Tải bản đầy đủ

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MC LC
Mở đầu..........................................................................................................1
Phần I : Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ
chức của Chi nhánh.............................................................................2
I.1.Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của
NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên............................................................................2
I.2.Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.......................2
I.3.Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên................3
I.3.1.Mô hình tổ chức........................................................................................3
I.3.2.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban.....................................................4
I.3.2.1. Phòng tổ chức hành chính..............................................................4
I.3.2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp.....................................................4
I.3.2.3. Phòng khách hàng cá nhân.............................................................5
I.3.2.4. Phòng quản lí rủi ro.......................................................................5
I.3.2.5. Phòng tổng hợp...............................................................................6
I.3.2.6. Phòng kế toán..................................................................................6
I.3.2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ......................................................................7
Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất-
kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT
tỉnh Thái Nguyên...................................................................................8

II.1. Các hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên....................8
II.1.1. Tình hình huy động vốn..........................................................................9
II.1.2. Tình hình sử dụng vốn..........................................................................12
II.1.3 . Tình hình d nợ tín dụng:......................................................................15
II.1.4 Phân tích kết quả kinh doanh:................................................................17
II.2. Phân tích một số hoạt động chủ yếu của chi nhánh..................................19
II.2.1 Kiểm soát chứng từ................................................................................19
II.2.2 Quy trinh kiểm soát...............................................................................19
II.2.3. Mô tả....................................................................................................19
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phần III: Nhận xét - kết luận và phơng hớng hoạt
động năm 2010 của chi nhánh
NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên......................................................21
III.1. Nhận xét về môi trờng kinh doanh.............................................................21
III.2. Ưu - Nhợc điểm..............................................................................................21
III.2.1. Ưu điểm..............................................................................................21
III.2.2. Nhợc điểm...........................................................................................21
III.3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.....22
III.3.1. Các giải pháp.......................................................................................22
Kết luận....................................................................................................24
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Mở đầu
Ngân hàng luôn là xơng sống trong nền kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế
toàn cầu đang suy thoái chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của ngân hàng. Xây
dựng và phát triển hệ thống ngân hàng luôn là một yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng.
Ngày nay hệ thống ngân hàng lớn mạnh và phát triển không ngừng cả về mặt
chất lợng và số lợng vì vậy tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng cao.
Trong xu thế đó các ngân hàng phải thực sự nỗ lực tự cải thiện năng lực của mình và
sức khỏe của ngân hàng mình, và nh một điều tất yếu lĩnh vực Marketing ngân hàng
ngày càng đợc chú trọng. Trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNT tỉnh Thái
Nguyên, em đã luôn chú trọng đến vấn đề Marketing ngân hàng và nhận thấy Ngân
hàng Nông nghiệp nói chung và NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên nói riêng rất chú
trọng đến vấn đề này. Đây là một điểm khá mới mẻ trong hoạt động ngân hàng và
ngân hàng Nông nghiệp là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này.
Với những định hớng nêu trên trong bản báo cáo này em đã thực hiện bản báo
cáo theo những phần trọng tâm nh sau:
Phần I: Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu bộ máy của NHNo&PTNT
tỉnh Thái Nguyên.
Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh
Thái Nguyên.
Phần III: Nhận xét và kết luận.
Do thời gian thực tập và quá trình thu thập dữ liệu hạn chế nên bản báo cáo
thực tập của em không thể tránh khỏi những thiếu xót về nội dung cũng nh hình thức
trình bày. Em kính mong nhận đợc sự nhận xét và đóng góp của thầy cô để báo cáo
thực tập của em đợc hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phần I : Quá trình hình thành, phát triển và cơ
cấu tổ chức của Chi nhánh
I.1.Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của
NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đợc thành lập theo
Nghị định 53/NĐ-HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trởng (Nay là chính phủ)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái nguyên là chi nhánh trực
thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Với nhiệm vụ là
kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua
20 năm hoạt động với cơ sở vật chất ban đầu tiếp nhận từ các chi nhánh của Ngân
hàng Nhà nớc còn nghèo nàn, lạc hậu đến nay đã có những bớc tiến vợt bậc. Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên có trụ sở chính tại số
279 đờng Thống nhất Thành phố Thái Nguyên, với tổng số 359 cán bộ, trong đó cán
bộ có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm tỷ lệ 52,8% có đủ năng lực thực hiện chức
năng kinh doanh đa năng. Các hoạt động của ngân hàng đã đợc tin học hoá, tất cả
các chi nhánh đã đợc trang bị đầy đủ máy vi tính và đợc kết nối nội bộ trong phạm
vi toàn ngân hàng nông nghiệp tỉnh theo đờng truyền riêng. Các chi nhánh loại III
đều đợc trang bị xe chuyên dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đội ngũ cán
bộ thờng xuyên đợc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ cũng
nh các kỹ năng khác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh
trong thời hội nhập.
I.2.Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cũng nh đòi hỏi của các thành phần kinh
tế, trong những năm gần đây chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên hoạt động
các nghiệp vụ cơ bản nh sau:
-Tiếp nhận vốn ủy thác, tài trợ do NHNo&PTNT Việt Nam chỉ định để thực
hiện chơng trình văn hóa, kinh tế, xã hội.
-Chiết khấu thơng phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ trị giá bằng tiền.
Làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng, cất giữ, bảo quản, quản lí các chứng
khoán, giấy tờ có giá và các tài sản quý khác cho khách hàng.
-Thực hiện các dịch vụ t vấn về tiền tệ, đại lý ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm,
quản lý tiền vốn và các dự án đầu t phát triển theo yêu cầu khách hàng.
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
I.3.Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.
Bộ máy quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên đợc tổ chức
thành ban giám đốc và các phòng ban chức năng.
Ban giám đốc gồm: 1 giám đốc và 4 phó giám đốc.
Các phòng ban gồm: phòng tổ chức hành chính, phòng khách hàng doanh
nghiệp, phòng khách hàng cá nhân, phòng quản lí rủi ro, phòng tổng hợp, phòng kế
toán, phòng tiền tệ kho quỹ.
I.3.1.Mô hình tổ chức.
Sơ đồ tổ chức bộ máy của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính)
3
Giám đốc
Phòng
khách
hàng
doanh
nghiệp
Phòng
khách
hàng cá
nhân
Phòng
quản lí
rủi ro
Phòng
tổng hợp
Phòng
kế toán
Phó giám đốc 1 Phó giám đốc 3Phó giám đốc 2
Các chi nhánh trực thuộc
Phó giám đốc 4 phụ
trách 1 chi nhánh
trực thuộc
Các phòng giao dịch thuộc
chi nhánh loại 3
Phòng
tiền tệ
kho
quỹ
Phòng
tổ chức
hành
chính
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
I.3.2.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban.
I.3.2.1. Phòng tổ chức hành chính.
a.Chức năng:
-Tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo đúng chính sách của Nhà nớc.
-Quản trị các hoạt động văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi
nhánh, thực hiện các công tác bảo vệ an ninh, an toàn chi nhánh.
b.Nhiệm vụ:
-Thực hiện quy định về tiền lơng, bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên trong
toàn chi nhánh.
-Quản lí lao động tuyển dụng lao động, điều động sắp xếp cán bộ phù hợp với
chức năng trình độ và yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh.
-Mua sắm tài sản, công cụ lao động, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản
xuất kinh doanh.
-Theo dõi, bảo dỡng sửa chữa tài sản công cụ lao động theo ủy quyền.
I.3.2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp.
a.Chức năng:
-Giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với chi
nhánh.
-Khai thác vốn bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ.
-Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng, quảng cáo
tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ.
b. Nhiệm vụ:
-Khai thác các nguồn vốn bằng VNĐ và ngoại tệ.
-Tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, t vấn cho khách hàng các sản phẩm
dịch vụ tiện ích của ngân hàng.
-Thẩm định, xác định, quản lí các giới hạn tín dụng cho khách hàng.
-Quản lí các khoản tín dụng đã đợc cấp, quản lí tài sản đảm bảo theo quy định
của NHNo&PTNT Việt Nam.
-Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lí rủi ro.
-Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng có nhu cầu
quan hệ giao dịch và đang có nhu cầu giao dịch tín dụng với chi nhánh.
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
I.3.2.3. Phòng khách hàng cá nhân.
a.Chức năng:
-Phòng khách hàng cá nhân là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách
hàng là các cá nhân để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ.
-Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm tín
dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành của ngân hàng Nhà nớc và hớng dẫn của
NHNo&PTNT Việt Nam.
-Trực tiếp quản cáo, tiếp thị, giới thiệu, bán các sản phẩm dịch vụ cho các
khách hàng cá nhân, quản lí hoạt động các quỹ tiết kiệm điểm giao dịch.
b.Nhiệm vụ:
-Khai thác các nguồn vốn bằng VNĐ và ngoại tệ.
-Tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, t vấn cho khách hàng các sản phẩm
dịch vụ tiện ích của ngân hàng.
-Thẩm định, xác định, quản lí các giới hạn tín dụng cho khách hàng cá nhân.
-Quản lí các khoản tín dụng đã đợc cấp, quản lí tài sản đảm bảo theo quy định
của NHNo&PTNT Việt Nam.
-Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lí rủi ro.
-Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng cá nhân có
quan hệ và có nhu cầu giao dịch tín dụng với chi nhánh.
I.3.2.4. Phòng quản lí rủi ro.
a.Chức năng:
-Đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng, thẩm định hoặc
tái thầm định khách hàng, dự án, phơng án đề nghị cấp tín dụng.
-Chịu trách nhiệm quản lí và xử lí các khoản nợ có vấn đề (Cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, nợ quá hạn, nợ xấu ).
-Quản lí, khai thác và xử lí tài sản đảm bảo nợ vay theo quy định của Nhà nớc
nhằm thu hồi các khoản nợ gốc và lãi tiền vay, quản lí, theo dõi, thu hồi các khoản
nợ đã đợc xử lí rủi ro.
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
b.Nhiệm vụ:
-Đề xuất mức tăng trởng tín dụng, đề xuất danh sách khách hàng cần hạn chế,
tín dụng hoặc ngừng quan hệ tín dụng.
-Theo dõi quản lí các khoản nợ có vấn đề, nợ quá hạn.
-Thực hiện thẩm định độc lập, tái thẩm định, đánh giá rủi ro.
-Chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng có quan hệ tín dụng với
chi nhánh.
-Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ tín dụng, giám sát thực hiện các khoản cấp tín
dụng và việc nhập dữ liệu đối với khách hàng có quan hệ tín dụng tại chi nhánh.
I.3.2.5. Phòng tổng hợp.
a.Chức năng:
-Phòng tổng hợp có chức năng tham mu cho giám đốc chi nhánh dự kiến kế
hoạch kinh doanh tổng hợp.
-Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh.
-Thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh.
b.Nhiệm vụ:
-Dự kiến kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính.
-Phân tích đánh giá tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh
doanh của chi nhánh.
-Làm đầu mối các báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nớc và
NHNo&PTNT Việt Nam.
-Làm công tác thi đua của chi nhánh.
I.3.2.6. Phòng kế toán.
a.Chức năng:
-Phòng kế toán có chức năng quản lí tài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh,
-Cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lí, hạch
toán các giao dịch.
b.Nhiệm vụ:
-Chỉ đạo bộ phận thanh toán điện toán, quản lí hệ thống giao dịch trên máy,
thực hiện mở, đóng giao dịch cho chi nhánh hàng ngày.
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Nhận các dữ liệu tham số mới nhất từ NHNo&PTNT Việt Nam, thiết lập
thông số đầu ngày để thực hiện hoặc không thực hiện các giao dịch, phối hợp đảm
bảo thông suốt.
-Thực hiện các giao dịch thanh toán với khách hàng: mở đóng các tài khoản,
thực hiện các giao dịch, bán Séc cho khách hàng.
I.3.2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ.
Chức năng và nhiệm vụ:
-Quản lí an toàn kho quỹ, quản lí quỹ tiền mặt theo quy định của Ngân hàng
Nhà nớc và NHNo&PTNT Việt Nam.
-ng và thu tiền từ các quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch trong và ngoài quầy.
-Thu chi tiền mặt cho các doanh nghiệp có thu chi tiền mặt lớn.
7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất-
kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT
tỉnh Thái Nguyên.
II.1. Các hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.
NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên hoạt động theo chỉ đạo của NHNo&PTNT
Việt Nam và linh hoạt áp dụng các chính sách của chi nhánh để phù hợp với tình
hình của địa bàn hoạt động. Do vậy NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên có các hoạt
động kinh doanh nh sau:
a. Huy động vốn :
Nhận tiền gửi có kì hạn và không kì hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ
chức kinh tế và dân c.
Nhận tiền gửi tiết kiệm dới nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: tiết kiệm
có kì hạn và không kì hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tiết kiệm dự thởng và tiết kiệm
tích lũy.
Các thông tin về lãi suất, kì hạn mới luôn đợc cập nhật và niêm yết rộng rãi
cho khách hàng đợc biết và lựa chọn kì hạn cho thích hợp.
Phát hành kì phiếu, trái phiếu.
Tuy nhiên mảng huy động này chỉ chiếm tỉ trọng vốn nhỏ trong cơ cấu vồn
của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên (0.16% các công cụ nợ).
b. Cho vay đầu t :
Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ.
Cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ.
Tài trợ xuất, nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn
vốn dài.
Cho vay tài trợ theo chơng trình lớn của NHNo&PTNT Việt Nam và của
Ngân hàng trung ơng (hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và các hiệp
định tín dụng khung.
Thấu chi, cho vay tiêu dùng.
Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các tổ chức định
chế tài chính trong nớc và quốc tế.
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×