Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP :....................................................tháng …./2009
Thời điểm báo cáo: ………….
Sĩ số:……….HSSV (tính đến…………)
Biến động so với tháng trước về sĩ số:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tình hình nề nếp HSSV của lớp trong tháng:
(Những trường hợp thường xuyên vắng trễ - ghi cụ thể họ tên - số lần vi phạm)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Tình hình thay đổi nơi tạm trú của sinh viên trong tháng:
Họ và tên SV Nơi ở cũ Nơi ở mới Số điện thoại
nơi trọ mới
Ngày thay đổi
nơi ở
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Những hoạt động của lớp, tình hình thực hiện các thông báo,các quy định của
trường trong tháng:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Đề xuất kiến nghị
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Huế, ngày tháng năm 2009
GVQL/CVHT
Báo cáo gởi về phòng CTSV vào ngày 01 hàng tháng bằng văn bản hoặc qua
Email:megamyt@gmail.com. Trực tiếp phản ảnh những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×