Tải bản đầy đủ

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải
cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại
Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng
Sinh viên : Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Thanh Tùng
Mã SV: 10265
NỘI DUNG
I. Mục đích của đề tài
II. Mô tả bài toán
III.Phân tích thiết kế hệ thống
IV. Thiết kế mô hình dữ liệu lôgic
I. Mục đích của đề tài
 Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả theo cơ chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao
và quản lý hồ sơ một cách tiện lợi
 Đơn giản hoá và giảm thời gian công sức trong quá trình quản lý
 Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ

1. Lĩnh vực hoạt động của bộ phận “một cửa”
1.1. Hỗ trợ gián tiếp:bao gồm
- Cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang Y tế
- Đăng ký xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
1.2. Hỗ trợ trực tiếp: bao gồm
- Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm
năng lượng
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến(ISO
9000-14000, HACCP, TQM,...)
II. Mô tả bài toán
Tổ chức, công dân
Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả
nộp hồ sơ
Xử lý xong, trình Lãnh
đạo
Không hợp
lệ
Hợp lệ
Gửi lại kết
quả
Kiểm
tra
Chuyển hồ sơ cho các
phòng, đơn vị liên quan
Lãnh đạo
ký, duyệt
Tổ chức, công dân
Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả
nộp hồ

Không hợp lệ
Hợp lệ
Trả hồ sơ
Kiểm
tra
Xử lý và phối hợp cùng xử lý


Lãnh đạo duyệt, ký
Hỗ trợ trực tiếp
Hỗ trợ gián tiếp
2. Quy trình giải quyết công việc
III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ
Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ
Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét
Chọn lĩnh vực công việc
Nộp biểu mẫu, giấy tờ liên quan
Nộp đơn xin cấp phép hoặc hỗ trợ
Kiểm tra hồ sơ
Lưu vào sổ theo dõi
Lập giấy biên nhận
Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả
Xử lý hồ sơ
Lập tờ trình đề nghị hỗ trợ
Lập quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
Lập hợp đồng hỗ trợ
ký duyệt kết quả
Chuyển tới phòng chức năng
Lập phiếu hẹn với các phòng chức năng
Nhận kết quả
Lưu sổ theo dõi
Thu lệ phí
trả kết quả
Lập báo cáo
Danh sách lĩnh vực Hồ sơ DL
Danh sách biểu mẫu Hồ sơ DL
Đơn xin cấp phép hỗ trợ
Tổ chức, công dân
Hồ sơ DL
(tác nhân)
hồ sơ Hồ sơ DL
Sổ theo dõi Hồ sơ DL
Giấy biên nhận Hồ sơ DL
Phiếu hẹn ngày trả kết quả Hồ sơ DL
hồ sơ Hồ sơ DL
Tờ trình đề nghị hỗ trợ Hồ sơ DL
Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Hồ sơ DL
Hợp đồng hỗ trợ Hồ sơ DL
Lãnh đạo
hợp đồng
(tác nhân)
Hồ sơ DL
Phòng chức năng (tác nhân)
Phiếu hẹn với phòng chức năng Hồ sơ DL
Giấy phép, quyết định Hồ sơ DL
Sổ theo dõi Hồ sơ DL
bảng lệ phí Hồ sơ DL
giấy phép, hợp đồng, quyết định Hồ sơ DL
báo cáo Hồ sơ DL
2. Biểu đồ ngữ cảnh
PHÒNG CHỨC NĂNG
yêu cầu
thụ lý hồ

Hồ sơ đã
thụ lý
Yêu cầu cấp phép,hỗ trợ
Cấp phép,hỗ trợ
Yêu cầu báo cáo
Các báo cáo
BAN LÃNH
ĐẠO
TỔ CHỨC,
CÔNG DÂN
O
HỆ THỒNG
QUẢN LÝ
“MỘT CỬA”
Các biểu mẫu
Hồ sơ
3. Sơ đồ phân rã chức năng
Hệ thống quản lý một cửa
1.Tiếp nhận hồ sơ
3.Trả kết quả
4.Thống kê, báo cáo
1.1.Cập nhật hồ sơ
1.2.Kiểm tra hồ sơ
1.3.Vào sổ theo dõi
1.4.Lập phiếu biên
nhận
1.5.Lập phiếu hẹn
ngày trả kết quả
3.1.Vào sổ theo dõi
3.2.Thu lệ phí
3.3.Trả kết quả cho
khách hàng
4.1.Thống kê tình
hình cấp phép,hỗ trợ
2. Thụ lý hồ sơ
2.1.Thụ lý trựctiếp
2.1.1.Tạo tờ trình
đề nghị hỗ trợ
2.1.2.Tạo quyết
định phê duyệt đơn
xin hỗ trợ
2.1.3.Tạo hợp
đồng hỗ trợ
2.1.4.Trình lãnh
đạo duyệt, ký
2.2.Thụ lý gián tiếp
2.2.1.Lập phiếu hẹn với các phòng ban
2.2.2.Nhận kết quả
4. Các hồ sơ tài liệu sử dụng
 D1:Danh sách các lĩnh vực cấp phép và hỗ trợ
 D2:Danh sách các biểu mẫu
 D3: Đơn đề nghị cấp giấy phép, hỗ trợ
 D4: Sổ theo dõi
 D5: Phiếu biên nhận
 D6: Phiếu hẹn ngày trả kết quả
 D7: Tờ trình đề nghị hỗ trợ
 D8: Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
 D9: Phiếu hẹn giữa bộ phận nhận kết quả,trả hồ sơ và các phòng ban
liên quan
 D10: Giấy cấp phép,quyết định hay hợp đồng hỗ trợ
 D11: Danh sách các phòng chức năng
 D12: Hồ sơ
 D13: Bảng lệ phí
 D14: Báo cáo
 D15: Khách hàng
5. Ma trận thực thể chức năng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×