Tải bản đầy đủ

HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH TẠI CÔNG TY SX – TM KIM SƠN (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP).doc

QT. CHIẾN LƯỢC – HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
- 1 -
NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH
PH N 1. LÝ THUY T – CÁC KHÁI NI M LIÊN QUANẦ Ế Ệ ................................................................. 2
I. CHI N L C C P KINH DOANHẾ ƯỢ Ấ ................................................................................... 2
1. Khái ni mệ .......................................................................................................................... 2
2. Ch n l a chi n l c c p kinh doanhọ ự ế ượ ấ .............................................................................. 2
2.1 Chi n l c d n d t chi phíế ượ ẫ ắ ........................................................................................... 2
2.2 Chi n l c khác bi t hoá s n ph mế ượ ệ ả ẩ ................................................................................ 2
2.3 Chi n l c t p trung ế ượ ậ .................................................................................................... 2
II. HÒA H P C C U T CH C Ợ Ơ Ấ Ổ Ứ ...................................................................................... 2
1. C c u t ch c qu n tr ơ ấ ổ ứ ả ị ................................................................................................. 2
2. Các mô hình c c u t ch c c b nơ ấ ổ ứ ơ ả ................................................................................. 2
2.1 C c u t ch c đ n gi n: ơ ấ ổ ứ ơ ả ............................................................................................. 2
2.2 C c u t ch c ch c n ng: ơ ấ ổ ứ ứ ă .......................................................................................... 3
2.3 C c u t ch c theo s n ph m: ơ ấ ổ ứ ả ẩ ................................................................................... 3
2.4 C c u t ch c đa b ph n: ơ ấ ổ ứ ộ ậ .......................................................................................... 5
2.5 C c u t ch c theo ma tr n: ơ ấ ổ ứ ậ ....................................................................................... 5
2.6 C c u t ch c theo đ a lý: ơ ấ ổ ứ ị ............................................................................................ 6
III. KI M SOÁT CHI N L C LÀ GÌ?Ể Ế ƯỢ ..................................................................................... 7
1. Khái ni m v ki m soát chi n l c:ệ ề ể ế ượ ................................................................................. 7

2. Các h th ng ki m soát chi n l c ệ ố ể ế ượ ................................................................................... 7
PH N 2. HÒA H P C U TRÚC VÀ KI M SOÁT CHI N L C C P KINH DOANH T I CÔNGẦ Ợ Ấ Ể Ế ƯỢ Ấ Ạ
TY SX – TM KIM S N (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP).Ơ ..................... 8
I. Gi i thi u v Công ty SX-TM S n Kim và các l nh v c ho t đ ngớ ệ ề ơ ĩ ự ạ ộ ........................................ 8
1. Gi i thi u v T p đoàn u t - Phát tri n S n Kimớ ệ ề ậ Đầ ư ể ơ ......................................................... 8
2. Gi i thi u v công ty SX&TM S n Kim – Son kim Manufacturing & Trading corp.ớ ệ ề ơ
(SKMT) ............................................................................................................................... 9
2.1 Thành l pậ ........................................................................................................................ 9
N m 1993, là m t b ph n c a Sonkim Investment & Development Corpă ộ ộ ậ ủ ......................... 9
2.2 M c tiêu chính ụ ............................................................................................................... 9
2.3 S n ph m chính: ả ẩ ........................................................................................................... 9
II. PHÂN TÍCH ......................................................................................................................... 9
1. Gi i thi u v chi n l c c a Cty SX –TM S n Kim (SKMT)ớ ệ ề ế ượ ủ ơ ....................................... 9
2. Nh n đ nh t ng quanậ ị ổ ...................................................................................................... 10
3. C u trúc công tyấ .............................................................................................................. 10
4. Hòa h p c u trúc v i chi n l c c p kinh doanhợ ấ ớ ế ượ ấ ............................................................ 11
4.1 Chi n l c: “Khác bi t hóa”ế ượ ệ ......................................................................................... 11
4.2 C ch ph i h p: “Xoay quanh R&D và Marketing”ơ ế ố ợ .................................................. 12
V m t R&D ề ặ ............................................................................................................... 12
5. Ki m soátể ........................................................................................................................ 13
5.1 Các b c xây d ng h th ng ki m soátướ ự ệ ố ể ........................................................................... 13
5.2 Ki m soát ngân sách:ể ....................................................................................................... 13
6. K t lu n – ánh giáế ậ Đ ............................................................................................................ 15
GVHD: TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO NHÓM SV THỰC HIỆN: 05
QT. CHIẾN LƯỢC – HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
- 2 -
PHẦN 1. LÝ THUYẾT – CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
I. CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
1. Khái niệm
Chiến lược cấp kinh doanh là chiến lược mà công ty vận dụng để làm tối đa hóa lợi
thế cạnh tranh và lợi nhuận của mình và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra
2. Chọn lựa chiến lược cấp kinh doanh
2.1 Chiến lược dẫn dắt chi phí
Là chiến lựơc tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách định giá sản phẩm thấp hơn các đối
thủ cạnh tranh trong ngành nhằm thu hút những khách hàng mục tiêu nhạy cảm với giá
thấp và chiếm được thị phần lớn.
Ví dụ: - Metro Cash & Carry
- Hàng không Jetstar
2.2 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm
Là chiến lựơc tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm được xem là duy
nhất, độc đáo đối với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng cách thức mà các đối
thủ cạnh tranh không thể.
Ví dụ: - Cà phêTrung Nguyên
2.3 Chiến lược tập trung
Các đơn vị kinh doanh tập trung sự chú ý của mình vào một phân khúc hẹp trên
toàn bộ thị trường. Các phân khúc này có thể xác định theo: khu vực địa lý, sản phẩm,…
II. HÒA HỢP CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Cơ cấu tổ chức quản trị
Là một chỉnh thể các khâu, các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hóa và có
những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí
theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các chức năng quản trị và mục tiêu chung của tổ chức
2. Các mô hình cơ cấu tổ chức cơ bản
2.1 Cơ cấu tổ chức đơn giản:
Người lãnh đạo trực tiếp quản trị tất cả các thành viên của tổ chức

GVHD: TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO NHÓM SV THỰC HIỆN: 05
QT. CHIẾN LƯỢC – HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
- 3 -
2.2 Cơ cấu tổ chức chức năng:
Hình thành các bộ phận được chuyên môn hóa gọi là các chức năng (phòng ban),
các chức năng này có quyền tác động đến các bộ phận hoạt động theo các chức năng
chuyên môn. Người lãnh đạo thông qua các chức năng chuyên môn này để điều hành hoạt
động của tổ chức

2.3 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm:
Loại cơ cấu này lấy cơ sở là các dãy sản phẩm hay lĩnh vực hoạt động để thành lập
các bộ phận hoạt động. Bộ phận phụ trách sản phẩm có trách nhiệm hoạt động trên nhiều
thị trường khác nhau về sản phẩm đó
GVHD: TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO NHÓM SV THỰC HIỆN: 05
NGƯỜI LÃNH ĐẠO
NHÓM A NHÓM B
QT. CHIẾN LƯỢC – HỊA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SỐT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
- 4 -
GVHD: TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO NHĨM SV THỰC HIỆN: 05
R&D
Bán hàng

marketing
Quản trò
vật liệu
Thiết kế
chế tạo
NHĨM SẢN PHẨM
hha
Tổng giám đốc
QT. CHIẾN LƯỢC – HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
- 5 -
2.4 Cơ cấu tổ chức đa bộ phận:
2.5 Cơ cấu tổ chức theo ma trận:
Cơ cấu ma trận cho phép cùng lúc thực hiện nhiều dự án
Sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau
Mỗi thành viên của bộ phận trực tuyến và bộ phận chức năng được gắn liền với việc
thực hiện một đồ án trên một khu vực nhất định
GVHD: TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO NHÓM SV THỰC HIỆN: 05
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG CHÍNH
QT. CHIẾN LƯỢC – HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH
- 6 -
2.6 Cơ cấu tổ chức theo địa lý:
Cơ sở chủ yếu của mô hình này là phân chia hoạt động theo từng vùng địa lý hay
khu vực lãnh thổ tùy theo đặc điểm của vùng địa lý
Mục đích: khuyến khích sự tham gia của địa phương, khai thác những ưu thế trong các
hoạt động của địa phương
GVHD: TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO NHÓM SV THỰC HIỆN: 05
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CHI
NHÁNH MIỀN
BẮC
GIÁM ĐỐC CHI
NHÁNH MIỀN
NAM
GIÁM ĐỐC CHI
NHÁNH MIỀN
TRUNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×