Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (44)


Thöù bảy, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2011
Toaùn
Cộng hai số thập phân
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng
AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi
đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
m
5
C
2,4

1,84m
A

B


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân

a) Ví dụ 1:

 Ta phải thực hiện phép cộng:
m C
5
2,4
1,84m 

1,84 + 2,45 = ? (m)
B
A
Ta có: 1,84m = 184cm 184
+
2,45m = 245cm 245
429 (cm)
429cm = 4,29m

Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân
a) Ví dụ 1:

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
 Thực hiện phép cộng như cộng
1,84
các số tự nhiên.
2,45
 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột
4,2 9 (m) với các dấu phẩy của các số hạng.
+

+

184
245
429


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân

b) Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
 Thực hiện phép cộng như
15,9 0
cộng hai số tự nhiên.
+
8,75

2 4 ,6 5

 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột

với các dấu phẩy của các số
hạng.


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho
các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với
nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân

1

Tính:
a)

58,2
+

c)

24,3
8 5,2
75,8

+
249,19
324,99

b) 19,36
+

4,08
2 3, 44

d) 0,995
+

0,868
1,863


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân

2

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6 b) 34,82 + 9,75 c) 57,648 + 35,37
7,8

34,82

9,6

+ 9,75

16, 4

4 4,57

+

+

57,648
35,37
93,018


Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán
Cộng hai số thập phân

3
Tóm tắt:
Nam
Tiến

Nam cân nặng 32,6kg. Tiến nặng hơn
Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao
nhiêu ki-lô-gam ?
32,6kg
4,8kg

? Kg

Bài giải
Tiến cân nặng là:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4kg
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×