8
3
7
22
17
16
4
2
14
18
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1

Ñaùp aùn


TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 2

14,2 x 0,7 = . . . ?
A 9,84
B 9,94
C 99,4
D 1,49

B. 9,94

§¸p ¸n

5
23
15
25
8
3
7
22
17
16
4
2
14
18
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1

Ñaùp aùn


TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 3

3,28 x 0,4 = . . . ?
A 1,123
B 1,213
C 1,382
D 1,312

D. 1,312

§¸p ¸n

5
23
15
25
8
3
7
22
17
16
4
2
14
18
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1

Ñaùp aùn


Th nm ngy 17 thỏng 11 nm 2011

Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)
b)Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = 6,175
6,4
x 4,8
512
256
3 0,7 2(m2)

4,7 5
x
1,3
1425
475
6,1 7 5

Bi 1/59
Bi 2/59
Bi 3/59

.

Ghi nh:
Muốn nhân một số thập phân với
một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của
cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số
rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011

To¸n: Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n

Về nhà: Học thuộc quy tắc, hoàn thành lại các bài tập 1;2,/59
vào vở
Xem trước bài luyện tập trang 60
Tìm hiểu cách nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 . . .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×