Tải bản đầy đủ

ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
**************
Tiểu luận môn học:
Phân tích Hệ thống môi trường
ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG
XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
TP.HCM, tháng 07 năm 2008
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương

 TS.GVC: Chế Đình Lý
 Hoàng Thị Mỹ Hương
 
Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
Mục lục
Nội dung Trang

 !"#$%&'(
)*+,(

-./'01*2'3(
-./'01/)#.4*5*6789(
':*+; 1<'*+=> $%&'(
(-./'01'*?@A&'"82.B2C
C. DB2'?*+ $%&'C
EBF G*+ .< *.*;'$%&'H
GI*,...J3K'3
!"#H
EBF L%/M "73I:!"NOPQ/0 'N1*'0"<'R1=.*N'.<  ':*;'
$%&'
EBF I*,.STU*+ @I7B2 =.*N'.<  ':
'?*?K"VKW(
XY*+,I.< ':18F
G=% = *2.':
$Z[\]$Z^
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương

Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
+ 147*V_8`#!"#5**+'0.<  ':8D".<  ':/A*+a*D
= **+'0!"#*+b *+ *'?*+c.<  ':d#5':/;'d#/4*=."7'35
/e L#"f *D.< .6#;./& .<  ':5'g"84/g1<'*+=>  D7.# *+a
3.4J.1D/-*J':*KD84/g=.*N'*;'..".<  ':
Xc)KD*h*"&.B"73N'#1+" X&5KD1&**+ f 8i '*?*+b
/'011'g+" 5.d'g"*"VKj'/0**+'0.<  ':$%&'e1*+ $"
$'*?O$$k%&'5.i 8'$$1a."K#'5$$Q" "Y.5$$IG *;
*D8i '*?*+b /'011'g+" ':.@I7B2 8D**+'0..".<  ':.d
*l1!"#*+b *+ .'?K=j.**+'0'*?m@A&'.6#/)#=% no*p/d584/g
<'R11<'*+=> .q /# KD84/gJr.J.':#7.6#*h5*+ /d<'R1=.
*N'KDK4*5/A I7N=a K/?/>'LY .& /M Q/d5.lN'@I7B2 1&*
!"7*+c!"NKW=.*N'':"!"N*+ $%&'':#7a*+3/)#JD*h/0.N'
*':/'g"':1<'*+=> 5*"s*/l"*=8DLtBF Jg8f *D' "73=.
':.!"NKW1<'*+=> ...$*+ /)#JD*h/=j.*2.':Ja'L2?*j
.6#SaD' "738D<'*+=> 8'X#"NKW..$*h.)"*+.':18D.d!"7g
'01*+# '1L*5= Bu8g..;*/& K'3!"#/?JN8:1<'*+=> .6#...< *7
@I7B2 8D**+'0;*l 8D../%8)/# ;*/& LN@"4*'B#*+ .."
.<  ':
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương

Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội


II. TỔNG QUAN KCN NHƠN HỘI
II.1. Vị trí:
m G,#Xv. '$%&'X
m G'#1 '$"G'*"?!"#
m G,#<  's'G=% #'
m G,#I7 '/l1);'
$%&'e17*3/)#JD..@A%&'5%W5%N'8D"82.w=>
N'N G"7%51&*l..@A*'?5*N'5*.6"7:Gi*
II.2. Đặc điểm tự nhiên:
• Địa hình:
m4* x.*5/)#c x/M'B; J*s5.d/&.#B#/& *`m15L=>/M'*4
• Các yếu tố khí tượng:
m':*/& ':*/&*+" Jc5(


':*/&* .#4** H5


':*/&* *44** 5


':*/&.#4*(


':*/&*44*


• Độ ẩm: &y1*+" Jc91H5wz
&y1* *44*H{5zO* {kn
&y1* .#4*{5zO* k
• Lượng mưa: =j 1=#X91wC11
.* 1i#1=#* w555
• Chế độ gió: .=  'd.6/;Xv.5I7Xv.
lL"4*X91.6#=  'dXv.N H5z
lL"4*X91.6#=  'dI7Xv.N 5wz
II.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn:
* Nước mặt: G,#I7*'? 'l1);'5.dB':*,.N C#Ks.*+'g".=> 8D
#Ks.*+'g";
; K='L< L"Y'/+#l1);'BD7/-.= .67?"KDL< <8DL<
D#"7L< < K= K=j iL#D 91KD/ 0
* Nước ngầm;.=. l1*=% /Y'LI"5*p?*!"N*91Bx*;'K|#8'*l
LI"4*KD1*;'"82.B2.*47.=#@"4*':1;.=. l1
II.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
• Hiện trạng môi trường nước:
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương
(
Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
m =.1-*p?*!"N//-.8DI*,.5.4*K=j =.l1);'O':$}
*"V*':*/'8DXO(~HkKD/;**'3"."yCw(mwwCOXk5/&1-
*=% /Y'.#Ozmzk
m =. l1p?*!"N//-.8DI*,.5.4*K=j =. l1O':$}*"V*
':*/'8DXO(~Hk*;'"82.*2.':B2KD/;**'3"."y
Cw((mwwC5.=#.dB4"':"<'R1
• Hiện trạng môi trường không khí:
m p?*!"N//-.8DI*,.5.4*K=j < ,O':$}*"V*':*/'8D
XO(~Hk*;'"82.*2.':B2KD/;**'3"."yCwmC5.=#
.dB4"':"<'R1
• Hiện trạngsử dụng đất:
TT Hiện trạng sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
 4*a C5( 5{H
 4*<  ': (5 5(
 4* D'BIBF 5 5(
( 4* '#*< 5{ 5C
C 4*=.1-* (5( H5
H 4*/M'.* HC5C {w5{
* Nguồn: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hộ, 2007
II.4. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN
$N ((5{zBILY*+ "82.B2L'LY Je <  ':8D.dN 
5z.d*+c/&b.84.48D.4
r.LY .6#..&BI*+ "82.B2*4
II.5. CÁC NGÀNH DỰ KIẾN TRONG KCN NHƠN HỘI
• . D.?J'?< LN5N'LN5K=% *2.5*2.y1
• . D.<  ':/':5.%,
• . D.<  ':LN@"4*D*'3"Bi
• . D.<  ':LN@"4*8V*K':"@I7B2 5*+# *+,&'*4*
• . D.<  ':*'.?

Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương
C
Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
 ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ HỆ THỐNG TRONG QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG TẠI KCN NHƠN HỘI:
III.1. PHÂN TI
́
CH CA
́
C BÊN CO
́
LIÊN QUAN
1. Bươ
́
c 1•#

./'

1"

.*'3"8#

#

18'."
ƒ
#B=

#


- Mu
̣
c tiêu:"NKW=.*N'$%&'
- Pha
̣
m vi: $%&'8D..$*=% *2
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương
Quản lý
nước thải
Công
nghiệp
.D17
LN@"4*
.Q/Y'*.
'B#
X$
%&'
+;1@tKW
=.*N'
*V*+"
.Q." 
.4 "73
K':"
X
$"$
%
&'
X<


'."

.X
Xc)
& /M 
#

.#

#


.5.#

.8'3


 '3.=

"8#


*+=%

 /#

'

.
S%
ƒ


#

.

.
%

!
"
#


*

<*
'


/
#

'

.

"
J
#


5

/
#

'

%!"##
*+#1<'*+=>
X#!"#
ƒ
K7


.#

.".< 
 ':
„

!"73

.#

.
.I

*+ "
8=

.
TP trực tiếp
TP gián tiếp
H
Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
cS%/M'0"!"#: 'f#L*#pKBp+##K7L'L8'..*Dl
2. Bươ
́
c 2: GI*„

..#

.J3.

K'3!"#8#

8#'*+

/<

'8%

'B=

#


X#
ƒ
 GI*„

.K'33

 '=

#B=

#

8%

'.#

.J3.

K'3!"#
S #

.J3.

K'3!"#
=

./<

#
ƒ

=%
ƒ
 ."
ƒ
#B=

#


/3

.#

.J3.

K'3!"#
=

./<

#
ƒ
=%
ƒ

."
ƒ
#!"73

K=

./3


.#

.J3K'3!"#
#'*+

*'3

1*#


*+ B=

#


=

73

"
"#
*+


 .D17LN@"4* ††† ††† •
 X$"$%&' ††† †† •
 X$%&' ††† † •
( .Q." .4 "73K':" †† † •
C .Q/Y'*.'B# †† † •
H +;1@tKW=.*N'*V*+" ††† † •
 X#!"#
ƒ
K7

.#

.$ †† †† •
{ S%
ƒ
 † †† •
w %!"##*+#1<'*+=> †† †† •
 X<

m'."

.X †† ††† •
 „

!"73

.#

..I

*+ "8=

. † †† •
 #

..%!"#*< *'/#

'."

 5
J#

5/#

'
† † •
 & /M  ††  •
( #

.#

#

.58'3

 '3.=

"
8#

.#

.*+=%

 
†  •
Chú dẫn: +++: Tác động nhiều; ++: Tác động vừa phải; +: Tác động ít; 0: Không tác động
3. Bước 3: #

 '#

#
ƒ
=%
ƒ
 8#

*I

1!"#*+

 ."
ƒ
#*=

 J3.

K'3!"#5."

 
=*#

./<

 *'3

1*#

 /3

B=

#


Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương
CO
́
QUYÊ
̀
N
KHÔNG CO
́
QUYÊ
̀
N
BI
̣
TA
́
C ĐÔ
̣
NG NHIÊ
̀
UBI
̣
TA
́
C ĐÔ
̣
NG I
́
T
X$$5
X$5#

..%
LaS•5.#

.Q
." .4 "73
8V*K':"5..Q/Y'
*.5
S%
ƒ
Xc
)5X..$
h5#*+#5
„

!"73

.#

.
.I


#

..%!"#
*< *'5J#


/#

'
.8': '3
.r"5..*+=> 
/;'b.5
X<


'."

.Xm
Sa
I II
I
V
II
I

Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
c='I.'#d1L*#pKBp+L*p.'?K=j.
Vu
̀
ng sô
́
I: #

...%!"#KA/;.d!"73

!"73

*/'

/3

8'3

.c*DB2$%
&'= J#
ƒ
*IK#

'„

*J'

*#

./<

 J%
ƒ
'8I

/3

<'3…15/-.J':*KD "<

=%

.*N'B..
;*/& LN@"4*'B#"7'35X$$5X$.I

*'3

#

." .I

*< *'
/I

7/"
ƒ
*< *'/0.%!"#KA/;)*>'J#Df .'3

K=%

.5.h/;e1!"NKW
jKW5':"!"N "M=.*N'*;'$
Vu
̀
ng sô
́
II: #

.J3.

!"73

8#

8#'*+

!"73

*/'

*+ 8'3

.!"NKW5'01L*5 9 `#<
'R11<'*+=> 5@tKW..L2.Y1<'*+=> 5/-.J':*KD=.*N'I7.q KD...%!"#
.'

"*+#

.'3

1*+=

.*'3

*+=%

..#

..%!"#."
ƒ
!"#
ƒ
I

#
ƒ
'*<
ƒ
.=

./<

'*#

'5*+#/<
ƒ
'*+=

.*'3


/0...%!"#D7V*47f 84/0dv8D8= 1v.*+ .< *.!"NKW5@tKW
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương
{
Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
=.*N'$/3
ƒ


/=#+#=

 !"73

*/'

.

K%

'.8'3

.!"NKW5@tKW<'R11<'*+=> 5
/-.J':*KD<'R1=.*N'*#

'$
Vu
̀
ng III: #

.#

.J3< .

!"73

K=

.*+ 8'3

.+#!"73

*/'

.

K'3!"#/3

8'3

."NKW5
@tKW<'R1=.*N'= Lp

J'

*#

./<

 +I

*K%

3

"=.

=

 *'3

*#

'#7L#'KI

1
*+ .#

..,L.5!"73

*/'

<

'8%

'.#

./<

'*=%

 #

7.I

.df .=% *+cI .#
9 K2.!"NKW1<'*+=> 5I .#V*r.8g1<'*+=> *`/d/=#+#=

 .=% *+„


#

/<

 *„

.%

..< *#

.!"NKW5@tKW<'R18Df d958= 1v.*+
!"NKW5@tKW=.*N'58D/3

+#J'3

#

*„

.%

.;*/& !"NKW5@tKW=.*N'
*+ $
Vu
̀
ng IV: #

.#

.J3.

K'3!"#= „

*J'

*#

./<

 ."

 =< .

!"73

*+ .< *.
!"NKW5@tKW=.*N'.6#$"7'35/I7K#

/<

'*=%

 .

L=

#

7.#
ƒ
1*< *'5.q KD
/Y'*=j .d*0.df  '3.r"*2.*?5W'?*=84...$*+ 8':.!"NKW5@tKW
<'R1=.*N'Q/

.I

*'3

**'3

#

*"*I

*< *'!"#.#

.„

*=

.#

*'3

"5
#
ƒ
L#

*.<

 /<

 /3
ƒ
*=

/

..D17*+ $.d*0*#1N/=j.f J':*,.
j*+ 84/g!"NKW5@tKW=.*N'58VD*+;1•*V*+" .6#$':"!"N
4. Bươ
́
c 4: •#

./'

.#

.<

'%

8%

'.#

.J3K'3!"#
S S#

.K=%

.<

'%

#

/<

 #

.J3."

 <

'%

 '."

 " .I

.#

.B=

K'3

"5*< *'
/3
ƒ
.#

..I

+#=

 !"73

*/'


J9

  .<  *#

.  !"#
ƒ
  K7

5  @t  KW
=.*N'
X<

5'."

.X5
#  *+#  1<'  *+=> 5  Sa
5  .%  !"#  J#

  /#

'5
.„

!"73

.#

..I


<
ƒ
.=

./'3

"*+##
ƒ
L#

*
*=

.*3

5*.r...<

'*#
ƒ

*"*I

7

'3


 "7;.jKWLtBF /4*
*+  $  F.  8F  .  8':.
'01L*5@tKW<'R1=.
*N'@I7B2 .."@tKW
=.*N'5*+;1•*V*+" 5

S%
ƒ
#

' "738#

<'*+=%


Xc)5'."

.X5
X$"$'*?5X$
%&'
I

.#

.J#

.#

!"7#

.
* *05!"7;.B2
/l"*=*;'$5*9 .=%


'3
ƒ
1  *+#  ..  ;*  /&
X*;' ..B2..
J.
  9 `#5'01L*8D@tKW<
'R1=.*N'
#

..%LaS•5S%
ƒ
5
'  .F.  X5  #  *+#
5X$$5X$
V .#9 K2.!"NKW
5*I

"I

5*"73*+"73


I .#I

*=

.X
.X5Q*#1 '#B2

( I .#':"!"N!"NKW=.
*N'
#

.8'3

 '3.=

"5*+=%


/#

' 

.5 ."73  '# ."73
 D5
=%

  BI…  ..  }  *"V*
 9 `#5 'N1*'0"=.
*N'5 7

*"I

*@tKW=.
*N'5  8V  D  :  *Y
•*V*+" 5
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương
w
Tiểu luận Áp dung Phương pháp Phân tích hệ thống môi trường trong QLNT công nghiệpKCN Nhơn Hội
III.2. A
́
P DU
̣
NG SƠ ĐÔ
̀
NGUYÊN NHÂN HÊ
̣
QUA
̉
(CED) ĐÊ
̉
GIA
̉
M
THIÊ
̉
U Ô NHIỄM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI KCN NHƠN HỘI
Học viên: Hoàng Thị Mỹ Hương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×