Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO THIẾT BỊ CỔNG ĐIỆN THOẠI IP DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG
PHÁP ĐO THIẾT BỊ CỔNG ĐIỆN THOẠI IP DÙNG
CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG
MÃ SỐ: 78-06-KHKT-TC
Chủ trì: Phạm Hồng Ký
Cộng tác viên: Vương Thế Bình
Lê Xuân Dũng
Đỗ Đức Thành
Nguyễn Thị Oanh
Đặng Quang Dũng
HÀ NỘI 2006
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................................III
BẢNG 2-1: CÁC THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG TRONG MẠNG 171 CỦA VNPT. 10
.....................................................................................................................III
BẢNG 3-2: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO. 26.............III
BẢNG 3-3: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO. 26.............III
BẢNG 5-4: CÁC TIÊU CHUẨN MÃ HOÁ THOẠI 34................................................III

DANH MỤC CÁC HÌNH.................................................................................................III
HÌNH 2-1: CẤU TRÚC MẠNG VOIP 178 CỦA VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 7.......III
HÌNH 2-2: SƠ ĐỒ MẠNG VOIP CỦA VNPT 9...........................................................III
HÌNH 3-3: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG TY [13]. 14.............III
HÌNH 3-4: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG CỘNG [13]. 15......III
HÌNH 3-5: CẤU TRÚC THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG
LƯỢNG LỚN. 19......................................................................................IV
HÌNH 3-6: CẤU TRÚC PHẦN MỀM THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG LƯỢNG
LỚN 21.......................................................................................................IV
HÌNH 3-7: THIẾT BỊ NORSTAR VOIP GATEWAY 27.............................................IV
HÌNH 3-8: VỊ TRÍ CỦA OMNI ACCESS 512 TRONG CẤU HÌNH MẠNG 28.......IV
HÌNH 3-9: THIẾT BỊ LEVELONE VOI-2100 29.........................................................IV
CHƯƠNG 1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, KẾT QUẢ ĐỀ TÀI...........................................5
1.1 Đặt vấn đề....................................................................................................................5
1.2 Mục tiêu đề tài............................................................................................................5
1.3 Nội dung đề tài............................................................................................................5
1.4 Kết quả đề tài..............................................................................................................6
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ VOIP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VOIP TẠI VIỆT NAM
.......................................................................................................................7
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của VoIP..............................................................7
2.2 Tình hình phát triển VoIP tại Việt Nam..................................................................7
2.2.1 Dịch vụ 178 của Viettel - Công ty điện tử viễn thông quân đội..........................7
2.2.2 Dịch vụ 177 của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài gòn...........8
2.2.3 Dịch vụ gọi 171 của VNPT ..................................................................................9
Quá trình xây dựng mạng lưới...........................................................................9
Các dịch vụ sẽ mở rộng trong tương lai của VNPT........................................12
Dịch vụ 1717 của VNPT.................................................................................13
2.2.4 Tổng kết về tình hình phát triển VoIP trong nước............................................13
i
CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM
TRÊN THẾ GIỚI......................................................................................15
3.1 Vị trí của VoIP Gateway trong cấu hình mạng.....................................................15
3.2 Yêu cầu phát triển của các sản phẩm VoIP...........................................................16
3.3 Cấu trúc thiết bị cổng thoại.....................................................................................17
3.4 Các yêu cầu đối với thiết bị cổng thoại...................................................................18
3.4.1 Chất lượng và độ tin cậy....................................................................................18
3.4.2 Khả năng mở rộng, nâng cấp.............................................................................18
3.4.3 Độ linh hoạt........................................................................................................19
3.5 Cấu trúc thiết bị cổng thoại.....................................................................................19
3.5.1 Cấu trúc phần cứng............................................................................................19


3.5.2 Cấu trúc phần mềm............................................................................................21
Triệt tiếng vọng...............................................................................................22
Nén tín hiệu thoại............................................................................................23
Xử lý gói..........................................................................................................24
Xử lý tone........................................................................................................24
Hỗ trợ fax và modem.......................................................................................25
Quá trình đóng gói...........................................................................................25
Báo hiệu...........................................................................................................26
Quản lý mạng..................................................................................................26
3.6 Một số thiết bị cổng thoại trên thế giới...................................................................26
3.6.1 Cisco...................................................................................................................26
3.6.2 Norstar VoIP Gateway- Hãng sản xuất Nortel..................................................27
3.6.2.1 Giới thiệu..............................................................................................27
3.6.2.2 Đặc tính kỹ thuật..................................................................................28
3.6.3 Omni Access 512- Hãng sản xuất ALCATEL.....................................................28
3.6.3.1 Giới thiệu..............................................................................................28
3.6.3.2 Đặc tính kỹ thuật..................................................................................29
3.6.4 VOI-2100- Hãng sản xuất LEVEL ONE ...........................................................29
3.6.4.1 Giới thiệu..............................................................................................29
3.6.4.2 Các chức năng chính.............................................................................30
3.6.4.3 Đặc tính kỹ thuật..................................................................................30
CHƯƠNG 4. TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HÓA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỐI
VỚI THIẾT BỊ VOIP GATEWAY .........................................................31
4.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa trong nước.....................................................................31
4.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ngoài nước.....................................................................31
4.2.1 ITU-T..................................................................................................................31
4.2.2 ETSI....................................................................................................................31
ii
4.2.3 TIA......................................................................................................................32
4.2.4 IETF...................................................................................................................32
4.3 Kết luận.....................................................................................................................32
CHƯƠNG 5. SỞ CỨ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN.........................................................33
5.1 Các sở cứ....................................................................................................................33
5.1.1 Các khuyến nghị của ITU-T...............................................................................33
5.1.2 Tiêu chuẩn của ETSI..........................................................................................33
5.1.3 Tiêu chuẩn của TIA............................................................................................33
5.1.4 Tiêu chuẩn của IETF..........................................................................................33
5.2 Phân tích tài liệu ......................................................................................................33
5.2.1 Các khuyến nghị của ITU-T...............................................................................33
5.2.1.1 H.323....................................................................................................34
5.2.1.2 G.732.1.................................................................................................34
5.2.1.3 G.729....................................................................................................35
5.2.2 Các tiêu chuẩn của ETSI và TIA........................................................................35
5.2.3 Các tiêu chuẩn của IETF...................................................................................36
5.3 Lựa chọn sở cứ chính...............................................................................................37
5.4 Hình thức thực hiện..................................................................................................37
CHƯƠNG 6. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN..................38
6.1 Tên tiêu chuẩn...........................................................................................................38
6.2 Phạm vi áp dụng.......................................................................................................38
6.3 Bố cục tiêu chuẩn......................................................................................................38
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................39
DANH MỤC CÁC BẢNG
BẢNG 2-1: CÁC THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG TRONG MẠNG 171 CỦA VNPT....11
BẢNG 3-2: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO.....................27
BẢNG 3-3: CÁC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI TƯƠNG TỰ CỦA CISCO.....................27
BẢNG 5-4: CÁC TIÊU CHUẨN MÃ HOÁ THOẠI.......................................................35
DANH MỤC CÁC HÌNH
HÌNH 2-1: CẤU TRÚC MẠNG VOIP 178 CỦA VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI..............8
HÌNH 2-2: SƠ ĐỒ MẠNG VOIP CỦA VNPT................................................................10
HÌNH 3-3: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG TY [13]....................15
HÌNH 3-4: VỊ TRÍ VOIP GATEWAY TRONG MẠNG CÔNG CỘNG [13]..............16
iii
HÌNH 3-5: CẤU TRÚC THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG
LƯỢNG LỚN.............................................................................................20
HÌNH 3-6: CẤU TRÚC PHẦN MỀM THIẾT BỊ CỔNG THOẠI DUNG LƯỢNG
LỚN.............................................................................................................22
HÌNH 3-7: THIẾT BỊ NORSTAR VOIP GATEWAY...................................................28
HÌNH 3-8: VỊ TRÍ CỦA OMNI ACCESS 512 TRONG CẤU HÌNH MẠNG..............29
HÌNH 3-9: THIẾT BỊ LEVELONE VOI-2100................................................................30
iv
CHƯƠNG 1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề
Công nghệ VoIP bắt đầu xuất hiện từ những năm 90. Cho đến nay, lượng các
thiết bị cổng thoại được sản xuất và sử dụng trên thế giới là khá lớn. Các nhà sản
xuất thiết bị cổng thoại đưa ra tiêu chuẩn thiết bị của mình dựa trên các tiêu chuẩn
của các tổ chức tiêu chuẩn hóa như IEC, ETSI, ITU-T, IEEE.. Căn cứ vào các tiêu
chuẩn đó, các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông trên thế giới kiểm soát chất lượng
thiết bị và dịch vụ liên quan tới VoIP [11, 12, 13].
Hiện nay, các thiết bị cổng thoại đã được sử dụng trong mạng Viễn thông
Việt nam. Hầu hết các thiết bị cổng thoại này đều được nhập từ nước ngoài. Điều
khó khăn là Bộ BCVT chưa ban hành tiêu chuẩn chính thức nào đối với các thiết bị
loại này. Điều đó dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý xuất nhập khẩu thiết bị
cũng như giám sát chất lượng dịch vụ thoại VoIP.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, đề tài “Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và
phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị cổng điện thoại IP dùng cho mạng điện
thoại công cộng” mã số 78-06-KHKT-TC được đề xuất nhằm đưa ra được bộ tiêu
chuẩn áp dụng cho công tác quản lý chất lượng thiết bị cũng như dịch vụ liên quan
đến VoIP.
1.2 Mục tiêu đề tài
Mục tiêu cần đạt được của đề tài là xây dựng bộ chỉ tiêu kỹ thuật và phương
pháp đo, đánh giá chất lượng thiết bị cổng thoại, phục vụ cho việc đo kiểm, đánh
giá chất lượng và chứng nhận hợp chuẩn thiết bị cổng thoại dùng trên mạng Viễn
thông công cộng.
1.3 Nội dung đề tài
• Rà soát, tổng hợp các tiêu chuẩn ETSI, ITU, IEC và một số nước về thiết bị
VoIP Gateway dùng trên mạng Viễn thông công cộng.
• Khảo sát tình hình sử dụng, quản lý thiết bị VoIP Gateway tại Việt Nam.
• Các yêu cầu chung và đặc tính kỹ thuật của thiết bị VoIP Gateway sử dụng
trên mạng công cộng
• Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị VoIP Gateway, bao gồm:
+ Các giao thức mạng cần tuân thủ
+ Phương pháp nén thoại
5
+ Phương thức tạo và tách tone
+ Các yêu cầu về giao diện mạng
• Xây dựng phương pháp đo đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật theo bộ tiêu chuẩn
đã xây dựng;
• Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật (tiếng Anh + tiếng Việt)
1.4 Kết quả đề tài
• Thuyết minh tiêu chuẩn
• Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị VoIP
Gateway bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
6
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ VoIP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN VoIP TẠI
VIỆT NAM
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của VoIP
Trong xã hội thông tin với nền kinh tế toàn cầu thì nhu cầu liên lạc quốc tế
ngày càng tăng trong khi đó cước phí của các cuộc gọi đường dài rất cao. Đầu năm
1995, công ty VocalTec đưa ra sản phẩm phần mềm thoại qua Internet (kết nối
điểm-điểm) đầu tiên trên thế giới. Sau đó, nhiều công ty đã đầu tư nghiên cứu và
đưa ra các sản phẩm thương mại.
Tháng 3/1996, VocalTec kết hợp với Dialogic đã đưa ra sản phẩm cổng kết
nối PSTN và Internet đầu tiên trên thế giới. Hiệp hội các nhà sản xuất thoại qua máy
tính ECTF đã ra đời nhằm đưa ra các tiêu chuẩn thoại qua Internet. Hiệp hội bao
gồm 36 các công ty máy tính & viễn thông hàng đầu trên thế giới như AT&T, IBM,
Sun Microsystems, Digital, Ericsson v.v...
Hỗ trợ giao tiếp thoại sử dụng giao thức Internet (IP), hay VoIP, trở nên rất
hấp dẫn vì nó cung cấp một giá cước thấp, đồng hạng. Thực tế, giá cước cuộc gọi
trên IP đang trở thành một trong những yếu tố bản lề dẫn tới sự hợp nhất của công
nghệ truyền thông thoại, video và dữ liệu. Sự khả thi trong việc truyền thoại và các
tín hiệu cuộc gọi trên mạng Internet đã được chứng thực nhưng việc mang lại các
sản phẩm chất lượng cao, thiết lập các dịch vụ công cộng, cũng như thuyết phục
người sử dụng dùng chúng thì mới chỉ bắt đầu.
2.2 Tình hình phát triển VoIP tại Việt Nam
2.2.1 Dịch vụ 178 của Viettel - Công ty điện tử viễn thông quân đội
Mặc dù là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài
trong nước và quốc tế sử dụng công nghệ VoIP qua mã số 178 nhưng chỉ hơn một
năm sau, Viettel không còn là nhà cung cấp duy nhất dịch vụ này. Khách hàng đã
biết đến những nhà cung cấp khác qua dịch vụ gọi 171 hoặc 177.
Với điểm yếu là vùng phủ sóng của dịch vụ 178 chưa được rộng, Viettel
nhận thức rõ chỉ có cách thu hút khách hàng bằng chính chất lượng dịch vụ. Nếu
như những ngày đầu mới triển khai dịch vụ, chất lượng dịch vụ 178 chưa hoàn toàn
được bảo đảm, tình trạng thực hiện không thành công cuộc gọi do nghẽn mạng xảy
ra nhiều thì nay khách hàng có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ.
Viettel tiến hành mở thêm các luồng, kênh mới, áp dụng công nghệ hiện đại
trong việc quản lý mạng lưới, cung cấp dịch vụ nhằm hạn chế thấp nhất hiện tượng
nghẽn mạng. Hiện nay dung lượng mạng 178 đã đạt 30 triệu phút/tháng cho phép
thuê bao của 22 tỉnh, thành trong cả nước gọi đến hơn 200 nước trên thế giới.
7
Trong cấu trúc mạng VoIP 178 , Viettel sử dụng gateway của hãng Clarent
Dưới đây là mô hình mô tả cấu trúc mạng VoIP 178 [14]:
Hình 2-1: Cấu trúc mạng VoIP 178 của Viễn thông Quân đội
2.2.2 Dịch vụ 177 của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài gòn
Tổng cục Bưu điện đã cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn
thông Sài Gòn (SPT) Giấy phép số 497/2001/GP-TCBÐ và 498/2001/GP-TCBÐ
ngày 22/6/2001 để cung cấp dịch vụ viễn thông đường dài trong nước và quốc tế sử
dụng giao thức IP.
• 177... là dịch vụ điện thoại, Fax, truyền số liệu... đường dài trong nước và
quốc tế theo giao thức IP với chất lượng tốt và mức cước rẻ, chỉ bằng khoảng
44% mức cước liên lạc đường dài đang áp dụng.
• Dịch vụ 177...phục vụ tại các tỉnh thành như Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,
Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế,
Quảng Ninh, Hải Phòng, Sóc Trăng... liên lạc cho nhau và đi tất cả các nước
trên thế giới.
• Đồng thời Dịch vụ 177... cũng áp dụng hình thức thanh toán trả tiền trước
(có và không dùng thẻ) với mức cước thấp hơn hình thức trả tiền sau 30%
8
• Các tiện ích và đặc điểm về dịch vụ thoại trên giao thức IP (Dịch vụ 177) :
 Chất lượng các cuộc gọi điện thoại IP đường dài chấp nhận được và chi phí
thấp.
 Với cấu trúc gói dữ liệu và công nghệ nén tiếng nói cho phép giảm giá
thành truyền dẫn.
 Sử dụng tài nguyên có giá thành thấp.
 Giảm chi phí vận hành mạng (hạ thấp chi phí bảo dưỡng, chi phí thiết bị,
phương tiện làm việc).
 Triển khai hệ thống nhanh chóng và dễ dàng
 Giá thành dịch vụ giảm.
Mô hình mạng của dịch vụ 177 do SPT cung cấp là giống với mô hình mạng
của Viettel- Viễn thông Quân đội: 03 Gateway đặt tại ba điểm Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mỗi Gateway kết nối tổng đài HOST của các bưu điện
thành phố (cung cấp dịch vụ liên tỉnh) và kết nối với tổng đài TOLL của VTN khu
vực 1, 2, 3 (chuyển lưu lượng quốc tế chiều về cho các tỉnh trong khu vực). Báo
hiệu sử dụng trong 178 là báo hiệu C7, báo hiệu sử dụng trong 177 là báo hiệu R2.
Các đường InterGateway được kết nối với dung lượng 1xE1.
2.2.3 Dịch vụ gọi 171 của VNPT
Từ ngày 22/9/2003, dịch vụ VoIP của VNPT đã được mở tại tất cả các tỉnh,
thành trên toàn quốc.
Sự kiện VNPT hoàn thành mở dịch vụ Gọi 171 trong nước đến 61/61 tỉnh,
thành trên toàn quốc thực sự là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc
phổ cập loại hình dịch vụ điện thoại giá rẻ đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng nhân
dân.
Quá trình xây dựng mạng lưới
Từ ngày 22/9/2003, dịch vụ “Gọi 171” trong nước đã được VNPT triển khai
trên 61 Bưu điện tỉnh, thành trên toàn quốc. Như vậy, chỉ sau hơn hai năm được
chính thức triển khai (bắt đầu cung cấp dịch vụ từ ngày 1/7/2001), dịch vụ “Gọi
171” đã vươn tới mọi nơi. Song song với loại hình dịch vụ điện thoại truyền thống,
giờ đây, tất cả các khách hàng trên toàn quốc đều có thể tiết kiệm túi tiền của mình
một cách đáng kể. Dưới đây là mô hình mạng cung cấp dịch vụ 171.
9

iMac iMaciMac iMac
02E1
03E1
iMac iMaciMac iMac
2
E
1
2
E
1
Cisco AS5400/14.4E1 Catayst 2948GL3
SLT-
1
STL-2
SC2200
SC2200
SLT-1
STL-2
SC2200 SC2200
Cisco 3640 CIsco 7206VXR
Cisco 7206VXR CIsco 3640
Cisco AS5400/8E1
Catayst 2948GL3
Cisco AS5400/16E1
STP
STP
STP
STP
IMUX
IMUX
04E1
03E1
Cisco AS5400/7.2E1
Cisco AS5400/7.2E1
Cisco 3640 CIsco 7204VXR
Cisco AS5400/7.2E1
Catayst 2948GL3
02E1
DNGPSTN
DLKPSTN
HUEPSTN
GLIPSTN
01E1
01E1
01E1
NVS Billing SBR/SPE LDAP
NVS Billing SBR/SPE LDAP
THAPSTN
NANPSTN
QNHPSTN
HPGPSTN
HIYPSTN
LCUPSTN
HDGPSTN
HNIPSTN
LSNPSTN
HCMPSTN
TNHPSTN
TCGPSTN
LANPSTN
BDGPSTN
01E1
01E1
01E1
01E1
01E1
01E1
01E1
01E1
01E1
06E1
PSTN
4E1
VDC2
02E1
04E1
01E1
BTNPSTN
VTCPSTN
DNIPSTN
VCD2
02E1
02E1
M¹ NG 171
TRONG N¦ í C
Hình 2-2: Sơ đồ mạng VoIP của VNPT
Ba điểm cung cấp đặt tại 3 điểm chính: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và
Đà Nẵng. Mỗi Gateway kết nối tổng đài HOST của bưu điện thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và kết nối qua trung kế “kéo dài” để cung cấp
dịch vụ cho các tỉnh thành trong khu vực mà không có POP trực tiếp. Mạng sử dụng
báo hiệu C7: sử dụng STP tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Một điều cần được ghi nhận nữa là dịch vụ “Gọi 171” không chỉ có mức giá
phù hợp mà còn có một chất lượng đảm bảo. Nếu như trong những ngày đầu triển
khai, vấn đề chất lượng dịch vụ là một thách thức khá lớn không chỉ đối với VNPT
mà cả các doanh nghiệp cùng tham gia cung cấp dịch vụ VoIP giá rẻ, thì cho tới nay
đã có thể tự tin khẳng định rằng với lưu lượng chuyển tải khoảng 15 triệu
phút/tháng, VNPT hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng với
một chất lượng cuộc gọi tốt, thành công ở mức cao nhất. Với những gì VNPT đã
làm, cũng có thể khẳng định rằng, dịch vụ “Gọi 171” đã thực sự quen thuộc với
nhiều đối tượng khách hàng và chiếm thị phần lưu lượng lớn nhất trong số những
doanh nghiệp đang triển khai dịch vụ điện thoại VoIP. Bảng 2-1 là danh sách các
thiết bị đang sử dụng trong mạng 171 của VNPT.
10
Bảng 2-1: Các thiết bị đang sử dụng trong mạng 171 của VNPT.
STT
Ký hiÖu S¶n
PhÈm
Chøc n¨ng Sè lîng Ghi chó
Hµ néi
1 MGC-SC2200/Redundant Media Gateway Controller 1
VDC/VNPT
2 SLT Signaling Link Terminal 2 VDC/VNPT
3 Cisco 3640 Gatekeeper Backbone Router 1 VDC/VNPT
4 Cisco Catalyst 2948G-L3 Multi-layer Switch 1 MCI WorldCom
5 IMUX Inverse Multiplexer 1 VDC/VNPT
6 Cisco Catalyst 3524 Multi-layer Switch 1 VDC/VNPT
7 Cisco AS5400/14.4E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT
8 Cisco 7206 VXR Backbone Router 1 VDC/VNPT
9 Fujitsu PC Server NMS 1 VDC/VNPT
10 Sun E420 RADIUS Server 1 VDC/VNPT
11 IBM XSeries 240 LDAP Server 1 VDC/VNPT
12 IBM XSeries NF8500R Real Time Billing Server 1 VDC/VNPT
TPHCM
1 MGC-SC2200/Redundant Media Gateway Controller 1
VDC/VNPT
2 SLT Signaling Link Terminal 2 VDC/VNPT
3 Cisco 3640 Gatekeeper Backbone Router 1 VDC/VNPT
4 Cisco Catalyst 2948G-L3 Multi-layer Switch 1 MCI WorldCom
5 IMUX Inverse Multiplexer 1 VDC/VNPT
6 Cisco Catalyst 3524 Multi-layer Switch 1 VDC/VNPT
7 Cisco AS5400/16E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT
8 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1 VDC/VNPT
9 Cisco 7206 VXR Backbone Router 1 VDC/VNPT
10 Fujitsu PC Server NMS 1 VDC/VNPT
11 Sun E420 RADIUS Server 1 VDC/VNPT
12 IBM XSeries 240 LDAP Server 1 VDC/VNPT
13 IBM XSeries NF8500R Real Time Billing Server 1 VDC/VNPT
§µ N½ng
1 Cisco AS5400/7.2E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
2 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1 Cisco Systems
3 Cisco 3640 Gatekeeper/Backbone Router 1 VDC/VNPT
4 Cisco 7206 VXR Backbone Router 1 VDC/VNPT
5 Cisco Catalyst 2948 Multi-layer Switch 1
VDC/VNPT
H¶i phßng
11
1 Cisco AS5400/7.2E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
nam định
1 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1
VTI
nghệ an
1 Cisco AS5400/7.2E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
khánh hoà
1 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
bình dơng
1 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1
VTI
đồng nai
1 Cisco AS5400/8E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
cần thơ
1 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1
CISCO
2 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
tiền giang
1 Cisco AS5300/4E1 VoIP Gateway 1
VDC/VNPT
Chỳng ta cú th thy rng VNPT ch yu s dng cỏc VoIP Gateway ca Cisco loi
Cisco AS5300 v AS5400.
Cỏc dch v s m rng trong tng lai ca VNPT
Song song vi n lc m rng a bn phc v, nhiu dch v gia tng tin
ớch ca VoIP ó c VNPT trin khai phc v khỏch hng. Cựng vi vic hon
thnh 61/61 tnh, thnh trong c nc u cú dch v Gi 171, VNPT ó cung cp
thờm dch v gi ng di giỏ r cho cỏc thuờ bao di ng v dch v Gi 1717
(dch v in thoi VoIP tr tin trc) vo ngy 7/7/2003, ó thu hỳt c nhiu s
quan tõm v s dng ca khỏch hng. Phm vi s dng ca dch v cng ngy c
m rng hn. Dch v Gi 171 v Gi 1717 ó khụng ch c m ti cỏc thuờ
bao tr trc, tr sau m cũn c m ti cỏc trm in thoi cụng cng (mỏy
PayPhone). Khỏch hng cú th gi 171 hoc 1717 t mỏy PayPhone n cỏc thuờ
bao in thoi c nh, thuờ bao di ng, thuờ bao di ng ni vựng, vụ tuyn ni
th, 108 (1080). Tuy nhiờn, hin ti, VNPT vn cha ỏp ng c nhng khỏch
hng cú nhu cu s dng dch v Gi 171 t cỏc mỏy PayPhone n cỏc bn khai
thỏc viờn, cỏc dch v gia tng giỏ tr ca mng PSTN, mng nhn tin v m dch v
Gi 171 trong nc cho cỏc thuờ bao ca mng dựng riờng nh mng ca B
Quc phũng, B Cụng an, B Ngoi giao V ú cng l nhng vic m VNPT s
12
triển khai tiếp trong thời gian tới để không ngừng hoàn thiện dịch vụ cũng như có
thể đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của đông đảo đối tượng khách hàng.
Dịch vụ 1717 của VNPT
Khái niệm dịch vụ: Dịch vụ Gọi 1717 là dịch vụ điện thoại đường dài trong
nước và quốc tế sử dụng công nghệ VoIP (Voice over Internet Protocol) với hình
thức khách hàng mua thẻ để sử dụng. Dịch vụ điện thoại Gọi 1717 do Tổng công ty
Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển, quản lý khai thác và kinh doanh.
Dịch vụ "Gọi 1717" được cung cấp cho tất cả các đối tượng khách hàng có
nhu cầu sử dụng dịch vụ tại tất cả các máy điện thoại cố định (nhà thuê bao, các
điểm công cộng có người phục vụ như Bưu cục, Đại lý, điểm Bưu điện – Văn hoá
xã); Tạm thời chưa cung cấp dịch vụ "Gọi 1717" cho các đối tượng:
-Các thuê bao điện thoại di động VinaPhone, MobiFone và các máy Payphone.
-Các thuê bao di động Callink, MobiNet, Điện thoại Vô tuyến Nội thị, Di động
Nội vùng.
-Khách hàng thuộc các mạng dùng riêng (như mạng của Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Bộ Ngoại giao,...).
Từ ngày 07/ 07/ 2003, dịch vụ "Gọi 1717" được cung cấp trên phạm vi 47
Tỉnh/TP hiện đang triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại VoIP trả tiền sau (dịch vụ
"Gọi 171").
Tùy theo tình hình phát triển mạng lưới và thị trường, dịch vụ "Gọi 1717" sẽ
được triển khai dần trên phạm vi các tỉnh/TP còn lại trong cả nước, theo thông báo
và hướng dẫn của Tổng công ty. Trước mắt chưa cung cấp cuộc gọi vào các dịch vụ
VNN1260, VNN1268, VNN1269, VNN999, 101, 110, 107, 106, 105, 151,141, 142,
143,145.
2.2.4 Tổng kết về tình hình phát triển VoIP trong nước
Thị phần điện thoại IP trong nước đã đạt 48% và IP quốc tế đạt gần 24%
chiều đi và 52% chiều về. Lưu lượng IP quốc tế chiều về 6 tháng đầu năm đạt 149
triệu phút, chiếm 52% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về. Nếu như năm
1997, chúng ta mở ra Internet Việt Nam là bước đi thứ nhất thì năm 2000 việc Tổng
cục Bưu điện cho phép công ty Vietel cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại VoIP
là bước đi thứ hai của quá trình mở cửa thị trường viễn thông Việt Nam. Kể từ khi
IP chính thức được cung cấp trên thị trường đến nay (sau khoảng 2 năm) bởi 3 nhà
khai thác Vietel, VNPT và SPT, đối với điện thoại đường dài IP trong nước: lưu
lượng tăng liên tục và đạt 7,5 triệu phút/tháng, lưu lượng điện thoại IP trên tổng lưu
lượng điện thoại đường dài tại những tỉnh có mở dịch vụ IP (có POP) là khá lớn,
13
chiếm thị phần 48% (nếu tính trên tổng lưu lượng điện thoại đường dài trong cả
nước thì mới đạt 6%).
Như vậy là tại những tỉnh có POP thì thị phần của các dịch vụ điện thoại
đường dài như sau: điện thoại đường dài truyền thống (IDD) chiếm 52%, điện thoại
IP 178 của Vietel chiếm 25%, 171 của VNPT chiếm 21% và 177 của SPT chiếm
2%, trong đó dịch vụ điện thoại IP của Vietel là phát triển mạnh nhất. Về điện thoại
IP quốc tế: tổng lưu lượng chiều đi quốc tế của cả điện thoại IP và điện thoại truyền
thống (IDD) trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 30 triệu phút, tăng 20% so với cùng
kỳ năm ngoái (tốc độ tăng trung bình hàng năm là khoảng 13-14%). Một phần
nguyên nhân của việc tăng khá mạnh này là do giá cước của điện thoại IP quốc tế
giảm khoảng 60% so với điện thoại IDD. Và hiện nay lưu lượng điện thoại IP quốc
tế chiều đi trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,9 triệu phút, chiếm khoảng gần 24%
tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều đi, trong đó 171 quốc tế của VNPT chiếm
thị phần lớn nhất, khoảng 15%, tiếp đến là 178 quốc tế của Vietel chiếm 8% và 177
quốc tế của SPT chiếm 1%. Đối với điện thoại quốc tế chiều về: tổng lưu lượng
chiều về 6 tháng đầu năm đạt 293 triệu phút, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái,
trong đó lưu lượng IP quốc tế chiều về trong 6 tháng đầu năm đạt 149 triệu phút,
chiếm 52% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về (171 chiếm 14%, 177 chiếm
19%, 178 chiếm 19%).
Thông qua các con số thống kê trên đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy
sự chiếm ưu thế rất lớn của VNPT trong công cuộc cạnh tranh với các nhà cung
cấp khác khi cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ VoIP. Hiện tại, các VoIP
Gateway dung lượng lớn (dùng cho mạng PSTN) chiếm đa số nhằm đáp ứng nhu
cầu của đa số người sử dụng cá nhân. Trong tương lai, các VoIP Gateway dung
lượng nhỏ và đơn giản dùng cho các doanh nghiệp và các công ty có quy mô vừa và
nhỏ có khả năng phát triển nhằm mục đích giảm chi phí liên lạc trong nội bộ công
ty giữa các ch nhánh đặt ở các vị trí địa lý xa nhau.
14
CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC THIẾT BỊ CỔNG THOẠI VÀ MỘT SỐ
SẢN PHẨM TRÊN THẾ GIỚI
3.1 Vị trí của VoIP Gateway trong cấu hình mạng
Thiết bị cổng thoại IP là thiết bị định tuyến các tín hiệu thoại được đóng gói
giữa các đầu cuối và cung cấp các chức năng liên quan tới thoại khác mà thiết bị
cổng số liệu không có. Chức năng của nó tương tự như PBX. Thiết bị này có thể có
các giao diện cho các thiết bị thoại tương tự và số (TDM và IP), và truy nhập tới các
mạng thoại chuyển mạch kênh riêng, công cộng và WAN [12], [13].
Trong mạng quy mô cỡ công ty, thiết bị cổng thoại kết nối giữa PBX và thiết
bị định tuyến, có chức năng chủ yếu dùng cho để thoại và fax trên giao thức IP
nhằm giảm chi phí các cuộc gọi đường dài. Vị trí của thiết bị cổng thoại như mô tả
trong Hình 3-3.
Hình 3-3: Vị trí VoIP Gateway trong mạng công ty [13].
Trong mạng cấu hình như vậy, các giao thức báo hiệu thiết bị cổng thoại là H.323
với gatekeeper và các đầu cuối H.323, báo hiệu đường dây hoặc CAS với PBX.
Trong mạng công cộng như mô tả trong Hình 3-4, thiết bị cổng thoại thường được
gọi là MediaGateway. Dung lượng, cấu trúc và các giao thức của MediaGateway
trong các mạng công cộng lớn và phức tạp hơn nhiều so với thiết bị cổng thoại
trong mạng công ty. Có thể thấy, ngoài các giao thức báo hiệu với mạng PSTN như
15

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×