Tải bản đầy đủ

khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường

“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”

GVHD : TH.S THÁI VŨ BÌNH Trang
b

SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157


PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA
“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”

GVHD : TH.S THÁI VŨ BÌNH Trang
c

SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157


PHIẾU ĐIỀU TRA MÔI TRƯỜNG

KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PĂC TỈNH ĐĂKLĂK

Thôn (Buôn) ................................................ Xã ................................................................
Họ và tên chủ hộ: ...............................................................................................................
Ngày điều tra: .....................................................................................................................

1. Gia đình Anh (Chò) là người dân tộc gì?
a. Kinh b. Dân tộc thiểu số
2. Gia đình Anh (Chò) có: ............................. (người)
3. Anh (Chò) bắt đầu sống tại đây từ khi nào?
a. Trước năm 1990 b. Sau năm 1990
4. Công việc hiện nay của Anh (Chò) là gì?
a. Làm nông b. Buôn bán
c. Công nhân viên
5. Thu nhập hàng tháng của Anh (Chò) là bao nhiêu?
6. Nhà Anh (Chò) trồng chủ yếu là loại cây gì?
a. Cây Lúa b. Cây Cà phê
c. Cây nông nghiêp khác d. Không trồng trọt
7. Gia đình Anh (Chò) sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn nào?
a. Nước giếng b. Nước sông
c. Nước máy d. Nguồn khác
8. Nhà Anh (Chò) xử lý nước thải sinh hoạt bằng cách nào?
a. Thải ra vùng đất trũng b. Thải xuống cống rãnh
c. Đổ ra kênh, mương d. Bằng cách khác
9. Anh (Chò) có nhận biết đươc rác sinh hoạt, rác sản xuất, rác y tế không?
a. Có b. Không
10. Gia đình Anh (Chò) xử lý rác thải như thế nào?
a. Đốt b. Đổ xuống hố rác trong vườn
c. Vứt bừa bãi d. Do đội thu gom rác thu
11. Gia đình Anh (Chò) có sử dụng hố xí hợp vệ sinh không?
a. Có b. Không
12. Vật nuôi chủ yếu của gia đình Anh (Chò) là gì?
a. Gia súc b. Gia cầm
13. Gia đình Anh (Chò) chăn nuôi bằng hình thức gì?
a. Thả rong b. Chuồng, trại
14. Gia đình Anh (Chò) có biết các mô hình biogas, phân vi sinh không?
a. Không biết b. Hiện đang sử dụng
c. Có biết nhưng không sử dụng.
15. Gia đình Anh (Chò) có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không?
a. Có b. Không
“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”

GVHD : TH.S THÁI VŨ BÌNH Trang
d

SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157

16. Anh (Chò) có trang bò bảo hộ lao động khi sử dụng thuốc BVTV không?
a. Có b. Không
17. Xung quanh nhà Anh (Chò) có nhà máy, xí nghiệp nào không?
a. Có b. Không
18. Các nhà máy, xí nghiệp này có gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày và sức
khỏe của gia đình Anh (Chò) không?
a. Không b. Có (Cụ thể là gì?)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
19. Tại nơi ở của gia đình Anh (Chò) có thường xuyên xảy ra dòch bệnh không?
a. Có b. Ít khi
c. Thường xuyên
20. Anh (Chò) có quan tâm đến những thông tin về môi trường không?
a. Rất quan tâm b. Ít quan tâm
c. Không quan tâm
21. Gia đình Anh (Chò) có thường xuyên tham gia, hưởng ứng các cuộc tuyên truyền vận
động trong lónh vực môi trường của huyện, xã không?
a. Thường xuyên b. Không thường xuyên.
c. Không tham gia
22. Gia đình Anh (Chò) có gặp khó khăn gì khi thực hiện các chương trình về vệ sinh môi
trường không?
a. Không b. Có (Cụ thể là gì?)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
23. Nếu đươc hổ trợ một phần kinh phí cho chương trình Vệ sinh môi trường nông thôn
(cấp nước sạch, cải tạo chuồng trại, hố xí) gia đình Anh (Chò) có đồng ý tham gia
không?
a. Có b. Không (Lý do cụ thể)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
24. Anh (Chò) có nhận xét gì về môi trường xung quanh nhà mình?
a. Môi trường sạch đẹp b. Môi trường bò ô nhiễm nhẹ
c. Môi trường bò ô nhiễm nặng
25. Gia đình Anh (Chò) có ý kiến góp ý gì để cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu
vực gia đình Anh (Chò) đang sinh sống?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của gia đình Anh (Chò)!
“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”

GVHD : TH.S THÁI VŨ BÌNH Trang
e

SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH
“KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK”

GVHD : TH.S THÁI VŨ BÌNH Trang
b

SVTH : NGÔ THỊ PHỤNG MSSV: 103108157


Hình 1: Bảng đồ tài nguyên đất đai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×