Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô.docx

Hội đồng quản trịBan giám đốc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA THƯƠNG MẠI
-------------o0o-------------
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Đề tài:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN VƯỜN BẮC
THỦ ĐÔ
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương
Sing viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải
Lớp: Thương Mại 46B
Hà Nội – 2008
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
LỜI NÓI ĐẦU
Vấn đề phát triển kinh tế luôn là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất
trong tất cả các thời đại, đặc biệt là trong thời đại kinh tế thị trường như
hiện nay. Mỗi doanh nghiệp được ví như là một cơ thể sống của đời sống kinh
tế. Tuy nhiên, điều kiện môi trường kinh tế ngày nay đã có nhiều biến động
và tốc độ biến động cũng vô nhanh chóng, vì vậy vấn đề kinh doanh có hiệu

quả và ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề sống còn không
phải của bất cứ doanh nghiệp nào mà là vấn đề cần quan tâm hàng đầu của tất
cả các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.
Việt Nam chúng ta xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu,
chịu nhiều hậu quả chiến tranh và hiện nay đang trong giai đoạn từng bước
hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy môi trường
kinh doanh đang ngày càng chịu sự tác động của nhiều phía với nhiều chiều
hướng khác nhau, tốc độ khác nhau, tác động ngày càng mạnh mẽ vào nền
kinh tế nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Đây là một thách thức
không nhỏ đối cả nền kinh tế quốc dân và đối với tất cả các doanh nghiệp. Để
có thể đối phó với mọi biến động của môi trường kinh doanh đòi hỏi các
doanh nghiệp phải có sự dự báo, phân tích và đề ra các giải pháp để thích ứng
với sự thay đổi của môi trường kinh doanh hay nói cách khác là phải có các
biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
Với tính cần thiết của vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh, tôi chọn đề
tài nghiên cứu trong giai đoạn thực tập thực tế tại đơn vị kinh doanh là : “Một
số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty khách sạn Vườn
Bắc Thủ Đô”.
Chuyên đề này căn cứ trên số liệu thu thập được từ đơn vị kinh doanh
là Công ty liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô để phân tích, đánh giá
2
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây, trên
cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh
doanh cho công ty trong thời gian tới.
Chuyên đề này gồm có các nội dung cơ bản sau:
Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh
doanh của doang nghiệp và khái quát về Công ty liên doanh khách
sạn Vườn Bắc Thủ Đô.
Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Công ty liên doanh khách sạn vườn Bắc Thủ Đô.
Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của Công ty liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô.
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
3
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH, NÂNG
CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ KHÁI QUÁT


VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ
I. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh và vấn đề nâng cao hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp:
1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh:
Từ trước đến nay tồn tại nhiều quan điểm về hiệu quả kinh doanh:
• Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng
các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả kinh
doanh cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí nhỏ nhất.
• Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh quá trình sử dụng các nguồn
lực xã hội trong lĩnh vực kinh doanh thông qua các chỉ tiêu đặc trưng kinh
tế kỹ thuật được xác định bằng tỷ lệ so sánh giữa các đại lượng phản ánh
kết quả đạt được về kinh tế với các đại lượng phản ánh chi phí đã bỏ ra
hoặc nguồn vật lực đã được huy động trong lĩnh vực kinh doanh.
Tóm lại chúng ta có thể hiểu khái quát nhất về hiệu quả kinh doanh như sau:
hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh lợi ích thu được từ các
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh lợi ích thu được
với chi phí bỏ ra trong suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên cơ sở trên ta có thể nhận thấy:
- Hiệu quả kinh doanh phải là một đại lượng so sánh.
- Bản chất của hiệu quả kinh doanh chính là hiệu quả của lao động xã
hội được xác định bằng cách so sánh lượng kết quả hữu ích cuối cùng thu
được với lượng hao phí lao động xã hội. Vì vậy thước đo hiệu quả là sự tiết
4
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
kiệm hao phí lao động xã hội và tiêu chuẩn của hiệu quả là việc tối đa hoá kết
quả hoặc tối thiểu hoá chi phí dựa trên điều kiện nguồn lực sẵn có.
Hiệu quả kinh doanh phải được xem xét một cách toàn diện:
+ Về mặt thời gian: Doanh nghiệp không được vì lợi ích trước mắt mà
quên đi lợi ích lâu dài, không được coi việc giảm chi phí để tăng lợi nhuận là
tăng hiệu quả kinh doanh khi việc cắt giảm chi phí tiến hành một cách tuỳ
tiện, không lâu dài và không có tính khoa học. Việc nâng cao hiệu quả kinh
doanh phải được cân nhắc và tiến hành một cách hệ thống có tính đến tính lợi
ích lâu dài và lợi ích xã hội.
+ Về mặt không gian: Hiệu quả kinh doanh được coi là toàn diện khi
toàn bộ hoạt động của các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp có hiệu
quả và không ảnh hưởng đến hiệu quả chung.
+ Về mặt định tính: Hiệu quả kinh doanh phản ánh những nỗ lực của
doanh nghiệp và phản ánh quản lý của doanh nghiệp, đồng thời gắn những nỗ
lực đó với việc đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu của doanh nghiệp và của xã
hội về kinh tế - chính trị - xã hội hay nói cách khác hiệu quả mà doanh nghiệp
đạt được phải gắn chặt với hiệu quả của xã hội.
+ Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh doanh là tương quan so sánh giữa
kết quả thu được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.
2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh:
2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi:
2.1.1. Mức doanh lợi trên doanh số bán:
P’
1
=
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
5
Obj136Obj137
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
P’
1
: Mức doanh lợi trên doanh số bán
P: Lợi nhuận doanh nghiệp thực hiện trong kỳ
DS: Doanh số bán hàng trong kỳ
Ý nghĩa: Mức doanh lợi trên doanh số bán phản ánh một đơn vị doanh số bán
thực hiện được mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.
2.1.2. Mức doanh lợi trên doanh thu thuần :
P’
2
=
P’
2
: Mức doanh lợi trên doanh thu thuần
DTT : Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh trong kỳ
Ý nghĩa: Mức doanh lợi trên doanh thu thuần phản ánh một đơn vị doanh thu
thuần thực hiện được mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.
2.1.3. Mức doanh lợi trên tổng tài sản :
P’
3
=
P’
3
: Mức doanh lợi trên tổng tài sản
∑TS : Tổng tài sản trong kỳ
Ý nghĩa: Mức doanh lợi trên tổng tài sản phản ánh một đơn vị tài sản bỏ ra
đem lại bao nhiêu đơn vị lợi nhuận. Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng
tổng tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
2.1.4. Mức doanh lợi trên vốn chủ sở hữu :
P’
4
=
6
Obj138
Obj139Obj140
Obj141
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
P’
4
: Mức doanh lợi trên vốn chủ sở hữu trong kỳ
VCSH : vốn chủ sở hữu
Ý nghĩa: Mức doanh lợi trên vốn chủ sở hữu phản ánh một đơn vị vốn chủ sở
hữu bỏ ra mang lại bao nhiêu đơn vị lợi nhuận. Chỉ tiêu này phản ánh hiệu
quả sử dụng vốn chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2.1.5. Mức doanh lợi trên tổng chi phí :
P’
5
=
P’
5
: Mức doanh lợi trên tổng chi phí
∑CP : tổng chi phí kinh doanh trong kỳ
Ý nghĩa: Mức doanh lợi trên tổng chi phí phản ánh để có được một đơn vị lợi
nhuận doanh nghiệp phải hao phí bao nhiêu đơn vị chi phí tương ứng. Chỉ
tiêu này cho biết hiệu quả đem lại của tổng mức chi phí đã bỏ ra, mức hao phí
tính ra càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng giảm và ngược lại.
2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn :
2.2.1. Số vòng quay vốn lưu động :
N =
DTT: Doanh thu thuần kỳ kinh doanh
TSLĐ
bq
: Tài sản lưu động bình quân
TSLĐ
bq
=
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
7
Obj142Obj143
Obj144
Obj145
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
Ý nghĩa: Số vòng quay vốn lưu động phản ánh tốc độ vận động của vốn lưu
động trong chu kỳ kinh doanh.
2.2.2. Số ngày của một vòng quay vốn lưu động
V =
T: số ngày của một kỳ kinh doanh
N: Số vòng quay vốn lưu động
V: Số ngày của một vòng quay vốn lưu động
Ý nghĩa: Số ngày của một vòng quay vốn lưu động phán ánh thời gian để vốn
lưu động quay hết một vòng.
2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động :
W =
W : năng suất lao động bình quân của một lao động
LDbq : Số lao động bình quân trong kỳ
Ý nghĩa: Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động phán ánh năng suất lao động
bình quân của một lao động trong doanh nghiệp.
3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp :
Một doanh nghiệp được ví như một cơ thể sống trong đời sống kinh tế,
cơ thể muốn tồn tại và phát triển thì nhất thiết phải tiến hành trao đổi chất với
môi trường, và thị trường chính là môi trường của doanh nghiệp, là nơi doanh
nghiệp tiến hành trao đổi chất. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay môi trường
biến động rất nhanh chóng theo nhiều chiều hướng và tốc độ khác nhau vì vậy
8
Obj146
Obj147
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
doanh nghiệp cần thiết phải nghiên cứu và đưa ra các phương thức kinh doanh
hiệu quả. Vì vậy nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng đối với doanh nghiệp, quyết định sự sống còn, đem lại lợi ích cho
doanh nghiệp đồng thời cũng đem lại lợi ích cho nền kinh tế thể hiện qua các
vai trò cơ bản :
o Hiệu quả kinh doanh là cơ sở đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển
của doanh nghiệp.
o Hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh và tiến bộ trong
kinh doanh.
o Hiệu quả kinh doanh góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công
nhân viên trong doanh nghiệp, từ đó cũng đóng góp vào sự phát triển chung
của nền kinh tế.
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp :
Doanh nghiệp khi thành lập đã chịu sự chi phối, ảnh hưởng của rất
nhiều nhân tố. Xét trong phạm vi nghiên cứu của đề tài và đơn vị kinh doanh
thực tế phân tích mà cụ thể ở đây là doanh nghiệp hoạt động đặc thù trong
lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng - khách sạn thì vấn đề hiệu quả kinh
doanh chịu tác động của các nhóm nhân tố cơ bản sau :
4.1. Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô :
Môi trường vĩ mô là mội trường bao gồm các yếu tố, các lực lượng mang tính
chất xã hội rộng lớn, có tác động ảnh hưởng tới các quyết định kinh doanh
của doanh nghiệp. Đây là nhóm nhân tố mà từng doanh nghiệp không thể
kiểm soát và thay đổi được. Sau đây là một số nhân tố thuộc môi trường vĩ
mô các tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:
4.1.1. Môi trường chính trị - pháp luật
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
9
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
Môi trường chính trị - pháp luật là một nhân tố có ảnh hưởng mạnh tới các
quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Thể chế chính trị, hệ thống các
công cụ chính sách, cơ chế điều hành cũng như hệ thống pháp luật tác động
trực tiếp đến sự hình thành cũng như tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Môi trường chính trị của Việt Nam hiện nay có một đặc trưng và cũng có thể
xem là một thế mạnh của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài là có
một môi trường chính trị ổn định. Tuy nhiên, Việt Nam vừa mới bước sang
nền kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật vừa thiếu vừa yếu vừa chưa đồng
bộ, chưa thích ứng với hệ thống pháp luật cũng như thông lệ quốc tế, đây là
một hạn chế của Việt Nam, là vật cản trong phát triển và mở rộng đầu tư kinh
doanh đặc biệt là trong khu vực đầu tư nước ngoài.
Trong những năm gần đây Đảng và Nhà Nước đã có những nỗ lực trong việc
giữ vững môi trường chính trị ổn định và bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp
luật tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Mỗi doanh nghiệp
cần thiết phải quan tâm đến các quy định của Nhà Nước có liên quan đến
ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mình và nghiên cứu,
phân tích và dự đoán xu hướng vận động của các cơ chế, sự điều tiết và
khuynh hướng điều tiết của chính phủ đối với các vấn đề có ảnh hưởng tới
doanh nghiệp.
4.1.2. Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế bao gồm những nhân tố phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh
tế, tốc độ tăng trưởng GDP, lãi suất tiền vay - tiền gửi, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá
hối đoái, mức lương tối thiểu, sự kiểm soát về giá cả, thu nhập bình quân dân
cư, cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng,… Tất cả những nhân tố đó tạo nên
tính hấp dẫn của thị trường, tạo ra sức mua khác nhau đối với các thị trường
hàng hoá khác nhau, từ đó nhận biết được các điều kiện thuận lợi hay các rào
10
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
cản khi doanh nghiệp quyết định tham gia vào nền kinh tế, vào ngành kinh
doanh hay một vùng lãnh thổ nào đó. Môi trường kinh tế là một môi trường
đa nhân tố nhưng không phải nhân tố nào cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp
vì vậy doanh nghiệp cần có sự hiểu biết đầy đủ các nhân tố nào thuộc môi
trường này có thể tác động tới doanh nghiệp, và nếu tác động thì tác động như
thế nào? Nắm được những điều này doanh nghiệp mới có thể đưa ra các đối
sách thích hợp để giữ vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Ở Việt Nam hiện nay môi trường kinh tế có những thay đổi nhanh chóng do
chính sách mở cửa hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Vì vậy môi
trường kinh tế của doanh nghiệp hiện nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi
quốc gia mà mở rộng ra phạm vi thế giới với những tác động không nhỏ của
môi trường kinh tế quốc tế.
4.1.3. Môi trường văn hoá
Văn hoá được định nghĩa là một hệ thống các giá trị, quan niệm, niềm tin,
truyền thống và các chuẩn mực hành vi đơn nhất với một nhóm người cụ thể
nào đó được chia sẻ một cách tập thể. Văn hoá theo nghĩa này là một hệ thống
được một tập thể giữ gìn. Văn hoá được hình thành trong những điều kiện
nhất định về: vật chất, môi trường tự nhiên, khí hậu, các kiểu sống, kinh
nghiệm, lịch sử của cộng đồng và sự tác động qua lại của các nền văn hoá.
Văn hoá tồn tại ở khắp mọi nơi và tác động thường xuyên tới kinh doanh của
doanh nghiệp. Vì vậy đôi khi môi trường văn hoá trở thành một hàng rào
ngăn cản sự gia nhập cũng như các hoạt động trong quá trình kinh doanh của
doanh nghiệp.
Môi trường văn hoá bao gồm các khía cạnh như: những giá trị văn hoá truyền
thống cơ bản, những giá trị văn hoá thứ phát, các nhánh văn hoá của một nền
văn hoá… Các giá trị văn hoá này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong cách, tập
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
11
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
quán tiêu dùng của phần đông khách hàng sống trong môi trường văn hoá đó,
từ đó tác động trực tiếp tới việc lựa chọn sản phẩm kinh doanh, phương thức
kinh doanh, loại hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày nay, xu thế hội nhập quốc tế làm trái đất ngày càng trở nên nhỏ bé, môi
trường văn hoá có sự đa dạng hoá do kết quả của sự giao thoa giữa các nền
văn hóa, sắc tộc và tôn giáo. Môi trường văn hoá cũng vì vậy mà có sự biến
động và ảnh hưởng đa dạng tới doanh nghiệp, nhưng nhìn chung môi trường
văn hoá đa dạng mang lại cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh hơn,
cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt hơn. Doanh nghiệp cần có sự hiểu biết
sâu rộng về truyền thống, phong tục tập quán của đối tượng khách hàng ở khu
vực thị trường của mình để có các quyết định kinh doanh mang lại hiệu quả.
4.1.4. Môi trường tự nhiên và hạ tầng cơ sở vật chất xã hội
Môi trường tự nhiên bao gồm hệ thống các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều
mặt tới các nguồn lực đầu vào cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Sự thiếu hụt nguyên liệu thô, nhiên liệu đang là vấn đề nóng
hiện nay dẫn đến sự gia tăng chi phí ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bên
cạnh đó các vấn đề duy trì và bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sinh
thái, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản,…vấn
đề ô nhiễm môi trường, bảo vệ cảnh quan, thắng cảnh, vấn đề thiếu tài
nguyên, lãng phí tài nguyên,…cũng là các nhân tố tác động trực tiếp đến hoạt
động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
Hạ tầng cơ sở vật chất xã hội bao gồm hệ thống giao thông vận tải (đường,
phương tiện, nhà ga, bến đỗ,…), hệ thống thông tin (bưu điện, điện thoại,
viễn thông,…), hệ thống bến cảng, nhà kho, cửa hàng cung ứng xăng dầu,
điện nước,… Nhóm yếu tố này cũng có những ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu hạ tầng cơ sở vật chất xã hội tốt thì
12
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
doanh nghiệp có các điều kiện thuận lợi để tiến hành các hoạt động kinh
doanh, tiết kiệm được một số chi phí không cần thiết, từ đó đóng góp vào việc
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược lại, cơ sở hạ tầng yếu
kém sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp như chi phí cao và gặp nhiều rủi ro.
4.2. Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô:
Môi trường vi mô là môi trường bao gồm các yếu tố liên quan chặt chẽ đến
doanh nghiệp, nó là các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, người cung ứng,
khách hàng, đối thủ cạnh tranh…Đây là nhóm yếu tố mà trong một chừng
mực nào đó doanh nghiệp có thể tác động để cải thiện môi trường vi mô của
doanh nghiệp mình.
4.2.1. Các yếu tố thuộc nội tại doanh nghiệp:
Một doanh nghiệp bản thân nó tồn tại rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến
hiệu quả kinh doanh.Ví dụ: việc lựa chọn sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh
của doanh nghiệp, trình độ quản trị nhân sự và nguồn nhân lực, trình độ quản
trị tài chính - kế toán, hệ thống thông tin trong và ngoài doanh nghiệp, nề nếp
văn hoá của tổ chức hay vấn đề nghiên cứu và phát triển trong doanh
nghiệp…tất cả các yếu tố nội tại đó nếu không tốt thì đều có thể ảnh hưởng
mạnh mẽ tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực vậy, khách hàng chỉ tìm đến với doanh nghiệp khi có nhu cầu về hàng
hoá và dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng đòi hỏi sản phẩm của doanh
nghiệp đủ về số lượng, tốt về chất lượng, sản phẩm phải có nhãn hiệu và
thương hiệu nổi tiếng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng tiên tiến nhưng lại có
giá cả phải chăng. Muốn làm được điều đó doanh nghiệp phải có sự cân nhắc
kỹ càng trong việc lựa chọn sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh; tuyển chọn
một bộ máy lãnh đạo tài năng, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và đạo
đức kinh doanh; tuyển chọn một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
13
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
tay nghề, thành thạo kỹ thuật, có nghiệp vụ kinh doanh và ngoại ngữ; có hệ
thống thông tin hoạt động thông suốt cả hai chiều từ cấp lãnh đạo xuống cấp
nhân viên và ngược lại; xây dựng một môi trường văn hóa mang bản sắc
riêng của doanh nghiệp;…Tóm lại doanh nghiệp muốn hoạt động được phải
phối hợp hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp. Bản thân một doanh
nghiệp ngay khi hình thành đã có nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược nhất định và
mọi hoạt động được thực hiện bởi một hệ thống các phòng ban với chức năng
và nhiệm vụ khác nhau. Việc đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như chiến
lược kinh doanh và tổ chức quá trình thực hiện đều phải căn cứ trên tình hình
các nguồn lực của doanh nghiệp. Nguồn tài lực, vật lực, nhân lực hiện có của
doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong các quyết định kinh doanh.
Người lãnh đạo doanh nghiệp phải nắm rõ các nguồn lực của doanh nghiệp để
có kế hoạch quản lý, sử dụng đem lại hiệu quả cao nhất.
Môi trường nội tại của doanh nghiệp là một nhóm các nhân tố thuộc về yếu tố
chủ quan và trong một chừng mực nào đó doanh nghiệp có thể có các biện
pháp thích hợp để tác động vào các nhóm yếu tố này, hướng sự vận động của
nhóm nhân tố này theo ý muốn chủ quan của người quản lý.
4.2.2. Người cung ứng
Người cung ứng là các doanh nghiệp và các cá nhân đảm bảo cung ứng các
yếu tố đầu vào cần thiết cho doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh để có thể
sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ nhất định. Bất kỳ một sự biến động nào từ
phía người cung ứng dù sớm hay muộn, gián tiếp hay trực tiếp cũng sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp
phải có đầy đủ các thông tin chính xác về tình trạng số lượng, chất lượng, giá
cả,…hiện tại và tương lai của các yếu tố nguồn lực cho sản xuất sản phẩm và
dịch vụ. Vì vậy cần phải có chính sách quan tâm tới nhóm đối tượng này,
14
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
thậm chí còn phải quan tâm tới thái độ của các nhà cung cấp đối với doanh
nghiệp mình và các đối thủ cạnh tranh, tránh sự bất ổn định trong hoạt động
cung ứng các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới hoạt động kinh
doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn
hiện nay khi mà nguồn lực khan hiếm, giá cả tăng cao thì doanh nghiệp nhất
thiết phải có sự quan tâm thích đáng tới các nhà cung ứng, tìm hiểu rõ đặc
điểm của nguồn cung ứng hàng hóa như: số lượng nhà cung ứng, nguồn hàng,
mặt hàng (số lượng mặt hàng nhiều hay ít, có khả năng thay thế hay không,
…), chất lượng hàng hóa và các dịch vụ đi kèm, chi phí vận chuyển từ nguồn
hàng về doanh nghiệp,… để biết được sức ảnh hưởng của nhà cung ứng đối
với doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải đảm bảo ổn
định nguồn hàng hóa, chất lượng hàng hóa, số lượng mỗi lần giao và giá cả
phải chăng. Muốn vậy doanh nghiệp phải đa dạng hóa nguồn cung ứng, tăng
cường mối quan hệ kinh tế, tạo điều kiện lẫn nhau trong việc tạo nguồn hàng
như đầu tư, liên doanh, liên kết, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật,…Doanh nghiệp
còn phải quan hệ với các nguồn cung ứng khác nhau như nguồn cung ứng tài
chính, lao động, dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ, dịch vụ quảng cáo,… để có thể
tối thiểu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
4.2.3. Khách hàng
Khách hàng là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định sự
thành công hay thất bại của doanh nghiệp bởi vì khách hàng tạo nên thị
trường, quy mô khách hàng tạo nên quy mô thị trường. Khách hàng sẽ bao
hàm nhu cầu, nhưng bản thân nhu cầu lại không giống nhau giữa các nhóm
khách hàng và thường xuyên biến đổi. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường
xuyên theo dõi khách hàng và tiên liệu những biến đổi về nhu cầu của họ.
Một sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng đều có thể đem lại cơ hội kinh
doanh mới cho doanh nghiệp và cũng có thể là nguy cơ trực tiếp hoặc gián
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
15
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
tiếp ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy
nghiên cứu về khách hàng là yêu cầu tất yếu trong vấn đề nâng cao hiệu quả
kinh doanh của mọi doanh nghiệp.
4.2.4. Đối thủ cạnh tranh
Trong kinh doanh điều không tránh khỏi là việc có các đối thủ cạnh tranh,
ngành càng có nhiều lợi nhuận thì lại càng có nhiều đối thủ cạnh tranh và
mức độ cạnh tranh càng gay gắt. Doanh nghiệp phải quan tâm đến đối thủ
cạnh tranh của mình để dự đoán và có biện pháp chống lại các mối nguy hiểm
từ phía đối thủ, giữ vững thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Muốn
làm được điều đó doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi các hoạt động
của đối thủ, xem xét chính sách cũng như chiến lược kinh doanh cả ngắn hạn
và dài hạn của đối thủ để dự báo các nguy cơ đe dọa đối với doanh nghiệp
mình, từ đó có các đối sách thích hợp không làm ảnh hưởng đến hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:
Như đã nói ở trên, vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng mà mọi doanh nghiệp đều
phải quan tâm. Theo đó, doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi, phân tích,
đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua các kỳ kinh doanh từ đó
nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp mình. Căn cứ trên kết quả đánh giá đó đưa ra các biện pháp để nâng
cao hiệu quả kinh doanh trong các kỳ kinh doanh tiếp theo.
Tuỳ theo đặc điểm của từng doanh nghiệp cũng như tình hình hoạt
động kinh doanh của từng thời kỳ mà doanh nghiệp có thể đưa ra các biện
pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề đặc thù trong vấn đề nâng cao hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên về cơ bản, để giải quyết
16
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh
vực nhà hàng – khách sạn thì có thể đề xuất một vài nhóm biện pháp cơ bản
sau :
5.1. Các biện pháp tăng doanh thu
Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh nguồn thu vào của doanh
nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không tất nhiên không
thể hoàn toàn đánh giá qua chỉ tiêu này nhưng nó là một chỉ tiêu cơ sở dùng
để đánh giá hiêuh quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh
nghiệp không thể kinh doanh có hiệu quả nếu doanh thu từ các hoạt động
kinh doanh thấp, vì vậy muồn nâng cao hiệu quả kinh doanh phải nghĩ đến
các biện pháp để tăng doanh thu.
Trong doanh nghiệp có nhiều loại doanh thu khác nhau: doanh thu từ hoạt
động bán hàng và cung ứng dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu
khác,…Mỗi loại doanh thu phản ánh kết quả của một lĩnh vực mà doanh
nghiệp tham gia, muốn nâng cao tổng doanh thu doanh nghiệp cần có các
biện pháp để tăng doanh thu của các bộ phận, các lĩnh vực kinh doanh. Tuy
nhiên, mỗi doanh nghiệp luôn có một hoặc một số lĩnh vực kinh doanh chính
mang lại hiệu quả chủ yếu nên doanh nghiệp cần chú trọng hơn đối với các
lĩnh vực này, tìm các biện pháp để tăng doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh
là thế mạnh của doanh nghiệp.
Tuỳ theo điều kiện riêng của mỗi doanh nghiệp mà họ đưa ra các biện pháp
tăng doanh thu cho doanh nghiệp mình một cách hợp lý và hiệu quả. Đối với
doanh nghiệp thương mại thì lĩnh vực kinh doanh hàng hoá và dịch vụ là lĩnh
vực kinh doanh chính vì vậy cần chú trọng tới các biện pháp tập trung tăng
doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ. Với nhóm biện pháp này có thể
thực hiện một số biện pháp cụ thể như:
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
17
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
- Nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ cung ứng.
- Chú trọng nâng cao chất lượng các dich vụ gia tăng, đưa ra các dịch vụ gia
tăng mới để tăng sự thoả mãn của khách hàng
- Tăng cường các hoạt động xúc tiến có hiệu quả như quảng cáo, khuyến mại,
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm,…
Các biện pháp tăng doanh thu chủ yếu tập trung vào việc thu hút khách hàng,
kích thích nhu cầu của khách hàng, khơi gợi các nhu cầu tiềm ẩn hoặc kích
thích các nhu cầu mới của khách hàng nhằm tăng doanh số bán ra, từ đó tăng
doanh thu bán hàng hoặc tăng doanh thu nhờ tăng giá trị của hàng hóa - dịch
vụ cung ứng.
5.2. Các biện pháp giảm chi phí
Cùng với việc tăng doanh thu thì các biện pháp giảm chi phí cũng là nhóm
biện pháp đầu tiên được quan tâm để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một
doanh nghiệp có doanh thu cao nhưng sẽ là không đạt được hiệu quả khi chi
phí quá lớn, đôi lúc chi phí quá lớn có thể làm doanh nghiệp rơi vào tình
trạng thua lỗ mặc dù doanh thu rất cao. Vì vậy muốn nâng cao hiệu quả kinh
doanh thì phải tiến hành đồng thời hai nhóm biện pháp tăng doanh thu - giảm
chi phí hoặc giữ vững doanh thu - giảm chi phí hoặc doanh thu và chi phí
cùng giảm nhưng mức độ giảm chi phí nhiều hơn thì mới đạt được hiệu quả.
Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại thường bao gồm các bộ
phận: chi phí mua hàng, chi phí lưu thông, chi nộp thuế và chi mua bảo hiểm.
Giảm chi phí kinh doanh đòi hỏi giảm các khoản mục tạo thành chi phí kinh
doanh. Trong đó khoản mục chi thuế và chi mua bảo hiểm về nguyên tắc là
không giảm được vì khoản mục chi phí này gắn liền với quyền lợi và nghĩa
vụ vủa doanh nghiệp. Còn lại hai khoản mục chi phí còn lại có thể có các biện
pháp để giảm chi phí.
18
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
- Nhóm biện pháp giảm chi phí mua hàng: chi phí mua hàng là khoản mục chi
phí chính liên quan tới việc mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho công việc
kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với nhóm đối tượng này để có thể giảm
thiểu chi phí thì biện pháp đầu tiên và tôi ưu nhất là biện pháp liên quan tới
công tác tạo nguồn hàng. Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu, tìm hiểu và lựa
chọn nhà cung ứng thích hợp, một nhà cung ứng thích hợp là nhà cung ứng
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của doanh nghiệp: cung ứng hàng hóa - dịch
vụ đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đúng về thời gian giao hàng và cơ cấu
hang hoá, bên có doanh nghiệp còn xét đến các yếu tố khác như các uy tín,
các dịch vụ kèm theo, khoảng cách giữa nguồn cung ứng và doanh nghiệp,…
Khi tìm hiểu nguồn hàng doanh nghiệp nên đưa ra một danh mục các nhà
cung ứng tiềm năng, sau đó tuỳ vào các điều kiện thoả thuận giữa hai bên để
lựa chọn nhà cung ứng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cơ bản của doanh
nghiệp trong điều kiện ràng buộc phải tối thiểu hóa chi phí để lựa chọn nhà
cung ứng hay cơ cấu các nhà cung ứng mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh
nghiệp.
- Nhóm biện pháp giảm chi phí lưu thông: Chi phí lưu thông bao gồm chi phí
vận tải, bốc dỡ hàng hóa; chi phí bảo quản, thu mua, tiêu thụ (bán hàng); chi
phí hao hụt hàng hóa; chi phí quản lý hành chính.
+ Các biện pháp giảm chi phí vận tải, bốc dỡ: rút ngắn quảng đường vận tải
bình quân và lựa chọn đúng đắn phương tiện vận tải hàng hóa; kết hợp chặt
chẽ mua và bán, chủ động tiến hành các hoạt động dịch vụ; phân bố hợp lý
mạng lưới kinh doanh tạo cho hàng hóa có đường vận động hợp lý và ngắn
nhất; hợp tác chặt chẽ với đơn vị vận chuyển và hai đầu tuyến vận chuyển;…
+ Các biện pháp giảm chi phí bảo quản, thu mua, tiêu thụ: tổ chức bộ máy
kinh doanh và mạng lưới kinh doanh có quy mô phù hợp với khối lượng hàng
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
19
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
hóa luân chuyển; tăng cường quản lý và sử dụng tốt tài sản dùng trong kinh
doanh; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong bảo quản hàng hóa;
tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình kỹ thuật nghiệp vụ của cán bộ chuyên
trách.
+ Biện pháp giảm chi phí hao hụt hàng hóa: hao hụt hàng hóa có liên quan
đến nhiều khâu, nhiều yếu tố vì vậy để giảm chi phí hao hụt có thể áp dụng
các biện pháp: kiểm tra chặt chẽ số lượng, chất lượng hàng hóa nhập; có sự
phân loại hàng hóa và biện pháp bảo quản thích hợp ngay từ đầu; xây dựng
các định mức hao hụt và quản lý chặt chẽ các khâu, các yếu tố có liên quan
đến hao hụt tự nhiên; tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật bảo quản và tinh thần
trách nhiệm của công nhân bảo quản, bảo vệ hàng hóa.
+ Biện pháp giảm chi phí quản lý hành chính: Tinh giảm bộ máy quản lý
hành chính và cải tiến bộ máy phù hợp với sự phát triển của công ty; giảm bớt
các thủ tục hành chính không cần thiết, các khoản chi có tính chất hình thức,
phô trương; áp dụng tiến bộ khoa học trong quản lý hành chính đảm bảo
thông tin thông suốt, chính xác.
5.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thường được phân chia làm hai nhóm cơ
bản là vốn lưu động và vốn cố định. Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của
tài sản cố định và vốn lưu thông, vốn lưu động dùng trong kinh doanh thương
mại tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh và giá trị có thể trở lai hình
thái ban đầu (tiền) sau mỗi vòng chu chuyển của hàng hóa. Vốn cố định là
biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định của doanh nghiệp thương mại dùng
trong kinh doanh, tài sản cố định dùng trong kinh doanh thương mại tham gia
hoàn toàn vào quá trình kinh doanh nhưng về mặt giá trị thì chỉ có thể thu hồi
20
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
dần sau nhiều kỳ kinh doanh hay nói cách khác là về mặt thời gian phải trên
một năm.
+ Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: tăng nhanh vòng quay
của vốn lưu động hay rút ngắn số ngày của một vòng lưu chuyển hàng hóa.
Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động bán hàng, thu hút
thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, áp dụng các
biện pháp để tăng năng suất lao động,…; tiết kiệm chi phí kinh doanh, sử
dụng hợp lý tài sản, giảm bớt rủi ro thiệt hại. Doanh nghiệp thương mại cần
giảm tối đa chi phí trong đơn giá hàng mua (mua tận gốc, mua buôn, bán tận
ngọn,…), tiết kiệm chi phí lưu thông và tìm hiểu đón đầu các xu hướng tiêu
dùng mới để bán hàng nhanh chóng, thuận tiện,…; tăng cường công tác quản
trị vốn, quản trị tài chính ở doanh nghiệp bằng cách áp dụng chế độ hạch toán
kinh doanh đầy đủ ở các chi nhánh, bộ phận, chấp hành đầy đủ kỷ luật thanh
toán, vay trả, quản trị chặt chẽ vốn, các khoản thu chi chống lãng phí, tham ô,
giảm các khoản phí phát sinh không đáng có,…
+ Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định: Vốn cố định là vốn dùng
để xây dựng và mua sắm, trang bị các loại tài sản cố định khác nhau ở doanh
nghiệp thương mại vì vậy để nâng cao hiệu quả của vốn cố định phải nâng
cao hiệu quả của công tác xây dựng, mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản cố
định của doanh nghiệp. Các công tác xây dựng, mua sắm và trang bị tài sản
cố định phải được tiến hành trên cơ sở xét duyệt tính khả thi và khả năng
phục vụ cho hoạt động kinh doanh nghĩa là mục đích thực hiện vệc xây dựng
hay mua sắm phải là góp phần mang lại hiệu quả cao hơn tròn hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp hay nói cách khác là phải xét đến tính kinh tế. Bên
cạnh công tác xây dựng, mua sắm, trang bị hay sửa chữa tài sản cố định thì
vấn đề quản lý, bảo quản sử dụng hợp lý tài sản cố định cũng là một vấn đề
cần quan tâm khi muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Tài sản trong
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
21
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
doanh nghiệp càng được sử dụng hợp lý, sử dụng hết công suất cho phép thì
hiệu quả mang lại càng cao hay nói cách khác là doanh nghiệp đã hợp lý
nguồn lực.
22
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
5.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
Thực chất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản đã được đề cập
trong các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhưng nói tóm lại để có
thể nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản thì doanh nghiệp khi lập kế hoạch mua
sắm tài sản cần phải nắm rõ đặc trưng của tài sản như chức năng,công dụng,
bảo quản, cách vận hành, sử dụng… để có kế hoạch sử dụng hợp lý đảm bảo
sử dụng đúng công dụng chức năng, vận hành đúng cách, đúng quy trình,
đúng công suất,…
5.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là một nguồn lực của doanh nghiệp. Suy cho cùng thì mọi
hoạt động đều do con người thực hiện vì vậy cần phải có chính sách chú trọng
tới nguồn lực này. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực là cơ sở để
thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác. Đây là một phần
trong công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp đòi hỏi phải có nghệ thuật
và kinh nghiệm quản trị . Tuỳ theo đặc điểm của nguồn nhân lực ở doanh
nghiệp để nhà quản trị có các biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử
dụng nguồn nhân lực. Sau đây là một số biện pháp có thể áp dụng để nâng
cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực:
- Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có tài năng, trình độ chuyên
môn cao, có kinh nghiệm quản lý và có đạo đức kinh doanh.
- Tuyển chọn đội ngũ nhân viên lành nghề, giỏi công tác nghiệp vụ, giỏi
ngoại ngữ và có tinh thần trách nhiệm.
- Đưa ra hệ thống chính sách đối với cán bộ công nhân viên chức trong lao
động, các chính sách thưởng phạt phân minh rõ ràng, chính sách thưởng để
khuyến khích sự phấn đấu đóng góp của người lao động và chính sách phạt
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
23
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
để tăng cường trách nhiệm của người lao động. Hệ thống chính sách này phải
được nghiên cứu để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng lao động
để đảm bảo tính công bằng.
- Có chính sách tiền lương hợp lý phù hợp với đặc thù công việc.
- Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có điều kiện nâng cao kiến thức,
trình độ nghiệp vụ cũng như tạo điều kiện thăng tiến cho ngươig lao động để
người lao động có động lực phấn đấu và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
- Quan tâm tới đời sống của người lao động và gia đình.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, gắn bó giúp đỡ nhau và
cùng vì mục tiêu chung của doanh nghiệp…
II. Khái quát về Công ty liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
1. Giới thiệu chung về công ty :
Tên gọi : Công ty liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
Tên viết tắt : khách sạn Vườn Thủ Đô
Địa chỉ :48A Láng Hạ(4 Hoàng Ngọc Phách),Láng Hạ,Đống Đa,Hà Nội.
SĐT : 04.8350383 Fax : 04.8350363
Website : http:// www.capitalgardenhotel.com.vn
Ngành nghề kinh doanh : dịch vụ khách sạn, nhà hàng
Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ:
- Một tòa nhà 5 tầng : gồm 87 phòng khách, 1 phòng tập thể thao, 2 phòng
họp có sức chứa tối đa : 110 người.
- 3 nhà hàng với công suất thiết kế : 200 chỗ ngồi; phục vụ các món ăn Âu, Á
24
Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty liên
doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô
2. Quá trình hình thành và phát triển :
Tiền thân là Công ty liên doanh Quốc Tế Mandarin Hà Nội được thành
lập theo Giấy phép đầu tư số 817/GP do Ủy Ban Nhà Nước về Hợp tác và
Đầu tư (nay là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ) cấp ngày 04/03/1994; đến
18/01/1995 công ty liên doanh Quốc Tế Mandarin Hà Nội chính thức đổi tên
thành Công ty Liên doanh Khách Sạn Vườn Bắc Thủ Đô theo công văn số
06/UB-QL của Ủy ban Nhà Nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch
Đầu tư ) với thời gian hoạt động là 20 năm kể từ ngày được cấp giấy phép
Đầu tư và có trụ sở tại 48A Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Các bên tham gia công ty liên doanh gồm có:
- Bên Việt Nam : Công ty xây dựng bảo tàng Hồ CHí Minh - một doanh
nghiệp Nhà Nước có địa chỉ tại 5B Ngọc Hà, Hà Nội.
- Bên nước ngoài là TREASURE RESOURCES LTD - một công ty nước
ngoài được thành lập theo Luật của Bristish Virgin Island, có trụ sở tại 1501
Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road, Central Hongkong.
Mục tiêu hoạt động của công ty liên doanh là cải tạo, mở rộng, nâng
cấp tòa nhà 48A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thành một khách sạn tiêu chuẩn
quốc tế 3 sao và kinh doanh các dịch vụ khách sạn, văn phòng cho thuê tại
đây.
Ngay sau khi được cấp giấy phép đầu tư, công ty liên doanh đã nhanh
chóng triển khai các công việc cần thiết để đưa công ty liên doanh chính thức
đi vào hoạt động. Đến tháng 5/1995, Công ty liên doanh đi vào vận hành thử
và một tháng sau đó chính thức đi vào hoạt động kinh doanh.
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên: Nguyễn Hồ Thanh Hải – TM46B
25
Obj148

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×