Tải bản đầy đủ

Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại ban quan lý xây dựng công trình công ích hoàn kiếm, hà nội

L IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và th c hi n lu n v n, tác gi đã nh n đ
h

cs

ng d n t n tình c a cô giáo PGS.TS Ngô Th Thanh Vân và nh ng ý ki n v

chuyên môn quý báu c a các th y cô giáo trong khoa Kinh t và qu n lý Công trình,
Tr

ng

i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Ban qu n lý Xây d ng công

trình công ích Hoàn Ki m - Thành ph Hà N i.
Tác gi xin chân thành c m n các th y cô trong Tr
và h


ng Th y l i đã ch b o

ng khoa h c và c quan cung c p s li u trong quá trình h c t p, nghiên c u

và hoàn thành lu n v n này.
Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u còn h n ch nên
Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ

c nh ng ý ki n

đóng góp c a quý đ c gi .
Xin trân tr ng c m n!
Hà n i, ngày

tháng

n m 2015

Tác gi lu n v n

inh Bá H ng


B N CAM K T
Tôi xin cam đoan đ tài Lu n v n này là s n ph m nghiên c u c a riêng cá
nhân tôi. Các s li u và k t qu trong Lu n v n là hoàn toàn trung th c và ch a
đ

c ai công b trong t t c các công trình nào tr

đ

c ghi rõ ngu n g c.

c đây. T t c các trích d n đã

Hà n i, ngày

thángn m 2015

Tác gi lu n v n

inh Bá H ng


M CL C
M

U..…...............................................................................................................1

CH

NG 1: T NG QUAN V

D

ÁN VÀ QU N LÝ CHI PHÍ

U T

XÂY D NG CÔNG TRÌNH………………………………………………………..6
1.1. T NG QUAN V

D

ÁN VÀ QU N LÝ D

ÁN

UT

XÂY D NG

CÔNG TRÌNH……....................................................................................................6
1.1.1 Gi i thi u v d án…………………………………………………………... 6
1.1.2. Qu n lý D án đ u t xây d ng công trình……………………...……............6
1.2. CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D

ÁN

UT

XÂY D NG CÔNG

TRÌNH……………………………………………………….……..........................12
1.2.1. Chi phí và qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình………………..12
1.2.2. Các quy đ nh v l p và qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình s
d ng v n ngân sách nhà n

c……………………………………...........................13

1.2.3. Nguyên t c qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình……………..............13
1.3. NH NG NHÂN T
D

UT

ÁN

NH H

NG

N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ

XÂY D NG CÔNG TRÌNH…………………………………..14

1.3.1. Nhân t pháp lý, chính sách…………………………………………………14
1.3.2. Nhân t qu n lý nhân s , con ng

i………………………………………...14

1.3.3. Nhân t khoa h c công ngh ………………………………………………...15
1.3.4. Nhân t th tr

ng…………………………………………………………...16

1.3.5. Nhân t đ c đi m và đi u ki n thi công……………………………………..16
C I M C A CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T CÓ NH

1.4.
H

NG

N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ………………….......................17

1.4.1. Vai trò c a d án c i t o h t ng k thu t trong đ u t xây d ng…..............17
1.4.2.

c đi m c a các công trình h t ng k thu t nh h

ng đ n công tác qu n

lý chi phí…………………………………………...…….........................................18
1.5. NH NG CÔNG TRÌNH Ã CÔNG B CÓ LIÊN QUAN T I
K T LU N CH

TÀI…...19

NG 1……………………………………………………….….21


CH

NG 2: C

S

LÝ THUY T V

QU N LÝ CHI PHÍ

U T

XÂY

D NG CÔNG TRÌNH T I BAN QU N LÝ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG
ÍCH HOÀN KI M………………..………………………………………………..22
2.1. CÁC QUY

NH HI N HÀNH V QU N LÝ CHI PHÍ D

XÂY D NG CÔNG TRÌNH S

ÁN

D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ N

UT

C……..22

2.1.1. C s c a vi c xác đ nh chi phí d án đ u t xây d ng công trình………….22
2.1.2. Các giai đo n hình thành chi phí đ u t xây d ng công trình……………….23
2.1.3. Qu n lý t ng m c đ u t xây d ng công trình……………………...............25
2.1.4. Qu n lý d toán công trình…………………………………………………..33
2.1.5. Qu n lý đ nh m c xây d ng và giá xây d ng công trình……………………35
2.1.6. Thanh toán, quy t toán v n đ u t XDCT ………………………………….36
2.2. KI M SOÁT CHI PHÍ THEO CÁC GIAI

O N

U T

XÂY D NG

CÔNG TRÌNH……………………………………………………………………..37
2.2.1. Khái ni m……………………………………………………………………37
2.2.2. M c tiêu c a ki m soát chi phí……………………………………………...37
2.2.3. Ki m soát chi phí trong giai đo n th c hi n đ u t …………………………37
2.3.

NH H

NG VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N, NH NG THU N L I, KHÓ

KH N VÀ THÁCH TH C TRONG TH I GIAN T I…………………………..39
2.3.1.

nh h

ng và m c tiêu phát tri n c a Ban qu n lý Xây d ng công trình công

ích trong nh ng n m t i …………………………………………………………...39
2.3.2. Nh ng thu n l i, khó kh n và thách th c trong công tác qu n lý chi phí đ u t
xây d ng công trình đ i v i Ban qu n lý XDCTCI trong nh ng n m t i ………..40
2.4. TÌNH HÌNH

U T

XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH H

T NG K

THU T T I BAN QU N LÝ XDCTCI TRONG TH I GIAN QUA…………...46
K T LU N CH
CH

NG 3:

NG 2………………………………………………………… .53
XU T GI I PHÁP T NG C

CHI PHÍ TRONG GIAI

O N TH C HI N

NG CÔNG TÁC QU N LÝ
U T

XÂY D NG CÔNG

TRÌNH T I BAN QU N LÝ XDCTCI HOÀN KI M…………………… ..........54
3.1. GI I THI U CHUNG V

BAN QU N LÝ XÂY D NG CTCI HOÀN


KI M……………………………………………………………………………….54
3.1.1. T ch c, b máy ban qu n lý d án…………………………………………54
3.1.2. Ch c n ng nhi m v , mô hình qu n lý………………………………………54
3.2. TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ CÁC D

ÁN T I BAN

QU N LÝ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH TRONG CÁC N M QUA…57
3.2.1. Th c tr ng ngu n nhân l c, và c s v t ch t ph c v công tác qu n lý
đi u hành d án…………………………………………………………………….57
3.2.2. Th c tr ng công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình h
t ng k thu t t i Ban qu n lý……………………………………………………….58
3.3.

ÁNH GIÁ CHUNG V

CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ D

ÁN C A

BAN QU N LÝ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH TRONG NH NG
N M QUA…………………………………………………………………………64
3.3.1. Nh ng k t qu đ t đ

c trong công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý xây

d ng công trình công ích…………………………………………………………...65
3.3.2. Nh ng t n t i và nguyên nhân trong công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý
xây d ng công trình công ích………………………………………………………66
3.4.

XU T M T S

CHI PHÍ CÁC D

ÁN

GI I PHÁP T NG C
U T

XÂY D

NG CÔNG TÁC QU N LÝ
NG CÔNG TRÌNH DO

BAN QU N LÝ XDCTCI TH C HI N…………………………………………74
3.4.1. Nh ng nguyên t c đ xu t gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý chi phí các

d án đ u t xây d ng công trình do Ban qu n lý XDCTCI th c hi n……………74
3.4.2. Hoàn thi n b máy t ch c c a Ban qu n lý………………………………..76
3.4.3. Chuyên môn hóa công tác qu n lý chi phí theo t ng giai đo n……………..80
3.4.4. Phát tri n ngu n nhân l c, t ng c
K T LU N CH

ng c s v t ch t………………………95

NG 3…………………………………………………….….…98

K T LU N VÀ KI N NGH …………………………………………….….…… 99
DANH M C TÀI LI U THAM KH O……………………………….…….…..101
1

DANH M C HÌNH V
Hình 1.1: Thi công h th ng thoát n

c trên tuy n ph Tràng Ti n…………… 17

Hình 3.1: S đ c c u t ch c c a Ban qu n lý XDCTCI…………………….. 57
Hình 3.2: S đ đ xu t t ch c b máy ho t đ ng c a Ban qu n lý…………... 79
2

DANH M C B NG BI U

B ng 2.1:

K ho ch xây d ng các d án s a ch a, c i t o, ch ng xu ng c p h
t ng k thu t giai đo n t n m 2014-2015….......................................

42

n m 2009-2013………………

47

B ng 2.2: Các d án c i t o h t ng k thu t t

B ng 2.3: Các d án ph i th c hi n th m đ nh l i và đi u ch nh t ng m c đ u t . 48
B ng 2.4: Các d án phê duy t thi t k - d toán ph i đi u ch nh b sung………..
49
B ng 2.5: Các d án th c hi n b ch m ti n đ thi công xây d ng …………….. 50
B ng 2.6:

B ng d toán đi u ch nh H ng m c xây d ng tuy n c ng b và h
ng m đ

ng dây thông tin…………………………………………… 51
3

DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T

BQL

Ban qu n lý

BQLXDCTCI

Ban qu n lý xây d ng công trình công ích

TM T

T ng m c đ u t

QLCPDA

Qu n lý chi phí D án

TXDCT
VNS

u t xây d ng công trình
V n ngân sách
4

PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
N

c ta hi n nay đ

các nhà đ u t t các n

c nhi u qu c gia trên th gi i l a ch n là đi m đ n c a
c phát tri n. Do đó có m t v n đ tr ng tâm đang đ

cđ t

ra là Vi t Nam c n ph i có m t h th ng c s h t ng đ ng b và hi n đ i, t o n n
móng cho s phát tri n kinh t , có nh v y các nhà đ u t m i có th yên tâm tham
gia vào th tr

ng kinh t Vi t Nam.

Trong đó m t ho t đ ng h t s c quan tr ng không th thi u trong công cu c
t o d ng c s h t ng v ng ch c là ho t đ ng đ u t xây d ng các công trình. B t
k m t công trình nào đ

c xây d ng c ng c n ph i đáp ng m t m c tiêu là hoàn

thành đúng th i h n đ ra, đ m b o đ

c ch t l

ng theo tiêu chu n, quy chu n k

thu t và trong ph m vi ngân sách cho phép đ u t .

u t xây d ng c b n s phát

tri n c s h t ng t o đi u ki n cho n n kinh t , xã h i phát tri n là ti n đ đ Vi t
Nam tr thành m t n
ngh a mà

c công nghi p hóa, hi n đ i hóa theo đ nh h

ng và nhà n

ng Xã h i ch

c ta đã l a ch n. Vi c đ u t ph i g n li n v i ho t đ ng

qu n lý đ u t , qu n lý chi phí các d án hay qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng
công trình s g m nh ng vi c: Qu n lý t ng m c đ u t , qu n lý D toán công
trình, qu n lý đ nh m c xây d ng, giá xây d ng công trình. Khi mà c ch , chính
sách qu n lý kinh t
thay đ i, môi tr

n

c ta hi n nay còn ch a hoàn ch nh, thi u đ ng b và luôn

ng pháp lý ch a ch t ch s làm cho công tác qu n lý chi phí là

h t s c ph c t p.
Hà N i là Th đô c a n
đã đ

c Vi t Nam.

c bi t nh ng n m g n đây, sau khi

c m r ng đ a gi i hành chính thì di n tích t ng lên g p đôi so v i tr

c đây

kéo theo s thay đ i rõ r t v m i m t c a đ i s ng c dân th đô và s chuy n
mình m nh m c a ngành xây d ng nói riêng. Nhi u d án đ u t xây d ng m i,
c i t o nâng c p h t ng đ
ng và nhà n

c c p kinh phí l n đ đ u t cho th y s quan tâm c a

c ta, đ c bi t là Thành ph Hà N i v i s đ u t r t l n cho xây

d ng công trình và công trình h t ng k thu t đô th nói riêng.
5

Trong nh ng n m qua, h th ng h t ng k thu t đô th c a Th đô đã đ
c i thi n đáng k , đ

ng ph s ch đ p h n, khang trang h n, nhi u tuy n đ

m i m giúp cho vi c giao thông c a ng
đ

i dân thu n l i h n, đ i s ng ng

c
ng

i dân

c nâng lên đi u đó th hi n s đ u t xây d ng các công trình h t ng k thu t

m t cách đ ng b , có quy ho ch chi ti t v i t m nhìn chi n l

c c a nhà đ u t .

Nh m xây d ng m t th đô v n minh, s ch đ p và phát tri n m t cách b n v ng.
Tuy nhiên, trong vài n m g n đây t c đ t ng tr
l

ng v n đ u t đ

ng kinh t còn ch m, kh i

c huy đ ng r t h n h p so v i nhu c u v n đ u t . M t khác,

s đ u t còn dàn tr i, tình tr ng th t thoát, lãng phí trong công tác qu n lý chi phí
d án các ho t đ ng đ u t XDCB không ch x y ra
ra

t t c các khâu nh : ch tr

m t khâu nào đó, mà nó x y

ng đ u t , k ho ch v n, kh o sát, l p và th m

đ nh thi t k , th m đ nh d án đ u t , công tác đ u th u, giám sát thi công và thanh
quy t toán công trình.
Công tác qu n lý chi phí c a các d án còn nhi u b t c p làm cho v n đ u t
s d ng đ t hi u qu th p.
n i nói chung và

ây là m t v n đ đ

c s quan tâm c a Thành u Hà

ng b c quan UBND qu n Hoàn Ki m nói riêng.

Qu n lý chi phí xây d ng t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích là m t
v n đ quan tr ng trong vi c th c hi n các d án, đ vi c s d ng chi phí xây d ng
các d án ti t ki m đ t hi u qu cao tránh lãng phí và th t thoát v n ngân sách Qu n
Hoàn Ki m b trí cho các d là đi u đ

c Ban qu n lý đ c bi t quan tâm. Công tác

ki m soát các ho t đ ng chi phí, phân b chi phí. Ban ph i ch u trách nhi m toàn b
v vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án; T ch c vi c l p, th m tra, th m
đ nh D toán - T ng d toán công trình; Th c hi n thanh quy t toán các h ng m c
chi phí trong T ng m c đ u t c a d án.
Các d án c i t o h t ng trên đ a bàn Qu n Hoàn Ki m có quy mô v a và nh
v i T ng m c đ u t t

ng đ i l n, bên c nh đó d án ph i th c hi n trong nh ng

đi u ki n khó kh n, đ c thù là qu n có các khu v c ph C , ph c n i có s l
dân c đông đúc nh t Th đô.

ng
6

Vì v y, các gi i pháp đ nâng cao qu n lý chi phí là c n thi t trong công tác
qu n lý d án c a Ban qu n lý xây d ng CTCI Hoàn Ki m.

xu t m t s gi i

pháp giúp Ban qu n lý có th qu n lý t t các chi phí xây d ng trong quá trình chu n
b đ u t c ng nh tri n khai th c hi n các d án.
2. M c đích c a đ tài
Vi c nghiên c u c s nh ng lý lu n v qu n lý chi phí d án nói chung,
qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t nói riêng, k t h p
v i vi c phân tích các đi m m nh, đi m y u trong công tác qu n lý chi phí các d
án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t do Ban qu n lý XDCTCI th c hi n,
t đó đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý chi
phí các d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t t i Ban qu n lý Xây d ng
CTCI.
3.

it

ng và ph m vi nghiên c u

-

it

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý chi phí các d án đ u t

xây d ng công trình h t ng k thu t trong giai đo n th c hi n đ u t và các nhân t
nh h

ng đ n công tác này t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn

Ki m.
- Ph m vi nghiên c u c a đ tài:
+ Ph m vi n i dung: Ti n hành nghiên c u các m t ho t đ ng có liên quan đ n
công tác qu n lý chi phí trong giai đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình.
+ Ph m vi không gian: Các d án đ u t xây d ng do Ban qu n lý xây d ng
công trình công ích Hoàn Ki m làm Ch đ u t th c hi n.
+ Ph m vi th i gian: Các d án đã đ

c tri n khai trong th i gian 2 n m g n

đây.
-

xu t gi i pháp cho nh ng n m ti p theo.

4. Cách ti p c n và ph
đ tđ

ng pháp nghiên c u

c m c đích nghiên c u đ t ra, lu n v n s d ng các ph

nghiên c u phù h p v i đ i t
Vi t Nam hi n nay, đó là:

ng pháp

ng và n i dung nghiên c u c a đ tài trong đi u ki n
7

+ Ph

ng pháp thu th p, t ng h p và phân tích s li u

+ Ph

ng pháp kh o sát th c t

+ Ph

ng pháp phân tích đánh giá

+ Ph

ng pháp k th a các k t qu nghiên c u đã th c hi n

+ M t s ph

ng pháp khác

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
- Ý ngh a khoa h c:

tài nghiên c u, h th ng hóa c s lý lu n v chi phí,

qu n lý chi phí trong giai đo n th c hi n đ u t và nhân t
l

nh h

ng đ n ch t

ng ho t đ ng này, làm c s cho vi c phân tích th c tr ng công tác qu n lý chi

phí xây d ng trong giai đo n th c hi n đ u t và đ xu t các gi i pháp nâng cao
công tác qu n lý chi phí xây d ng trong giai đo n th c hi n đ u t xây d ng.
- Ý ngh a th c ti n: K t qu phân tích th c tr ng và đ xu t gi i pháp t ng
c

ng công tác qu n lý chi phí trong giai đo n th c hi n đ u t xây d ng là nh ng

g i ý thi t th c, h u ích có th v n d ng vào công tác qu n lý chi phí xây d ng
trong giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n lý xây d ng công trình công ích
Hoàn Ki m.
6. K t qu d ki n đ t đ
đ tđ

c

c m c đích nghiên c u đ t ra, lu n v n c n ph i gi i quy t đ

c

nh ng k t qu sau đây:
- H th ng hóa c s lý lu n v qu n lý chi phí trong quá trình th c hi n đ u
t xây d ng và nh n d ng các nhân t

nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phí xây

d ng trong giai đo n th c hi n đ u t .
- Phân tích th c tr ng công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công
trình h t ng k thu t s d ng v n ngân sách qu n Hoàn Ki m do Ban qu n lý xây
d ng công trình công ích th c hi n.
-

xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý chi phí

các d án đ u t xây d ng công trình H t ng k thu t do Ban qu n lý xây d ng
công trình công ích Hoàn Ki m th c hi n.
8

7. N i dung c a Lu n v n
Ngoài m đ u, k t lu n và ki n ngh , tài li u tham kh o, lu n v n g m 3
ch

ng:
Ch

ng 1: T ng quan v d án và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình.

Ch

ng 2: C s lý thuy t v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình t i

Ban qu n lý xây d ng công trình công ích Hoàn Ki m.
Ch

ng 3:

xu t gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý chi phí trong giai

đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý xây d ng công trình
công ích Hoàn Ki m.
9

CH
T NG QUAN V D

NG 1

ÁN VÀ QU N LÝ CHI PHÍ

UT

XÂY D NG

CÔNG TRÌNH
1.1. T NG QUAN V

D

ÁN VÀ QU N LÝ D

ÁN

U T

XÂY

D NG CÔNG TRÌNH
1.1.1. Gi i thi u v d án
1.1.1.1. Khái ni m d án
- D án hi u theo ngh a thông th

ng “D án là đi u mà ng

i ta có ý đ nh

làm”.
- Theo Vi n Nghiên c u Qu n lý d án Qu c t (PMI) thì: “D án là s n l c
t m th i đ

c th c hi n đ t o ra m t s n ph m ho c d ch v duy nh t”.

- Theo tiêu chu n Vi t Nam (TCVN ISO 9000:2000): “D án là m t quá trình
đ n nh t, g m m t t p h p các ho t đ ng có ph i h p và ki m soát, có th i h n b t
đ u vào k t thúc, đ

c ti n hành đ đ t đ

c m c tiêu phù h p v i các yêu c u quy

đ nh, bao g m c các ràng bu c v th i gian, chi phí và ngu n l c” (trích trong Bài
gi ng cao h c

i h c Th y l i – Qu n lý d án xây d ng nâng cao– PGS.TS Nguy n Bá

Uân).

*

c tr ng c b n c a d án

D án có nh ng đ c tr ng c b n sau đây:
- D án có m c đích m c tiêu rõ ràng.
- D án có chu k riêng và th i gian t n t i h u h n.
- D án liên quan đ n nhi u bên và có s t

ng tác ph c t p.

- S n ph m c a m i D án mang tính đ n chi c, đ c đáo.
- D án b h n ch b i các ngu n l c.
- D án luôn có tính b t đ nh và r i ro.
- Tính trình t trong quá trình th c hi n d án.
- Ng

i y quy n riêng c a m i d án.

1.1.2. Qu n lý D án đ u t xây d ng công trình
1.1.2.1. D án đ u t xây d ng công trình
10

1. D án đ u t
Có nhi u khái ni m khác nhau v d
th

ng xuyên đ

án đ u t , nh ng nh ng khái ni m

c s d ng khi nghiên c u v d án đ u t nh sau:

+ D án là t ng th nh ng chính sách, ho t đ ng v chi phí liên quan v i nhau
đ

c thi t k nh m đ t đ

c nh ng m c tiêu nh t đ nh trong m t th i gian nh t

đ nh;
+ D án đ u t là m t t p h p nh ng đ xu t có liên quan đ n vi c b v n đ
t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng c s v t ch t nh t đ nh nh m đ t đ
t ng tr

ng v s l

ng ho c duy trì, c i ti n, nâng cao ch t l

cs

ng s n ph m ho c

d ch v trong kho ng th i gian xác đ nh;
Nh v y v m t hình th c: D án đ u t là m t h s tài li u trình bày m t
cách chi ti t, có h th ng các ho t đ ng và chi phí theo m t k ho ch nh m đ t
đ

c nh ng k t qu và th c hi n nh ng m c tiêu nh t đ nh trong t

ng lai; V m t

qu n lý: D án đ u t là m t công c qu n lý vi c s d ng v n, v t t , lao đ ng đ
t o ra các k t qu tài chính, kinh t - xã h i trong m t th i gian dài; V m t n i
dung: D án đ u t là t ng th các ho t đ ng và chi phí c n thi t, đ

c b trí theo

m t k ho ch ch t ch v i l ch th i gian và đ a đi m xác đ nh đ t o m i, m r ng
ho c c i t o nh ng c s v t ch t nh t đ nh nh m th c hi n nh ng m c tiêu nh t
đ nh trong t

ng lai.

2. D án đ u t xây d ng công trình
D án đ u t xây d ng công trình đ

c hi u là các d án đ u t có liên quan

t i ho t đ ng xây d ng c b n nh xây d ng nhà c a, đ

ng giao thông, c u

c ng. Xét theo quan đi m đ ng, có th hi u d án đ u t xây d ng công trình
( TXDCT) là m t quá trình th c hi n các nhi m v t ý t

ng

TXDCT thành

hi n th c trong s ràng bu c v k t qu (ch t l

ng), th i gian (ti n đ ) và chi phí

(giá thành) đã xác đ nh trong h s d án và đ

c th c hi n trong nh ng đi u ki n

không ch c ch n (r i ro).
D án

TXDCT xét v m t hình th c là t p h p các h s v b n v thi t k

ki n trúc, thi t k k thu t và t ch c thi công công trình xây d ng và các tài li u
11

liên quan khác xác đ nh ch t l

ng công trình c n đ t đ

c, t ng m c đ u t c a d

án và th i gian th c hi n d án, hi u qu kinh t và hi u qu xã h i c a d án.
Theo Lu t Xây d ng Vi t Nam s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì, “D án
đ u t xây d ng công trình là t p h p các đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng
v n đ xây d ng m i, s a ch a ho c c i t o công trình xây d ng nh m phát tri n,
duy trì, nâng cao ch t l
và chi phí xác đ nh.

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong m t th i h n

giai đo n chu n b đ u t xây d ng, d án đ

c th hi n

thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi đ u t xây d ng, Báo cáo nghiên
c u kh thi đ u t xây d ng ho c Báo cáo Kinh t -k thu t đ u t xây d ng”.
3. Các đ c tr ng c b n c a d án đ u t :
- Xác đ nh đ

c m c tiêu, m c đích c th .

- Xác đ nh đ

c hình th c t ch c đ th c hi n.

- Xác đ nh đ

c ngu n tài chính đ ti n hành ho t đ ng đ u t .

- Xác đ nh đ

c kho ng th i gian đ th c hi n m c tiêu d án.

4. N i dung th c hi n c a d án đ u t xây d ng công trình
- L p báo cáo đ u t xây d ng công trình và xin phép đ u t ;
- L p d án đ u t xây d ng công trình;
- Thuy t minh c a d án đ u t xây d ng công trình;
- Thi t k c s c a d án đ u t xây d ng công trình;
- Th m đ nh d án đ u t xây d ng công trình;
- i u ch nh d án đ u t xây d ng công trình;
- Tri n khai th c hi n d án;
- Nghi m thu t ng k t và gi i th d án.
1.1.2.2. Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
Th c t có nhi u cách di n đ t khác nhau v khái ni m qu n lý d án, có th
nêu ra m t s khái ni m th

ng đ

c nhi u h c gi s d ng nh sau:

- Qu n lý d án là m t ngh thu t và khoa h c ph i h p con ng

i, thi t b ,

v t t , ti n b c, cùng v i ti n đ đ hoàn thành m t d án c th đúng th i h n
trong vòng chi phí đã đ

c duy t;
12

- Qu n lý d án là vi c đi u ph i và t ch c các bên khác nhau tham gia vào
m t d án nh m hoàn thành d án đó theo nh ng h n ch đ
l

c áp đ t b i ch t

ng, th i gian và chi phí;
- Qu n lý d án là m t quá trình ho ch đ nh (Planning), t ch c (Organizing),

lãnh đ o (Leading/Directing) và ki m tra (Controlling) các công vi c và ngu n l c
đ hoàn thành các m c tiêu đã đ nh.
1.1.2.3. N i dung c a qu n lý d án (QLDA) đ u t xây d ng công trình
Qu n lý d án là vi c giám sát, ch đ o, đi u ph i, t ch c, lên k ho ch đ i
v i các giai đo n c a vòng đ i d án. M c đích c a nó là t góc đ qu n lý và t
ch c, áp d ng các bi n pháp nh m đ m b o th c hi n t t m c tiêu d án nh : m c
tiêu v giá thành, m c tiêu th i gian, m c tiêu ch t l

ng. Vì th làm t t công tác

qu n lý là m t vi c có ý ngh a vô cùng quan tr ng.
Chu trình qu n lý d án xoay quanh 3 n i dung ch y u là (1) l p k ho ch,
T ch c ph i h p th c hi n mà ch y u là qu n lý ti n đ th i gian, chi phí
th c hi n và giám sát các công vi c d án nh m đ t đ

c các m c tiêu đã đ nh.

Chi ti t h n c a qu n lý d án g m nh ng n i dung sau:
- Qu n lý ph m vi d án: Ti n hành kh ng ch quá trình qu n lý đ i v i n i
dung công vi c c a d án nh m th c hi n m c tiêu d án.
- Qu n lý th i gian d án: Qu n lý th i gian d án là quá trình qu n lý mang
tính h th ng nh m đ m b o ch c ch n hoàn thành d án theo đúng th i gian đ ra.
Nó bao g m các công vi c nh xác đ nh ho t đ ng c th , s p x p trình t ho t
đ ng, b trí th i gian, kh ng ch th i gian và ti n đ d án.
- Qu n lý chi phí d án: Là quá trình qu n lý chi phí, giá thành d án nh m
đ m b o hoàn thành d án mà chi phí không v

t quá m c trù b ban đ u. Nó bao

g m vi c b trí ngu n l c, d tính giá thành và kh ng ch chi phí.
- Qu n lý ch t l

ng d án: Là quá trình qu n lý có h th ng vi c th c hi n

d án nh m đ m b o đáp ng yêu c u v ch t l

ng mà khách hàng đ t ra. Nó bao

g m vi c quy ho ch ch t l

ng và đ m b o ch t l

ng, kh ng ch ch t l

- Qu n lý ngu n nhân l c c a d án: Là ph

ng.

ng pháp qu n lý mang tính h
13

th ng nh m đ m b o phát huy h t n ng l c, tính tích c c, sáng t o c a m i ng

i

trong d án và t n d ng nó m t cách hi u qu nh t. Nó bao g m các vi c nh quy
ho ch t ch c, xây d ng đ i ng , tuy n ch n nhân viên và xây d ng các ban qu n
lý d án.
- Qu n lý vi c trao đ i thông tin d án: Là bi n pháp qu n lý mang tính h
th ng nh m đ m b o vi c truy n đ t, thu th p, trao đôi m t cách h p lý các tin t c
c n thi t cho vi c th c hi n d án c ng nh vi c truy n đ t thông tin, báo cáo ti n
đ d án.
- Qu n lý r i ro trong d án: Khi th c hi n d án có th s g p ph i nh ng
y u t r i ro mà chúng ta không l

ng trc. Qu n lý r i ro là bi n pháp qu n

lý mang tính h th ng nh m t n d ng t i đa nh ng y u t có l i không xác đ nh và
gi m thi u t i đa nh ng y u t b t l i không xác đ nh cho d án. Nó bao g m vi c
nh n d ng, phân lo i r i ro, cân nh c, tính toán r i ro, xây d ng đ i sách và kh ng
ch r i ro.
- Qu n lý vi c mua bán c a d án: Là bi n pháp qu n lý mang tính h th ng
nh m s d ng hàng hóa, v t li u, máy móc trang thi t b thu mua đ

c t bên ngoài

t ch c th c hi n d án. Nó bao g m vi c lên k ho ch thu mua, l a ch n vi c thu
mua và tr ng thu các ngu n v t li u.
- Qu n lý vi c giao nh n d án: M t s d án sau khi th c hi n hoàn thành
d án, h p đ ng c ng k t thúc cùng v i s chuy n giao k t qu . D án m i b

c

vào giai đo n đ u v n hành s n xu t nên khách hàng có th thi u nhân l c qu n lý
kinh doanh ho c ch a n m v ng đ

c tính n ng, k thu t c a d án, vì th c n có

s h tr c a đ n v thi công d án, giúp đ n v ti p nh n d án gi i quy t v n đ
này, t đó xu t hi n khâu qu n lý vi c giao – nh n d án. Qu n lý vi c giao – nh n
d án c n có s tham gia c a đ n v thi công d án và đ n v ti p nh n d án, t c là
c n có s ph i h p ch t ch gi a hai bên giao nh n, nh v y m i tránh đ
tr ng d án t t nh ng hi u qu kém, đ u t cao nh ng l i nhu n th p.
1.1.2.4. Vai trò qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
- Liên k t t t c các ho t đ ng, công vi c c a d án;

c tình
14

- T o đi u ki n cho vi c liên h , g n bó gi a nhóm QLDA v i khách hàng,
ch đ u t (C T) và các nhà cung c p đ u vào;
- T ng c

ng s h p tác và ch rõ trách nhi m c a các thành viên tham gia

d án. T o đi u ki n phát hi n s m nh ng khó kh n, v
ch nh k p th i tr

ng m c n y sinh và đi u

c nh ng thay đ i ho c đi u ki n không d đoán đ

c. T o đi u

ki n cho s đàm phán tr c ti p gi a các bên liên quan đ gi i quy t nh ng b t đ ng;
- T o ra các s n ph m, d ch v có ch t l

ng cao h n.

1.1.2.5. M c tiêu c a qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
1. K t qu cu i cùng c n đ t đ
M i m t d án th

c (ch t l

ng c a d án)

ng đ t ra m t hay nhi u m c tiêu c n đ t đ

c (m c tiêu

k thu t công ngh , m c tiêu kinh t tài chính, m c tiêu kinh t xã h i, qu c
phòng).
2. Ngu n l c
đ tđ

c k t qu mong mu n, m i d án đ u d trù chi phí ngu n l c huy

đ ng cho d án (nhân l c, tài l c, v t l c, kinh phí). Trên th c t , do nh ng bi n
c r i ro làm cho chi phí, ngu n l c th c t th
ban đ u. C ng có nh ng tr

ng có nguy c v

t quá d ki n

ng h p không đ ngu n l c huy đ ng cho d án nh

đã d ki n làm cho DA tri n khai không thu n l i, ph i đi u ch nh, thay đ i l i m c
tiêu so v i d ki n ban đ u.
3. Th i gian
th c hi n m t d án đòi h i ph i có th i gian nh t đ nh và th
đ nh kh ng ch do nhi u lý do (c nh tranh th tr

ng b

n

ng, tranh th th i c , giành c

h i..). Ngay trong t ng giai đo n c a chu trình DA c ng có th b nh ng kh ng ch
v th i gian th c hi n. Thông th

ng, ti n trình th c hi n m t d án theo th i

gian có th chia ra 3 th i k : Kh i đ u, tri n khai và k t thúc.
N u m t d án đ

c th c hi n mà đ t đ

c k t qu cu i cùng nh d ki n

(đ hoàn thi n yêu c u) trong m t th i gian kh ng ch v i m c m t ngu n l c đã
xác đ nh thì d án xem là đã hoàn thành m c tiêu t ng th . Tuy nhiên, trên th c t
m c tiêu t ng th th

ng r t khó, th m chí không th nào đ t đ

c và do đó trong
15

qu n lý DA ng

i ta th

ng ph i tìm cách k t h p dung hòa 3 ph

c a m t d án b ng cách l a ch n và th c hi n ph
tr

ng di n chính

ng án kinh t nh t theo t ng

ng h p c th .
Ba y u t c b n: Th i gian, chi phí và k t qu là nh ng m c tiêu c b n c a

QLDA và gi a chúng có m i liên quan ch t ch v i nhau. S k t h p 3 y u t này
t o thành m c tiêu t ng th c a QLDA.
1.2. CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D

UT

ÁN

XÂY D NG CÔNG

TRÌNH
1.2.1. Chi phí và qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình
1.2.1.1. Chi phí
Thu t ng

“chi phí” có th có nhi u ý ngh a khác nhau theo nh ng tình

hu ng khác nhau. Chi phí khác nhau đ

c dung cho nh ng m c đích s d ng,

nh ng tình hu ng ra quy t đ nh khác nhau.
Chi phí nh là m t ngu n l c hy sinh ho c m t đi đ đ t đ
c th ” (Horngren et al., 1999). H u h t m i ng

c m t m c đích

i đ u xem chi phí là hao phí

ngu n l c tính b ng ti n đ đ i l y hàng hoá và d ch v .
Chi phí là tài nguyên đ

c hy sinh hay tính tr

ràng hay đ tra đ i cái gì đó. Chi phí th

cđ đ tđ

c m c tiêu rõ

ng đo b ng đ n v ti n t .

Chi phí bao g m chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p.
1.2.1.2. Qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình
Qu n lý chi phí d án bao g m nh ng quy trình yêu c u đ m b o cho d
án đ

c hoàn t t trong s cho phép c a ngân sách. Nh ng quy trình này bao g m:
+ L p k ho ch cho ngu n v n: xác đ nh ngu n v n c n thi t và s l

ng

đ th c hi n d án.
+

cl

ng chi phí:

c tính chi phí v ngu n v n đ hoàn t t m t d án.

+ D toán chi phí: Phân b toàn b chi phí
công vi c đ thi t l p m t đ

ng đ nh m c cho vi c đo l

c tính vào t ng h ng m c
ng th c hi n.

+ Ki m soát - i u ch nh chi phí : i u ch nh thay đ i Chi phí d án.
16

1.2.2. Các quy đ nh v l p và qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình
s d ng v n ngân sách nhà n

c

- D án s d ng v n ngân sách nhà n

c: Là ngu n v n c a nhà nc

s d ng cho các công trình c s h t ng kinh t xã h i, qu c phòng và an ninh, cho
đi u tra kh o sát, l p quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i.
- Chi phí

TXDCT là toàn b chi phí c n thi t đ xây d ng, s a ch a, c i

t o, m r ng công trình xây d ng, bi u th qua: TM T, DT, giá tr thanh quy t toán
v nđ ut .
- Chi phí
đo n
n

TXDCT đ

TXDCT, các b

c l p theo t ng công trình c th , phù h p v i giai

c thi t k , ngu n v n s d ng và các quy đ nh c a Nhà

c.
- Vi c l p và qu n lý chi phí

TXDCT ph i b o đ m m c tiêu đ u t , hi u

qu , tính kh thi, tính đúng, tính đ , h p lý, phù h p v i c ch th tr
- Nhà n

c th c hi n qu n lý chi phí d án, h

ng d n ph

ng.
ng pháp l p và

qu n lý chi phí d án.
- Ch đ u t ch u trách nhi m qu n lý chi phí d án t giai đo n chu n b
đ u t đ n khi CT đ

c đ a vào khai thác, s d ng.

- Qu n lý chi phí

TXDCT bao g m: “TM T; d toán; đ nh m c và đ n giá

xây d ng; H p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; Thanh toán; Quy t toán v n
TXDCT s

d ng v n ngân sách nhà n

c” (trích t i Ngh đ nh chính ph

s : 112/2009/N -CP).
1.2.3. Nguyên t c qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình
- Qu n lý chi phí d

án

TXDCT ph i đ m b o m c tiêu, hi u qu DA

TXDCT và các yêu c u khác c a kinh t th tr
- Qu n lý chi phí
xây d ng công trình, các b

ng.

TXDCT theo t ng công trình, phù h p v i các giai đo n
c thi t k , lo i ngu n v n và các quy đ nh c a nhà n

- T ng m c đ u t , d toán XDCT ph i đ

c.

c tính đúng, tính đ và phù h p

đ dài th i gian xây d ng công trình. T ng m c đ u t là chi phí t i đa mà ch đ u
t đ

c phép s d ng đ

TXDCT.
17

- Nhà n
ban hành, h

c th c hi n ch c n ng qu n lý chi phí

TXDCT thông qua vi c

ng d n ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh v qu n lý chi phí

TXDCT.
- Ch đ u t xây d ng công trình ch u trách nhi m toàn di n v vi c qu n lý
chi phí TXDCT t giai đo n chu n b đ u t đ n khi k t thúc xây d ng công trình
đ a vào khai thác, s d ng.
1.3. NH NG NHÂN T
PHÍ D

ÁN

UT

Các nhân t

NH H

NG

N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI

XÂY D NG CÔNG TRÌNH

nh h

ng t i công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng

công trình g m có: Nhân t pháp lý, chính sách; Nhân t v con ng
qu n lý; Nhân t khoa h c và công ngh ; Nhân t th tr

i và công tác

ng xây d ng; Nhân t đ c

đi m và đi u ki n thi công xây d ng công trình.
1.3.1. Nhân t pháp lý, chính sách
Các nhân t

nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công

trình nguyên nhân do các Quy đ nh, Pháp l nh, các Lu t và Ngh đ nh quy đ nh v
công tác qu n lý chi phí xây d ng còn ch a th ng nh t gi a các v n b n Lu t và
Ngh đ nh, các Thông t h
ph

ng d n. Các v n b n quy đ nh gi a Trung

ng và đ a

ng còn ch a thông nh t, các quy đ nh gi a các ngành c ng x y ra s ch ng

chéo d n đ n khó kh n trong vi c áp d ng các quy đ nh vào trong công tác qu n lý.
Nhi u v n b n h
c a th tr

ng d n th c hi n còn ch a đi u ch nh k p th i v i s bi n đ ng

ng xây d ng gây ra s lúng túng cho các đ n v th c hi n ho c là gây ra

tâm lý ch đ i v n b n pháp lý có hi u l c đ th c hi n đ i v i m t s Ch đ u t ,
Ban qu n lý d án.
Nh ng chính sách c a Nhà n

c nh ch đ ti n l

ng, b o hi m, thu , ngu n

v n đ u t , áp d ng cho l nh v c xây d ng c ng làm nh h

ng đ n công tác

qu n lý chi phí xây d ng công trình.
1.3.2. Nhân t qu n lý nhân s , con ng

i

Vi c qu n lý nhân s trong công tác th c hi n d án là y u t quan tr ng
nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình. Có m t s
18

t

ng đ ng khá l n gi a các bên trong vi c nh n đ nh các y u t

ch m tr và v

nh h

ng đ n

t chi phí c a d án trong giai đo n thi công, trong đó 4 y u t

hàng đ u là: Công tác QLDA, c th là công tác t ch c, s p x p, phân công và
phân nhi m đ i v i t ng thành viên trong b máy t ch c th c hi n c a m t d án
bao g m: S qu n lý và ch đ o c a ng

i đ ng đ u t ch c (Tr

ng ban và phó

Ban ph trách), vi c tham m u cho lãnh đ o c a Cán b k thu t trong vi c ra quy t
đ nh v m t v n đ kh n c p, s v n hành tr n tru c a các b ph n tr c thu c đ n
v , vi c sai sót trong h s thi t k k thu t thi công, d toán công trình tính sai là
nguyên nhân c b n d n đ n vi c v

t chi phí xây l p và làm ch m ti n đ

các

công trình.
- Công tác t ch c qu n lý và giám sát còn h n ch , c th : S giám sát c a
cán b k thu t thu c Ch đ u t , Giám sát tác gi , Giám sát thi công xây d ng,
Giám sát, qu n lý c a Ch huy tr

ng công tr

ng, b ph n k thu t t ng h p c a

đ n v thi công, giám sát c a Ban giám sát c ng đ ng khu dân c , t dân ph .
i u này ph thu c vào trình đ , k thu t, tay ngh và đ o đ c ngh nghi p c a
con ng

i trong vi c qu n lý và xây d ng nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phi

xây d ng công trình.
- Kh n ng tài chính c a Ch đ u t , c th : Vi c b trí v n cho d án c a
Ch đ u t ph thu c và Quy t đ nh c a ng

i quy t đ nh đ u t , c quan tham

m u cho UBND qu n Hoàn Ki m là Phòng Tài chính – K ho ch th

ng thi u và

ch m.
- Kh n ng tài chính c a nhà th u: Nhi u nhà th u không đ m b o đ

c kh

n ng tài chính c a đ n v đ th c hi n m t ph n hay toàn b công trình, d n t i vi c
ph i s d ng các nhà th u ph th c hi n m t s h ng m c xây l p đ c thù, nhi u
đ n v còn trông ch vào ngu n kinh phí c p c a Ch đ u t , không ch đ ng v
v n trong kinh doanh, s n xu t d n t i v t t , thi t b không đ là m t y u t quan
tr ng nh h

ng t i toàn b ti n đ thi công xây d ng công trình.

1.3.3. Nhân t khoa h c công ngh
Theo đánh giá c a các chuyên gia nghiên c u trong l nh v c khoa h c và công
19

ngh thì trong xây d ng c b n khi áp d ng các ph
k thu t l c h u nh h

ng pháp thi công và công ngh

ng r t nhi u đ n ti n đ thi công và chi phí d án nh ng

Ch đ u t do n ng l c h n ch th

ng ít quan tâm đ n v n đ khoa h c công ngh .

Trên th gi i r t nhi u công trình xây d ng áp d ng ti n b c a khoa h c k thu t
vào xây d ng nên ch t l

ng công trình r t cao, tính th m m và hi u qu s d ng

r t t t mang l i nh ng s n ph m th c s có giá tr v m i m t, giúp gi m giá thành
s n ph m xây d ng, công tác qu n lý d án và qu n lý chi phí r t hi u qu .
Ngày nay vi c áp d ng khoa h c công ngh vào trong l nh v c xây d ng
c b n ngày càng đ

c áp d ng r ng rãi, vi c s d ng v t li u m i có tính hi u

qu cao gi m giá thành công trình, gi m chi phí nhân công là s l a ch n
hàng đ u c a các nhà xây d ng. Khoa h c công ngh , máy móc thi t b hi n đ i
áp d ng vào xây d ng nh m đ y nhanh ti n đ thi công nâng cao ch t l
d ng công trình và làm nh h
1.3.4. Nhân t th tr

ng xây

ng không nh đ n chi phí xây d ng công trình.

ng

Hi n nay, các Ch đ u t đang b tác đ ng l n b i s thay đ i v ch đ chính
sách ti n l

ng c a ng

t ng nhanh b t th

i lao đ ng tham gia trong l nh v c xây d ng, giá c v t li u

ng, vi c d đoán v bi n đ ng c a th tr

ng còn h n ch , s b

đ ng trong đ i phó v i bi n đ ng đó là nguyên nhân gây nh h
kinh phí đ u t công trình.
Ban th c hi n th

ng t i khái toán

c bi t đ i v i các d án c i t o h t ng k thu t do

ng xuyên ph i đi u ch nh D toán xây l p do bi n đ ng giá xây

d ng. Vi c đi u ch nh này n m trong d trù kinh phí phát sinh trong quá trình l p
d toán ban đ u, tuy nhiên qua đó cho th y công tác d đoán th tr

ng c a Ban còn

h n ch .
1.3.5. Nhân t đ c đi m và đi u ki n thi công công trình xây d ng
M t y u t quan tr ng nh h

ng t i công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng

công trình đó là đ c đi m và đi u ki n thi công công trình đ i v i lo i và c p công
trình xây d ng khác nhau.

i u này có th th y rõ ràng đó chính là đ i v i các d

án giao thông, th y l i. Công tác gi i phòng m t b ng c a các d án giao thông n i,
ngo i đô th b tác đ ng r t l n t i vi c gi i phòng m t b ng. Các công trình th y l i
20

b tác đ ng l n b i đ a ch t n i d ki n đ t công trình, đ c đi m t nhiên nh m a,
l đi u ki n thi công

vùng xa xôi khó kh n cho vi c v n chuy n v t t , thi t b ,

máy móc. Nên nhi u d án ph i kéo dài th i gian thi công, đi u ch nh b sung kinh
phí đ u t , gây khó kh n cho công tác qu n lý chi phí TXD công trình.
c đi m chính các công trình h t ng k thu t là công tác t ch c thi công
ch y u vào ban đêm theo gi y phép xây d ng đ
c tm tđ

ng, đào đ

c c p. Các công vi c chính nh

ng, đ p đ t và cát, l p đ t các đ

ng ng, c ng, xây b rãnh

cáp, đ u th c hi n trong đi u ki n ban đêm thi u ánh sáng và thi công cu n chi u đ
đ m b o ti n đ theo gi y phép đã c p.
đ

a hình c a khu v c thi công là các tuy n

ng, hè trong khu dân c đông đúc, có m t đ giao thông l n, tính ch t ph c t p

nh h

ng t i ti n đ thi công, ch t l

ng công trình, khó qu n lý v kh i l

ng và

chi phí phát sinh nhi u trong quá trình th c hi n. Nh ng đi u này nh h

ng t i

vi c qu n lý chi phí xây d ng công trình, nhi u d án chi phí xây d ng phát sinh
còn b v

t t ng m c đ u t đã phê duy t.

Hình 1.1: Thi công h th ng thoát n
1.4.
H

C
NG

c vào ban đêm trên tuy n ph Tràng Ti n

I M C A CÁC CÔNG TRÌNH H

T NG K

THU T CÓ

NH

N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ

1.4.1. Vai trò c a các d án c i t o h t ng trong đ u t xây d ng
- Vai trò c a các d án c i t o h t ng k thu t nh m m c đích ch nh trang h


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×