Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì i môn hóa 8 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 9
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn : HÓA HỌC – LỚP 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,5 đ)
Những hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học
a. Cháy rừng ở Inđônexia gây ra cho ô nhiễm môi trường
b. Mặt trời mọc, sương bắt đầu tan dần.
c. Khi đốt than, củi sinh ra nhiều khí độc SO2, CO gây ô nhiễm cho môi
trường.
d. Khi đun nóng, đường bắt đầu chảy lỏng, sau đó cháy khét.
e. Khi tham gia giao thông đèn tín hiệu ở giao lộ chuyển từ màu xanh sang
vàng rồi đỏ, cần phải dừng lại.
f. Khi đun nước, nước sôi bốc hơi, khi gặp lạnh hơi nước ngưng tụ lại.
Câu 2: (1,5 đ)
Lập công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên

tử sau:
a. Cu (II) và (SO4) (II)
,
Al (III) và (NO3) (I)
b. Tìm x và lập công thức hóa học: Fe2(SO4)X có phân tử khối là 400 đvC.
Câu 3: (2đ)
a. Tính số mol của: 40 gam Fe2O3 , 5,6 lít khí CO2 (ở đktc)
b. Tính khối lượng của: 0,125 mol NaOH , 6,72 lít khí SO2 (ở đktc)
Câu 4: (3đ)
a. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất
CuSO4
b. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
P +
O2
P2O5
Al + HCl
AlCl3 + H2
FeS2 + O2
Fe2O3 + SO2
FexOy + H2
Fe
+ H2 O
Câu 5: (2đ)
Đốt cháy 12,8 gam kim loại đồng Cu trong không khí thu được 16 gam hợp
chất đồng (II) oxit CuO. Biết rằng, đồng cháy là xảy ra phản ứng với oxi O2 trong
không khí.
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.
( Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, S = 32, Fe = 56, Cu = 64)
---Hết---


HƯỚNG DẪN CHẤM HÓA 8
Câu
1
2
3
4

5Nội dung
- Hiện tượng vật lý: b; e; f
- Hiện tượng hóa học: a; c; d
a. CuSO4 , Al(NO3)3
b. x = 3, CTHH: Fe2(SO4)3
a. n Fe2O3 = 0,25
, n CO2 = 0,25
b. m NaOH = 5 gam , m SO2 = 19,2 gam
a. %Cu = 40% , % S = 20%, % O = 40%
b.
4 P + 5O2
2P2O5
2Al + 6HCl
2AlCl3 + 3H2
4FeS2 + 11O2
2Fe2O3 + 8SO2
FexOy + yH2
xFe + y H2O
a. m Cu
+ m O2
b.
12,8 g
mg
mg = 16 – 12,8

=
=
=

m CuO
16 g
3,2 g

Điểm
0,75
0,75
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 9
ĐỀ DỰ BỊ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn : HÓA HỌC – LỚP 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (1,5 đ)
Những hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học
a. Cháy rừng ở Inđônexia gây ra cho ô nhiễm môi trường
b. Mặt trời mọc, sương bắt đầu tan dần.
c. Khi đốt than, củi sinh ra nhiều khí độc SO2, CO gây ô nhiễm cho môi
trường.
d. Khi đun nóng, đường bắt đầu chảy lỏng, sau đó cháy khét.
e. Khi tham gia giao thông đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang vàng rồi đỏ,
cần phải dừng lại.
f. Khi đun nước, nước sôi bốc hơi, khi gặp lạnh hơi nước ngưng tụ lại.
Câu 2: (1,5 đ)
Lập công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên
tử sau:
a. Mg (II) và (SO4) (II)
,
Al (III) và (Cl) (I)
b. Tìm x và lập công thức hóa học: Fe2(SO4)X có phân tử khối là 400 đvC.
Câu 3: (2đ)
a. Tính số mol của: 40 gam CuO , 5,6 lít khí H2 (ở đktc)
b. Tính khối lượng của: 0,125 mol KOH , 6,72 lít khí CO2 (ở đktc)
Câu 4: (3đ)
a. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất
FeSO4
b. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
Al +
O2
Al2O3
Fe + HCl
FeCl2 + H2
SO2 + O2
SO3
FexOy + H2
Fe
+ H2 O
Câu 5: (2đ)
Đốt cháy 4,8 gam kim loại magie Mg trong không khí thu được 8 gam hợp chất
magie oxit MgO. Biết rằng, magie cháy là xảy ra phản ứng với oxi O 2 trong không
khí.
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.
( Cho: H = 1, C = 12, O = 16, K = 39, S = 32, Fe = 56, Cu = 64)
---Hết---Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×