Tải bản đầy đủ

Thực trạng và biện pháp nâng cao công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh An Giang













 !"#  $% &'(#$
)*+% ,-# ./012,-
.34# (
5*+%64-2$%,378941-# 
.:  1 ;! <-
-.=>(
?;%@A$%B4C-#  DE!%
%+% $%#
F

GHHI J,-# .
/<-.=# K-L64-
M=N3O C%0(
P2Q1RHGH,B>STKC=M=
N#  M@.M=N !U.>-4UV
&',WCKC647<M-#  P<1
%. %.,M9-%.%-%KC-# 4
.(
?;!*74<:<1T %-%4$
XY- %CA4U(64
Z
<*,:.
-# .42<1-.;4O4$64:T
>4[KW74-<-4(
4,\T><1,-!-#
 A4UO3] SP,,X
$%.1= A4$%641T4
 M@-:%N<M,!MN(
57<1  %-;:- %9<14
49@O^%7;@;-%*  .494CA43
<M2(
1
T9_4?[`WaES4b@
4;27<1(4U,4947 37XC-
M:% -(#494@XY%C@4[943(5: 
O ,/O-# .@@%X2W
^0%-;<1\(@@# .E%9
DEcJdE4eEfg(
?;-%*4947U# Ecf
Z
E4eE#fg
h/@@%%9 :94-<C!MN 7<1(
#
F
Ecf
Z
E4eE#fg
F
#
F
.
i

Z

Z

F
.
i
<
M
Z
U
i
464
j
U4
i
U
F
4T(k
i

i
#
F
4K
Z

Z

i
.
Z

<M4
j
k?l4
i
.
j
m
Z
,
F
.
F
K
Z

Z
4
j
.,m
Z

Z

F

Z

.m
F
<U
Z

i
U
j
4
j
m
j

n

i
%4
F
4
F

Z

F
,
Z
m
n

i


Z
U
F
T%
Z
U
j
(
F
64
j
U
Z
.
i
<T
j

i
m
Z
U
i
464
j
4
j

i

i

m
Z
M4
i

i

Z
(
i
KU
Z

i

F
m
F

i

n


Z

Z
644
j

Z
#
F
m
Z

F

Z

j

i

F
fE`4
n

<
i
U
i
(Em
Z
m
F

i
,-0=-M-Q<C!MN/
OE-64 U*4U^;6420=
-   :.(
l4
i

i
%
F
P
F
4U
i

i
.
F
?
i
koE
F
.
F
.
i
U
Z
%
i

.
Z

i
p
i
4
j

i

i
<M
i
#
F
Ecf
Z
E4eE#
fgP
i

Z
U
i
m
F
U
j
4
F
%m
Z
U
i
464
j

Z

j

i
m
Z
M4
i


F

F
U
Z
(
q4
Z
%
Z

F

n

Z
MUP64U
Z

i

i
U
F

F
r !"#$%&
'(' ) !*+, !(-./0 1 23 !%!) # !4)5%
(  6%* !7 M41b4$T:%2(


68


NU4U*47 W274-0=!MN
i

#
F
Ecf
Z
E4eE
Z
fg;Q@U
F

n

j
%
Z
%
F
<U
Z

i
T
F
.
n
U
i
464
j
-0=!MN
i

Z

(
2
896

68

r
s4
i
%
Z
U
i
4rE
Z
K
Z

Z

F

F
U
i
44
j
#
F
Ecf
Z
E4eE

Z
fg,UK
Z
(
sE
Z
%.%
Z
%
Z
<U%m
Z
(
sc.%
Z
%
Z

i
KU
Z

i
4
j

Z
M
n

Z
64
Z
T(
scm
Z

Z
U
i
4
F

Z

Z

Z
U
i
4.
Z

Z
.
Z

F

Z
4U
i

Z
(
:

:68


bm
n

i

i

i
4
j
#
F
Ecf
Z
E4sE#fgM
i

F
%%4
Z
(#m
F
.
F

i

i
%
F
<
j
TU
Z
%
i
4
j
K
j

Z

i
(5m
F
U
Z
P<U
j
%m
Z

i

Z
4T
Z

Z

i

i
4
j
#
F
,U
M44$T]AO7$%1-*0=m
Z
M4
i

#
F
Ecf
Z
E4sE-fg 14(
64-2:?7 <-<Y@(t3
@@%64u9 # Ecf
Z
E4sE-fg;
4$TO :.(
3
;668


896<
=>:?@A6:BCD@A6
E4F4:?@A6
<E(% %&.G$H IGJ K !G"*%+

L*1 23 !
<<E(% %&.
!MN#
F
D
i
T
Z

F
!MNJ
F
64U
i
4U
j
.
i
64U
F

j
M4
i

Z

F
#
F
<
Z

F

i
.
F

i

Z

i
.
Z

i
<
j

%m
Z

Z

i
(!MN#
F

Z

i
K
i
M4r
sE
Z

i
4U
j
.
i
64U
F

j
M4
i

Z

F
.
F
.
j

n
4.
F

j
M4
i
(
sa
i
4U
j
.
i

F

Z
m
Z
.
F

i
(
sa
i
4U
j
.
i

F

Z
<P
F
P%m
Z
(
<MNH I1 23 !
s!MN] 647SMN < 
647>4!MN(
s!MNOA-=M)4$ 
, O)O%[!MN(
s#SMN!MNDJO$%94$%
M2*O*(
<OJ K !1 23 !
   
$%4 %%7: 64-23$
 :!MN(!MNOAP194-4[4
 9477:7<1,-<-r
vw<4$%4,!MN .$%44[
 xA/(
vw<4%%7:,!MN .-%*494
7y:%,- C-?=%.z4
{.(
 !"#$%&' 
4
s!MN74<:17<,73KW-%.
:C<-<|%14,3K# ,+,}Q@ CK%!
73,%- KC64C(
s!MNX74<:7,74 U
Z
%1<:
<O789%-  4(8<-,<--
<M\78%-;-y:%$%4M:478  
<C# (y@y:%B C%!KC64C37
y:%(
s!MN74<:T744;7:(
  "
(
)*+,$**$-' 
E*T O%-4-MN%N4 %-;*
TU,N;r
s64<14 # B%C-O
*%-;7<17-84r<..
i
7:A/,
49477<1(
sl4:%N!MN,# @-264- 34^ !
Q.=(Q@%-:<=%
n
O%=%1
64Cu<1# (
s64:%N4-,# @U
F
4<:T
X<;-KW7-.=<1(52o64-22
  SMNy:%74O%C-64:4U
n

<C7># (
<P:*%QL*1 23 !
s!MN@%%9^0CA43%-;(
s!MN@%%9=7:,=
Z
C(
s!MN@%%9=,T: ,=$A/(
M) R+%1 23 !
m
Z
M4
i

Z
U
j
%
F
U
F
4
i
<
Z
44
F
P
n
U4
Z

%
i
<
Z
4(
5
M<S

*"*

+.5

/15
T
*U

25

!
$./0(-#
1
,.
2
b
F

i
U64U
Z
U
i
4T
Z

F
AM
i
,K
Z


i

j

F
.
j
,
Z
,K
Z

i

j
m
n

i
.U
i
%
F
M
i
4
i
(
s $./
1

1
,.
2
%(3$.#"45
1
b
F

i

T
Z

i
U
j
K
j
4,.<U
Z

i
U
i
U
F

F
,
Z

Z
4
i

Z
MU
i
%
m
n

i
U
i
%,.
i

F
M
i
4
i
(
s$./#5
1
b
F

i
U
j

j

Z
%m
Z

j
A4
Z
%
K
Z
,4
Z

F
4,
Z

F
,4
Z
,
Z
T4
Z
,
i
,UU
i
4,}
s$./.
(
b
F

i
U
j

Z
%
Z

Z
4
F
4U4M4
F
4
T
Z

Z

i
M4
i
T
Z
U
F
(#
F
,#
F
X
i
U
i

Z
<
j
;

n

Z
%m
Z
.
F
4
j
.
F

Z
64%
Z

F
P
j
m
Z
M4
i
(
s$./3$.%(
1
2
MMS

*"*

+V

%*

U

25

!
$./(.
1
b
F

i

Z
.
F

i

F
GT.
j
A4
Z
(4
i
m
Z

4
j

i

F
.
F

F
T
F

F
.
i
U
i

F
4
F

F

j
4
i
(
s$./.
1
b
F

i

Z
.
F

i
UGTU
Z
~T(4
i
m
Z

4
j

i

F

F
T
F

F
.
i
U
i

F
4
F

F

j

Z

i
(
s$./3.
6
.
1
b
F

i

Z
.
F

i
U~T(4
i
m
Z
4
j

i


F

F
T
F

F
.
i
U
i

F
4
F

Z
M
i

Z

F
4(
MOS

*"*

+.S

/,

U

 %W

.5
T
*X*

*

!
$./#$
(
0.
2
$-.
2
b
F

i
<
Z

F

j
U
Z

Z
%,
F

Z
T
i
K
j

n
4
j
.
F
<
Z

F
m
j
M
i

F
4m
Z
4
j
K
j
<
Z

F

Z

U
j
64U
Z

i
(
s$./$
(
0.
2
$-.
2
b
F

i
M
i
U..
j

Z
K
j

j
U
F

U
Z

Z
%,
F

Z
,T
i
K
j

n
4
j

i
KU
Z
K
F
<
Z
(
MPS

*"*

+U

*

%!%*

%

1 23 !
$./0656b
F

i

F
m
F

Z

Z

i
4
j
!MN.
i
4

Z
%KT
F
U
F
(?
F

i
4
j
U
Z
44
j
#
F

F
U
i

i
U
i
KT
F

Z
<
n
4
i
<
Z
4r!MN
Z
.
Z
,
Z
4,MUnM
n
64
n
,!MN.
F
4
i
,
!MN
j
@%,}
s$./06.
6
,.
2
b
F
m
F

Z

Z
%
j
KU
Z

F
M
i
,U
Z
.
Z
#

F
KT
F

F

j
.
i

Z
%M4
i
%
j
KU
Z

Z

F

F
.
i
4U4(P%.
6

Z

F
#
F
T
i

Z
4U4D4
j
#
F
J
4
Z
%
i
U
Z
%
F

j
.
F
.
i

i

F
4U
F
P
i
<
F
.
F

4U%
j

F

j
.
i
K
F

j

Z

F

n
(
MY*"#+'SV !'('+# H
7$./)8  <
Z

F
%C C /P
=<|(b 14O-%MNK3C >,
U4M\,<MY,K=<•4$
:%(
s$./)8b O-9P<|/
C4$(
s$./$)9$/5:d%MN<•4$34(
MZ*"#+[5I[J1 23 !
$./;# 3%1%@494,[
1% CO# (
s$./*b <CO:64:4-
<18*QO/%- X-(
O*

 !5\W K

U

25

!
O<:,

"*\'*
T
%/SV

+*

*
T
/)

\/5
T
*
T
!,

"*

R*
]
%^+X\

*

/*
]
+
T
*
5)


#4UT
Z

F
U
F
T
F

j
K
j

Z
#
F
.
i

F

i

F

i

i

i

Z
Km
F
.
F
(`.
j
m
F
4
F

Z
4
j

Z
#
F
.

i
4
j
U
Z
4
F
4
F
4
i
,
F

i
K
i
%
i

F

j
4
j

Z
.
j

n
44
j
 #

F
.
i

i
.
F
64
j

Z
 SMN(#U
Z
4
Z
<Cm
Z
M4
i
<.
i


F

j
4
Z

i
m
F
P
n

j
.
j
U
Z
<
j
T
F

j
4
j
#
F
(
OM:,

"*\'*
T
%/SV

_S
T
25

!/5

!.5

/U


sm
Z
M4
i
4
Z
U
F
<U
Z
%
j
.
Z
U
Z
4
i
U4
F
U4
F
4U
F
%
Z

U
j
<U
Z
sA
n

i

F

i
%
Z
U
j
(?
Z
.
Z

Z
.
i
<U
Z
4
n
%
j


Z
%
Z

Z
4
i
U44
i
U
j
64
Z
m
F

i

i

j
A4
Z
<M,
F

Z
4
Z


j

Z
.
i
<U
Z
 
F
<U
Z

i

j
A4
Z
<M4
j
m
F
(
s_
j
m
Z
M4
i
.
i

j
M4
i
4
Z
4
i
m
Z

F

Z
U
i
464
j
<
n

F
4UT
Z

F

F

F
%.
i
m
Z
M4
i
4
j

Z
#
F
.

i
(kU
i
464
j

Z

F

j

Z

i
%
Z
U
j
4
j
U
F
<U
Z

F

Z

i
U
F
4
7
<
Z
.
i

j
%
j
,M
i
4
i
(?
F
.
F

i
U
F
4m
Z
4
n
U
j

i
U
i

Z

j
A4
Z

.
j

i
(
OO:,

"*\'*
T
%/SV

/*
T
.$*
T
+$K

!!%*

%

")

S*

!+

*SV !
/SV !
sl4-m
F
4
Z

Z
m
Z
M4
i
4
j
#
F
.
i

Z
.
Z
U
F
<
U
Z
,K
Z
<U
j
.
i

i
U
i
M.
Z

n
m
F

Z

F
4
n
U
F
4
F
T
Z
44
j
A
n

i
,
F
T<
Z
U
F
U
i
4
j
U
F
<U
Z
,
F
T
Z
%
i

Z
.
Z
.
i

F

Z
.
j
U

i
.
F
(
s#
F
,Mm
Z

Z

i

i
4
j

Z
m
Z
M4
i

F
T
Z
U
F
.
Z

i

i

i
4
j


i
,
F

Z
,T
Z
U
F
.
Z

i

i

j
A4
Z
<M4
j

Z
.
i
<U
Z
(y

Z

F

i
U
i
4UT
Z

j
K
j
KT
F

Z

i

i
,
F
@..

n
<
j
m
Z
M4
i
O
Z
%(
s
F

j

j
K
j

Z
U
j
.
i

i
U
i
KT
F
r
vm
Z

Z
%(
vU
Z

Z
%,
F

Z
v`
j

n
(
P%`5X%& 1 23 !
sE
Z
T
i
%
Z
%4
i
M
i
,T
i

F
M
i

F

i
4
Z
U
i
M

i
P64
i
4
j
%
Z
%4
i
(
s4
i
m
Z

j
M4
i

Z
.
i
%%
Z
%(
sE
Z
<
j
T
F
m
Z

j
K
j

j
.
i
.
F

i
<U
Z
(
sE
Z
M
i

Z

F
4,%.
Z

j
A4
Z
,<M,M
i
4
i
<
j

Z
U
i
464
j

T
i

Z
M
i

Z

F
4,%.
Z
%4
i
4
i
.
F

Z
<
j

F
%4
F
.
i
%.
Z
64
i
4
j

%
Z
%4
i
(
s
i
U
i

Z
64
i
U
F
K
j

j
U
F
P64
i
4
j
Em
Z
%4
j

F
.
Z
Mn4
j
#
F
#
F
.
Z
5U
i
#(
YF5%a 1 23 !
Y<= !b*L*"%&%cRd'e5%a 1 23 !
l42!MN KCO%C-KN;Q<1%$4
94<- 1<# 641=,C
uO%[!MN(k941-# .741<1
8
2642!MNN;,K[74K<-4<164CN
;QK(KCC642!MN@;C@V4r
NH !<NH !f.ge5%a 1 23 !
E-  

642
#4[ .43%

#:  N    #
 >x
_164Cx
b$%  [
.  7
  3%
!MN
• _-     
43%
• 1%  A^,  %
K1      Mz
<- $%[.
(
• k  K[.
;4;
4(
c!
!MN
• k[.7=
Q      
4;(
• E-   K
4Q%Y3,[
.4,}
•   *  0
=  7  - 8   
! % !
M--8
K  %$  0  =
:(
• `-  -  <1  64C
0  =  ;  4;
  K  %$  @  0
647;641=
T
i

F

Z
(
l41
=  !
MN
• E-     :4  
 Q 
  4;    
K- - <1  64C  0
=(
• E-   K
4(
• l41  =  
8Q
M <164C
%!(
• l41=
8Q4|P<1
64C0=(
• 1     -  
N%-%ur<uO%
[!MN,O%[
 *   -  
O%[<-(
gC

• l41  =  
    -  O%  [
U64(
• E-*Q 
.>C(
• 0  =  -
*  Q  P  -
74  <:    O%
[!MN
<%-7
• E4;7  
<C7><-
 84;C
  4  3%  P  U4
94<- (
g--
  
u  !
• E-      Q
K# (
• E-  K-  -   
• c  !  
     <C,  K-
- !,<;
• `-  -  <1  64C
-  -      -
C%-%ASu(
9
MN !P=<|
<- (
• E-    
<-(
N!SMN
(
• -  A+    A1%
!MN(
•   u
k?y(
• b$%- N ;
u!MN(
5:1$% <Q :642!MN@u364
o.-!MN# (578:464C,642!
MNO%u%%93O C;4!MN(57864C
=,642!MN@--MN4r
sl42!MN .>:%=-: 647
QK%$U64!MN(
sl42!MN .>:1$%-[. N7
8 !(
sl42!MN])64:-K%$U64
!MN(
YMF5%a 1 23 !K $H 
4|P8;* 64C=,x# 71<1 AM
2642!MNU(wA2K -KTKC
642!MN(
  <=>,4-?@A!3B 
b$%[.!MN <4TKC94U642!MN,@
O::4<-K!MN1%A^<- @494
( b$%[.!MN <464o2@ <44$%
 .>;:-<44,8K: <4%! 641=
(
4|P64:<-  # ,!MNU494 64
!MN,-K!MNMz<- $%[.U494
<-4(#24,K[.7=U4943%!MN94$%Q
<- 4r
s7T%-%u T <- (
s7<CTSMN  C<- (
10
s7KCC!MN(
?;4$%OTKCU,# U494
<- %C$% %# -34r
sg3%7=(
sg3-%-%<- ,•
3%+% $%,641=K:g-,74:(
sc.-CA43<M <1CO,8M-94(
s`-- !<|93(
sE-3U641 C13%,98KC/O(
sE-3U64<-1491(
11
<C!!3B
c!!MN %!<CT: 7 <- 7
SMN!MN,<CT C <CT4[C /(
NU4%!!MN 2<124@;Mz1
# ,UO<CT<;-@ M<1K:
%-%%XQ 1:@;AC(8<-,%!!MNX
641:<;! <- 43%,Q@
$=7-<-  .>641=(
  <D/-?E4
1
->A!3B 
l41=!MN 641=Q[.
<- ( ? <4<|64o642!MN2@C
>3-<44 C>14! :464C!MN
# (74< <464o  <4<@ASu3
%%C93(E@9.KCAC<4 r
sl41=3%4$<- <(
sQ<- (
EC9 74Mz1:-<;# (b9
*3MpMz1:MO64-,8O<;4[,*:7
 !(b9*MpMz1:74! 3.(
#W19,<4641=!MN-# ^
o37r
s4$% ASu-9 !A- .>;641
=(
s647641=[!MN8@
T%! %-641(
V_h/i*e5\c/0 1 23 !
1%CM 4% ASu[
.!MN,M4;(_11,M <-
8$%$@@U64,•$%$7=
,!-!MN# ,-64=7!MN
# # ,4[# ,<164C0=-2
*KCCO,}
12
F5\` '( e5\c1 23 !
4|P64Y647%-
641[!MN-%N-(k[!
MN,K[@647 -:64o# ,
%-641[.@64<647%-641-
[.@64YO-%N-(
a4<641=!MN,<164C@;
3%4$8Q,4| <164C%! 0=><4(
#14
F

Z
,# B@TKCC C!uM<- 
O)(
  <FG) 
gC <41%P4<%[!MN/.<u
<1(gC %-7<- U.>*!MN/<1
O%[(4 <41%P4641=!MNCh
<464o2@@;@%%9%-: 3]<=%14@@>
-<4(# -*CX@%%9<; <;-AP
!MN@OSMN^N!<1<(#4UVC
 44V7$ -8M=N*WCKC<CT
4[O4 (4$,Ch%C44UVCKC4$O
-<@<T %7 <- (
<<G*,*A!3B
g--!MN <4<-64oWNU4KCC
7OSMN^N!/<1,<;-!MN,%-
: 3]<=%%@;C>1<CT4[O
4 (E-%.%-%--!MN@;-%MNK[r
sg-- <C<- # (
sc!-K-- !<- P=<|(
sg--<- 64:C/=<|(
s51T <;-=;CA43<M8.
N<- *U(
s_;-2*CKC7(
sg--<- 6464:<- <-(
13
sg--<- 644$%<-(
  <HA.EI->A!3B 
? <4<1^642!MN(_4 [@-:64o
9ASur
s4OC /(
s-A+O%[!MN(
suO%[!MN(
5 j
# 1 4O<- P^74<C/
<1O%[!MN(4|P!3<C 22 
!<- ,KU@;C4$ o2*
4O4r
s4
n

i

F
,4
Z
<-(
s4
n

i
<
F
,4
Z
<
Z

i
(
s4
n

F

Z
<
Z

i
(
s4
n

i
<
F
,4
Z

i
<
F
(
#141CO <- <@<C
TCO2# @;APA+O84;O64-
;4 @K:%-%ASu!O%WCKC4[O(
(%[kj'/l !1 23 !
3 1 %!!MN74
<:<C!MN/O3%WNU4--3O!MN,%-
:;@ASu<=%(
* Rmj'/l !1 23 !r
#141O%[!MN <-
 / 3-NCOC /2#  <-  
NuO%[!MN,C3% C14@ 4[.<-
  <4(
 K-<4642!MNQ
2K U@;CU2BG(
14
a <,He5%a 1 23 !
15
E(# !
E43%- :4
 
) "%W 1 23 !
s1%A^,Mz(
scY3_k (
d'l_V
sg37=(
sk[.%
Z
%u(
sc.-‚M-(
4$%
64%Y3,1
T
nJ') 1"#-.
/0 
sc-%u(
s`CCO(
Ece5H!% d 
s`UKC,K--(
s2(
sg37KCCO(
E$%$
=,!
-,<4%-%u(
F5\c/0 1 23 !
sk[%-641(
sE-%-641(
Q
E3%$
6%H% !) 
sE4;7  <C
<- (
sC 43%(
j'/l !1 23 !
s? %-(
s_u<1k?!MN(
s_u<1k?%N<-(
5%
k?
nJ!%(._(
s#U<1-(
s#U!MN(
s<;-U(
g--
!MN
* Rm
$g$5o
4OC /
_,
_^
pqRm
 -
E.640647
?9 ^ N%& '('rEC-,T
<;-,QC
,-A+!MN(
_,
_^
uk?y8U
g3K-
uM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×