Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN KẸO CHANH DÂY

Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i

H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
i
NGUY
NGUY
NGUY
NGUY
N
N
N
N
TH
TH
TH
TH
DI
DI
DI
DI
M
M
M
M
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
CH
CH
CH
CH
BI
BI
BI
BI
N
N
N
N
V
V
V
V
À
À
À
À
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N
N
N
N
K
K
K
K
O
O
O
O
CHANH
CHANH
CHANH
CHANH
D
D
D
D
Â
Â
Â
Â
Y
Y
Y
Y
Lu
Lu
Lu
Lu
n
n
n
n
v
v
v
v
ă
ă
ă
ă
n
n
n
n
t
t
t
t
t
t
t
t
nghi
nghi
nghi
nghi
p
p
p
p
Ng
Ng
Ng
Ng
à
à
à
à
nh:
nh:
nh:
nh:
C
C
C
C
Ô
Ô
Ô
Ô
NG
NG
NG
NG
NGH
NGH
NGH
NGH
TH
TH
TH
TH
C
C
C
C
PH
PH
PH
PH
M
M
M
M
Gi
á
o
vi
ê
n
h
ướ
ng
d

n
:
Sinh
vi
ê
n
th

c
hi

n
:
ThS.
ThS.
ThS.
ThS.
L
L
L
L
ê
ê
ê
ê
M
M
M
M
H
H
H
H
ng
ng
ng
ng
Nguy
Nguy
Nguy
Nguy
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
Di
Di
Di
Di
m
m
m
m
MSSV
:
:
:
:
2051622
2051622
2051622
2051622
L

p:
CNTP
K31
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I
H

C
C

N
TH
Ơ
KHOA
KHOA
KHOA
KHOA
N
N
N
N
Ô
Ô
Ô
Ô
NG
NG
NG
NG
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
P
P
P
P
&
&
&
&
SINH
SINH
SINH
SINH
H
H
H
H
C
C
C
C
NG
NG
NG
NG
D
D
D
D
NG
NG
NG
NG
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
,
,
,
,
2009
2009
2009
2009
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
ii
NGUY
NGUY
NGUY
NGUY
N
N
N
N
TH
TH
TH
TH
DI
DI
DI
DI
M
M
M
M
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
CH
CH
CH
CH
BI
BI
BI
BI
N
N
N
N
V
V
V
V
À
À
À
À
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N
N
N
N
K
K
K
K
O
O
O
O
CHANH
CHANH
CHANH
CHANH
D
D
D
D
Â
Â
Â
Â
Y
Y
Y
Y
Lu
Lu
Lu
Lu
n
n
n
n
v
v
v
v
ă
ă
ă
ă
n
n
n
n
t
t
t
t
t
t
t
t
nghi
nghi
nghi
nghi
p
p
p
p
Ng
Ng
Ng
Ng
à
à
à
à
nh:
nh:
nh:
nh:
C
C
C
C
Ô
Ô
Ô
Ô
NG
NG
NG
NG
NGH
NGH
NGH
NGH
TH
TH
TH
TH
C
C
C
C
PH
PH
PH
PH
M
M
M
M
Gi
á
o
vi
ê
n
h
ướ
ng
d

n
:
Sinh
vi
ê
n
th

c
hi

n
:
ThS.
ThS.
ThS.
ThS.
L
L
L
L
ê
ê
ê
ê
M
M
M
M
H
H
H
H
ng
ng
ng
ng
Nguy
Nguy
Nguy
Nguy
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
Di
Di
Di
Di
m
m
m
m
MSSV
:
:
:
:
2051622
2051622
2051622
2051622
L

p:
CNTP
K31
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I
H

C
C

N
TH
Ơ
KHOA
KHOA
KHOA
KHOA
N
N
N
N
Ô
Ô
Ô
Ô
NG
NG
NG
NG
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
P
P
P
P
&
&
&
&
SINH
SINH
SINH
SINH
H
H
H
H
C
C
C
C
NG
NG
NG
NG
D
D
D
D
NG
NG
NG
NG
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
,
,
,
,
2009
2009
2009
2009
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
,
,
,
,
2009
2009
2009
2009
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
i
L
L
L
L
I
I
I
I
CẢ
CẢ
CẢ
CẢ
M
M
M
M
TẠ
TẠ
TẠ
TẠ
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
v

a
l
à
th

th
á
ch
v

a
l
à
b
à
i
ki

m
tra
tri
th

c
tr
ướ
c
khi
r

i
kh

i
gi

ng
đườ
ng
m
à
qu
ý
th

y
c
ô
lu
ô
n
mong
mu

n
ch
ú
ng
em
v
ượ
t
qua
m

t
c
á
ch
xu

t
s

c.
Nh

ng
th
à
nh
qu

đạ
t
đượ
c
h
ô
m
nay
ch
í
nh
l
à
nh

v
à
o
s

gi
ú
p
đỡ
t

n
t
ì
nh
c

a
gia
đì
nh,
th

y
c
ô
,
c
ù
ng
b

n
b
è
.
T
ô
i
xin
ch
â
n
th
à
nh
c
á
m
ơ
n
s
â
u
s

c
đế
n
-
Cha
m

đã
sinh
th
à
nh,
d
ưỡ
ng
d

c,
độ
ng
vi
ê
n,
khuy
ế
n
kh
í
ch
v
à
t

o
m

i
đ
i

u
ki

n
t

t
nh

t
cho
con
trong
su

t
cu

c
đờ
i
-
Qu
ý
th

y
c
ô
đã
t

n
t
ì
nh
gi

ng
d

y
truy

n
đạ
t
ki
ế
n
th

c
cho
em
trong
su

t
th

i
gian
h

c
t

p
-
C
ô
L
ê
M

H

ng
đã
nhi

t
t
ì
nh
gi

ng
d

y,
h
ướ
ng
d

n
em
trong
su

t
th

i
gian
th

c
hi

n
đề
t
à
i
t

t
nghi

p
-
Qu
ý
th

y
c
ô
v
à
c
á
c
anh
ch

ph
ò
ng
th
í
nghi

m
b

m
ô
n
C
ô
ng
Ngh

Th

c
Ph

m
đã
t

o
đ
i

u
ki

n
thu

n
l

i
cho
em
ho
à
n
th
à
nh
đề
t
à
i
lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
-
C
á
c
b

n
l

p
c
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
31
đã
gi
ú
p
đỡ
t
ô
i
ho
à
n
th
à
nh
lu

n
v
ă
n
n
à
y.
M

c
d
ù
c
ó
nhi

u
c

g

ng
nh
ư
ng
do
th

i
gian
v
à
ki
ế
n
th

c
c
ò
n
h

n
ch
ế
n
ê
n
lu

n
v
ă
n
kh
ô
ng
tr
á
nh
kh

i
nh

ng
sai
s
ó
t
nh

t
đị
nh,
v
ì
v

y
em
r

t
mong
s

g
ó
p
ý
c

a
qu
ý
th

y
c
ô
c
ù
ng
c
á
c
b

n
để
lu

n
v
ă
n
ho
à
n
ch

nh
h
ơ
n.
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
ii
M
M
M
M
C
C
C
C
L
L
L
L
C
C
C
C
L
L
L
L
I
I
I
I
CẢ
CẢ
CẢ
CẢ
M
M
M
M
TẠ
TẠ
TẠ
TẠ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
I
I
I
M
M
M
M
C
C
C
C
L
L
L
L
C
C
C
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
II
II
II
II
DANH
DANH
DANH
DANH
S
S
S
S
Á
Á
Á
Á
CH
CH
CH
CH
B
B
B
B
NG
NG
NG
NG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VI
VI
VI
VI
DANH
DANH
DANH
DANH
S
S
S
S
Á
Á
Á
Á
CH
CH
CH
CH
H
H
H
H
Ì
Ì
Ì
Ì
NH
NH
NH
NH
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
X
X
X
X
T
T
T
T
Ó
Ó
Ó
Ó
M
M
M
M
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
C
C
C
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
XI
XI
XI
XI
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
1
1
1
1
.
.
.
.
ĐẶ
ĐẶ
ĐẶ
ĐẶ
T
T
T
T
V
V
V
V
N
N
N
N
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
T
T
T
T
NG
NG
NG
NG
QUAN
QUAN
QUAN
QUAN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
M
M
M
M
C
C
C
C
TI
TI
TI
TI
Ê
Ê
Ê
Ê
U
U
U
U
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
2.
2.
2.
2.
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
C
C
C
C
KH
KH
KH
KH
O
O
O
O
T
T
T
T
À
À
À
À
I
I
I
I
LI
LI
LI
LI
U
U
U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
2.1
2.1
2.1
2.1
NGUY
NGUY
NGUY
NGUY
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
LI
LI
LI
LI
U
U
U
U
CHANH
CHANH
CHANH
CHANH
D
D
D
D
Â
Â
Â
Â
Y
Y
Y
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
2.1.
1
Gi

i
thi

u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2.1.2
Th
à
nh
ph

n
dinh
d
ưỡ
ng
c

a
chanh
d
â
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
2.1.3
C
ô
ng
d

ng
kh
á
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
2.1.3.1.
C
à
nh
l
á
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
2.1.3.2.
Hoa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
2.1.3.3.
Tr
á
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
ĐƯỜ
ĐƯỜ
ĐƯỜ
ĐƯỜ
NG
NG
NG
NG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
4
4
2.2.1.
Gi

i
thi

u
s
ơ
l
ượ
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
2.2.2.
T
á
c
d

ng
b

o
qu

n
c

a
đườ
ng
trong
th

c
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
2.3.
2.3.
2.3.
2.3.
GELATIN
GELATIN
GELATIN
GELATIN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
7
7
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
KALI
KALI
KALI
KALI
SORBAT
SORBAT
SORBAT
SORBAT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
10
10
10
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
NATRI
NATRI
NATRI
NATRI
BENZOAT
BENZOAT
BENZOAT
BENZOAT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
11
11
11
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
C
C
C
C
Á
Á
Á
Á
C
C
C
C
LO
LO
LO
LO
I
I
I
I
BAO
BAO
BAO
BAO
B
B
B
B
Ì
Ì
Ì
Ì
S
S
S
S
D
D
D
D
NG
NG
NG
NG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
12
12
12
2.6.1
Bao
b
ì
PA
(Polyamid
hay
nilon)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
2.6.2
Bao
b
ì
PE
(
Polyetylen)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
2.6.3
Bao
b
ì
PP
(Polypropylen)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
iii
2.7.
2.7.
2.7.
2.7.
M
M
M
M
T
T
T
T
S
S
S
S
HI
HI
HI
HI
N
N
N
N
T
T
T
T
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
NG
NG
NG
NG
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
RA
RA
RA
RA
TRONG
TRONG
TRONG
TRONG
QU
QU
QU
QU
Á
Á
Á
Á
TR
TR
TR
TR
Ì
Ì
Ì
Ì
NH
NH
NH
NH
CH
CH
CH
CH
BI
BI
BI
BI
N
N
N
N
V
V
V
V
À
À
À
À
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N
N
N
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
12
12
12
2.7.1
Hi

n
t
ượ
ng
t

o
m
à
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
2.7.1.1
Caramen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
2.7.1.2
Maillard
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
2.7.2
Ch

y
k

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
2.7.3
H

i
k

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
3.
3.
3.
3.
PH
PH
PH
PH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
TI
TI
TI
TI
N
N
N
N
PH
PH
PH
PH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
PH
PH
PH
PH
Á
Á
Á
Á
P
P
P
P
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
14
14
14
3.1
3.1
3.1
3.1
PH
PH
PH
PH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
TI
TI
TI
TI
N
N
N
N
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
14
14
14
3.1.1
Th

i
gian,
đị
a
đ
i

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.1.2
Nguy
ê
n
v

t
li

u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.1.3
H
ó
a
ch

t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.1.4
Thi
ế
t
b

v
à
d

ng
c

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.2
3.2
3.2
3.2
PH
PH
PH
PH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
PH
PH
PH
PH
Á
Á
Á
Á
P
P
P
P
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
14
14
14
3.2.1
Ph
ươ
ng
ph
á
p
th
í
nghi

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.2.2
Ph
ươ
ng
ph
á
p
ph
â
n
t
í
ch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.2.3
Chu

n
b

m

u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
3.2.4
Quy
tr
ì
nh
th
í
nghi

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
3.2.5
N

i
dung
v
à
b

tr
í
th
í
nghi

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
3.2.5.1
Th
í
nghi

m
1:
kh

o
s
á
t

nh
h
ưở
ng
c

a
t

l

đườ
ng,
t

l

gelatin,
t

l

d

ch
qu

đế
n
ch

t
l
ượ
ng
k

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
3.2.5.2
Th
í
nghi

m
2:
Kh

o
s
á
t

nh
h
ưở
ng
c

a
th

i
gian
v
à
nhi

t
độ
n

u
đế
n
ch

t
l
ượ
ng
k

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
3.2.5.3
Th
í
nghi

m
3:
kh

o
s
á
t

nh
h
ưở
ng
c

a
ch

t
b

o
qu

n
Kali
sorbat
v
à
Natri
benzoat
v
à
lo

i
bao
b
ì
s

d

ng
đế
n
kh

n
ă
ng
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
4.
4.
4.
4.
K
K
K
K
T
T
T
T
QUẢ
QUẢ
QUẢ
QUẢ
THẢ
THẢ
THẢ
THẢ
O
O
O
O
LU
LU
LU
LU
N
N
N
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
19
19
19
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
TH
TH
TH
TH
À
À
À
À
NH
NH
NH
NH
PH
PH
PH
PH
N
N
N
N
NGUY
NGUY
NGUY
NGUY
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
LI
LI
LI
LI
U
U
U
U
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
19
19
19
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
NH
NH
NH
NH
H
H
H
H
ƯỞ
ƯỞ
ƯỞ
ƯỞ
NG
NG
NG
NG
C
C
C
C
A
A
A
A
T
T
T
T
L
L
L
L
ĐƯỜ
ĐƯỜ
ĐƯỜ
ĐƯỜ
NG,
NG,
NG,
NG,
GELATIN,
GELATIN,
GELATIN,
GELATIN,
D
D
D
D
CH
CH
CH
CH
QU
QU
QU
QU
ĐẾ
ĐẾ
ĐẾ
ĐẾ
N
N
N
N
CH
CH
CH
CH
T
T
T
T
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
NG
NG
NG
NG
S
S
S
S
N
N
N
N
PH
PH
PH
PH
M
M
M
M
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
19
19
19
4.3.
4.3.
4.3.
4.3.
NH
NH
NH
NH
H
H
H
H
ƯỞ
ƯỞ
ƯỞ
ƯỞ
NG
NG
NG
NG
C
C
C
C
A
A
A
A
NHI
NHI
NHI
NHI
T
T
T
T
ĐỘ
ĐỘ
ĐỘ
ĐỘ
V
V
V
V
À
À
À
À
TH
TH
TH
TH
I
I
I
I
GIAN
GIAN
GIAN
GIAN
N
N
N
N
U
U
U
U
ĐẾ
ĐẾ
ĐẾ
ĐẾ
N
N
N
N
CH
CH
CH
CH
T
T
T
T
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
NG
NG
NG
NG
S
S
S
S
N
N
N
N
PH
PH
PH
PH
M
M
M
M
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
29
29
29
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
iv
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
NH
NH
NH
NH
H
H
H
H
ƯỞ
ƯỞ
ƯỞ
ƯỞ
NG
NG
NG
NG
C
C
C
C
A
A
A
A
LO
LO
LO
LO
I
I
I
I
BAO
BAO
BAO
BAO
B
B
B
B
Ì
Ì
Ì
Ì
,
,
,
,
LO
LO
LO
LO
I
I
I
I
CH
CH
CH
CH
T
T
T
T
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N,
N,
N,
N,
T
T
T
T
L
L
L
L
CH
CH
CH
CH
T
T
T
T
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N
N
N
N
ĐẾ
ĐẾ
ĐẾ
ĐẾ
N
N
N
N
CH
CH
CH
CH
T
T
T
T
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
NG
NG
NG
NG
S
S
S
S
N
N
N
N
PH
PH
PH
PH
M
M
M
M
THEO
THEO
THEO
THEO
TH
TH
TH
TH
I
I
I
I
GIAN
GIAN
GIAN
GIAN
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N
N
N
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
34
34
34
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
5.
5.
5.
5.
K
K
K
K
T
T
T
T
LU
LU
LU
LU
N
N
N
N
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
NGHỊ
NGHỊ
NGHỊ
NGHỊ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
45
45
45
5.1
5.1
5.1
5.1
K
K
K
K
T
T
T
T
LU
LU
LU
LU
N
N
N
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
45
45
45
5.2
5.2
5.2
5.2
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
NGH
NGH
NGH
NGH
:
:
:
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
46
46
46
T
T
T
T
À
À
À
À
I
I
I
I
LI
LI
LI
LI
U
U
U
U
THAM
THAM
THAM
THAM
KH
KH
KH
KH
O
O
O
O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
47
47
47
PHỤ
PHỤ
PHỤ
PHỤ
LỤ
LỤ
LỤ
LỤ
C
C
C
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
X
X
X
X
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
v
DANH
DANH
DANH
DANH
S
S
S
S
Á
Á
Á
Á
CH
CH
CH
CH
B
B
B
B
NG
NG
NG
NG
B

ng
1:
Gi
á
tr

th

c
ph

m
qu

chanh
d
â
y
t
í
nh
tr
ê
n
100g
ă
n
đượ
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
B

ng
2:
Độ
tan
c

a
đườ
ng
theo
nhi

t
độ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
B

ng
3
:
N
hi

t
độ
s
ô
i
c

a
đườ
ng

c
á
c
t

l

kh
á
c
nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
B

ng
4
:
T
i
ê
u
chu

n
Saccharose
trong
s

n
xu

t
k

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
B

ng
5
:
C
á
c
acid
amin
c
ó
trong
protein
c

a
gelatin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
B

ng
6:
B

tr
í
th
í
nghi

m:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
B

ng
7:
B

tr
í
th
í
nghi

m:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
B

ng
8:
B

tr
í
th
í
nghi

m:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
B

ng
9:
Th
à
nh
ph

n
h
ó
a
h

c
c

a
chanh
d
â
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
B

ng
10:

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng,
gelatin,
d

ch
qu

đế
n
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
20
B

ng
11:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
B

ng
12:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
B

ng
13:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
B

ng
14:

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng,
gelatin,
d

ch
qu

đế
n
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
22
B

ng
15:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
B

ng
16:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
B

ng
17:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
B

ng
18:

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng,
gelatin,
d

ch
qu

đế
n
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
23
B

ng
19:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
B

ng
20:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
B

ng
21:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
vi
B

ng
22:

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin,
đườ
ng,
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

c

u
tr
ú
c
c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
B

ng
23:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

c

u
tr
ú
c
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
B

ng
24:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

c

u
tr
ú
c
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
B

ng
25:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
t

l

d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

c

u
tr
ú
c
25
B

ng
26:

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin,
đườ
ng,
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

v

c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
B

ng
27:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

v

c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
B

ng
28:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

v

c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
B

ng
29:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

v

c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
B

ng
30:

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin,
đườ
ng,
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
ù
i
c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
B

ng
31:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
ù
i
c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
B

ng
32:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
ù
i
s

n
ph

m
28
B

ng
33:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
ù
i
c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
B

ng
34:

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin,
đườ
ng,
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
à
u
s

c
c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
B

ng
35:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
d

ch
qu

đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
à
u
s

c
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
B

ng
36:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
à
u
s

c
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
B

ng
37:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
đườ
ng
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
à
u
s

c
c

a
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
B

ng
38:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
B

ng
39:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
vi
i
B

ng
40:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
B

ng
41:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

c

u
tr
ú
c
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
B

ng
42:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
à
u
s

c
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
B

ng
43:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

m
ù
i
s

n
ph

m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
B

ng
44:

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
gi
á
tr

c

m
quan
v

v

s

n
ph

m
.
.
34
B

ng
45:

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
ch

t
b

o
qu

n,
t

l

ch

t
b

o
qu

n
v
à
lo

i
bao
b
ì
đế
n
m
à
u
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
B

ng
46:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
bao
b
ì
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
B

ng
47:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
ch

t
b

o
qu

n
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
B

ng
48:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
t

l

ch

t
b

o
qu

n
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

L)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
B

ng
49:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
B

ng
50:

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
ch

t
b

o
qu

n,
t

l

ch

t
b

o
qu

n,
lo

i
bao
b
ì
v
à
th

i
gian
b

o
qu

n
đế
n
m
à
u
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
B

ng
51:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
bao
b
ì
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
B

ng
52:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
ch

t
b

o
qu

n
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
B

ng
53:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
t

l

ch

t
b

o
qu

n
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

a)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
B

ng
54:
K
ế
t
qu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
B

ng
55:

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
ch

t
b

o
qu

n,
t

l

ch

t
b

o
qu

n
v
à
lo

i
bao
b
ì
đế
n
m
à
u
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
theo
th

i
gian
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
B

ng
56:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
bao
b
ì
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
B

ng
57:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
ch

t
b

o
qu

n
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
B

ng
58:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê

nh
h
ưở
ng
c

a
t

l

ch

t
b

o
qu

n
đế
n
s

bi
ế
n
đổ
i
m
à
u
c

a
s

n
ph

m
(gi
á
tr

b)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
vi
ii
B

ng
59:
K
ế
t
qu

th

ng
k
ê
s

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
B

ng
60:

nh
h
ưở
ng
c

a
lo

i
bao
b
ì
,
lo

i
ch

t
b

o
qu

n,
t

l

ch

t
b

o
qu

n
đế
n
m

t
s

vi
sinh
v

t
c

a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
ix
DANH
DANH
DANH
DANH
S
S
S
S
Á
Á
Á
Á
CH
CH
CH
CH
H
H
H
H
Ì
Ì
Ì
Ì
NH
NH
NH
NH
H
ì
nh
1:
C
ô
ng
th

c
c

u
t

o
c

a
Saccharose
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
H
ì
nh
2:
C
ô
ng
th

c
c

u
t

o
gelatin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
H
ì
nh
3:
C
ô
ng
th

c
c

u
t

o
Kali
sorbat
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
H
ì
nh
4:
C
ô
ng
th

c
c

u
t

o
Natri
benzoat
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
H
ì
nh
5:
Bi
ế
n
đổ
i
h
à
m
l
ượ
ng
đườ
ng
s

n
ph

m
đự
ng
trong
bao
b
ì
PA
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
H
ì
nh
6:
Bi
ế
n
đổ
i
h
à
m
l
ượ
ng
đườ
ng
s

n
ph

m
đự
ng
trong
bao
b
ì
PE
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
H
ì
nh
7:
Bi
ế
n
đổ
i
h
à
m
l
ượ
ng
đườ
ng
s

n
ph

m
đự
ng
trong
bao
b
ì
PP
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
H
ì
nh
8:
Bi
ế
n
đổ
i
h
à
m
l
ượ
ng
acid
s

n
ph

m
đự
ng
trong
bao
b
ì
PA
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
H
ì
nh
9:
Bi
ế
n
đổ
i
h
à
m
l
ượ
ng
acid
s

n
ph

m
đự
ng
trong
bao
b
ì
PE
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
H
ì
nh
10:
Bi
ế
n
đổ
i
h
à
m
l
ượ
ng
acid
s

n
ph

m
đự
ng
trong
bao
b
ì
PP
theo
th

i
gian
b

o
qu

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
H
ì
nh
11:
S

n
ph

m
k

o
d

o
chanh
d
â
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
x
T
T
T
T
Ó
Ó
Ó
Ó
M
M
M
M
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
C
C
C
C
Đề
t
à
i

Nghi
ê
n
c

u
ch
ế
bi
ế
n
v
à
b

o
qu

n
k

o
d

o
chanh
d
â
y

đượ
c
th

c
hi

n

quy
m
ô
ph
ò
ng
th
í
nghi

m,
v

i
c
á
c
kh

o
s
á
t:

nh
h
ưở
ng
c

a
gelatin,
đườ
ng,
t

l

d

ch
qu


c
á
c
t

l

l

n
l
ượ
t
nh
ư
sau:
gelatin:
10%,
12%,
14%;
đườ
ng:
50%,
55%,
60%;
v
à
d

ch
qu

:
10
%,
15%,
20%;

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
(65
0
C,
75
0
C,
85
0
C)
v
à
th

i
gian
n

u:
(2
ph
ú
t,
4
ph
ú
t,
v
à
6
ph
ú
t)
đế
n
ch

t
l
ượ
ng
s

n
ph

m;
Nh

ng
bi
ế
n
đổ
i
ch

t
l
ượ
ng
s

n
ph

m
trong
th

i
gian
b

o
qu

n
th
ô
ng
qua
c
á
c
th
ô
ng
s

:
m

t
s

vi
sinh,
h
à
m
l
ượ
ng
đườ
ng
t

ng,
h
à
m
l
ượ
ng
acid
t

ng
(t
í
nh
theo
acid
citric)
khi
s

d

ng
hai
ch

t
b

o
qu

n
kali
sorbat
v
à
natri
benzoat

c
á
c
t

l

:
0%,
0,05%,
0,1%,
0,15%
để
b

o
qu

n
c
á
c
s

n
ph

m
trong
c
á
c
lo

i
bao
b
ì
PA,
PE,
PP

đ
i

u
ki

n
nhi

t
độ
th
ườ
ng
v

i
m

c
đí
ch
ch

n
đượ
c
lo

i
bao
b
ì
,
lo

i
ch

t
b

o
qu

n
v
à
t

l

ch

t
b

o
qu

n
để
b

o
qu

n
t

t
s

n
ph

m.
K
ế
t
qu

nghi
ê
n
c

u
cho
th

y
để
ch
ế
bi
ế
n
k

o
d

o
chanh
d
â
y
c
ó
ch

t
l
ượ
ng
t

t
th
ì
chanh
d
â
y
sau
khi
t
á
ch
d

ch
qu

đ
em
ph

i
ch
ế
v

i
đườ
ng,
gelatin
v

i
t

l

nh
ư
sau:
đườ
ng:
55%,
gelatin:
12%,
d

ch
qu

:
15%,
đ
em
h

n
h

p
n

u
đế
n
75
0
C
v
à
gi

nhi

t
trong
th

i
gian
2
ph
ú
t.
Trong
b

o
qu

n
s

n
ph

m
s

d

ng
th
ê
m
0,05%
kali
sorbat
v
à
s

d

ng
bao
b
ì
PP
để
bao
g
ó
i
s

n
ph

m,
nh

m
k
é
o
d
à
i
th

i
gian
b

o
qu

n
s

n
ph

m,
s

n
ph

m
gi

đượ
c
5
tu

n
v

n
ch
ư
a
c
ó
d

u
hi

u
h
ư
h

ng.
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
i
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
1.
1.
1.
1.
ĐẶ
ĐẶ
ĐẶ
ĐẶ
T
T
T
T
V
V
V
V
N
N
N
N
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
ĐỀ
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
T
T
T
T
NG
NG
NG
NG
QUAN
QUAN
QUAN
QUAN

n
ướ
c
ta
chanh
d
â
y
ng
à
y
nay
đã
đượ
c
tr

ng
ph

bi
ế
n
nhi

u
v
ù
ng
v
à
cho
tr
á
i
quanh
n
ă
m,
qua
c
á
c
nghi
ê
n
c

u
th

c
nghi

m
c
á
c
nh
à
khoa
h

c
đã
ch

ng
t

trong
chanh
d
â
y
c
ó
ch

a
nhi

u
h

p
ch

t
t

t
cho
ng
ườ
i
s

d

ng.
T

đó
nhi

u
ý
t
ưở
ng
nghi
ê
n
c

u
s

n
ph

m
chanh
d
â
y
ra
đờ
i
v

i
nhi

u
m

c
đí
ch
kh
á
c
nhau
nh
ư
:
đ
a
d

ng
h
ó
a
s

n
ph

m
th

c
ph

m
tr
ê
n
th

tr
ườ
ng
c
ũ
ng
nh
ư
s

n
ph

m
đượ
c
l
à
m
t

chanh
d
â
y,
t

n
d

ng
ngu

n
nguy
ê
n
li

u
s

n
c
ó
quanh
n
ă
m,
đặ
c
bi

t
l
à
đá
p

ng
xu
h
ướ
ng
hi

n
t

i
c

a
con
ng
ườ
i
l
à
h
ướ
ng
v

c
á
c
s

n
ph

m
t

nhi
ê
n:
kh
ô
ng
s

d

ng
h
ươ
ng
li

u,
kh
ô
ng
s

d

ng
hay
b

sung
h
ó
a
ch

t
kh
ô
ng
c
ó
l

i
cho
s

c
kh

e
th

c
kh
á
ch.
V
à
theo
xu
h
ướ
ng
đó
đề
t
à
i
nghi
ê
n
c

u
k

o
chanh
d
â
y
đượ
c
th

c
hi

n
K

o
l
à
lo

i
th

c
ph

m
đượ
c
s

n
xu

t
ch

y
ế
u
t

đườ
ng
v
à
c
á
c
ch
ế
ph

m
c

a
đườ
ng
do
đó
ph

n
l

n
c
á
c
s

n
ph

m
k

o
cung
c

p
n
ă
ng
l
ượ
ng
h
ơ
n
l
à
gi
á
tr

dinh
d
ưỡ
ng.
K

o
g

m
nhi

u
lo

i:
k

o
c

ng,
k

o
m

m,
k

o
d

o.
S

n
ph

m
k

o
hi

n
t

i
đ
a
d

ng
v

ch

ng
lo

i,
phon
g
ph
ú
v

h
ươ
ng
v

m
à
u
s

c
xong
h

u
h
ế
t
h
ươ
ng
v

,
m
à
u
s

c
đề
u
xu

t
ph
á
t
t

qu
á
tr
ì
nh
t

ng
h

p
nh
â
n
t

o.
Ng
à
y
nay
khi
cu

c
s

ng
n
â
ng
cao
th
ì
vi

c
cung
c

p
n
ă
ng
l
ượ
ng
kh
ô
ng
l
à
c

p
thi
ế
t
m
à
s

y
ê
u
c

u
th

c
ph

m
l

i
chuy

n
sang
gi
á
tr

th

c
ph

m
v
à
y
ế
u
t

t

n
hi
ê
n
trong
th

c
ph

m
l

i
đặ
t
ra.
T

l
â
u
chanh
d
â
y
đượ
c
bi
ế
t
đế
n
nh
ư
m

t
v

thu

c,
t

c
â
y
l
á
r

đế
n
qu

.
S

k
ế
t
h

p
h
à
i
h
ò
a
gi

a
c
á
c
nguy
ê
n
li

u
đã
t

o
ra
m

t
s

n
ph

m
nh
ư
m

t
th

c
ph

m
ch

c
n
ă
ng
đá
p

ng
đượ
c
nhu
c

u
th

c
t
ế
.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
M
M
M
M
C
C
C
C
TI
TI
TI
TI
Ê
Ê
Ê
Ê
U
U
U
U
NGHI
NGHI
NGHI
NGHI
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
C
C
C
C
U
U
U
U
T

o
ra
s

n
ph

m
k

o
gelatin
chanh
d
â
y
b

o
qu

n
trong
th

i
gian
d
à
i
v

n
đả
m
b

o
đượ
c
ch

t
l
ượ
ng
v
à
t
í
nh
an
to
à
n
c

a
s

n
ph

m.
C
á
c
y
ế
u
t

c

n
kh

o
s
á
t
:
-

nh
h
ưở
ng
c

a
t

l

ph

i
ch
ế
:
gelatin,
đườ
ng,
d

ch
qu

đế
n
kh

n
ă
ng
h
ì
nh
th
à
nh
c

u
tr
ú
c
v
à
ch

t
l
ượ
ng
s

n
ph

m
-
Kh

o
s
á
t

nh
h
ưở
ng
c

a
nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
n

u
đế
n
ch

t
l
ượ
ng
k

o
-
Kh

o
s
á
t

nh
h
ưở
ng
c

a
ch

t
b

o
qu

n
v
à
lo

i
bao
b
ì
đế
n
kh

n
ă
ng
b

o
qu

n
k

o
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
ii
CH
CH
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
NG
NG
NG
NG
2.
2.
2.
2.
L
L
L
L
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
C
C
C
C
KH
KH
KH
KH
O
O
O
O
T
T
T
T
À
À
À
À
I
I
I
I
LI
LI
LI
LI
U
U
U
U
2.1
2.1
2.1
2.1
NGUY
NGUY
NGUY
NGUY
Ê
Ê
Ê
Ê
N
N
N
N
LI
LI
LI
LI
U
U
U
U
CHANH
CHANH
CHANH
CHANH
D
D
D
D
Â
Â
Â
Â
Y
Y
Y
Y
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
Gi
Gi
Gi
Gi
i
i
i
i
thi
thi
thi
thi
u
u
u
u
T
ê
n
khoa
h

c:
Passiflora
edulis
,
Sims,
thu

c
h

Passifloraceae
(h

Ch
ù
m
Bao),
b

Violales,
Chi
Passiflora
hi

n
c
ó
h
ơ
n
400
lo
à
i,
trong
đó
c
ó
kho

ng
60
lo
à
i
cho
tr
á
i
ă
n
đượ
c.
T
ê
n
th
ườ
ng
g

i:
d
â
y
M
á
c,
M
á
c
M
á
c,
Chanh
d
â
y,
Chanh
S
ô
-
đ
a,
tr
á
i
M
ê
Ly.
T
ê
n
ti
ế
ng
Anh:
passion
fruit,
passion
vine,
purple
granadilla.
T
ê
n
ti
ế
ng
Ph
á
p:
fruit
de
la
passion
M
ô
t

:
l
à
m

t
d
â
y
leo
m

nh,
d
à
i
h
à
ng
ch

c
m
é
t
g

m
ph

n
th
â
n
th

o
(ph

n
sinh
tr
ưở
ng)
v
à
ph

n
h
ó
a
g

.
Th
â
n
m

m,
h
ì
nh
tr

,
c
ó
r
ã
nh
d

c,
nhi

u
l
ô
ng
th
ư
a.
L
á
m

c
so
le,
chia
3
th
ù
y
nh

n
b
ó
ng,
g

c
h
ì
nh
tim
c
ó
hai
tuy
ế
n
nh

,
đầ
u
nh

n,
m
é
p
kh
í
a
r
ă
ng;
l
á
k
è
m
h
ì
nh
s

i;
tua
cu

n
m

c

k

l
á
,
d
à
i
h
ơ
n
l
á
,
đầ
u
cu

n
l

i
nh
ư
l
ò
xo
.
Hoa
m

c
ri
ê
ng
l


k

l
á
,
hoa
l
ưỡ
ng
t
í
nh
c
ó
m
à
u
t

t
í
m
đế
n
tr

ng,
c
ó
cu

ng
d
à
i,
đà
i
5
l
á
m
à
u
xanh
l

c,
tr
à
ng
5
c
á
nh
r

i
nhau,
x
ế
p
xen
k

v

i
c
á
c
l
á
đà
i,
c
ó
m

t
v
ò
ng
tua
g

m
r

t
nhi

u
ph

n
ph

h
ì
nh
s

i
ch

(tr
à
ng
ph

)
m
à
u
t
í
m
s

m;
5
nh

,
bao
ph

n
m
à
u
v
à
ng
;
b

u
th
ượ
ng
h
ì
nh
c

u.
Qu

m

ng,
h
ì
nh
c

u
ho

c
h
ơ
i
h
ì
nh
tr

ng,
chi

u
d
à
i
5-8
cm,
đườ
ng
k
í
nh
4,5-7cm,
tr

ng
l
ượ
ng
qu

65-90g,
c
ó
hai
gi

ng:
gi

ng
qu

m
à
u
t
í
m
đỏ
(
đượ
c
tr

ng
ph

bi
ế
n
h
ơ
n)
v
à
gi

ng
m
à
u
v
à
ng;
h

t
nhi

u
c
ó
á
o
bao
b

c.
C
â
y
đượ
c
nh

p
v
à
o
Vi

t
Na
m
kho

ng
v
à
i
ch

c
n
ă
m
g

n
đâ
y,
tr

ng
để
l

y
qu

,
l
à
m
gi
à
n
che
n

ng
v
à
l
à
m
c

nh.
Chanh
d
â
y
l
à
m

t
lo

i
c
â
y
leo,
d

tr

ng,
ph
á
t
tri

n
m

nh
v
à
kh
ô
ng
c

n
ch
ă
m
b
ó
n
nhi

u,
í
t
s
â
u
b

nh.
L

y
t

ng
kh
ú
c
d
â
y
kh
ô
ng
non,
c
ũ
ng
kh
ô
ng
qu
á
gi
à
,
d
à
i
ch

ng
20
-
30cm,
v
ù
i
xu

ng
h

đấ
t

m
(n
ê
n
b
ó
n
l
ó
t
m

t
í
t
ph
â
n
chu

ng
hay
l
á
m

c).
T
ướ
i
n
ướ
c
h

ng
ng
à
y,
ch

sau
20
-
30
ng
à
y
c
â
y
đã
b

t
đầ
u
leo
l
ê
n
gi
à
n
v
à
ch

ng
kho

ng
6
-
7
th
á
ng
sau
c
ó
qu

.
C
ó
th

tr

ng

m

i
n
ơ
i,
nhi

u
h
ì
nh
th

c:
l
à
m
gi
à
n
che
b
ó
ng
m
á
t,
k
ế
t
h

p
thu
h
á
i
qu

,
l
á
...
-
D

ng
tr
á
i
t
í
m
(forma
eduli
):
C
ó
v

tr
á
i
m
à
u
t
í
m
đế
n
t
í
m
s

m.
Tr
á
i
nh

(
đườ
ng
k
í
nh
4-5
cm),
c
ó
tua
d
â
y,
nh
á
nh
v
à
g
â
n
l
á
xanh.
D

ng
n
à
y
r

t
ph

bi
ế
n

v
ù
ng
kh
í
h

u
m
á
t
(cao
độ
1200-2000
m)
,
c
ó
v
ĩ
độ
cao
(nh
ư
Đà
l

t,
T
â
y
Nguy
ê
n
c

a
n
ướ
c
ta)
v
à
cho
h
ươ
ng
v

tr
á
i
ngon
nh

t.
Tr

ng

ca
o
độ
<
1000
m,
d

ng
tr
á
i
t
í
m
ra
hoa.
-
D

ng
tr
á
i
v
à
ng
(forma
flavicarpa
):
V

tr
á
i
m
à
u
v
à
ng
chanh.
Tr
á
i
l

n
h
ơ
n
d

ng
tr
á
i
t
í
m
(6-12
x
4-7
cm),
c
ó
tua
d
â
y,
nh
á
nh
v
à
g
â
n
l
á

ng
đỏ
t
í
m.
Hoa
l

n
v
à
c
ó
tr
à
ng
(corona)
m
à
u
t
í
m
s

m
h
ơ
n
d

ng
tr
á
i
t
í
m,
đồ
ng
th

i
d
â
y
c
ũ
ng
m

c
m

nh
h
ơ
n.
Đâ
y
l
à
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
iii
d

ng
ch

u
n
ó
ng,
th
í
ch
h

p
v

i
v
ù
ng
c
ó
cao
độ
th

p
(0-800
m)
nh
ư
Đồ
ng
B

ng
S
ô
ng
C

u
Long.
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
Th
Th
Th
Th
à
à
à
à
nh
nh
nh
nh
ph
ph
ph
ph
n
n
n
n
dinh
dinh
dinh
dinh
d
d
d
d
ưỡ
ưỡ
ưỡ
ưỡ
ng
ng
ng
ng
c
c
c
c
a
a
a
a
chanh
chanh
chanh
chanh
d
d
d
d
â
â
â
â
y
y
y
y
Trong
y
h

c,
c

hoa,
l
á
,
tr
á
i
v
à
v

tr
á
i
chanh
d
â
y
đề
u
đượ
c
d
ù
ng
để
ch

a
b

nh.
B
B
B
B
ng
ng
ng
ng
1:
1:
1:
1:
Gi
Gi
Gi
Gi
á
á
á
á
tr
tr
tr
tr
th
th
th
th
c
c
c
c
ph
ph
ph
ph
m
m
m
m
qu
qu
qu
qu
chanh
chanh
chanh
chanh
d
d
d
d
â
â
â
â
y
y
y
y
t
t
t
t
í
í
í
í
nh
nh
nh
nh
tr
tr
tr
tr
ê
ê
ê
ê
n
n
n
n
100g
100g
100g
100g
ă
ă
ă
ă
n
n
n
n
đượ
đượ
đượ
đượ
c
c
c
c
(
Morton.
J.
1987.
)
N
ướ
c
é
p
chanh
d
â
y,
đặ
c
bi

t
l
à
l
á
chanh
d
â
y,
c
ó
ch

a
ch

t
alkaloids
gi
ú
p
l
à
m
h

huy
ế
t
á
p,
an
th

n,
gi

m
đ
au,
v
à
ch

ng
l

i
t
á
c
độ
ng
c

a
c
á
c
c
ơ
n
co
th

t.
Tr
á
i
chanh
d
â
y
kh
ô
ng
ch

a
cholesterol,
gi
à
u
vitamin
A
v
à
vitamin
C,
l
à
ngu

n
cung
c

p
kali
v
à
ch

t
s

t
d

i
d
à
o,
ngu

n
ch

t
x
ơ
tuy

t
h

o,
v
à
gi
ú
p
l
à
m
d

u
c
á
c
c
ơ
đ
ang
b

c
ă
ng
c

ng.
Th

t
qu

chanh
d
â
y
ch
í
n
c
ó
v

chua
ng

t,
m
à
u
v
à
ng
nh

t,
th
ườ
ng
đượ
c
d
ù
ng
d
ướ
i
d

ng
n
ướ
c
u

ng
gi

i
kh
á
t
b

ng
c
á
ch
b

qu

,
l

y
h
ế
t
th

t
b
ê
n
trong,
ch
à
nh

r

i
é
p
l

c
l

y
d

ch
qu

.
Th
ê
m
đườ
ng
tr

ng
v
à
n
ướ
c
s
ô
i
để
ngu

i,
khu

y
đề
u
để
đượ
c
m

t
c

c.
N
ướ
c
n
à
y
c
ó
t
á
c
d

ng
b

,
m
á
t,
thanh
nhi

t,
ti
ê
u
kh
á
t,
an
th

n,
nhu

n
tr
à
ng,
l

i
ti

u.
C
ó
th

ph

i
h

p
v

i
c
á
c
lo

i
qu

kh
á
c
nh
ư
d

a,
m
ã
ng
c

u
xi
ê
m,
s

u
ri
ê
ng...
l
à
m
th
à
nh
n
ướ
c
sinh
t

h

n
h

p
c
ũ
ng
r

t
t

t.

nhi

u
n
ướ
c,
ng
ườ
i
ta
d
ù
ng
tr
á
i
chanh
d
â
y
để
ch
ế
bi
ế
n
th
à
nh
nhi

u
th

b
á
nh
ng

t
kh
á
c
nhau,
k
ế
t
h

p
ho

c
kh
ô
ng
k
ế
t
h

p
v

i
c
á
c
lo

i
tr
á
i
c
â
y
kh
á
c
để
l
à
m
kem,
Th
à
nh
ph

n
Đơ
n
v

Gi
á
tr

Độ

m
g
75,10
Protein
g
2,20
Ch

t
b
é
o
g
0,70
Carbohydrate
g
21,20
Kho
á
ng
g
0,80
Canxi
mg
13,00
Phospho
r
mg
64,00
S

t
mg
1,60
Natri
mg
28,00
Kali
mg
348,00
Vitamin
A
IU
700,00
Thiamine
V
ế
t
Riboflavin
mg
0,13
Niacin
mg
1,50
Acid
a
scorbic
mg
3
0,00
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
iv
yaourt...
C
ò
n

n
ướ
c
ta,
c
á
ch
d
ù
ng
ph

bi
ế
n
nh

t
l
à
n

u
v

i
n
ướ
c
đườ
ng
v
à
pha
v

i
đá
để
l
à
m
n
ướ
c
u

ng
gi

i
kh
á
t.
Chanh
d
â
y
c
ũ
ng
th

t
tuy

t
v

i
khi
đượ
c
tr

n
chung
v

i
s

a
đặ
c.
H
ươ
ng
th
ơ
m
đặ
c
tr
ư
ng
c

a
chanh
d
â
y
c
ù
ng
v

chua
nh
è
nh

k
ế
t
h

p
v

i
v

b
é
o
v
à
n
g

t
c

a
s

a
t

o
th
à
nh
m

t
m
ó
n
gi

i
kh
á
t
h

n
h

p
kh
ô
ng
th

n
à
o
qu
ê
n.
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
C
C
C
C
ô
ô
ô
ô
ng
ng
ng
ng
d
d
d
d
ng
ng
ng
ng
kh
kh
kh
kh
á
á
á
á
c
c
c
c
2.1.3.1.
C
à
nh
l
á
Nhi

u
qu

c
gia
tr
ê
n
th
ế
gi

i
d
ù
ng
l
á
chanh
d
â
y
để
b
à
o
ch
ế
thu

c.
C
à
nh,
l
á
chanh
d
â
y
c
ó
t
á
c
d

ng
an
th

n,
g
â
y
ng

(nh

),
gi

m
s

lo
â
u
h

i
h

p,
h

huy
ế
t
á
p
(nh

),
d

u
c
á
c
c
ơ
n
co
gi

t
(trong
độ
ng
kinh),
gi

m
c
ơ
n
đ
au
b

ng
c
ơ
n
ă
ng
2.1.3.2.
Hoa
Hoa
chanh
d
â
y
c
ó
t
á
c
d

ng
an
th

n
nh

v
à
c
ó
kh

n
ă
ng
"ru"
ng

.
Hoa
chanh
d
â
y
đã
v
à
đ
ang
đượ
c
nhi

u
n
ướ
c
d
ù
ng
để
đ
i

u
tr

cho
nh

ng
tr

em
d

b

k
í
ch
độ
ng
ho

c
c
ó
v

n
đề
b

t

n
v

th

n
kinh,
ch

a
b

nh
hen
suy

n,
r

i
lo

n
ti
ê
u
h
ó
a,
ch

ng
m

t
ng

,
v
à
c
á
c
kh
ó
ch

u
c

a
h

i
ch

ng
ti

n
m
ã
n
kinh.
2.1.3.3.
Tr
á
i
C
á
c
nh
à
nghi
ê
n
c

u

tr
ườ
ng
Đạ
i
h

c
Florida
(M

)
đã
ph
á
t
hi

n
ra
r

ng
chi
ế
t
xu

t
c

a
v

tr
á
i
chanh
d
â
y
v
à
ng
c
ó
th

ch

ng
l

i
c
á
c
t
ế
b
à
o
ung
th
ư
nh

v
à
o
2
ho

t
ch

t
c
ó
ngu

n
g

c
th

c
v

t
l
à
carotenoids
v
à
polyphenols.
C
ò
n
gi
á
o
s
ư
Watson
(c
ũ
ng
c

a
tr
ườ
ng
Đ
H
Florida)
v
à
c
á
c
c

ng
s

c

a
ô
ng
th
ì
l

i
ch

ng
minh
đượ
c
r

ng
chi
ế
t
xu

t
t

v

tr
á
i
chanh
d
â
y
t
í
m
gi
ú
p
gi

m
đượ
c
đế
n
75%
ch

ng
th

kh
ò
kh
è

nh

ng
ng
ườ
i
b

b

nh
hen
suy

n
v
à
n
â
ng
cao
kh

n
ă
ng
h
í
t
th

c

a
h

.
Độ
c
t
í
nh:
Cyanogenic
glycoside
đượ
c
t
ì
m
th

y

d

ch
qu

trong
t

t
c

c
á
c
giai
đ
o

n
ph
á
t
tri

n
c

a
qu

chanh
d
â
y
nh
ư
ng
cao
nh

t

tr
á
i
non
v
à
gi

m
m

nh
đế
n
m

c
th

p
nh

t
khi
tr
á
i
ch
í
n.
Ch
í
nh
v
ì
th
ế
m
à
độ
c
t
í
nh
n
à
y
kh
ô
ng
c
ò
n
quan
tr

ng
cho
vi

c
nghi
ê
n
c

u
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
ĐƯỜ
ĐƯỜ
ĐƯỜ
ĐƯỜ
NG
NG
NG
NG
2.2.1.
2.2.1.
2.2.1.
2.2.1.
Gi
Gi
Gi
Gi
i
i
i
i
thi
thi
thi
thi
u
u
u
u
s
s
s
s
ơ
ơ
ơ
ơ
l
l
l
l
ượ
ượ
ượ
ượ
c
c
c
c
Đườ
ng
Saccharose
hay
sucrose
l
à
m

t
Carbohydrat
c
ó
c
ô
ng
th

c
ph
â
n
t

C
12
H
22
O
11
đượ
c
t

o
th
à
nh
t

2
monosaccaride:
d
glucose
v
à
d
fructose.

α

β
Đườ
ng
n
à
y
th
ườ
ng
đượ
c
d
ù
ng
trong
c
ô
ng
nghi

p
th

c
ph

m
đặ
c
bi

t
l
à
trong
s

n
xu

t
k

o
m
à
ng
ườ
i
ta
th
ườ
ng
g

i
l
à
đườ
ng
k
í
nh
ch
ú
ng
đượ
c
s

n
xu

t
t

m
í
a
hay
c

c

i
đườ
ng.
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
v
H
H
H
H
ì
ì
ì
ì
nh
nh
nh
nh
1:
1:
1:
1:
C
C
C
C
ô
ô
ô
ô
ng
ng
ng
ng
th
th
th
th
c
c
c
c
c
c
c
c
u
u
u
u
t
t
t
t
o
o
o
o
c
c
c
c
a
a
a
a
Saccharose
Saccharose
Saccharose
Saccharose
Khi
c
ó
ion
H
+
hay
m

t
s

enzyme
đặ
c
hi

u
trong
m
ô
i
tr
ườ
ng
Saccharose
l

i
ph
â
n
gi

i
th
à
nh
2
g

c
ph
â
n
t

d
glucose
v
à
d
fructose,
h

p
ch

t
n
à
y
đượ
c
g

i
l
à

α

β
đườ
ng
chuy

n
h
ó
a.
L
ượ
ng
đườ
ng
n
à
y
c
ó
th

ph
á
ho

i
t
í
nh
k
ế
t
tinh
c

a
Saccharose
n
ế
u
ti
ế
p
t

c
ph
â
n
gi

i
t

o
th
à
nh
h

p
ch

t
h

u
c
ơ
s

m
m
à
u:
glucose
aldehyte,
oxite
metyl
furfurol.
Đườ
ng
ph
â
n
gi

i
c
ó
t
í
nh
h
ú
t

m
m

nh
l
à
m
k

o
ch

y.
T
í
nh
h
ú
t

m
c

a
Saccharose
ch
ư
a
ph
â
n
gi

i
r

t
y
ế
u,
khi
gia
nhi

t
đế
n
nhi

t
độ
135
0
C
Saccharose
kh
ô
ng
h
ú
t

m
nh
ư
ng
k
é
o
d
à
i
th
ê
m
th

i
gian
(>2gi

)
hay
th

i
gian
ng

n
v

i
nhi

t
độ
cao
h
ơ
n
l
à
m
t
ă
ng
t
í
nh
h
ú
t

m
c

a
Saccharose.
Trong
m
ô
i
tr
ườ
ng
c
ó
OH
-
Saccharose
d

ph
â
n
gi

i
t

o
th
à
nh
furfurol,
acetone,
acid
lactic,
acid
acetic,
acid
formic
v
à
c
á
c
h

p
ch

t
h

u
c
ơ
kh
á
c
c
ó
m
à
u
t
ươ
ng
đố
i
s

m.
Nhi

t
độ
n
ó
ng
ch

y
c

a
Saccharose:
T
nc
=185-186
0
C,
l
ượ
ng
ph
á
t
nhi

t
3,955Kcal/kg.

nhi

t
độ
n
ó
ng
ch

y
Saccharose
ph
â
n
gi

i
ch

m,
n
ế
u
ti
ế
p
t

c
gia
nhi

t
Saccharose
đã
ph
â
n
gi

i
nhanh.

nhi

t
độ
200
0
C
chuy

n
h
ó
a
th
à
nh
h

p
ch

t
m
à
u
n
â
u
đ
en
đâ
y
l
à
h

p
ch

t
caramen,
kh
ô
ng
c
ó
v

ng

t
c
ũ
ng
kh
ô
ng
l
ê
n
men
đượ
c.
Saccharose
d

tan
trong
n
ướ
c

0
0
C
h
ò
a
tan
62%,

đ
i

u
ki

n
th
ườ
ng
h
ò
a
tan
theo
t

l

n
ướ
c:
đườ
ng
1:2,
độ
tan
gia
t
ă
ng
theo
nhi

t
độ
.
B
B
B
B
ng
ng
ng
ng
2:
2:
2:
2:
Độ
Độ
Độ
Độ
tan
tan
tan
tan
c
c
c
c
a
a
a
a
đườ
đườ
đườ
đườ
ng
ng
ng
ng
theo
theo
theo
theo
nhi
nhi
nhi
nhi
t
t
t
t
độ
độ
độ
độ
(H

H

u
Long.
1983)
Nhi

t
độ
(
0
C)
Độ
h
ò
a
tan
g
saccharose/
100g
n
ướ
c
0
179,2
10
190,5
20
203,9
30
219,5
40
238,1
50
260,1
60
287,3
70
320,5
80
362,2
90
415,7
100
487,2
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
vi
Trong
qu
á
tr
ì
nh
l
à
m
k

o
h
ò
a
tan
đườ
ng
ph

i
c

p
nhi

t,

nhi

t
độ
kh
á
c
nhau
th
ì
l
ượ
ng
h
ò
a
tan
kh
á
c
nhau.
B
B
B
B
ng
ng
ng
ng
3:
3:
3:
3:
Nhi
Nhi
Nhi
Nhi
t
t
t
t
độ
độ
độ
độ
s
s
s
s
ô
ô
ô
ô
i
i
i
i
c
c
c
c
a
a
a
a
đườ
đườ
đườ
đườ
ng
ng
ng
ng
c
c
c
c
á
á
á
á
c
c
c
c
t
t
t
t
l
l
l
l
kh
kh
kh
kh
á
á
á
á
c
c
c
c
nhau
nhau
nhau
nhau
(H

H

u
Long.
1983)
Saccharose
trong
m
ô
i
tr
ườ
ng
c
ó
m

t
c

a
mu

i
NaCl,
KCl
th
ì
độ
h
ò
a
tan
t
ă
ng,
khi
c
ó
m

t
c

a
CaCl
2
độ
h
ò
a
tan
l

i
gi

m.
Saccharose
kh
ô
ng
tan
trong
dung
m
ô
i
h

u
c
ơ
,
tan
đượ
c
trong
c
á
c
dung
m
ô
i
c
ó
c

c:
NH
3
lo
ã
ng,
h

p
ch

t
c

a
r
ượ
u
v
à
n
ướ
c.
B
B
B
B
ng
ng
ng
ng
4:
4:
4:
4:
Ti
Ti
Ti
Ti
ê
ê
ê
ê
u
u
u
u
chu
chu
chu
chu
n
n
n
n
Saccharose
Saccharose
Saccharose
Saccharose
trong
trong
trong
trong
s
s
s
s
n
n
n
n
xu
xu
xu
xu
t
t
t
t
k
k
k
k
o
o
o
o
(H

H

u
Long.
1983)
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.
T
T
T
T
á
á
á
á
c
c
c
c
d
d
d
d
ng
ng
ng
ng
b
b
b
b
o
o
o
o
qu
qu
qu
qu
n
n
n
n
c
c
c
c
a
a
a
a
đườ
đườ
đườ
đườ
ng
ng
ng
ng
trong
trong
trong
trong
th
th
th
th
c
c
c
c
ph
ph
ph
ph
m
m
m
m
N
ế
u
m

t
th

c
ph

m
đượ
c
b
ã
o
h
ò
a
b

ng
m

t
dung
d

ch
đườ
ng
đậ
m
đặ
c,
n
ó
s

tr

n
ê
n
kh
ô
ng
th
í
ch
h

p
đố
i
v

i
s

ph
á
t
tri

n
vi
sinh
v

t,
c
á
c
b
à
o
t

kh
ô
ng
th

n

y
ch

i
Kh

n
ă
ng
b

o
qu

n
c

a
dung
d

ch
đườ
ng
do
á
p
su

t
th

m
th

u
cao
h
ơ
n
l
à
do
n

ng
độ
ch

t
kh
ô
cao.
M

t
dung
d

ch
5%
glucose
c
ó
m

t
á
p
su

t
th

m
th

u
0,71Mpa

T

l

Saccharose
%)
Nhi

t
độ
s
ô
i
(
0
C)
0
100
,0
10
100,4
20
100,6
30
101
,0
40
101,5
50
102
,0
60
102
,0
70
106,5
80
112
,0
90
130
,0
99
160
,0
Th
à
nh
ph

n
Ti
ê
u
chu

n
Saccharose
99,7
0
%
N
ướ
c
0,15%
Tro
0,15%
Đườ
ng
kh

0,1%
pH
7
,00
M
à
u
s

c
Tr

ng
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
vi
i
20
0
C.
Monosaccharide
t
á
c
độ
ng
hi

u
qu

h
ơ
n
saccharose.
Đ
i

u
n
à
y
gi

i
th
í
ch
jam
kh
á
ng
vi
sinh
v

t
t

t
h
ơ
n
s

n
ph

m
ch

a
đườ
ng
saccharose
l

n
v
à
í
t
đườ
ng
ngh

ch
đả
o.
M

t
n

a
th
à
nh
ph

n
đườ
ng
(kho

ng
60%)
đượ
c
ngh

ch
đả
o
trong
jam,
hi

u
qu

ch

ng
vi
sinh
v

t
c

a
s

n
ph

m
cu

i
t
ươ
ng

ng
v

i
62-65%
đườ
ng
saccharose
kh
ô
ng
ngh

ch
đả
o.
Đặ
c
đ
i

m
n
à
y
r

t
quan
tr

ng
trong
vi

c
ng
ă
n
ch

n
s

t

n
c
ô
ng
c

a
n

m
m

c
v
à
n

m
men
ch

u
th

m
th

u.
Ho

t
độ
ng

c
ch
ế
n

m
v
à
vi
khu

n
(bacteriostatic
v
à
mycostatic)
gia
t
ă
ng
do
s

gia
t
ă
ng
độ
acid
v
à
s

thi
ế
u
t
ươ
ng
đố
i
ch

t
đạ
m

m
ô
i
tr
ườ
ng,
60-65%
đườ
ng
th
ườ
ng
đủ
để
b

o
qu

n
jam
trong
khi
đó
c
á
c
s

n
ph

m
nh
ư
siro
kh
ô
ng
acid,
siro
đườ
ng,
m

t
ch

b

o
qu

n
an
to
à
n
khi
c
ó
75-80%
đườ
ng
s

kh
á
c
nhau
ch

y
ế
u
c
ó
li
ê
n
quan
đế
n
s

c
ch

ng
ch

u
đố
i
v

i
n

m
men
ch

u
th

m
th

u
v
à
n

m
m

c.
Nh

ng
s

s

bi
ế
n
đổ
i
kh
ô
ng
do
vi
sinh
v

t
th
ườ
ng
ch

m
h
ơ
n
trong
c
á
c
v

t
li

u
đườ
ng
k

o.
S


c
ch
ế
c

a
c
á
c
ti
ế
n
tr
ì
nh
enzyme
ch

y
ế
u
do
c
á
c
y
ế
u
t

gi
á
n
ti
ế
p
nh
ư
l
à
s

oxi
h
ó
a
ch

m
do
s

khuy
ế
ch
t
á
n
oxygen
ch

m
trong
kh

i
đườ
ng
b
ã
o
h
ò
a.
C
á
c
s

n
ph

m
b

o
qu

n
b

ng
đườ
ng
c
ó
th

gi

t

t
trong
bao
g
ó
i,
ti
ế
p
x
ú
c
v

i
kh
ô
ng
kh
í

đ
i

u
ki

n
b
ì
nh
th
ườ
ng.
S

n
ph

m
c

n
gi

độ

m
c

n
đượ
c
bao
g
ó
i
k
í
n.
N
ế
u
th
à
nh
ph

n
đườ
ng
gi

m
th

p
d
ướ
i
m

c
gi

i
h

n
trong
s

n
ph

m
do
qui
đị
nh
v

dinh
d
ưỡ
ng,
vi

c
th
ê
m
c
á
c
ch

t
b

o
qu

n
ph

i
đượ
c
s

d

ng
b
ù
cho
vi

c
gi

m
á
p
su

t
th

m
th

u.
Vi

c
gi

c
á
c
vitamine
d

b

oxi
h
ó
a
b

ng
ă
n
c

n
t

i
đ
a
tr
ướ
c
v
à
trong
khi
n

u
v

i
đườ
ng.
Ph

n

ng
ch

ng
oxi
h
ó
a
c

a
đườ
ng

n

ng
độ
cao
l
à
y
ế
u
t

c
ó
l

i
ch

y
ế
u
sau
khi
n

u.
2.3.
2.3.
2.3.
2.3.
GELATIN
GELATIN
GELATIN
GELATIN
Gelatin
l
à
polypeptide
cao
ph
â
n
t

d

n
xu

t
t

collagen
l
à
th
à
nh
ph

n
protein
ch
í
nh
trong
c
á
c
t
ế
b
à
o
li
ê
n
k
ế
t
c

a
nhi

u
lo
à
i
độ
ng
v

t.
Gelatin
đượ
c
s

d

ng
t

ti
ế
ng
latinh
l
à
gelatus.
Gelatin
c
ó
d

n
xu

t
t

ch

t
x

l
í
v

i
acide
đượ
c
g

i
l
à
gelatin
A,
c
ó
d

n
xu

t
t

ki

m
g

i
l
à
gelatin
B.
Gelatin
b

n
ch

t
l
à
protein
v
à
trong
dung
d

ch
l
à
ch

t
keo
ư
a
g
saccharose/100g
dung
d

ch
5
20
60
Á
p
su

t
th

m
th

u

20
0
C
(Mpa)
0,4
2,02
15,1
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
vi
ii
n
ướ
c.
Ch
ú
ng
đượ
c
thu
h

i
khi
n

u
da,
x
ươ
ng
độ
ng
v

t
v
à

d

ng
dung
d

ch
khi
đ
un
n
ó
ng
v
à
đặ
c
l

i
khi
để
ngu

i.
Gelatin
đượ
c
chuy

n
h
ó
a
t

collagen,
Collagen
l
à
ch

t
đặ
c
tr
ư
ng
trong
đó
c
ó
t

l

amino
acide
prolyne
v
à
hydroxyprolyne
r

t
cao,
Tropocollagen
l
à
đơ
n
v

c
ơ
s

c

a
collagen
c
ó
h
ì
nh
tr

(300x1,5nm)
do
3
chu

i
polypeptide
cu

n
l

i
th
à
nh
xo

n

c
k
é
p
3.
C
ó
v
à
i
lo

i
gelatin
kh
á
c
nhau,
th
à
nh
ph

n
c

a
ch
ú
ng
ph

thu

c
v
à
o
ngu

n
g

c
collagen
v
à
t
á
c
nh
â
n
th

y
ph
â
n
s

d

ng.
H
H
H
H
ì
ì
ì
ì
nh
nh
nh
nh
2:
2:
2:
2:
C
C
C
C
ô
ô
ô
ô
ng
ng
ng
ng
th
th
th
th
c
c
c
c
c
c
c
c
u
u
u
u
t
t
t
t
o
o
o
o
gelatin
gelatin
gelatin
gelatin
Gelatin
kh
ô
ng
c
ó
m
ù
i
v

.
N
ó

d

ng
tinh
th

hay
d

ng
r

n
d
ò
n
c
ó
m
à
u
t

tr

ng
đế
n
v
à
ng,
Gelatin
ch

a
13%
h
à
m

m,
t

tr

ng
1,3-1,4,
nhi

t
độ
n
ó
ng
ch

y
27

34
0
C
v
à
c
ó
th

tan
ch

y
trong
mi

ng
(V
õ
T

n
Th
à
nh,
2000).
Khi
nh

ng
h

t
nh

gelatin
ng
â
m
v
à
o
n
ướ
c
l

nh,
ch
ú
ng
h
ú
t
n
ướ
c
v
à
tr
ươ
ng
ph

ng.
Trong
n
ướ
c

m
nh

ng
ph

n
tr
ươ
ng
ph

ng
h
ò
a
tan
th
à
nh
dung
d

ch.
Thuy
ế
t
t

p
t
í
nh
c

a
gelatin
b


nh
h
ưở
ng
b

i:
nhi

t
độ
,
pH,
t

l

tro,
ph
ươ
ng
ph
á
p
ch
ế
bi
ế
n
v
à
t

l

gelatin
s

d

ng.
Gelatin
đượ
c
t

n
tr

trong
bao
b
ì
k
í
n

nhi

t
độ
ph
ò
ng
c

đị
nh
trong
th

i
gian
d
à
i,
Gelatin
kh
ô

45
0
C
b

t
đầ
u
n
ó
ng
ch

y.
Kh
ô
ng
kh
í
c
ó
độ

m
cao
60%
n
ó
m

t
kh

n
ă
ng
tr
ươ
ng
n

v
à
h
ò
a
tan
Đặ
c
t
í
nh
gel:
S

c
b

n
gel
v
à
độ
nh

t.
Hai
đặ
c
t
í
nh
n
à
y
b

y
ế
u
đ
i
khi
k
é
o
d
à
i
th

i
gian
gia
nhi

t

>
40
0
C.
S

tho
á
i
h
ó
a
gel
c
ũ
ng
x

y
ra
b

i
pH
v
à
enzyme
ph
â
n
h

y
protein
t

vi
sinh
v

t.
Gelatin
l
à
h

n
h

p
c

a
nhi

u
ph
â
n
t

nh

đượ
c
x
ế
p
ho
à
n
to
à
n
do
aminoacide
tham
gia
b

ng
li
ê
n
k
ế
t
peptid
t

o
th
à
nh
polymer
kh
á
c
nhau
v

kh

i
l
ượ
ng
ph
â
n
t

.
Gelatin
g

m
50,5%
carbon,
6,8%
hydrogen,
17%
nitrogen,
25,2%oxygen
-
Gelatin
A
c
ó
đ
i

m
đẳ
ng
đ
i

n
pH:
7
-
9
-
Gelatin
B
c
ó
đ
i

m
đẳ
ng
đ
i

n
pH:
4,7
-
5,4
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
ix
S

h
ì
nh
th
à
nh
d

ng
sol

gel
trong
n
ướ
c
l
à
đặ
c
t
í
nh
quan
tr

ng.
Khi
dung
d

ch
gelatin
c
ó
t

l

0,5%
để
m
á
t

nhi

t
độ
35
-
40
0
C
đầ
u
ti
ê
n
n
ó
t
ă
ng
độ
nh

t,
k
ế
đó
h
ì
nh
th
à
nh
gel
ph

thu

c
v
à
o
t

l

gelatin
s

d

ng,
b

n
ch

t
b

n
v

ng
c

a
gel,
pH,
nhi

t
độ
,
v
à
s

hi

n
di

n
ch

t
ph

gia.
S

h
ì
nh
th
à
nh
gel
ch
ư
a
đượ
c
hi

u
m

t
c
á
ch
đầ
y
đủ
.
N
ó
đượ
c
xem
l
à
li
ê
n
k
ế
t
c

a
hydro
v

i
ph
â
n
t

gel
s

p
x
ế
p
h
ì
nh
th
à
nh
micelle
d
ướ
i
d

ng
s

t
v
à
n
ướ
c
li
ê
n
k
ế
t.
Nh

ng
l
ý
thuy
ế
t
hi

n
t

i
cho
r

ng
b
ướ
c
đầ
u
h
ì
nh
th
à
nh
gel
l
à
s

h
ì
nh
th
à
nh
nh

ng
v
ù
ng
tr

t
t

g
â
y
n
ê
n
b

i
s

tr

l

i
kh
ô
ng
t

nhi
ê
n
c

a
gelatin
t

o
collagen
c
ó
h
ì
nh
xo

n
k
ế
đế
n
l
à
s

k
ế
t
d
í
nh
3
chi

u
li
ê
n
t

c
c

a
d

ng
micelle
qua
h

th

ng
c
ó
th

d

a
v
à
o
s

h
ì
nh
th
à
nh
d
â
y
d
à
i
kh
ô
ng
đặ
c
bi

t
gi

a
đ
o

n
tr

t
t

c

a
chu

i.
T
í
nh
gel
c

a
gelatin
ph

thu

c
r

t
l

n
v
à
o
t

l

,
nhi

t
độ
,
pH,
v
à
th

i
gian.
Khi
t
ă
ng
t

l

v
à
nhi

t
độ
độ
n

gel
c
à
ng
l

n
th
ì
độ
nh

t
gel
c
ũ
ng
t
ă
ng.
T
ươ
ng
t

t
ă
ng
c

nhi

t
độ
v
à
th

i
gian
gia
nhi

t
độ
c

ng
gi

m,
pH
th

p
th
ì
độ
c

ng
c

a
gel
gi

m,

c
ù
ng
pH
n
ế
u
th

i
gian
gia
nhi

t
t
ă
ng
độ
c

ng
c

a
gel
gi

m
m

nh
.
Gelatin
cung
c

p
n
ă
ng
l
ượ
ng

m

c
th

p,
Gelatin
kh
ô
ng
c
ó
ch

a
ch

t
b
é
o,
đườ
ng,
hay
ti

n
ch

t
cholesterol.
Gelatin
c
ũ
ng
c
ó
th

đượ
c
s

d

ng
để
t

o
ra
m

t
ch
ế
độ
ă
n
u

ng
đ
a
d

ng
dinh
d
ưỡ
ng
v
à
k
ế
ho

ch
cho
c
á
c
b

nh
nh
â
n,
Gelatin
đạ
m
cao,
ch

a
m

t
ph

n
c

a
hydroxyprolin,
hydrosylysin
v
à
arginin.
Do
s

n
xu

t
hi

n
đạ
i,
c
á
c
th
ô
ng
tin
v
à
vi

c
s

d

ng
HACCP
ki

m
so
á
t,
c
á
c
quy
tr
ì
nh
s

n
xu

t
v

i
nhi

u
b
ướ
c
thanh
l

c
(r

a,
l

c)
Gelatin
c
ó
th

đượ
c
ti
ê
u
th

h
à
ng
ng
à
y
m
à
kh
ô
ng
c

n
quan
t
â
m
v

s

c
kho

.
C
á
c
nguy
ê
n
li

u
cho
s

n
xu

t
gelatin
l
à
protein
collagen
t

nhi
ê
n
x

y
ra.
Trong
qu
á
tr
ì
nh
chuy

n
đổ
i
collagen
v
à
o
gelatin
bao
g

m
vi

c
l
à
m
s

ch
v
à
thanh
l

c
m

t
v
à
i
b
ướ
c
v
à
k
ế
t
th
ú
c.
Gelatin
ch

a:
+
84-90%
protein
+
1-2%
kho
á
ng
ch

t
+
8-15%
n
ướ
c
(V
õ
T

n
Th
à
nh,
2000)
Tuy
nhi
ê
n
hi
ê
n
t

i
th
ì
protein
c

a
gelatin
kh
ó
h

p
thu
ch
í
nh
v
ì
th
ế
m
à
vi

c
s

d

ng
gelatin
v
ì
t
í
nh
k
ế
t
d
í
nh
h
ơ
n
l
à
gi
á
tr

dinh
d
ưỡ
ng
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
x
B
B
B
B
ng
ng
ng
ng
5:
5:
5:
5:
C
C
C
C
á
á
á
á
c
c
c
c
acid
acid
acid
acid
amin
amin
amin
amin
c
c
c
c
ó
ó
ó
ó
trong
trong
trong
trong
protein
protein
protein
protein
c
c
c
c
a
a
a
a
gelatin
gelatin
gelatin
gelatin
(Ngu

n:
Christine-Adrianor,
2000)
M

t
s


ng
d

ng
c

a
gelatin
trong
th

c
ph

m
+
Jelly,
Jam,
k

o
m

m,
k

o
d

o
+
C
á
c
s

n
ph

m
s

a
+
C
á
c
s

n
ph

m
th

t
+
Sauce
(s

t)
+
L
à
m
trong
r
ượ
u
M

t
s


ng
d

ng
kh
á
c
-
D
ượ
c
ph

m:
l
à
m
m
à
ng
bao
b
ê
n
ngo
à
i
vi
ê
n
thu

c
-
D
ù
ng
trong
c
ô
ng
nghi

p
phim

nh,
m
ô
i
tr
ườ
ng
nu
ô
i
c

y
vi
sinh
v

t,
m
à
ng
l

c
á
nh
s
á
ng,
ch

t
k
ế
t
d
í
nh
trong
s

n
xu

t
di
ê
m
(http://tamlonggelatin.com.vn)
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
KALI
KALI
KALI
KALI
SORBAT
SORBAT
SORBAT
SORBAT
Kali
sorbat
t

n
t

i

d

ng
b

t
tr

ng,
k
ế
t
tinh,
d

tan
trong
n
ướ
c
(0,02

0,3%)
.
Kali
sorbat
c
ó
t
á
c
d

ng
s
á
t
tr
ù
ng
m

nh
đố
i
v

i
n

m
men
v
à
n

m
m

c,
t
á
c
d

ng
r

t
y
ế
u
đố
i
v

i
c
á
c
lo

i
vi
khu

n
kh
á
c
nhau.
Acid
amin
g/
100g
protein
Alanine
10,4
Arginin
10,0
Acid
Aspartic
4,8
Acid
Glutamic
10,3
Glycin
23,2
Histidin
0,8
Prolin
12,0
Hydroxyprolin
11,4
Hydroxylysin
0,9
Isoleucin
1,0
Leucin
2,5
Lysin
2,9
Methionin
0,7
Phenylalanin
1,1
Serin
3,4
Threonin
2,0
Tryptophan
0,0
Tyrosin
0,4
Valine
2,2
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
xi
H
H
H
H
ì
ì
ì
ì
nh
nh
nh
nh
3:
3:
3:
3:
C
C
C
C
ô
ô
ô
ô
ng
ng
ng
ng
th
th
th
th
c
c
c
c
c
c
c
c
u
u
u
u
t
t
t
t
o
o
o
o
Kali
Kali
Kali
Kali
sorbat
sorbat
sorbat
sorbat
(www.answers.com/topic/potassium-sorbat)
C
á
c
ch

t
n
à
y
kh
ô
ng
độ
c
đố
i
v

i
c
ơ
th

ng
ườ
i,
đượ
c
c
ô
ng
nh

n
l
à
GRAS,
khi
cho
v
à
o
s

n
ph

m
th

c
ph

m
kh
ô
ng
g
â
y
ra
m
ù
i
v

l

hay
l
à
m
m

t
m
ù
i
t

nhi
ê
n
c

a
th

c
ph

m.
Li

u
l
ượ
ng
s

d

ng
đố
i
v

i
c
á
c
th

c
ph

m
c
ó
t
í
nh
acid
0,05-0,1%
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
NATRI
NATRI
NATRI
NATRI
BENZOAT
BENZOAT
BENZOAT
BENZOAT
H
H
H
H
ì
ì
ì
ì
nh
nh
nh
nh
4:
4:
4:
4:
C
C
C
C
ô
ô
ô
ô
ng
ng
ng
ng
th
th
th
th
c
c
c
c
c
c
c
c
u
u
u
u
t
t
t
t
o
o
o
o
Natri
Natri
Natri
Natri
benzoat
benzoat
benzoat
benzoat
(upload.wikimedia.org)
-
Natri
benzoate
(C
6
H
5
COONa)
l
à
d

ng
b

t
tr

ng,
h
ò
a
tan
đượ
c
trong
n
ướ
c,
r

t
d

tan
trong
n
ướ
c
n
ó
ng.
-
S

d

ng
trong
th

c
ph

m
l
à
m
ch

t
s
á
t
khu

n
c
ó
hi

u
l

c
v

i
n

m
men
v
à
vi
khu

n
h
ơ
n
đố
i
v

i
n

m
m

c.-
Đố
i
v

i
con
ng
ườ
i,
khi
v
à
o
c
ơ
th

t
á
c
d

ng
v

i
glucocol
chuy

n
th
à
nh
axit
purivic
kh
ô
ng
độ
t,
th

i
ra
ngo
à
i.
Tuy
nhi
ê
n
n
ế
u
ă
n
nhi

u
acid
benzoic
c
ơ
th

s

b


nh
h
ưở
ng
v
ì
glucocol
d
ù
ng
để
t

ng
h

p
protein
s

b

m

t
do
t
á
c
d

ng
v

i
acid
benzoic
để
gi

i
độ
c
-
N
ê
n
s

d

ng
li

u
l
ượ
ng
nh

h
ơ
n
1g/kg
th

c
ph

m.
Natri
benzoat
l
à
m

t
h
ó
a
ch

t
d
ù
ng
để
b

o
qu

n
th

c
ph

m
để
kh

i
b

h
ư
v
à
c
ó
t
í
nh
ch

ng
m

c;
gi
ú
p
th

c
ph

m
kh
ô
ng
b

đổ
i
m
à
u,
gi

m
ù
i
nguy
ê
n
th

y,
v
à
sau
c
ù
ng
b

o
qu

n
c
á
c
th
à
nh
ph

n
c

u
t

o
s

n
ph

m
c
ũ
ng
nh
ư
kh
ô
ng
l
à
m
bi
ế
n
d

ng
N

ng
độ
c
ó
th

g
â
y
t

vong
khi
x
â
m
nh

p
v
à
o
c
ơ
th

l
à
2g/Kg
tr

ng
l
ượ
ng
c
ơ
th

.
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
xi
i
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
C
C
C
C
Á
Á
Á
Á
C
C
C
C
LO
LO
LO
LO
I
I
I
I
BAO
BAO
BAO
BAO
B
B
B
B
Ì
Ì
Ì
Ì
S
S
S
S
D
D
D
D
NG
NG
NG
NG
2.6.1
2.6.1
2.6.1
2.6.1
Bao
Bao
Bao
Bao
b
b
b
b
ì
ì
ì
ì
PA
PA
PA
PA
(Polyamid
(Polyamid
(Polyamid
(Polyamid
hay
hay
hay
hay
nilon)
nilon)
nilon)
nilon)
Lo

i
bao
b
ì
n
à
y
ng
ă
n
kh
í
t

t
nh
ư
ng
nh

y
c

m
v

i
độ

m.
Gi
á
h
ơ
i
cao.
Ch

u
c
ơ
nhi

t
t

t.
Th
ô
ng
th
ườ
ng
c
ũ
ng
t

n
t

i
hai
d

ng:
PA
6-6
v
à
PA
11
í
t
nh

y
c

m
v

i
n
ướ
c
v
à
m

t
PA
v
ô
đị
nh
h
ì
nh
ch

ng
th

m
kh
í
t

t
h
ơ
n.
Ng
ườ
i
ta
th
ườ
ng
d
ù
ng
d
ướ
i
d

ng
m
à
ng
trong
ph

c
h

p
cho
c
á
c
s

n
ph

m
th

t

hay
d
ù
ng
trong
c
á
c
s

n
ph

m
b

o
qu

n
h
ú
t
ch
â
n
kh
ô
ng
2.6.2
2.6.2
2.6.2
2.6.2
Bao
Bao
Bao
Bao
b
b
b
b
ì
ì
ì
ì
PE
PE
PE
PE
(
(
(
(
Polyet
Polyet
Polyet
Polyet
h
h
h
h
ylen)
ylen)
ylen)
ylen)
PE
l
à
bao
b
ì
đượ
c
s

d

ng
r

ng
r
ã
i
v
à
ph

bi
ế
n
kh
ô
ng
th

m
n
ướ
c
nh
ư
ng
c
ó
t
í
nh
th

m
khi
oxy,
carbonic

.
C
ó
độ
th

m
h
ơ
i
n
ướ
c
0,8-1,5
(g
mil
24
gi

/100
in
2
).
C
ó
nhi

u
lo

i
PE
kh
á
c
nhau
m

i
lo

i
c
ó
nh

ng
ư
u
đ
i

m
kh
á
c
nhau
-
LDPE:
M

m,
kh
ô
ng
b

,
tr
ơ
h
ó
a
h

c,
h
ơ
i
m

,
ch

u
xo

n
k
é
m,
th
ườ
ng
d
ù
ng
để
l
à
m
c
á
c
m
à
ng
bao,

ng
m

m,
bao
x
ú
c
x
í
ch,
bao
chai,
d

ng
chai
r

ng,
n
ú
t
đậ
y

-
HDPE:
Ch

u
n
ó
ng
đế
n
100
0
C,
l

nh

80
0
C,
ch

u
xo

n
t

t,
t
í
nh
m

gia
t
ă
ng
theo
t

tr

ng,
th
ườ
ng
l
à
m
c
á
c
d

ng
t
ú
i,
h

p,
chai
-
PE
d
ã
n
n

:
ng
ườ
i
ta
th
ê
m
v
à
o
PE
c
á
c
t
á
c
nh
â
n
n

c
ó
th

gi

m
s
ó
c,
ch

ng
đổ
b

2.6.3
2.6.3
2.6.3
2.6.3
Bao
Bao
Bao
Bao
b
b
b
b
ì
ì
ì
ì
PP
PP
PP
PP
(Polypropylen)
(Polypropylen)
(Polypropylen)
(Polypropylen)
L
à
ch

t
tr
ù
ng
h

p
t

propylene.
C
ó
th

trong
su

t
v
à
chi
ế
u
s
á
ng,
cho
th

m
kh
í
nh
ư
ng
kh
ô
ng
th

m
n
ướ
c.
Th
ô
ng
th
ườ
ng
độ
th

m
h
ơ
i
n
ướ
c
c

a
PP
0,2-0,4
(g
mil
24
gi

/100
in
2
).
C
ó
hai
d

ng
PP
th
ườ
ng
d
ù
ng:
-
Homopolymer:
C
ó
th

ch

u
nhi

t
đế
n
100
0
C
hay
l

nh

-10
0
C
-
Copolymer
v

i
Etylen:
ch

u
l

nh
t

t
đế
n
-30
0
C
tuy
nhi
ê
n
ch

u
n
ó
ng
gi

m

100
0
C
2.7.
2.7.
2.7.
2.7.
M
M
M
M
T
T
T
T
S
S
S
S
HI
HI
HI
HI
N
N
N
N
T
T
T
T
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
ƯỢ
NG
NG
NG
NG
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
RA
RA
RA
RA
TRONG
TRONG
TRONG
TRONG
QU
QU
QU
QU
Á
Á
Á
Á
TR
TR
TR
TR
Ì
Ì
Ì
Ì
NH
NH
NH
NH
CH
CH
CH
CH
BI
BI
BI
BI
N
N
N
N
V
V
V
V
À
À
À
À
B
B
B
B
O
O
O
O
QU
QU
QU
QU
N
N
N
N
2.7.1
2.7.1
2.7.1
2.7.1
Hi
Hi
Hi
Hi
n
n
n
n
t
t
t
t
ượ
ượ
ượ
ượ
ng
ng
ng
ng
t
t
t
t
o
o
o
o
m
m
m
m
à
à
à
à
u
u
u
u
2.7.1.1
Caramen
Ph

n

ng
n
à
y
th
ườ
ng
x

y
ra
v

i
nh

ng
s

n
ph

m
c
ó
t

l

đườ
ng
cao
khi

nhi

t
độ
cao,
đặ
c
bi

t
x

y
ra
m

nh

nhi

t
độ
n
ó
ng
ch

y
c

a
đườ
ng,

m
sả
n
ph

m
bị
s

m

u
(
đ
en)

đ

ng.
Đ

kh

c
phụ
c
hi

n
t
ượ
ng

y
th
ườ
ng
s

dụ
ng
ch
â
n
kh
ô
ng
để
c
ô
đ

c
nh

m
hạ
nhi

t
đ

xu

ng,
lu
ô
n
khu

y
tr

n
hạ
n
ch
ế
phả
n

ng
caramen

y
ra.
2.7.1.2
Maillard
Th
ô
ng
th
ườ
ng
x

y
ra

nhi

t
đ

nhỏ
h
ơ
n
100
0
C
do
s

ti
ế
p

c
củ
a
acid
amin
v

i
đ
ườ
ng
kh

(c
ó
s

ti
ế
p
x
ú
c
gi

a
nh
ó
m
carbonyl
v
à
nh
ó
m
amin).
C
ườ
ng
độ
ph

n

ng
ph

thu

c
v
à
o
t

l

đườ
ng.
T

l

gi

a
acid
amin
v
à
đườ
ng
th
í
ch
h

p
nh

t
l
à
c
ô
đ

c
Lu

n
v
ă
n
t

t
nghi

p
K31-2009
Đạ
Đạ
Đạ
Đạ
i
i
i
i
H
H
H
H
c
c
c
c
C
C
C
C
n
n
n
n
Th
Th
Th
Th
ơ
ơ
ơ
ơ
Ng
à
nh
C
ô
ng
ngh

th

c
ph

m
xi
ii
ch
â
n
kh
ô
ng
1
:
2
hay
1
:
3.
Tuy
nhi
ê
n
ph

n

ng
v

n
c
ó
th

x

y
ra

t

l

acid
amin
kh
ô
ng
đá
ng
k

.
2.7.2
2.7.2
2.7.2
2.7.2
Ch
Ch
Ch
Ch
y
y
y
y
k
k
k
k
o
o
o
o
N
ế
u
để
k

o

n
ơ
i

m
ướ
c
k

o
h
ú
t

m
v
à
b

m

t
k

o
b

d
í
nh,
ướ
t
v
à
đụ
c
d

n
đế
n
ch

m
ch

y,
độ

m
kh
ô
ng
kh
í
t
ă
ng
k

o
ch

m
ch

y
l

i
h

p
thu
ph
â
n
t

n
ướ
c
kh
ô
ng
h

n
ch
ế
l
à
m
cho
k

o
ch

y.
2.7.3
2.7.3
2.7.3
2.7.3
H
H
H
H
i
i
i
i
k
k
k
k
o
o
o
o
V

n
t

c
kh
ô
ng
kh
í
l

n
h
à
m

m
nh

c
á
c
ph
â
n
t

đườ
ng
khu
ế
ch
t
á
n
ra
ngo
à
i
kh
ô
ng
kh
í
l
à
m
cho
đườ
ng
trong
k

o
qu
á
b
ã
o
h
ò
a
k
ế
t
tinh
l

i
g
â
y
n
ê
n
hi

n
t
ượ
ng
c

ng
k

o
m
ó
p
m
é
o
gi

m
ph

m
ch

t.
Ngo
à
i
ra
hi

n
t
ượ
ng
h

i
đườ
ng
c
ó
th

do
thao
t
á
c
trong
qu
á
tr
ì
nh
l
à
m
ngu

i
v
à
gia
nhi

t
g
â
y
n
ê
n
hi

n
t
ựợ
ng
k
ế
t
tinh
c

c
b

ho

c
to
à
n
vi
ê
n
k

o
Nguy
ê
n
nh
â
n
g
â
y
ra
hi

n
t
ượ
ng
k

o
ch

y
v
à
k

o
h

i
-
Do
ph

i
li

u
:
ph

thu

c
v
à
o
th
à
nh
ph

n,
t

l

đườ
ng
kh

c
ó
trong
nguy
ê
n
li

u
-

nh
h
ưở
ng
c

a
độ
pH
dung
d

ch
đườ
ng
trong
chuy

n
h
ó
a
đườ
ng
saccharose
th
à
nh
đườ
ng
kh

-
Nhi

t
độ
:
nhi

t
độ
cao
l
à
m
saccharose
chuy

n
h
ó
a
hay
ph
â
n
h

y
th
à
nh
h

p
ch

t
h

u
c
ơ
kh
á
c
-
Th

i
gian
gia
nhi

t
:
th

i
gian
c
à
ng
l
â
u
đườ
ng
d

b

ph
â
n
h

y
th
à
nh
c
á
c
h

p
ch

t
h

u
c
ơ
c
ó
m
à
u
khi
nhi

t
độ
cao
hay
t

l

n
ướ
c
gi

m
m

nh
khi
gia
nhi

t
-
T

o
m

m
tinh
th

trong
qu
á
tr
ì
nh
h
ò
a
tan
saccharose
n
ế
u
kh
ô
ng
đủ
n
ướ
c
hay
thao
t
á
c
kh
ô
ng
t

t
đườ
ng
kh
ô
ng
tan
h
ế
t
bi
ế
n
th
à
nh
m

m
tinh
th

g
â
y
n
ê
n
hi

n
t
ượ
ng
h

i
đườ
ng
-
Ngo
à
i
ra
c
ò
n
ph

thu

c
nhi

u
v
à
o
m
ô
i
tr
ườ
ng
b

o
qu

n
:

m
độ
,
nhi

t
độ
,
á
nh
s
á
ng
tr

c
ti
ế
p

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×