Tải bản đầy đủ

Phát triển sản phẩm mới trên cơ sở nghiên cứu các tính chất cảm quan của thực phẩm

Tiểu luận: “Phát triển sản phẩm mới trên cơ sở nghiên cứu các tính chất cảm quan của
thực phẩm.”



























































!










"







"



#$%&'())*+,,-,
./00/123,,#'((41

5





















"



































&



















'












#&

!















12

637,#'((816


&

9,#'((816









"





,






:'











;




6





"





!





,



















,









&



"














#-,,2'(((1











2<






6













"



"



,=>?@A


A&@=BCDEFE





=GH=BI
JK>JADEL2#3MN,2'(()*3/00/12OC=
GA



"



JPDE="JQ,



PK6
KA#R$S,,TT'())16=GA5JUB"DJ>
FVKW"







2-XJ@YLZ@WJ=#-,$
+/0041[\C=&>A@ILJADE6=GA]G
Y"JQJADE^=?CA&@CJ_?D
"`@F?IWJ=2







Sản phẩm mới là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển và tồn tại của công ty. Do liên
tục phải đối mặt với thị trường cạnh tranh gay gắt, với nhu cầu thường xuyên thay đổi của
khách hàng và với những tiến bộ trong công nghệ nên một công ty phải có chiến lược tung ra
sản phẩm mới cũng như cải tiến những sản phẩm hiện tại để ổn định doanh thu.
<BJA=DELUa]b]c=DD
E=dGD!&J\Y2e%-N,=f,3,,@]
f-,,ghOiLjQY_WFiL=k6iLl
ADBB?F^_Y=@]H@AQF=
h2
1
e=?GAQDJDJ==mWJ=&XJ
\DBDE,^QPg
nSDJ&KGA@B_
na5??YDE
no?B&J=^p!A?U\]?J
=KGA
noq,K^CLKDEAJ=D?rU=K

9GCJAQF=mWJ==HDK>D
EU\L2<BD@a5srDEU\W&K]
=^J==@&KI=^CFFGZkL
J=2
<BJADEL?W=]cG=CH@A&bti
?lJDEB^]K=W>maD
E29JGAQq^i?=&XJ\DBDEu
?J=2
9JvauJKcLDEd&X&&Q6`qw
!>]_!L29j^LwI="]LKK
DELLUa6&xsu@=JBCP
Haba52
eKyS<6=!CGJ>DJCFJ>Wa6_
I6a]@=W\^AmDELbY29mKf9
z<Be6P{J6@=AJJUH\6
QA^HL2
 !"#$#%&'($)!*&&+#
eaDEL=/KgfDEL]=DEL
]2|I6sGJBC/KDELg
nfDEL]g
fDEHBD5?=Ua6L]L
BJ=]LUa29rcBx>mDE
^>L29_CJAKDE=a?6
GUUDEUaQab`GA_DEW]W
K2
nfDELB]g
OG=DEL]LDB=]LDUa2|B]
hahHBD5?DE=2fDE=ta
bHH2O=>"JQ]PK=G!#DK
D5?=&J=129_=P6@@6D5?[=[BU
2
aa?2<IB>DEGY=L\>=J
Ua\IPCG2e@aX>DEJJAL
JDEW]WKC>]_?#QP&=?Y16
QJDEGsY=>DEL2
,-#'./01$)!(#)!"223#4$'($)!*&&+#5
%JADELAJP]^HYDqWJ
=6G>6iLDErBt&t>la
2<=&KG6iLDErBKFFJ&BL]W
=JY@KWQ2?6BiLDEAX=
\_!YIwtD_2
3>F@J"BJBDHLCB
==xt,gHWab==6up
I6BJA==KQ}]WDEsG5L=
=tg
nfFJAGW@&>u=B=D^
HL*
nfFmv=Fu==t,WJ=LJKDEJ
*
n~D!@WJDE*
nQKKUa==t222
^CBG6JBDliL=F=B
Q?DBgJVFD5?6"DZD5?6FP5[
KL^&@>Wa222
eG>BaD5?>]DE?U2
9WK=]YDE?K=\DEWB29JD
E\GAG"BL,^AJg"BD
5?6"Bb6JDEGA@222WKDE
\C_}>=_JDE=B,i#_
JJ_JKJDE12"JQJA
B6\DEa]U=GFi_PLFi
Wa6HWUa=CB2OC=ABF!>
=K&cWBLFiWa=HJ
=6KBD!KBDqHWJ
=2fF&@i\DEWBtCLFJADE,
CLJg
'2o=BJDEBG*
/2%JADEL]*
•2%JADELB]=K&vJDEa2
3
%JA\DE,C=,C>=LJAJ
i&@2fFJADE,CABxBKGAJ6`q6
_€W>KDEXJPU@KJGJ=J2
fFJADE,C>ABxBG>]KDEXJ
PV&>>KHWJ=2
67#89$:0;.)!"223#4$'($)!*&&+#
e>WJADELVgaJADEL=
JJADEL2
3>GA,&aAJADELg
n3&XJ@w?cD5?DEWBJ6lB
Pu=B*
nFiP"JQP@@DEL&XVFWQ*=
ny@6]YLJBJ6LBPAFB"JQ
=2
oJJADELg
'2o=BDEBG2
fF=BDE=XJP>J]mvab6D
!KUa2fF=BDEBGKYFBL^
P>Jg
•o=BDEBGCQPgSJU[\WDEGQ
iQJ&=WDEiiqJ6uD
EAKF?`LJ=6aG!=QY&J2
•o=BDEC>g9GFiCB[\AD5?D
EA?YDEwKJ=DE=?YDE
i2<_\G=FiBDE2
•o=BDEDCQP`>g9GDFiCQJ&
=6&&Q=qBDE`FiC?r6IB@KDE2
/2%JADEL==g
~G!g_6WL6HG@K=K6Bu@=
@"DPUar2
yY_g9rdGA,L>VYL="u]L>]
B@uDJ&UJDw&U]WKK2
e@JB<BeH=JADEL6?‚&Uh"c
JhvUa&xJ]WKL=2
ƒ9J&LA@=g
'2%KJ=AQ^>DEL2%HJ==s=
^aGZU=2
4
/2Q@ZaCDEL&XJ>CDPWJ=2
h9J‚=?ACU@WJ==CUu5@K!@a
DEu_?=D__Fu^DEG2
•29HI\BAD!WJ6@,B2
42-J=J]L2hSLB>DELHG=2e@
UaDELG=h]h6Gs&JK2h
<=9>23?$!)!"223#4$'($)!*&&+#
„QJADELV)&L&DgJB…Q@Zx6
FuZx6JJ=JAZx65F@Y@U6_
6=BDE6ABUa=KJDE2
-L'g%JB…Q@Zx
9JQZxg
>&>BglJ6="DZ2l&=glY"C
6KiPKDEL6J=6]WKwlJ
a6BP2
|BG=CZxQD!uYZx]=2|
BvW>JVZxl>&>V=‚J>6_]
cCC=aAJ2<DKJZxaD6JLF@&x
QJZxl>&>aDKLF@6@5rLJ=6"
JiWK2
-L/gf=uZx
~DuZxCGAFBY6BHGK
=uZxD2<C&D6JZxYuYLVFW
B6lGGs{Y@YWB2
-L•g%D&B=JAZx
f=uY^Zx†‡6BGAiP>&
D&BJZx=6&=GC=HAGYCJJJ=
D&BZx2
""JQ_=JJ6ZxsYi5ˆLCGK6"
u==ZxGY‰=6\A=K@Y^[B
H@wJ&L^KJG2eI6&L=Zx
CDELsHWCJ@]_!_WG6JP@@6JJ
U!="u@=5JUYm6Zk=\_]tL
JADE=2
-L4g9@Y@U
OA!D!=WDELUa6BH@
k@BKJGs@="BJD&D@K@U
tu2GG_J@]J>_la6!F
5
WBCJwF6=_6@&U2OVa&D@K
D=HF&JY6YI6UHtK==K2
ŠF@K@UYXZ23>=JJA^DE
L_GUaC!6K@Bi?Ca6PF2o=UL
Y`q6AJ6_!6ww_H@WDEABJAGG
UL‰=JLmvWJ=2
-L8g%_
%_JJpC\YI6JY_WDE,
K2-KG6GJJ@J\WDE6^F&JU
a=J>WDEL=LJDEBG2OCGGk=6J
DDEL=GDx5?@JDEBG‹
-LŒg%JADE
-L="@JAwIZ6pI6w=E\A2|
BH=`6H@K[B2OADaJADE6=
_P6JJ&>PruBQ@6IJ
PG•w"AJ?a=K^QqG2
-LŽg~ABUa
OAII6BGAFBBABUa&XJ
Ax^bUav29B=X\__=JJJ@
]"@P!@UJD6]6Ua6B"DJ
wUUDE2
-L)gKJDE
KJDE=BDEFF=UaBs
D5JUUaA6JPA6J&>IJB"
&J=6"DJ6@J6!GJ=6wI2
@.#23/

09

.A.

$!:#.

0.

&B9.$2!C
D
0)!E

&23/$:0!#F

$GCH
D
0)!.

223#F

$'.

$
)!E

&
%





















6



!



5




5











"









29

,










"









5







"





2
,

I
D


J
KLM=N
6
e







"











!!&








•

:,>;#9,,1
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×