Tải bản đầy đủ

sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công ty giấy tân Mai

9
16
19
BÙN MANG ĐI
LÀM PHÂN BÓN
NƯỚC THẢI RA
NGUỒN TIẾP
NHẬN
NƯỚC TÁCH BÙN
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG TY GIẤY TÂN MAI CÔNG SUẤT 10.000 M / NGÀY
NƯỚC CLO TỪ
TRẠM CLORATƠ
POLYMER
HÓA CHẤT
ĐƯỜNG NƯỚC ĐI
ĐƯỜNG BÙN ĐI
3
MÁY THỔI KHÍ
GHI CHÚ
13

3
BÙN TUẦN HOÀN
BÙN DƯ
BỘT GIẤY TÁI SỬ DỤNG
BỘT GIẤY TÁI SỬ DỤNG
NaOH
PHÈN SẮT
MÁY THỔI KHÍ
MÁY THỔI KHÍ
NƯỚC THẢI
CÔNG ĐOẠN SẢN
XUẤT BỘT GIẤY
(CÔNG ĐOẠN B)
NƯỚC THẢI CÔNG
ĐOẠN SẢN XUẤT
XEO GIẤY
(CÔNG ĐOẠN A)
MÁY ĐO pH
NaOH
2
3
5
4
6
7
14
15
17
18
12
11
10
1
8
1. SONG CHẮN RÁC (CÔNG ĐOẠN B)
2. HỐ THU (CÔNG ĐOẠN B)
3. BỂ ĐIỀU HÒA (CÔNG ĐOẠN B)
4. BỂ PHA TRỘN HÓA CHẤT (CÔNG ĐOẠN B)
5. BỂ TRỘN ĐỨNG (CÔNG ĐOẠN B)
6. BỂ PHẢN ỨNG XOÁY KẾT HP


BỂ LẮNG ĐỨNG (CÔNG ĐOẠN B)
7. BỂ CHỨA BỘT GIẤY (CÔNG ĐOẠN B)
8. SONG CHẮN RÁC (CÔNG ĐOẠN A)
9. HỐ THU (CÔNG ĐOẠN A)
10. BỂ ĐIỀU HÒA (CÔNG ĐOẠN A)
11. BỂ LẮNG ĐT 1 (CÔNG ĐOẠN A)
12. BỂ CHỨA BỘT GIẤY (CÔNG ĐOẠN A)
13. NGĂN TRUNG HÒA
14. BỂ AEROTEN
15. BỂ LẮNG II
16. BỂ KHỬ TRÙNG
17. BỂ CHỨA BÙN
18. BỂ NÉN BÙN
19. LỌC ÉP DÂY ĐAI

Hình 7.1 : Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Tân Mai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×