Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 6

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3

CHÍNH TẢ
AI CÓ LỖI ?
I. MỤC TIÊU

Nghe và viết lại chính xác đoạn Cơn giận lắng xuống... can đảm trong bài Ai có
lỗi ?


Viết đúng tên riêng người nước ngồi .


Làm đúng các bài tập chính tả : tìm từ có tiếng chứa vần uêch, uyu và phân biệt s/x,
ăn/ăng.
II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


Bảng phụ viết sẵn bài tập 3.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1 . Ổn định tổ chức (1’)
2 . Kiểm tra bài cũ (5’)

3 HS viết trên bảng lớp. Cả lớp viết vào giấy nháp các từ: Ngọt ngào, ngao ngán,
cái đàn, hạng nhất, đàng hồng.


GV nhận xét, cho điểm.

3 . Bài mới
Hoạt động dạy

Hoạt động học

Giới thiệu bài (1’)
Trong giờ chính tả này các em sẽ nghe
và viết lại doạn 3 trong bài tập đọc Ai
Có Lỗi . Sau đó, làm các bài tập chính
tả tìm từ có chứa vần uếch, uyu; phân

- Nghe GV giới thiệu bài.


biệt s/l phân biệt ao / oao; và trò chơi
tìm từ khó có âm đầu l/ n vần ăn /ăng.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả
(22’)
 Mục tiêu :
- Nghe và viết lại chính xác đoạn Cơn
giận lắng xuống... can đảm trong bài Ai
có lỗi ?
- Viết đúng tên riêng người nước ngồi .
 Cách tiến hành :
a) Trao dổi về nội dung đoạn viết
- GV đọc đoạn văn 1 lượt sau đó yêu
cầu HS đọc lại.
- Hỏi đoạn văn nói tâm trạng En - ri cô thế nào?
b) Hướng dẫn cách trình bày
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Trong đoạn văn có những chữ nào
phải viết hoa ?Vì sao ?
- Tên riêng của người nước ngồi khi
viết có gì đặc biệt ?
c) Hướng dẫn viết từ khó
- GV đọc các từ khó cho HS viết vào
bảng con và yêu cầu HS đọc lại các từ
trên.
d) Viết chính tả
- GV đọc cho HS viết theo đúng yêu
cầu của phân môn.

- 2 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp lớp theo
dõi và đọc thầm.
- Đoạn văn nói tâm trạng hối hận của
En - ri - cô. En - ri - cô ân hận, rất
muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can
đảm.
- Đoạn văn có 5 câu :
- Các chữ đầu câu phải viết hoa là:
Cơm, Tôi, Chắc, Bỗng và tên riêng Cô rét - ti.
- Có dấu gạch nối giữa các chữ.

- 3 HS lên bảng viết cả lớp viết vào vở
nháp hoặc bảng con.


e) Sốt lỗi

- HS nghe GV đọc và viết lại đoạn văn.

- GV đọc lại bài, dừng lại phân tích các
từ khó viết cho HS sốt lỗi .
g) Chấm bài
- Thu và chấm 10 bài.

- HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để
sốt lỗi theo lời đọc của GV.

- Nhận xét bài viết của HS.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài
tập (7’)
 Mục tiêu :
Làm đúng các bài tập chính tả : tìm từ
có tiếng chứa vần uêch, uyu và phân
biệt s/x, ăn/ăng.
 Cách tiến hành :
Bài 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu và mẫu .
- Chia lớp thành 4 đội. HS chơi trò chơi
tìm từ tiếp sức. Trong 5 phút, đội nào
tìm được nhiều từ đúng là đội thắng
- HS đọc yêu cầu và mẫu trong SGK.
cuộc.
- Các đội lên bảng tìm từ theo hình thức
- GV cùng cả lớp kiểm tra từ tìm được tiếp nối. Mỗi HS tìm 1 từ, sau đó
của mỗi đội: GV đọc từng từ một của
chuyền phấn cho bạn khác trong đội lên
mỗi đội, HS đồng thanh nhận xét đúng / bảng tìm.
sai, GV gạch chân các từ đúng, sau đó
- Lời giải :
đếm số từ của mỗi đội.
- Yêu cầu HS đọc lại các từ gạch chân. +nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc tuệch,
khuếch khốc, trống huếch trống
Bài 3b
hốc , .....
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
+ khuỷu tay, khúc khuỷu, ngã khuỵu.
- Gọi 3 HS lên bảng làm.

- Đọc các từ trên bảng .


- Chữa bài và cho điểm HS.
- Yêu cầu HS làm vào vở

- 1 đọc yêu cầu trong SGK.

Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò (3’)

- 3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp
làm bài vào vở nháp.

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà bạn nào viết xấu, sai
3 lỗi trở lênphải viết lại bài cho đúng.

- Lời giải:
cây sấu, chữ xấu, san sẻ, xẻ gỗ ; xắn
tay áo, củ sắn .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×