Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
I. Mục tiêu
1. Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các tiếng có âm, vần và thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của phát
âm địa phương. Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tiếng phiên âm và tên riêng
(a-pác-thai, Nen xơn Man-đê-la) và các số liệu thống kê (1/5, 9/10, ...).
- Biết đọc bài với giọng thể hiện sự bất bình với chế độ phân biệt chủng tộc và
ca ngợi cuộc đấu tranh dũng cảm, bền bỉ của ông Nen-xơn Man-đê-la và nhân dân
Nam Phi.
2. Đọc hiểu
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu được nội dung chính của bài: Vạch trần sự bất công của nạn phân biệt
chủng tộc. Ca ngợi cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai của những người dân
da đen, da màu ở Nam Phi.
II. Đồ dùng dạy - học
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK (phóng to).
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy


Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hai HS đọc thuộc lòng khổ 3, 4 của - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
bài tập đọc Ê-mi-li, con và trả lời câu hỏi
về nội dung bài đọc.
- Nhận xét và cho điểm HS.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
- Trên thế giới đã từng diễn ra nạn phân
TaiLieu.VN

Page 1


biệt chủng tộc trong một thời gian khá
dài, tạo thành một vết nhơ trong lịch sử
xã hội loài người. Bài Sụp đổ của chế độ
a-pác-thai cung cấp cho chúng ta những
thông tin về cuộc đấu tranh dũng cảm và
bền bỉ của những người da đen, da màu
ở Nam Phi, nhằm xây dựng một xã hội
mà mọi người dân dù khác màu da đều có
quyền sống bình đẳng, hạnh phúc.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc đúng
- GV ghi bảng: a-pác-thai, Nen-xơn - HS luyện đọc đồng thanh những tiếng
Man-đê-la và yêu cầu HS cả lớp đọc phiên âm nước ngoài.
đồng thanh. Hướng dẫn HS đọc đúng
các số liệu thống kê: 1/5 (một phần
năm), 3/4 (ba phần tư), ...; đọc liền mạch
các cụm từ : sắc lệnh phân biệt chủng
tộc, cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc, luật
sư da đen Nen-xơn Man-đê-la,…
- GV yêu cầu một HS đọc toàn bài.

- Một HS đọc bài . Cả lớp theo dõi đọc
thầm trong SGK.

- GV hướng dẫn HS nhận biết các đoạn - HS nhận biết ba đoạn của bài trong
của bài.
SGK. Mỗi lần chấm xuống dòng là một
đoạn.
- GV gọi ba HS tiếp nối nhau đọc từng - Ba HS nối tiếp nhau đọc bài. Mỗi HS
đoạn của bài, GV chú ý sửa lỗi phát âm, đọc một đoạn của bài.
ngắt giọng cho từng HS (nếu có).
- GV có thể ghi bảng những những từ - HS luyện đọc các tiếng GV ghi trên
ngữ HS hay phát âm sai để luyện phát bảng lớp .
TaiLieu.VN

Page 2


âm cho HS.
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài lần 2.

- Ba HS đọc nối tiếp bài lần 2, mỗi HS
đọc một đoạn của bài. Cả lớp đọc thầm
theo dõi và nhận xét bạn đọc.

- GV yêu cầu một HS đọc các từ được - Một HS đọc to các từ được chú giải.
chú giải trong SGK.
Cả lớp theo dõi trong SGK.
- GV hỏi HS nêu thêm những từ mà các
em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho các em
tự giải nghĩa cho nhau hoặc giải nghĩa
các từ mà các em không biết.

- HS có thể nêu thêm các từ mà các em
chưa hiểu nghĩa, các em có thể trao đổi
để giải nghĩa cho nhau hoặc nghe GV
giải nghĩa.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Hai HS ngồi cùng bàn nối tiếp nhau
đọc từng đoạn của bài.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Ba HS nối tiếp đọc nhau đọc từng
đoạn của bài trước lớp.

- GV đọc diễn cảm bài văn: giọng thông - HS theo dõi giọng đọc của GV.
báo, hơi nhanh, nhấn giọng vào những
thông tin về số liệu, về chính sách đối xử
bất công với người da đen ở Nam Phi;
thể hiện sự bất bình đối với chế độ Apác-thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng
ngợi ca cuộc đấu tranh dũng cảm, bền bỉ
của người da đen.

b) Tìm hiểu bài
TaiLieu.VN

Page 3


- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và cho
biết: Dưới chế độ a-pác-thai người dân
da đen ở Nam Phi bị đối xử như thế
nào?

- Người da đen và da màu bị đối xử bất
công: làm công việc nặng nhọc, lương
thấp; phải sống, chữa bệnh, làm việc ở
những khu riêng; không được hưởng một
chút tự do dân chủ nào.

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời - Bất bình với chế độ a-pác-thai người
câu hỏi: Người dân Nam Phi đã làm gì da đen ở Nam Phi đã đứng lên đấu tranh
để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?
đòi quyền bình đẳng. Cuộc đấu tranh
dũng cảm của họ cuối cùng đã giành
thắng lợi.
- Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh của người da đen, da
pác-thai được đông đảo mọi người trên màu Nam Phi chống chế độ -a-pác-thai
thế giới ủng hộ?
được mọi người trên thế giới ủng hộ vì:
+ Chế độ a-pác-thai là chế độ xấu xa
nhất hành tinh.
+ Cuộc đấu tranh của người da đe, da
màu Nam Phi là chính nghĩa, vì nhân
quyền: tự do, bình đẳng, ấm no, hạnh
phúc.
- Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu - Vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam
tiên của nước Nam Phi mới?
Phi mới là luật sư Nen-xơn Man-đê-la.
Ông đã từng bị chính quyền phân biệt
chủng tộc cầm tù suốt 27 năm trời vì đã
cầm đầu cuộc đấu tranh của người da
đen, da màu đòi xóa bỏ chế độ a-pácthai. Ngày 27-4-1994 cuộc tuyển cử đa
sắc tộc đầu tiên ở Nam Phi được tổ
chức, Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm
Tổng thống.
c) Luyện đọc hay
- Gọi ba HS đọc nối tiếp từng đoạn của - Ba HS đọc nối tiếp diễn cảm ba đoạn
bài. Yêu cầu HS cả lớp theo dõi và tìm của bài. Cả lớp theo dõi bạn đọc.
giọng đọc đúng của một văn bản có tính
TaiLieu.VN

Page 4


chính luận của bài.
- GV hướng dẫn HS nhận xét để xác lập - HS nhận xét, xác lập được giọng đọc
kĩ thuật giọng đọc của bài.
của bài (như trên).
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm.

- HS luyện đọc theo nhóm đôi.

- Gọi HS đọc bài.

- HS đọc bài nhiều lần. Mỗi lượt đọc
gồm ba HS đọc diễn cảm nối tiếp các
đoạn của bài.

3. Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS nêu nội dung chính của - Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc.
bài.
Ca ngợi cuộc đấu tranh của nhân dân da
đen, da màu ở Nam Phi.
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà - HS ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu
tiếp tục luyện đọc bài tập đọc và đọc cầu của GV.
trước bài tập đọc tiếp theo.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×