Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 tham khảo cộng hai số thập phân (43)

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
về dự và thăm lớp.
Lớp: 5/1
Trường Tiểu học Vạn Phú 2
Người thực hiện:Nguy ễn

Oanh

Th ị M ỹ


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán:


KIỂM TRA BÀI CŨ
- Hãy vẽ hình chữ nhật có cùng diện
tích với hình chữ nhật ABCD nhưng
có các kích thước khác với các kích
thước của hình chữ nhật ABCD.
A


4cm

B

3cm
D

C


A

4cm

B

3cm
C

D
I

6cm

H
2cm
K

L
M

N

12cm
1cm

Q

P


Các đơn vị đo diện tích đã học:
m2
km2

dm2

cm2


Đề-ca-mét vuông

dam

2

Một đề-ca-mét vuông (1dam2)

1dam2 = 100m2

1m2

1dam


Héc-tô-mét vuông

hm2

Một héc- tô-mét vuông (1hm2)

1hm2 = 100dam2

1dam2

1hm


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán:


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán:

1dam = 100m
2

1m =

2

2

1hm = 100dam 1dam
2

2

1
2
100dam

2

1
= 100

hm2


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán: Đề ca mét vuông-Héc tô métvuông
1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập - Thực hành:
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
105 dam2
32 600 dam2
492 hm2
180 350 hm2


1dam2 = 100m2 1hm2 = 100dam2


BC

Luyện tập - Thực hành:

Bài 2: Viết các số đo diện tích:

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét
vuông:
b) Mười tám nghìn chín trăm năm
mươi tư đề-ca-mét vuông:
c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông:
d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai
mươi héc-tô-mét vuông:

271dam2
18 954dam2
603hm2
34 620hm2v

1dam2 = 100m2 1hm2 = 100dam2

1m =
2

1
2
dam
100

1dam =
2

1
2
hm
100

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a) 2dam2 = .200
. . . m2
3dam2 15m2 = 315
. . . . m2


1dam2 = 100m2 1hm2 = 100dam2

Luyện tập - Thực hành:
Bài 4: Viết các số đo sau dưới dạng số đo
có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu):
Mẫu: 5dam22 23m22 = 5dam22 + 23 dam22 = 5 23 dam2
100
100


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán: Đề ca mét vuông-Héc tô métvuông
PHIẾU BÀI TẬP
Đọc
Hai trăm năm mươi đề-ca mét vuông
Mười lăm nghìn bảy trăm đề-ca mét vuông
Tám nghìn hai trăm linh năm đề-ca mét vuông
Năm trăm ba mươi mốt héc-tô mét vuông

Sáu mươi bảy nghìn không hai mươi
ba héc-tô mét vuông

Viết
250 dam2
15 700 dam2

8 205 dam2
531 hm2
67 023 hm2


ÑI TÌM AÅN SOÁ


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán: Đề ca mét vuông-Héc tô métvuông
2
1
100m = . . . . dam
2


ÑI TÌM AÅN SOÁ


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán: Đề ca mét vuông-Héc tô métvuông
2 70
2
8
870m = . . . dam . . . m
2


ÑI TÌM AÅN SOÁ


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán: Đề ca mét vuông-Héc tô métvuông
2
100
1hm = . . . . . . dam
2


ÑI TÌM AÅN SOÁ


Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011
Toán: Đề ca mét vuông-Héc tô métvuông

32dam 9m = .3209
....m
2

2

2


ÑI TÌM AÅN SOÁ


Bạn được
thưởng
thêm
125
2
2
2
4
4hm 125m = . . . . . . . hm
10 điểm nếu
10000
trả lời đúng


ÑI TÌM AÅN SOÁ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×