Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (13)


? Trên đây là 2 hình ảnh minh họa cho truyện
truyền thuyết nào mà em đã được học?
Truyền thuyết “Thạch Sanh”.


? Em haõy kể lại
đoạn truyện
minh họa cho
bức tranh treân
trong văn bản
“Thạch Sanh “
ñaõ học ?


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM :
? Văn bản“ Thạch Sanh” thuộc
thể loại truyện dân gian nào ?
A. Truyện ngụ ngôn.
B. Truyện cổ tích.
C. Truyền thuyết.

D. Truyện cười.


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM :
? Ý nghĩa của truyền thuyết “Thạch Sanh”:
A. Đề cao con người tốt có lòng nhân nghĩa.
B. Lên án những kẻ xấu vong ân bội nghĩa.
C. Thể hiện ước mơ và niềm tin của nhân
dân về một nền đạo đức, công lý xã hội và
truyền thống yêu hòa bình.
D. Tất cả đều đúng.


? Em haõy cho biết Thạch Sanh có những
phẩm chất gì đáng quý để các em học tập ?
 Phẩm chất : nhân hậu , dũng cảm , yêu hòa bình .


Bài 7 – Tiết 28:


Tiết 25:

EM Bẫ THễNG MINH

I.C HIU CHung văn bản
1)Th loi: Truyn c tích (xem
lại trong bài Con Rồng, cháu
Tiên)
2) Đọc

chú thích:
- Giọng đọc diễn cảm, phù
hợp với từng nhân vật
- Chú thích: xem SGK
3) B cc:


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

BỐ CỤC:
a) Mở truyện: Vua sai quan đi khắp nơi tìm người tài giỏi giúp
nước. (Từ đầu …. lỗi lạc.)
b) Thân truyện: “Một hôm …. láng giềng.”
- Em bé giải câu đố của quan;
- Em bé giải câu đố vua lần thứ nhất, thứ hai;
- Em bé giải câu đố của Sứ giả nước ngoài.
c) Kết truyện: Phần còn lại – Em bé trở thành trạng nguyên.


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2) Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1 :


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

- Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
- Thế xin hỏi ông câu này đã. NÕu ông trả lời đúng ngựa của ông đi
một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày
một ngày được mấy đường?


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1: Giải câu đố bằng cách đố
lại tên quan → đẩy tên quan vào thế
bí.


Thử thách

Lần 1

Đối tượng

Viên quan

Nội dung

Đường cày

Cách giải

Đố vặn lại

Lần 2

Lần 3

Lần 4


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1: Giải câu đố bằng cách đố
lại tên quan → đẩy tên quan vào thế
bí.
 Lần 2:


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra
lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn
năm sau phải đem nộp đủ, nếu không cả làng phải tội.
-Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực
cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ
được ạ!


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1: Giải câu đố bằng cách đố
lại tên quan → đẩy tên quan vào thế
bí.
 Lần 2: Giải câu đố bằng tài biện
bác → nhà vua tự nói ra điều phi lý
của điều kiện ông đưa ra.


Thử thách

Lần 1

Lần 2

Viên quan

Nhà vua

Nội dung

Đường cày

3 trâu đực
đẻ thành 9
con

Cách giải

Đố vặn lại

Tự nói ra
điều vô lý

Đối tượng

Lần 3

Lần 4


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1: Giải câu đố bằng cách đố
lại tên quan → đẩy tên quan vào thế
bí.
 Lần 2: Giải câu đố bằng tài biện
bác → nhà vua tự nói ra điều phi lý
của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3:


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có
sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn
thành ba cỗ thức ăn.
Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả,
bảo: - Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một
con dao để xẻ thịt chim.


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1: Giải câu đố bằng cách đố
lại tên quan → đẩy tên quan vào thế
bí.
 Lần 2: Giải câu đố bằng tài biện
bác → nhà vua tự nói ra điều phi lý
của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3: Giải câu đố bằng cách đố
lại → nhà vua phục tài.


Thử thách

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Viên quan

Nhà vua

Nội dung

Đường cày

3 trâu đực
đẻ thành 9
con

1 con chim
sẻ thành 3
mâm cỗ

Cách giải

Đố vặn lại

Tự nói ra
điều vô lý

Đố vặn lại

Đối tượng

Nhà vua

Lần 4


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH
1)Thể loại: Truyện cổ tích
2)Bố cục: 3 phần
II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN
2)Sự mưu trí, thông minh của em bé
 Lần 1: Giải câu đố bằng cách đố
lại tên quan → đẩy tên quan vào thế
bí.
 Lần 2: Giải câu đố bằng tài biện
bác → nhà vua tự nói ra điều phi lý
của điều kiện ông đưa ra.
 Lần 3: Giải câu đố bằng cách đố
lại → nhà vua phục tài.
 Lần 4:


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

Nước láng giềng sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai
đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc.


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH
Em bé hát lên một câu:
Tang tình tang! Tính tình tang
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang ….
Rồi bảo:
-Cứ theo cách đó là xâu được ngay!


TiÕt 25:

EM BÉ THÔNG MINH

Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường
ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả láng
giềng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×