Tải bản đầy đủ

sự gắn bó dữ liệu trong hệ quản lý bãi đỗ xe và cũng như đưa ra giải thuật sắp xếp các message đến dựa trên đồng hồ lôgíc

Lời nói đầu

  !"#$%&!'()*"
+,-+.+/0%%
1)!2+3
/45(6)*)" -.%7
89)-2!:;<=.>
.5?((@A.B=
/4.CC.>2/D
C%
1;E.>*A(@.F
.C.>?**++
5(7+-4)G7HIJ
0
KJ3&F!/7L,,6.F.@>.
KM;E.N.OPLLQRRS3&B(1:NLK
.> 3F!%
1
Chương I. Giới Thiệu Hệ Điều Hành Window Server 2003
I. Giới thiệu về Hệ Điều Hành Window Server 2003
N.O;PLLQRRS);(TABN.O;PLL/4

(!8B;"35(/"U5(7*'+7'
.V.(@%W&;6;X25IB;(TN.O;PLL
QRRS+7* JY35(UNL5Z.+
P..Z.+ZL;LZ.[LLZ.
1. Các phiên bản của họ Windows Server 2003
35( AN.O;PLLQRRS/4! !#4
B(!5@&CA %\3Y35('5(
AN.O;PLLQRRS]NL5+P..^3T_+ZL;L^[_
[LL^6.J)_`B335(#4
&CaY5*$%W&!L;X25!'B
35(%
1.1 Phiên bản Web (Web Edition)
bc-AN.O;PLLQRRS;"ANL5 +
:;<=35(d5AN.O;PLLQRRS+/4! !
3.>CcAANL5%W35(NL5)&A
BTe/(@ NL5;L+C.>
NL5.@>NL5 *B-;C(@%fB
#4*Qg\5"hi:Q5,E)-`j5?E;" (c
#4A5(P..Z.%
W35(NL5 B-c/35(N.O;PLLQRRS
+3k-4;*& &!NL5
PLL2+)U
:A35(NL5)3AB;E.>
iL[L/ DA(@B
]:2)LiL;;lL;L]il^8e7K_T 
/4.>ABNL5Z.%fB#4
2
;*)/4 " !*NL5+/)"*mR !*
PLL:L;;L\) ^P:\_n%bBo) '
mR/.p573<)L
58 2
]-c/)E\(q!*rLL^rLLLsLO))]rs_
;tq!*rLL^rLLLP]rP_;X 3
5(NL5+B;X eAFCcAI !
*rLL%
]:ABNL5Z. FCcA
A[fW+A<,+A:;<Pul:A[@>[&
*d.pCchLL[L; ^72K,_.
(@k/4#4%
]W35(NL5;X eC.> (.@>NL5


3+35(NL5)5n&A&TA
NL5&+5n :;<rLLr<PLL;^rrP_a+LO l.
\)^l\_+:;<iPW%Z%
[7+3)35(NL5 ()B(-4
A/%e'IC A
NL53.>+ #4& AOL5 &
!;E.>A%
1.2 Phiên bản Tiêu chuẩn (Standard Edition)
W35(P..;E.>B(ACc
8.@>/>^[L_+<)L+8+C.>+)L..@>
rLL.vKM%P6)8B-
c35(ABU
Directory services (Dịch vụ Thư mục)UW35(P.. (c#4&A
*"iL[LeA)A
3dA(@B%/(@;E.>>
9LB (@*/4iL[L+
3
-; ^gW `g W)_  .@ > .F3 BiL
[L%
Dịch vụ Internet: W35(P..5nrrPa%R8.@>NL5
sWw/& ;E.>2 ANL5/
.@>65?(^l\`LO l.\)_%Ccl\e
BANL5p.2^;_NL5;L'+;t3& !
*A)L*SQAn8 (c*)#
*%
Các dịch vụ cơ sở hạ tầng: W35(P..5n.@>:;<[fW
PLL+[L P;L^[P_ PLL+  N.O; rLL L PLL
^NrP_PLL+8.@>'5(5 3
rLL%
Định tuyến TCP/IP ^WxrWh_U:A35(P..
F/L"8B825n@!liNi+@
!7rLL@!7K,%bFCc+
.@>b@!7K,^h.hLLiL;;PLL]hhiP_
#4-cIb@j:^LO i..L;;;)`
i_+[@>yFrLL^rLLiLPLL`riP_+C
@!/gCb@!^hr<W)`hrW_
z/3b/{8^|LPL;Ws;`|PWs_%
Dịch vụ File và In ấnU/.p7Io+/>
;t3A35(P..AB%:#
^)L_ *7!3=;t3A;X(
g8e7^)LiL;;lL;L]il_%W35(P..
//45n}+mRg8e7^il_dB'+
 *3B/.p7+5;X(5I;g8e
7^il_%
Máy chủ Terminal (đầu cuối): :AW35(P..F
Cc:A[@>[&*+e-!5@
72N.O;C.>3A%
:A[@>[&*5(8) o7B K,e
4
^)L_7!3)N.O;3A%:C.>
/4F3Aj5-+2@/4
B% A:A[@>[&*/43&g8
e7 ;"
g8e7Tild.pW35(P..=8;~g8
e7Q/.p;E.>.@>hLL[L; <i.;
^[@>72K,.>(@_+>(
@K,.F3.@>L)
Các dịch vụ bảo mật: W35(P..8B-c5(7
/(@ !&+5n (c:=f*s)L
^ZsP_`5(<)L3ICA5?)/J$@
.=/4=+-c5(7rW^rWPL]rW;L_D+];E.>J
-;*=.J)/" B3+-c/)Ers`
@)7*")n.J)KrLL-c;E
.>W5)qLr<;L^Wqr_`8 (c5(7.F3=
5?  C7;*%
1.3 Phiên bản Doanh nghiệp (Enterprise Edition)
W35(ZL;L/4! !3A82
AIC.vK)"%W35( 35(P..
A!DC#4&C%-.>U\(ZL;L#4*•5,E)-;
"Y5A5(P..*SQg\5"hi:;" (cA5(
P..j)Yg\%
W35(ZL;L5I;3;*-c 
5(P..+5n&;U
Microsoft Metadirectory Services - MMS (Dịch vụ Siêu Thư mục Microsoft)U
Metadirectory 5(8)/>A/>`/'-4B
n/>'+*8%::Pe$ !
4iL[L".@>/> +
2I8(B3%W35(ZL;L
j8#4::P ()&B::PF;F+&B
5
5()8K:;<;)PLL^[@>/8:;<]:P_
dM7"*::P%
Server Clustering (Chuỗi Máy chủ)U#A)A/
)/A'8 (c;~;
C.>%-;~;/4o)2
AC.>/465*BA#+((3#
A8 (c@)#!58 2A5@;F*%A
#+/4)$+B (c7!n.J)
+/))/J)"^PLiLLO ]Pi_+e
$)/4.2pn.J)';D%W35(ZL;L
#4A);L*•$
Bộ nhớ RAM Cắm nóng (Hot Add Memory): W35(ZL;L5n&
B#4d-A&C)\"{+e/(
@3d!5"hi:A &{
d D)%b;E.>-c+-(&C#4/'
C%
Quản trị Tài nguyên Hệ thống của Windows (Windows System Resource
Manager - WSRM): -ce/(@65*
3*C.>d2.F3&A/.p+
n.25(5B3.C.>2
*;E.>%bBeIC.!)7";E
.>3C.>,@d-- .F3
3;E.>%
1.4 Phiên bản Trung tâm Dữ liệu (Datacenter Edition)
W35([LL/4! !AC.>8+)/)/4
7)"+3&;E.>8B3*%W35(w&
*W35(ZL;L ;;-c+3#4*'
D&C+#4*aYg\5"SQ5,E)-%W35(
 -4;*-c5(ZL;L
Chương II – Các dịch vụ mạng Window Server 2003
6
I. Dịch vụ Active Directory
1 . Active Directory là gì?
/"!$=2,LiL[L)2%iL[L)
.@>/>^.L;LL_=/4c G5(B5D:;<+)
& ! !$N.O;%g*/.@>/>
+€/L))[LPLL;^[P_+iL[L)
*T7+.pF()G.J)/.p+
5(7n3/46*+e/'"/>
%3+iL[L/4! !d5/ !*
/465IL %
iL[L/4)";"N.O;QRRR
PLL/46*'N.O;PLLQRRS+D
&AB%N.O;PLLQRRSiL[L
8!+/4).L;LL+!8(*/4
+n;L+;+L+L+)L;;%
1"/.pd(@3+iL[L8 2
-8$K.V.7()G8(3%
1.1.Tại sao cần thực thi Active Directory?
;*)G.)G(6M3%:;<iL[L/4
,L/)5/"! ;"N.O;PLLY%R.
7-A;.)L%iL[L'!(@7
35%w8 (c.FFI
.F dB.))L/4 .%
iL[L;XF()G;FBJ.))L5(
(/4.2%/.p78(33
'!c7)&%8(3/45(5D
'!5(7 +'!5(7 7./
.pBA#7*"3%
iL[Lec8+8.))LA
3.V.%*/4()G/45(
7
-;gW)L;%b6)2ICC57)
+e()G.V.A(@%:d.p7
8k)iL[L (c()G*/453
B%
1.2.Những đơn vị cơ bản của Active Directory
iL[L/4IC5?;E.>Y '@
8$>%\*'@/4<L;+.+•)
;L%
f2m
]sL;;U */4+-$-iL
[L%
][U-;t7-;+3';D.J
)A3A$%
]|•)^|z_U>B%$3 !
$C57B8$AiL[LLB I
C@)G%
8
]PL;U7)GJ&)7AB8$|z%PL6
5J)/4 !*5D !** !**8+
/4@o5DdBrW;5L%
sL; 5@!L@)Gd%:<L;n
BB+#B);t)/4n%3BAp
<L;7- & !*lidNiJ$%:#3
w)2AB<L;)7%+<L;3/4;E
.>#F%:d.p7+k&!<L;5I;F
L;3C>-53<L;;(,8%
B[ >>/>-;5(7
>(@%8(*/453BB)ABgW)L;
B%/'F/7+58C(@3Bw()G8(
*/453B%3+#BwB';D.J)
 (.8A%-27-,F)J8B'
5(AB%q (/.p,F*"B
2 (/.p7353B%
iL[L3&dB.%/B7K
/"+BiL[L)5-;t7
-;+3';D.J)3A$%:B(d
B.))L^[_)/';D.J)+.2-;
8;FT@c7B%
/" N.O;+5B B-].
))L^W[_5B B5 ]5 .))L^\[_)
)L/4A-;E.>
BN.O;%N.O;=;E.>G/DB()G;F7*"
3^C.>++0_/.p%/.p
j&c7B)73+J3
?3;*A %
:A/45!!/W[+()G';D.J)/.p:;L
B%:d;*A /4! !/\[%W[E@
‚5(';D.J)!\[%:\[/
9
W[!AW[5@)#w4$65?)n!
57%
1"N.O;QRRRPLL+ .))Lk/4.2+)L
AW[\['5(/4!5DiL[L%/.pw 
B656dB(@%\3iL[L+
/.pAdB(@.F3|z%
B 5@!5D;*)/4YR%RRR/.p%BiL[L
()G*/4%12 nW[\[3iL
[L;E.>5(;)];LL)8(.))LB
%
|•);M)'e()G.V.';"
B%|ze5/4 (c)&/+5
+,|z"!&%:d.pBw-8B.t%
$5@,"+32.V.k!v/;
"|zw3!%
L@o+sites )CrW;5L)3 !B7
J;%\?;E.>;L+5 ;(;*)/4
)/)/4B(3)3 !Ni7%
1.3.Infrastructure Master và Global Catalog
:&- 53iL[L)r<;L:;L%
r<;L :;L ^r:_ )   .]O.L sP:| ^s)L,5)LP)L :;L <
|L;_(2F;E)#^phantom_53'
;D.J)iL[L%
W/43[+3&;F!e';D.J
)J*/453';D.J)3*/4KB53
<L;%1-.>5{d 55I;3/.pK
B53B p<L;%W;X5@8)F 
$ C.J)"77+B,82JI/4F
*/453W+-.>/ */4>3
/4d)3+6JB+@,%r<;L:;L
10
(c@@ {>;*%\8CI,(.2
;E)#B/45(;!8([)53B%
r<;L:;L 5@)k)"g)5))^g_+6)
&.2je*".?<L;+/4
;E.>)/JI.>2c7+0[g)/5(
jA8(*/453<L;3$
!eJB &%
1.4.Active Directory vàLDAP
l[iW  ^lOL  [L  iL;;  W)_  )    &  A  iL
[L+)C&Be@@IC+6d
3 /<)L!5@+.pA5)rLL
5%
+/>;X55!/4'8J.J)2%
WxrW^n(rLL_+.L;;L^[P_)
*/>/4;E.>{)B3B"@j>^@-.
8_%:d.p7+5 5!3B/l[iWe
52 !J> &5!$/4@@D6%
/>l[iW/4ICL !$6'(nC./"
6U
- />*
- +#)
- |•;+#|•)
- |•);^'@+5+0_+|z
- r..);^+n/+<)L3;t+€/
L_
:/>l[iW/46*JBA%:#A
35(;A/>I/4n5L ‚%
11
(@3&(l[iW 2 !iL
[L+&8l[iWJ.> 2 !/4)/
';D.J)iL[L%
1.5.Sự quản lý Group Policy và Active Directory
q!iL[L{{$(B7!gW)%
(@3;E.>gW)iL[L@o
!)7/.p-%!)7/482/4
)/gW)|5ƒL;^gW|;_+&;;X/4 !4"
*/4iL[L+n.;L%b6-)'!A!
.>I-/.p/N.O;%
()GgW)+(@382>
!)7.L; 3-/.p+!de7*"
<)Ld/>53%
3$w&(gW|/4;E.>/!%
gW)|5ƒL/4.>LCF;U-;5/4;E
.>/"+;)-;;L+-;B+-;/4;E.>
|z3%„+*/4/.pd-j
B;LdB+27$;Xj7gW|)3 !";L
dB%
gW|/46&35UgW)L)L
^gW_gW)L^gW_%gW)L)L)/
!)7/453gW|%)/!)78$/>
<)L)"%b.>!)7*"8(*/4
/.p-+gW(/45(;8([53B%
gW)L)&AgW|/4)/iL[L3
[B%gWJ!)LP.LZ,L;;
^PZ;_+/.k!gW+/.k!dJ -
! AgW|%gW CB)3!gW|/'C
"+3)&&!AgW)%q-;
d&B/482+gW;X$J)3 !53gW|%\3
wJ)3 ! /.k/4)/
12
-*/4%\!/48$AgW7T/4)/
-;X8&! 5& 8B)3
!gW%
1"N.O;PLLQRRS+:;<=(()Gg
W))gW):LL;)L^gW:_%gW:8
(@3.()G$'(>)3!gW|%
2. Chức năng của ADU
]l/J.;73 (/.p+7 T/'C
 (-%
]8PLLCF^L;LL_dPLL(
)Gc7^)PLL_+PLL).))L^B 
p_%
][25(/".kd5(j>^.L,_$-
.33- p%
]e$J (/.p"JCB
^;_ /UB3*+jB5 .J)
;.OPLLK,%%%
]e$MBA2B^;5._
'@IC|z^|•)z_%P$AB(
@357()GK57M%
3 . Diectory Services
3.1. Giới thiệu Directory Services
[LPLL;^.@>.5_)*C[P%[r
/'2()G+ 7%[@>.5).@>';D
)B(2*i[%:*"J-c/4
A:;<%
3.2 Các thành phần trong Directory ServicesU
13
b&3+5(5!/4J&83.@>.5…
\;;.@>.5";I)/;*%(BC
.;AB*/4 w/-)3
!*/4%
3.2.1 Object (đối tượng)U
*';D.J)+*/45n+/.p+
;LL++/>.p+.@>+0b*/4-)
*c5(8A.@>.5%
3.2.2 Attribute (thuộc tính)U
:-(*/4%1-.>+7 T3)-A*
/4/.p%*/4 .;- +
3*/4 w;*-*+)8-
.>/+(B-)@jrW%
3.2.3 Schema (cấu trúc tổ chức)U
:;L@o.;-.p()*
/4%1-.>+?8(*/4B/4@o5?
-3+)W[l*%[;*/423;L
)"*/4†‡%PLd-)p5!/4+o)
-.p@o)"*/4;EI/4%)PL
,L).5A.5i[%
3.2.4 Container (vật chứa)U
17C/'F" />N.O;%:/>
C7/> %i[+7CC*
/47C %17Cw-/*/4d.p7
C F7;F/*/4%S)7CU
][U /425!D&;%
]PLU;L)@-%PL/4.p65J@->5@
-,,%1-.>+yˆ‰I.dDPs;;+d
[LLc.dDW). !*BI.5?
[)LO %/7*S;L%
14
]|z^|•)z_U))7C5//.p+
+-J|z %:|z C*/4?
. %|zC|z +5,6.F
2C57A7C28$AIC53
.%\3;E.>|z(;*)/4.&(!)73
*%
3.2.5 Global Catalog U
[@>g)5)).p,@@-A*/4/
.p/48B7%12 !/4F,'J2=
N.O; j@@/4*/45?(
J-A*/4%
g(;E5().}RmRRR5(+{{5;X
.pfWl;LƒLYl%\;X(23.>+
"*mRR (c)%g)5))+5
2 !3"-/728/4
yL,[LamS}%\c.LEƒ5!
%/!5DW).DPL)L2;…g)5));X8
5EL)A6A+.p%
:-.> +(;E57/4/K/3\L[L
D57 !%b/A5@{,e5 5!/4;*
A%\.pg)5))2B3+
5/4;*A%
q*/4/4"g)5))+*/4/4
;*65)gzr[^g)5)zLr.L<L_%gzr[/48*@
.p5.*/4! F %
4 . Kiến trúc của Active Diectory
4.1 . ObjectsU
/" 2 |5ƒL+$(2/" 
|5ƒL);;L;i5L;%
15
]|5ƒL);;L;)5(! !k k*/4
5iL[L%S)|5ƒL);;L;.>)Uz;L+
L+WL%
]i5L;)7@p4/4 !4"*/4>%
/7+|5ƒL)*/4.8/4@o5D@/4
-A|5ƒL);;;L;%
4.2 Organizational Units U
|•)z;|z)'@M8*iL[L+
/4,L)7C*/4^|5ƒL_/4.p;{,!*
/4 >>>-(@A5%|zw/4!)7.F
3;5LrW/4@o)†dB;5L !**"‡%1
;E.>|z.>-/;U
]B ;74 (/.p+-
! 5@        /   >   (  @  3     ^;5]
.;_+K(5"(@/(@5*%
]q; 5";*Cc3A/.p
|z;E.>*/4-;^gW)_%
4.3 DomainU
[)'@Cc*A8$)iL[L%)
/'@74J/.p+-+3;t
J{5(7*K$()G7
PLL.V.'%
[C5Cc-;U
]b/ F(@^.;5._*/4+
)74oo(@*/4;t/U'
;D.J)/>+-;5(7+ŠB". %
]g$$()G5(73;t%
]  8;LL.F )Cc B p^.
))L_+n(5(3;LLF'n5%
16
4.4 Domain TreeU
[LL)8$5nB./4;{,!857L
8$26%[&3F').?D*A6
/>%8(.;;X?53./"./4)
.^).._%3A( 5%
q.-8./422
6.%q5;X/L8 )".@>/
>%\88$;X2.A6 B,8
%
4.5 ForestU
sL;^K_/4,6.F3dB[LL+ 
sL;)74[LL!)7AB%1-.>(
;E+€/:;<+ %
/+#B*[LL3()G+6
;X/448"5? )K%
II. Dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol )
1 . GIỚI THIỆU DỊCH VỤ DHCP.
:#!5@3.p5CWxrWB(@jrW
4)+65%b#48BL.‹8@jrW/4-
,+ICrZs^rLLZLL; sL_=C[fW
^[f;<W)_%
gC/4(hsm}SS+m}SY+m}Ymm}YQ%\
28hs@jUxxOOO%L<%x<%)%b)[fW
PLL+-N.O;PLLQRRS(CB ;U
]b=.@>[fW%
]:#L<L(/4825?@jrWo%
]b=T5@;~.;@jrW@8)L%
[@>[fWe$8;*82
^)L_%BA:;<B /z,
17
d:;B#4'!7;*+o)3B
([fW)L%
'!;E.>;*/48/';"'!
5o;*/U
]q{>/42>@j rW (-(@*
%
]g$8.@>^rPW_! /4;*)/4@j rW 7
^W5)rW_%
]Wp4-/,3.)J%
]q!4"* .6^NL)L;;_8f;/U
+;65+/0
2 . HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DHCP.
gC[fW)L2)Lx;LL%L+2/'J
[fW)L;LL.VL5/";U
]q)L D+;XE5.;[fW[rP|1Zh+3&
;LL>>2%gwC@j:iA)L%
]PLL3 7/43&+! (c
8@jrW+BE))L[fW|ssZh+B@3
@jrW (8@+ 9L);5L; @j
APLL% PLL;X 8@jrW KB@J)L 
;*2/'!%
]:)L;X)FJ)B@^[fW|ssZh_E5.;
)[fWhZuzZP87)B@%bBe)B
@ /487;X/4PLL$).pB8)L
%
]:PLL/4)L87;XE/4)[fWiq/)
),7+5!)@jrW+;5L; ;E.>;X
-C/4.>%PLLE 9LJ82
5I;/@jALOd@+@j[PPLL+0
18
3. Quá trình Cài đặt:
3.1. Cài đặt DHCP Server
)WL)]]Œi..xhLLW;]]Œi..xhLLN.O;
f2Q
19
f2S
 L;]]ŒLO PLL;]]Œ[L);]]Œ[f;
<W)^[fW_
f2Y
8| 8]]ŒL,%%%
u2d5{3&/on!>d
8s; !$2d[fWPLL
3.2. Cài đặt DHCP client
20
b  )L B  NQ D )3)8 /4  rW ..L;; F     U 
:DWLL;ALO L
f2}
WLL;ArLLW)^WxrW_]]ŒArLLW)
^WxrW_+3gLL)5+) |5rW..L;;))%
!*8@j[P;LL5?[fW2) |5[P;LL
..L;;))%
21
f2a
8|q !$2d[fW;LL
4. Nguyên lý làm việc của DHCP
Y5/"8ArW..L;;[fW)L
+ rW)L;LLL;
+ rW)L;L<<L
+ rW)L;L;L)L
+ rW)L;L O)L.LL
4.1. IP Lease Request
b&3+)L;X5.;L;;L3)[fW[rP|1Zh+2)L)$
/@jrW3;X.p@j;L^n_)R%R%R%Rw
2)L 5!@jA[fW;LL3;XE!@j5.;)
Q}}%Q}}%Q}}%Q}}%l$[fW[rP|1Zh;X5.;)3%
gwC@j:i^:L.iL;;)_^)@j#
LO .L^._;X/4;(,88)=;*65
."5!.A2:i..L;;)2+]]Œ
.]]Œ<x))]]Œ;XL,n 
BrW+[P+.L<)LO%%%
32W;)i..L;;^:i..L;;)URR]RQ]i}]Q]\}]Qs_
nwCLLA)L[fW;LL5!/4
)L=D3&!%
22
f2•
4.2. IP Lease Offer
![fWPLL4)^o)8@jrW)L_
7/4 [fW[rP|1Zh A)L;X())5?
[fW|ssZh+J 9L/;U
Ž:i..L;;A)L
Ž:rW..L;;8^<<LrW..L;;_
Ž:;5L;
Ž3^d@)•_
Žb@jrWA[fW8rW)L
l$[fW;LL;XJ)@jrW=<<L^8_)L 
8[fW)L %
[fW)L6<<L+! 7<<L;X
L5.;^5.;[fW[rP|1Zh_ ()Q]+Y]+•]
ma]6+5n (k3KR]mRRR)6%
![fW)L 7<<L;Y)&3&+;E.>@jrW
 (ma•%Q}Y%R%m!ma•%Q}Y%Q}}%Q}Y";5L; )Q}}%Q}}%R%R%;X
;E.>;* (rW;X$[fW)L
 [fW;LL8%[fW)L!>*{2 !
[fW;LL;#}$%
23
4.3. IP Lease Selection.
[fW)L=7/4[fW|ssZh2;X(n5.;)
[fWhZuzZP87<<L%
[fWhZuzZP5nB[fW;LL8@j%P
[fW;LL ;X$)<<L^/4)B'm
[fW;LL_;XJ)rW..L;;3&,rW..L;; %
4.4. IP Lease Acknowledgement
[fW  ;LL  7  /4 [fWhZuzZP ;X  D  (  )  [fW  )L  
[fWiq5!)=87[fW)L3rW..L;;%
g5n@jrW82 /U[P;LL+
NrP;LL%%%%
q[fW)L7/4[fWiq2wo) !$28
7@jrW%
1IJ[fW;LL[fW)L;X;E.>z[W
)a•a•^z;L[W)_%:;O;X e
IL 5.;+3&(<J;O/4
5.;J%
5. Cơ chế tự động refresh lại lease time
q[fW)L=)L;L/4rW..L;;n%Ld@A[fW;LL
2#rW)L;Lj/4•%!L/d@^•_2[fW
)L; ()}R•^C)Y_;XF,)rW..L;;
"[fW=,5&%
[fW)L)$;XD;XD[fWhZuzZPF!^;_!
[fW;LL=,5&%
![fW;LL‘;*‘+;X()5? [fWiq
LLO^3")_"[fW)L+5n;*82
"7783[fW;LL%![fW;LL‘=!‘+2[fW)L
;X!>;E.>82A%1!;••%}•^•_A
3A+;X5.;[fW[rP|1Zh.L@jrWA
24
%1)$+  !"[fW;LL5&3J);X
8758C[fW;LL %
!)L;L=!+2)L;X)7C.K);E.>rW..L;;
)L;L%1[fW)L;;X5{&!23@j/5&%
Chú ý:
q D^L;_)[fW)L2;XFLLO)rW..L;;
17! ;FIB823[fW;LL*
.>!)L)7CLLOrW)L;L‘5?‘*"[fW
)L/;U
1+.]]Œ))<xLLO%q;XD
[fWhZuzZP![fW;LL.LB82+)L;L
"%1/4)+! *)L;LrW..L;;J)
<xL)L;L%l$+;XD![fW;LL[fWhZlZiPZ%P)
+)L;X )3)"LO 5?WxrWJ%
6.Ủy quyền authorize một DHCP service
W(AB[fW;LL/" F/4[fW
)L3%
13&AB[fW;LL;Xcd[fW;LL
(c8@jrW 4))L%
bF/4()5? (?ZL;L
i.;%
^$GUj[fW;LL3N.O;QRRRPLL) AB%
[fW;LL ^ 3BN.O;QRRR;LL_kF
/4d.p$) /4AB_%
6 .1. Việc kiểm tra của các DHCP server không được xác thực:
b•L[fW-,+(82LO  .@
>[fW5{&^;_+E[fW<^[fWrs|h:_
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×