Tải bản đầy đủ

Đề cương môn sinh thái môi trường

1
1
1
Đ
Đ
E
E
À
À
C
C
Ư
Ư
ƠNG CHI TIE
ƠNG CHI TIE
Á
Á
T MÔN HO
T MÔN HO
Ï
Ï

C
C
SINH THA
SINH THA
Ù
Ù
I CÔNG NGHIE
I CÔNG NGHIE
Ä
Ä
P
P
¾
¾
CBGD
CBGD
đ
đ
ăng
ăng
ky
ky
ù
ù
gia
gia
û
û
ng
ng
:
:
ThS
ThS
Nguyễn
Nguyễn
Thò
Thò
Vân
Vân
Ha
Ha
ø
ø
¾
¾
Ta
Ta
ø
ø
i
i
lie
lie
ä
ä
u
u
tham
tham
kha
kha
û
û
o
o
:
:
z
z
Sinh
Sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c
công
công
nghie
nghie
ä
ä
p
p


Alain Navarro & Philippe
Alain Navarro & Philippe
Revin
Revin
-
-
2000
2000
z
z
Sinh
Sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
ho
ho
ï
ï
c
c


ba
ba
û
û
n
n
-
-
GSTS
GSTS


Huy
Huy
Ba
Ba
ù
ù
va
va
ø
ø
Lâm
Lâm
Minh
Minh
Trie
Trie
á
á
t
t
-
-
2000
2000
z
z
Sinh
Sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c


Pha
Pha
à
à
n
n
Th
Th


c
c
ta
ta
ä
ä
p
p


Trònh
Trònh
Thò
Thò
Thanh
Thanh
&
&
L
L
ư
ư
u
u
Lan
Lan
H
H
ư
ư
ơng
ơng
-
-
2001
2001
z
z
Leture
Leture
of Basic and Applied Tropical Ecology
of Basic and Applied Tropical Ecology


Dr. Stephen Elliott
Dr. Stephen Elliott


1996
1996
z
z
Fundamental Ecology
Fundamental Ecology
-
-
E.P.Odum
E.P.Odum
-
-
1972
1972
z
z
Concepts of ecology
Concepts of ecology
-
-
Edward J.
Edward J.
Kormondy
Kormondy
-
-
1969
1969
z
z
Thông
Thông
tin
tin
trên
trên
ca
ca
ù
ù
c
c
trang
trang
web:
web:
z
z
http://
http://
conbio.net/vl/browse
conbio.net/vl/browse
(virtual library of Ecology & biodiversity)
(virtual library of Ecology & biodiversity)
z
z
http://pbil.univ
http://pbil.univ
-
-
lyon1.fr/ecology/ecology
lyon1.fr/ecology/ecology
-
-
www.html
www.html
(Ecology WWW page)
(Ecology WWW page)
z
z
http://
http://
www.csu.edu.au/landscape_ecology/landscape.html
www.csu.edu.au/landscape_ecology/landscape.html
2
2
M
M


c
c
tiêu
tiêu
mơn
mơn
h
h


c
c
¾
¾
Môn
Môn
ho
ho
ï
ï
c
c
nha
nha
è
è
m
m
cung
cung
ca
ca
á
á
p
p
cho
cho
sinh
sinh
viên
viên
không
không
chuyên
chuyên
nga
nga
ø
ø
nh
nh
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
nh
nh
ư
ư
õng
õng
kie
kie
á
á
n
n
th
th


c
c


ba
ba
û
û
n
n
ve
ve
à
à
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
va
va
ø
ø
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
,
,
ve
ve
à
à
đ
đ
o
o
ä
ä
c
c
ho
ho
ï
ï
c
c
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
nha
nha
è
è
m
m
nghiên
nghiên
c
c


u
u
ca
ca
ù
ù
c
c
mo
mo
á
á
i
i
quan
quan
he
he
ä
ä
gi
gi
ư
ư
õa
õa
ca
ca
ù
ù
c
c
sinh
sinh
va
va
ä
ä
t
t


ù
ù
i
i
nhau
nhau
va
va
ø
ø


ù
ù
i
i
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
co
co
ù
ù
the
the
å
å
va
va
ä
ä
n
n
du
du
ï
ï
ng
ng
chu
chu
ù
ù
ng
ng
trong
trong
ca
ca
ù
ù
c
c
công
công
ta
ta
ù
ù
c
c
kha
kha
ù
ù
c
c
nhau
nhau
co
co
ù
ù
liên
liên
quan
quan
đ
đ
e
e
á
á
n
n
ca
ca
ù
ù
c
c
va
va
á
á
n
n
đ
đ
e
e
à
à
ta
ta
ø
ø
i
i
nguyên
nguyên
,
,
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
v
v
à
à
cơng
cơng
nghi
nghi


p
p
.
.
2
3
3
Đ
Đ


cương
cương
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
¾
¾
Pha
Pha
à
à
n
n
I:
I:
Kha
Kha
ù
ù
i
i
nie
nie
ä
ä
m
m
chung
chung
ve
ve
à
à
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
he
he
ä
ä
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
¾
¾
I.1
I.1
Kha
Kha
ù
ù
i
i
nie
nie
ä
ä
m
m
ve
ve
à
à
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
z
z
Đ
Đ
ònh
ònh
ngh
ngh
ó
ó
a
a
z
z
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
,
,
Năng
Năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
va
va
ø
ø
Va
Va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
z
z
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
kinh
kinh
te
te
á
á
¾
¾
I.2
I.2
Kha
Kha
ù
ù
i
i
nie
nie
ä
ä
m
m
ve
ve
à
à
nguy
nguy
ha
ha
ï
ï
i
i
va
va
ø
ø
ô
ô
nhiễm
nhiễm
¾
¾
I.2.1 Ô
I.2.1 Ô
nhiễm
nhiễm
z
z
Ô
Ô
nhiễm
nhiễm
cu
cu
ï
ï
c
c
bo
bo
ä
ä
z
z
Ô
Ô
nhiễm
nhiễm
l
l
ư
ư
u
u
niên
niên
z
z


nhiễm
nhiễm
ba
ba
á
á
t
t
th
th
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
¾
¾
I.2.2
I.2.2
Nguy
Nguy
ha
ha
ï
ï
i
i
4
4
Đ
Đ


cương
cương
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
¾
¾
I.3
I.3
He
He
ä
ä
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
¾
¾
I.3.1
I.3.1
Kha
Kha
ù
ù
i
i
nie
nie
ä
ä
m
m
chung
chung
(
(
ca
ca
á
á
u
u
tru
tru
ù
ù
c
c
,
,
ch
ch


c
c
năng
năng
,
,
bie
bie
á
á
n
n
đ
đ
o
o
å
å
i
i
)
)
¾
¾
I.3.2
I.3.2
Ye
Ye
á
á
u
u
to
to
á
á
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
va
va
ø
ø
quy
quy
lua
lua
ä
ä
t
t
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
¾
¾
I.3.2
I.3.2
S
S


trao
trao
đ
đ
o
o
å
å
i
i
va
va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
trong
trong
he
he
ä
ä
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
¾
¾
I.3.3
I.3.3
Ca
Ca
ù
ù
c
c
do
do
ø
ø
ng
ng
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
trong
trong
he
he
ä
ä
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
z
z
Chuỗi
Chuỗi
th
th


c
c
ăn
ăn
va
va
ø
ø
ma
ma
ï
ï
ng
ng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ù
ù
i
i
th
th


c
c
ăn
ăn
z
z
Do
Do
ø
ø
ng
ng
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
¾
¾
I.3.4
I.3.4
S
S


phân
phân
gia
gia
û
û
i
i
cha
cha
á
á
t
t
h
h
ư
ư
õu
õu


va
va
ø
ø
vai
vai
tro
tro
ø
ø
cu
cu
û
û
a
a
sinh
sinh
va
va
ä
ä
t
t
¾
¾
I.3.5
I.3.5
Ta
Ta
ù
ù
c
c
đ
đ
o
o
ä
ä
ng
ng
va
va
ø
ø
t
t
í
í
nh
nh
o
o
å
å
n
n
đ
đ
ònh
ònh
cu
cu
û
û
a
a
he
he
ä
ä
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i


kha
kha
ù
ù
i
i
nie
nie
ä
ä
m
m
pha
pha
ù
ù
t
t
trie
trie
å
å
n
n
be
be
à
à
n
n
v
v
ư
ư
õng
õng
3
5
5
Đ
Đ


cương
cương
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
¾
¾
Pha
Pha
à
à
n
n
III.
III.
Đ
Đ
o
o
ä
ä
c
c
ho
ho
ï
ï
c
c
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
z
z
Đ
Đ
ònh
ònh
ngh
ngh
ó
ó
a
a
z
z
Nh
Nh
ư
ư
õng
õng
bie
bie
å
å
u
u
hie
hie
ä
ä
n
n
cu
cu
û
û
a
a
đ
đ
o
o
ä
ä
c
c
t
t
í
í
nh
nh
z
z
Nh
Nh
ư
ư
õng
õng
phe
phe
ù
ù
p
p
th
th


ch
ch
í
í
nh
nh
ve
ve
à
à
đ
đ
o
o
ä
ä
c
c
t
t
í
í
nh
nh
z
z
Nh
Nh
ư
ư
õng
õng
ye
ye
á
á
u
u
to
to
á
á
a
a
û
û
nh
nh
h
h
ư
ư
ơ
ơ
û
û
ng
ng
đ
đ
e
e
á
á
n
n
no
no
à
à
ng
ng
đ
đ
o
o
ä
ä
cu
cu
û
û
a
a
cha
cha
á
á
t
t
đ
đ
o
o
ä
ä
c
c
trong
trong
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
z
z


ng
ng
du
du
ï
ï
ng
ng
đ
đ
o
o
ä
ä
c
c
ho
ho
ï
ï
c
c
sinh
sinh
tha
tha
ù
ù
i
i
trong
trong
công
công
ta
ta
ù
ù
c
c
qua
qua
û
û
n
n
ly
ly
ù
ù
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
¾
¾
Ph
Ph


n
n
IV.
IV.
Sinh
Sinh
th
th
á
á
i
i
cơng
cơng
nghi
nghi


p
p
z
z


h
h
ì
ì
nh
nh
sinh
sinh
th
th
á
á
i
i
cơng
cơng
nghi
nghi


p
p
6
6
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
,
,
Năng
Năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
va
va
ø
ø
Va
Va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
¾
¾
Đ
Đ
ònh
ònh
ngh
ngh
ó
ó
a
a
:
:
ve
ve
à
à
t
t


nguyên
nguyên
th
th
ì
ì
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
la
la
ø
ø
ta
ta
á
á
t
t
ca
ca
û
û
nh
nh
ư
ư
õng
õng
g
g
ì
ì
bao
bao
quanh
quanh
chu
chu
ù
ù
ng
ng
ta
ta
.
.
¾
¾
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
(environment)
(environment)
la
la
ø
ø
to
to
å
å
ng
ng
the
the
å
å
ca
ca
ù
ù
c
c
ye
ye
á
á
u
u
to
to
á
á
ly
ly
ù
ù
ho
ho
ù
ù
a
a
sinh
sinh
kinh
kinh
te
te
á
á
,
,


ho
ho
ä
ä
i
i
chung
chung
quanh
quanh
co
co
ù
ù
a
a
û
û
nh
nh
h
h
ư
ư
ơ
ơ
û
û
ng
ng
đ
đ
e
e
á
á
n
n
đ
đ
ơ
ơ
ø
ø
i
i
so
so
á
á
ng
ng
va
va
ø
ø
s
s


pha
pha
ù
ù
t
t
trie
trie
å
å
n
n
cu
cu
û
û
a
a
mo
mo
ä
ä
t
t
ca
ca
ù
ù
nhân
nhân
,
,
mo
mo
ä
ä
t
t
qua
qua
à
à
n
n
the
the
å
å
hay
hay
mo
mo
ä
ä
t
t
co
co
ä
ä
ng
ng
đ
đ
o
o
à
à
ng
ng
ng
ng
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
i
i
(UNEP 1980).
(UNEP 1980).
Thông
Thông
th
th
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
go
go
à
à
m
m
:
:
kh
kh
í
í
quye
quye
å
å
n
n
(atmosphere),
(atmosphere),
thu
thu
û
û
y
y
quye
quye
å
å
n
n
(
(
hydrosphere),tha
hydrosphere),tha
ï
ï
ch
ch
quye
quye
å
å
n
n
(
(
Litosphere
Litosphere
)
)
va
va
ø
ø
sinh
sinh
quye
quye
å
å
n
n
(biosphere).
(biosphere).
4
7
7
Va
Va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
¾
¾
Đ
Đ
ònh
ònh
ngh
ngh
ó
ó
a
a
:
:
va
va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
la
la
ø
ø
nguyên
nguyên
to
to
á
á
,
,
cha
cha
á
á
t
t
ca
ca
á
á
u
u
ta
ta
ï
ï
o
o
nên
nên
ca
ca
ù
ù
c
c
pha
pha
à
à
n
n
t
t


¾
¾
Khi
Khi
ba
ba
ø
ø
n
n
ve
ve
à
à
va
va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
ng
ng
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
i
i
ta
ta
hay
hay
no
no
í
í
ve
ve
à
à
chu
chu
tr
tr
ì
ì
nh
nh
bie
bie
á
á
n
n
đ
đ
o
o
å
å
i
i
cua
cua
û
û
va
va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
trong
trong
t
t


nhiên
nhiên
,
,
bao
bao
go
go
à
à
m
m
:
:
nguo
nguo
à
à
n
n
d
d


tr
tr


va
va
ø
ø
nguo
nguo
à
à
n
n
trao
trao
đ
đ
o
o
å
å
i
i
.
.
8
8
Năng
Năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
¾
¾
Co
Co
ù
ù
nhie
nhie
à
à
u
u
da
da
ï
ï
ng
ng
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
to
to
à
à
n
n
ta
ta
ï
ï
i
i
kha
kha
ù
ù
c
c
nhau
nhau
:
:
z
z
NL
NL
b
b


c
c
xa
xa
ï
ï
: NL
: NL
ma
ma
ë
ë
t
t
trơ
trơ
ø
ø
i
i
(
(
to
to
á
á
c
c
đ
đ
o
o
ä
ä
300 000
300 000
km/s)
km/s)
z
z
NL
NL
liên
liên
ke
ke
á
á
t
t
hoa
hoa
ù
ù
ho
ho
ï
ï
c
c
: NL
: NL
t
t
ư
ư
ơng
ơng


ng
ng


ù
ù
i
i
liên
liên
ke
ke
á
á
t
t
hoa
hoa
ù
ù
ho
ho
ï
ï
c
c
đư
đư
ơ
ơ
ï
ï
c
c
h
h
ì
ì
nh
nh
tha
tha
ø
ø
nh
nh
gi
gi
ư
ư
ã
ã
ca
ca
ù
ù
c
c
nguyên
nguyên
t
t


câu
câu
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh
nh
ca
ca
ù
ù
c
c
phân
phân
t
t


(NL
(NL
gia
gia
û
û
i
i
pho
pho
ù
ù
ng
ng
trong
trong
qua
qua
ù
ù
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ
đ
o
o
á
á
t
t
)
)
z
z
NL
NL
đ
đ
ie
ie
ä
ä
n
n
: NL
: NL
xua
xua
á
á
t
t
hie
hie
ä
ä
n
n
khi
khi
ca
ca
ù
ù
c
c
ha
ha
ï
ï
t
t
t
t
í
í
ch
ch
đ
đ
ie
ie
ä
ä
n
n
đư
đư
ơ
ơ
ï
ï
c
c
gom
gom
la
la
ï
ï
i
i
trong
trong
mo
mo
ä
ä
t
t
vu
vu
ø
ø
ng
ng
không
không
gian
gian
(
(
do
do
ø
ø
ng
ng
đ
đ
ie
ie
ä
ä
n
n
)
)
5
9
9
Năng
Năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
¾
¾
Co
Co
ù
ù
nhie
nhie
à
à
u
u
da
da
ï
ï
ng
ng
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
to
to
à
à
n
n
ta
ta
ï
ï
i
i
kha
kha
ù
ù
c
c
nhau
nhau
:
:
z
z
NL
NL


: NL
: NL
ga
ga
é
é
n
n


í
í
kha
kha
ù
ù
i
i
nie
nie
ä
ä
m
m


tr
tr
í
í
(
(
the
the
á
á
năng
năng
)
)
va
va
ø
ø
s
s


chuye
chuye
å
å
n
n
đ
đ
o
o
ä
ä
ng
ng
cua
cua
û
û
mo
mo
ä
ä
t
t
kho
kho
á
á
i
i
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
(
(
gio
gio
ù
ù
)
)
z
z
NL
NL
nhie
nhie
ä
ä
t
t
:
:
s
s


c
c
no
no
ù
ù
ng
ng
z
z
NL
NL
cua
cua
û
û
va
va
ä
ä
t
t
cha
cha
á
á
t
t
: NL
: NL
ha
ha
ï
ï
t
t
nhân
nhân
,
,
la
la
ø
ø
liên
liên
ke
ke
á
á
t
t
gi
gi
ư
ư
ã
ã
ca
ca
ù
ù
c
c
ha
ha
ï
ï
t
t
ta
ta
ï
ï
o
o
tha
tha
ø
ø
nh
nh
nhân
nhân
cua
cua
û
û
mo
mo
ä
ä
t
t
nguyên
nguyên
t
t


, NL
, NL
thu
thu
đư
đư
o
o
ï
ï
c
c
t
t


s
s


phân
phân
ha
ha
ï
ï
ch
ch
hay
hay
s
s
ï
ï
p
p
nguyên
nguyên
t
t


, NL
, NL
đư
đư
ơ
ơ
ï
ï
c
c
gia
gia


pho
pho
ù
ù
ng
ng
d
d
ư
ư
ơ
ơ
ù
ù
i
i
da
da
ï
ï
ng
ng
mo
mo
ä
ä
t
t
tia
tia
pho
pho
ù
ù
ng
ng
xa
xa
ï
ï
hoa
hoa
ë
ë
c
c
nhie
nhie
ä
ä
t
t
.
.
10
10
Ta
Ta
ø
ø
i
i
Nguyên
Nguyên
¾
¾
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyên
nguyên
la
la
ø
ø
toa
toa
ø
ø
n
n
bo
bo
ä
ä
nguo
nguo
à
à
n
n
l
l


c
c
du
du
ø
ø
ng
ng
đ
đ
e
e
å
å
pha
pha
ù
ù
t
t
trie
trie
å
å
n
n
kinh
kinh
te
te
á
á
ho
ho
ä
ä
i
i
cu
cu
û
û
a
a
mo
mo
ä
ä
t
t
quo
quo
á
á
c
c
gia
gia
. TN
. TN
go
go
à
à
m
m
TN
TN
thiên
thiên
nhiên
nhiên
va
va
ø
ø
TN
TN
nhân
nhân
ta
ta
ï
ï
o
o
. TN
. TN
thiên
thiên
nhiên
nhiên
bao
bao
go
go
à
à
m
m
:
:
¾
¾
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyên
nguyên
ta
ta
ù
ù
i
i
ta
ta
ï
ï
o
o
(re
(re
-
-
newable
newable
resource)
resource)
la
la
ø
ø
loa
loa
ï
ï
i
i
TN
TN
co
co
ù
ù
the
the
å
å
t
t


duy
duy
tr
tr
ì
ì
hay
hay
bo
bo
åû
åû
sung
sung
liên
liên
tu
tu
ï
ï
c
c
ne
ne
á
á
u
u
đư
đư
ơ
ơ
ï
ï
c
c
qua
qua
û
û
n
n
ly
ly
ù
ù


ï
ï
p
p
ly
ly
ù
ù
(
(
đ
đ
a
a
á
á
t
t
,
,
n
n
ư
ư
ơ
ơ
ù
ù
c
c


)
)
¾
¾
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyên
nguyên
không
không
ta
ta
ù
ù
i
i
ta
ta
ï
ï
o
o
(exhaustible
(exhaustible
resource)
resource)
la
la
ø
ø
Tn
Tn
sẽ
sẽ
ca
ca
ï
ï
n
n
kiê
kiê
ï
ï
t
t
hoa
hoa
ë
ë
c
c
hoa
hoa
ø
ø
n
n
toa
toa
ø
ø
n
n
bie
bie
á
á
n
n
đ
đ
o
o
å
å
i
i
sau
sau
qua
qua
ù
ù
tr
tr
ì
ì
nh
nh
s
s


du
du
ï
ï
ng
ng


ï
ï
p
p
ly
ly
ù
ù
(
(
khoa
khoa
ù
ù
ng
ng
sa
sa
û
û
n
n
)
)
6
11
11
Mo
Mo
á
á
i
i
quan
quan
he
he
ä
ä
gi
gi
ư
ư
õa
õa
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
¾
¾
thông
thông
qua
qua
khoa
khoa
ho
ho
ï
ï
c
c
t
t
ì
ì
m
m
kie
kie
á
á
m
m
mo
mo
á
á
i
i
quan
quan
he
he
ä
ä
to
to
á
á
i
i
ư
ư
u
u
gi
gi
ư
ư
õa
õa
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
,
,
nguyên
nguyên
lie
lie
ä
ä
u
u
va
va
ø
ø
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
đ
đ
e
e
å
å
đư
đư
a
a
ra
ra
ca
ca
ù
ù
c
c
l
l


a
a
cho
cho
ï
ï
n
n
th
th
í
í
ch
ch


ï
ï
p
p
nha
nha
á
á
t
t
trong
trong
qua
qua
û
û
n
n
ly
ly
ù
ù
nguyên
nguyên
lie
lie
ä
ä
u
u
,
,
khai
khai
tha
tha
ù
ù
c
c
s
s


du
du
ï
ï
ng
ng
va
va
ø
ø
tha
tha
ä
ä
m
m
ch
ch
í
í
la
la
ø
ø
qua
qua
û
û
n
n
ly
ly
ù
ù
cha
cha
á
á
t
t
tha
tha
û
û
i
i
,
,
phe
phe
á
á
lie
lie
ä
ä
u
u
.
.
z
z
To
To
á
á
i
i
ư
ư
u
u
hoa
hoa
ù
ù
va
va
ä
ä
t
t
lie
lie
ä
ä
u
u
s
s


du
du
ï
ï
ng
ng
trơ
trơ
û
û
nên
nên
mo
mo
ä
ä
t
t
chie
chie
á
á
n
n
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
c
c
chu
chu
û
û
cho
cho
á
á
t
t
trong
trong
pha
pha
ù
ù
t
t
trie
trie
å
å
n
n
thông
thông
minh
minh
va
va
ø
ø
be
be
à
à
n
n
v
v
ư
ư
õng
õng
(
(
thay
thay
the
the
á
á
đ
đ
o
o
à
à
ng
ng
ba
ba
è
è
ng
ng
nhôm
nhôm
trong
trong
ca
ca
ù
ù
c
c
du
du
ï
ï
ng
ng
cu
cu
ï
ï
đ
đ
ie
ie
ä
ä
n
n
v
v
ì
ì
tr
tr


l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
nhôm
nhôm


ù
ù
n
n
hơn
hơn
đ
đ
o
o
à
à
ng
ng
va
va
ø
ø
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
ca
ca
à
à
n
n
ta
ta
ù
ù
i
i
che
che
á
á
nhôm
nhôm
la
la
ø
ø
94% ,
94% ,
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
ta
ta
ù
ù
i
i
che
che
á
á
đ
đ
o
o
à
à
ng
ng
la
la
ø
ø
90%;
90%;
kha
kha
û
û
năng
năng
không
không
s
s


du
du
ï
ï
ng
ng
ba
ba
ï
ï
c
c
trong
trong
chu
chu
ï
ï
p
p
a
a
û
û
nh
nh


).
).
12
12
Mo
Mo
á
á
i
i
quan
quan
he
he
ä
ä
gi
gi
ư
ư
õa
õa
môi
môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
z
z
Da
Da
à
à
u
u
mo
mo
û
û


ù
ù
i
i
m
m


c
c
tiêu
tiêu
thu
thu
ï
ï
3
3
ty
ty
û
û
ta
ta
á
á
n
n
năm
năm
th
th
ì
ì


ù
ù
i
i
tr
tr


l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
trên
trên
the
the
á
á
giơ
giơ
ù
ù
i
i
la
la
ø
ø
140
140
ty
ty
û
û
ta
ta
á
á
n
n
năm
năm
,
,
sẽ
sẽ
t
t
ư
ư
ơng
ơng


ng
ng


ù
ù
i
i
50
50
năm
năm
tie
tie
ä
ä
u
u
thu
thu
ï
ï


ù
ù
i
i
gia
gia
û
û
thie
thie
á
á
t
t
xe
xe
ô
ô


không
không
tăng
tăng
??
??
Kh
Kh
í
í
cũng
cũng
t
t
ư
ư
ơng
ơng
t
t


nh
nh
ư
ư
ng
ng
m
m


c
c
tiêu
tiêu
thu
thu
ï
ï
ch
ch


1,6
1,6
ty
ty
û
û
ta
ta
á
á
n
n
năm
năm
.
.
Than
Than


ù
ù
i
i
m
m


c
c
tiêu
tiêu
thu
thu
ï
ï
2,2
2,2
ty
ty
û
û
ta
ta
á
á
n
n
năm
năm
th
th
ì
ì
co
co
ù
ù
trie
trie
å
å
n
n
vo
vo
ï
ï
ng
ng
ke
ke
ù
ù
o
o
da
da
ø
ø
i
i
xa
xa
hơn
hơn
khoa
khoa
û
û
ng
ng
200
200
năm
năm


ù
ù
i
i
tr
tr


l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
500
500
ty
ty
û
û
ta
ta
á
á
n
n
năm
năm
.
.
z
z
Mo
Mo
ä
ä
t
t
so
so
á
á
nguyên
nguyên
liêu
liêu
ï
ï
ca
ca
à
à
n
n
năng
năng
l
l
ư
ư
ơ
ơ
ï
ï
ng
ng
đ
đ
e
e
å
å
ta
ta
ù
ù
i
i
che
che
á
á
(
(
thu
thu
û
û
y
y
tinh
tinh
,
,
nh
nh


a
a
ï
ï
)
)
7
13
13
Moõi
Moõi
tr
tr


ng
ng
va
va


kinh
kinh
te
te
Kinh
Kinh
te
te


naờng
naờng
l
l
ù
ù
ng
ng
:
:
tie
tie


t
t
kie
kie


m
m
naờng
naờng
l
l
ù
ù
ng
ng


Kinh
Kinh
te
te


cha
cha


t
t
tha
tha


i
i
:
:
cha
cha


t
t
tha
tha


i
i
pha
pha


t
t
sinh
sinh
ra
ra
tie
tie


n
n
,
,
hoa
hoa


c
c
gia
gia


m
m
thie
thie


u
u
cha
cha


t
t
tha
tha


i
i


e
e


sinh
sinh
lụ
lụ
ù
ù
i
i
nhua
nhua


n
n
(
(
kha
kha


i
i
nie
nie


m
m
ne
ne


n
n
ta
ta


ng
ng
cu
cu


a
a
PPP,
PPP,
cu
cu


a
a
sa
sa


n
n
xua
xua


t
t
sa
sa
ù
ù
ch
ch
hụn
hụn
)
)


Kinh
Kinh
te
te


ta
ta


i
i
nguyeõn
nguyeõn
thieõn
thieõn
nhieõn
nhieõn
:
:
s
s
ửỷ
ửỷ
du
du
ù
ù
ng
ng
hie
hie


u
u
qua
qua


nguo
nguo


n
n
ta
ta


i
i
nguyeõn
nguyeõn
thieõn
thieõn
nhieõn
nhieõn
,
,


ũnh
ũnh
gia
gia


ta
ta


i
i
nguyeõn
nguyeõn
thieõn
thieõn
nhieõn
nhieõn
14
14
Moõi
Moõi
tr
tr


ng
ng
va
va


pha
pha


t
t
trie
trie


n
n
kinh
kinh
te
te
Gi
Gi


i
i
h
h


n
n
s
s


ph
ph


t
t
tri
tri


n
n
(Limits to Growth)
(Limits to Growth)
:
:
M
M


t
t
s
s


nh
nh


khoa
khoa
h
h


c
c
cho
cho
r
r


ng
ng
v
v


i
i
xu
xu
h
h


ng
ng
tng
tng
tr
tr


ng
ng
hi
hi


n
n
nay
nay
c
c


a
a
dõn
dõn
s
s


th
th


gi
gi


i
i
,
,
t
t


c
c
cụng
cụng
nghi
nghi


p
p
ho
ho


, ụ
, ụ
nhi
nhi


m
m
v
v


s
s


n
n
xu
xu


t
t
lng
lng
th
th


c
c
c
c


ng
ng
nh
nh
s
s


suy
suy
ki
ki


t
t
t
t


i
i
nguyờn
nguyờn
v
v


n
n
khụng
khụng
thay
thay
i
i
th
th


s
s


ph
ph


t
t
tri
tri


n
n
trờn
trờn
tr
tr


i
i
t
t
s
s


t
t
m
m


c
c
gi
gi


i
i
h
h


n
n
v
v


o
o
m
m


t
t
th
th


i
i
i
i


m
m
n
n


o
o


ú
ú
trong
trong
vũng
vũng
100
100
nm
nm
t
t


i
i
.
.
K
K


t
t
qu
qu


n
n


y
y
d
d


a
a
v
v


o
o
mụ
mụ
h
h


nh
nh
d
d


b
b


o
o
c
c


a
a
Dennis
Dennis
Meadow[1].
Meadow[1].
H
H


cho
cho
r
r


ng
ng
dõn
dõn
s
s


tng
tng
tr
tr


ng
ng
c
c


n
n
thờm
thờm
lng
lng
th
th


c
c
v
v


th
th


c
c
ph
ph


m
m
,
,
s
s


n
n
xu
xu


t
t
thờm
thờm
th
th


c
c
ph
ph


m
m
c
c


n
n
nhi
nhi


u
u
phng
phng
ti
ti


n
n
hn
hn
(
(
nhi
nhi


u
u
m
m


y
y
c
c


y
y
,
,
phõn
phõn
b
b
ú
ú
n
n
,
,
thu
thu


c
c
tr
tr


sõu
sõu
),
),
phng
phng
ti
ti


n
n
nhi
nhi


u
u
ũi
ũi
h
h


i
i
ph
ph


i
i
c
c
ú
ú
t
t


i
i
nguyờn
nguyờn
,
,
t
t


i
i
nguyờn
nguyờn
v
v


t
t
b
b


i
i
s
s


gõy
gõy


nhi
nhi


m
m
,
,
v
v


r
r


i
i


nhi
nhi


m
m
s
s


h
h


n
n
ch
ch


s
s


tng
tng
tr
tr


ng
ng
c
c


a
a
c
c


dõn
dõn
s
s


l
l


n
n
lng
lng
th
th


c
c
. Do
. Do


ú
ú
,
,
ph
ph


i
i
gi
gi


i
i
h
h


n
n
s
s


tng
tng
tr
tr


ng
ng
dõn
dõn
s
s


,
,
t
t


c
c
ph
ph


t
t
tri
tri


n
n
v
v
n
n
nh
nh
kinh
kinh
t
t


.
.
8
15
15
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
pha
pha
ù
ù
t
t
trie
trie
å
å
n
n
kinh
kinh
te
te
á
á
¾
¾
Ph
Ph
á
á
t
t
tri
tri


n
n
cân
cân
đ
đ


i
i
gi
gi


a
a
kinh
kinh
t
t
ế
ế
v
v
à
à
mơi
mơi
trư
trư


ng
ng
(E
(E
-
-
C
C
-
-
E: Environment
E: Environment


cum
cum


Economic):
Economic):
Ph
Ph
á
á
t
t
tri
tri


n
n
cân
cân
đ
đ


i
i
gi
gi


a
a
c
c
á
á
c
c
m
m


c
c
tiêu
tiêu
kinh
kinh
t
t
ế
ế
v
v
à
à
b
b


o
o
v
v


mơi
mơi
trư
trư


ng
ng
.
.
C
C
ó
ó
hai phương th
hai phương th


c đ
c đ


đ
đ


t
t
đ
đ
ế
ế
n s
n s


ph
ph
á
á
t tri
t tri


n năng đ
n năng đ


ng v
ng v
à
à
cân b
cân b


ng sao
ng sao
cho ho
cho ho


t đ
t đ


ng s
ng s


n xu
n xu


t t
t t


i đa khơng mâu thu
i đa khơng mâu thu


n
n
v
v


i u c
i u c


u b
u b


o v
o v


mơi trư
mơi trư


ng. H
ng. H
ai phương
ai phương
th
th


c đ
c đ
ó
ó
l
l
à
à
: (
: (
i)
i)
Phương th
Phương th


c liên t
c liên t


c đi
c đi


u hòa
u hòa
gi
gi


a kh
a kh


i lư
i lư


ng s
ng s


n xu
n xu


t v
t v
à
à
ch
ch


t lư
t lư


ng mơi
ng mơi
trư
trư


ng; v
ng; v
à
à
(
(
ii) P
ii) P
hương th
hương th


c phân chia mơi
c phân chia mơi
trư
trư


ng th
ng th
à
à
nh t
nh t


ng b
ng b


ph
ph


n đ
n đ


ch
ch
ú
ú
ng c
ng c
ó
ó
th
th


sinh s
sinh s


n lư
n lư


ng cao v
ng cao v
à
à
đư
đư


c b
c b


o v
o v


t
t


t theo
t theo
nh
nh


ng s
ng s
á
á
ch lư
ch lư


c qu
c qu


n lý kh
n lý kh
á
á
c nhau.
c nhau.
16
16
Môi
Môi
tr
tr
ư
ư
ơ
ơ
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
pha
pha
ù
ù
t
t
trie
trie
å
å
n
n
be
be
à
à
n
n
v
v
ư
ư
õng
õng
-
-
Ph
Ph
á
á
t tri
t tri


n b
n b


n v
n v


ng (Sustainable Development)
ng (Sustainable Development)
:Con
:Con
đư
đư


ng đ
ng đ


gi
gi


i
i
quy
quy
ế
ế
t mâu thu
t mâu thu


n gi
n gi


a mơi trư
a mơi trư


ng v
ng v
à
à
ph
ph
á
á
t tri
t tri


n l
n l
à
à
ph
ph


i ch
i ch


p nh
p nh


n
n
ph
ph
á
á
t tri
t tri


n,
n,
nhưng gi
như
ng gi


sao cho ph
sao cho ph
á
á
t tri
t tri


n khơng t
n khơng t
á
á
c đ
c đ


ng tiêu c
ng tiêu c


c t
c t


i
i
mơi trư
mơi trư


ng. D
ng. D
o đ
o đ
ó
ó
,
,
năm
năm
1987, U
1987, U


ban Mơi trư
ban Mơi trư


ng v
ng v
à
à
ph
ph
á
á
t tri
t tri


n c
n c


a
a
Liên Hi
Liên Hi


p Qu
p Qu


c đã đưa ra kh
c đã đưa ra kh
á
á
i ni
i ni


m Ph
m Ph
á
á
t tri
t tri


n b
n b


n v
n v


ng như sau
ng như sau
:
:


Ph
Ph
á
á
t tri
t tri


n b
n b


n v
n v


ng l
ng l
à
à
s
s


ph
ph
á
á
t tri
t tri


n nh
n nh


m tho
m tho


mãn c
mãn c
á
á
c nhu c
c nhu c


u
u
hi
hi


n t
n t


i c
i c


a con ngư
a con ngư


i nhưng khơng t
i nhưng khơng t


n h
n h


i t
i t


i s
i s


tho
tho


mãn c
mãn c
á
á
c
c
nhu c
nhu c


u c
u c


a th
a th
ế
ế
h
h


tương lai
tương lai


.
.
Mục tiêu kinh tế
Mục tiêu
sinh thái/môi trường
Mục tiêu
xã hội
Phát triển bền vững

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×