Tải bản đầy đủ

Quản lý dân số tại địa bàn nội thành Hà Nội

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

 !"#$%""&'''

 !"#
"#(")*+$"*,-"./0*1)23'
$%#&!'()
%*+,
-./
!01-$234
5-676
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
456789
89:1-1;0:1<,(-<=,>?
2@8+,(,>,>6;0=<=9A-B
1-1;'@8+7B3C=<60CD;2.BBE=
0-FG,>'C=1><3G0:H8H2

!H8H,>+E,:/AI-JF762#
+BG6B7AK<F/E-6'-CJ25-6,"B'H
CDL,DKE=MK+:+/AINEO9P8E,-QN9R
/KNEO1ECDH08E=2
6E'H'C=9A-B,:S9R/KC+M,6
1A-,(%62!HCS9RK9E(A-9
C=T9A-8E=U,JE-7V+6ECDE=E-6?
1W+XR0:9'<EM+:YW2@Z0;NEOASF'
69P8E10G6E+60:,K<C<NEO[0\
JHCJZ,1B,-08EC,3FRFN+6JA2-B
]+7SAGCQ,ZEOASF%660B>L
,D-HNEOASF662
!CQ,ZNEOASF66- +H0:;9
^CJ9RAS96Z,-?R0S1_,-+L
Z2-,CJF`AIB>;;(+-PBU=H2Y(
BCQ,ZaB/\Z+1<+S1_]-("0E;Y--
RD2
 ,-JSAGCQ,Z0E:G89]+
7CD1-!H8b08.#M690K,CQ!H.-bCJ
,G<-:0C=Ac-:18-]+--2
 d+S+Qe
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm
2010
 0(
:- ;<4$

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
=>?@ABCDEFC
G
H
G
I94J
CKL7M@ANAAN
 O@A?
@8NEOASF%66CD+HCF$
H
f
(
g
,ASFH
h
-
g
NH
h
0CA(i,
h
jklmjjn-
h
(
o
S
h

g
H
f
E
g
+H
f

,-C
i

f

g
-
h
p
g
p
g
ASFH
h
C
h

f
S
h

o
CQ
h
9\
f
(
f
E
g
10C
f
H
f

g


g
H
f
q,S+1(
h
90\-
h
9p
h
,
f

o

o
CQ
h
2H
f

g
CQ
f
SS
h
C
g
S
f

(
h
^CQ
g
9(
h
H
o
ASH
h
2!CQ,p
g

o
EC,C
i
H
h

g
0(,-+HiH
f
p
g
C-
f
(9H
o
9FH
h
C
h
+C9(
g
(
f
9p
g
C
h
EC,
h
9TC
g
-
h
CQ
,p
g
-
h
(
o
H
h
1(CQ
f
ASFH
h
]-
h
Q0
f
N
o
E
h

g
p
h
9]-
h
p
g
C
h
EC
,
h
9]-H
f
H
o
9]-,p
g
H
f
9Q
h
p
h
(
o

f
0
f
-0(
f
(
g
,
o
r
o
Y.(
g
,
SH
h
H
h
2C
g

h
FH
h
E(
f

g
-
h
(
o
CQ
f
FC
o
A
f
-
h
QN
g
CQ
h
1
h

(C
h
C,
h
(
h
ECQ
f

g
Q
f
0Q
h
CQ
g
ASC-
h
H
o
F(+,CQ
g
-
f

1H9C,
h

g
(
g

g
Q
f
0Q
h
EC
h
H
o
9
h
,S+\+F-
h
CQ
g

g
9T
ssb DH989EP?
b ^S"0<1<8CQ,Z9SAGQFMA3E84]FF
-\
f
5],0],(
o
EC,C
i
2
b !S
f
S
f
9FC
o
9-
h
9p
g
+1(
h
+CQ
f
H+HiCQ
g

b H
h
1(]-
h
(p
h
1
h
0(
g
ASFH
h
=>?FCQPK(RST
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
 >7UFCVFSTWPK?
8NEO- +/\"$
b!/\8$EOH0(
g

h
S
f
9
h
^CQ
g
9
h
H
o
AS
H
h
9H0(
g

g
1-
o
\S
f
CQ,p
g
2,-/\CJAtB>
(+9F`9B9A3E8
b!/\,C
h
$!/\-]
h
S
f
S
f
H
h
H
f

p
g
9
h
S1S
o
,-C
g
H
f
9p
g
+1(
h
+H
h
S1S
o
]-C
g
(p
h
1
h

2-
g
,CQ
g
A
g
-
g
-
h
(
o
ES
f

h
-
h
-AF
h

h
H
f
p
g
9
h
S
1S
o
T
b!/\,DV- +$Q
h
(
f
0(
g
CQ,p
g
9CQ
h
ASiFC
o
A
f


h
C
h
\,-CQ,p
g
2
X?-YZ[ \$1]
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
8 ,C
h
 ,DV
uSAGK+:+NEOASFH
h

f

f

g
H
f

g

g
H
f

8
H
h
S
f
 H
h

^CQ
g

H
h
H
o

ASH
h

H
g
1-
o

\S
f

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
&?-YZ[ $:
^
)
_?-YZ[ ` ;
 FCQ>ab4P9?
 B)cd)e)fg\$+hi)j*k$lYmY:`
fn$! $h1] o p!]i)$1 0$fn?

^
I9C
q
 F=5
b#
i
NS
f
 b#7CJ
b(NS
f
 b(Ca
b#
i
NS
f

O
r
CFO
^
 
^
O
q
7
G

b#7H
o
b#
i
H
f
1S
o

b(H
o
b(
o
H
f
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
,C
h

!S
f
S
f

H
H
f
p
g

!S
f
S
f

H
S
1S
o

!S
f
S
f

H
(
g

(
f

p
g
+1(
h
+
H
S
1S
o

+
f


h
p
g
C
h

EC,
h
9
h

,p
g
H
f
0\
-
h

Y
h
-
h
-
H
o
Q
f

Z+1<+
Q
h
(
f
 CQ
h
ASiFC
o

A
f

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
b#7CJ b#
i
H
o
CC
r
9 H
G
H
q
F
b#7H
f
1S
o
 b#
i
(
g
(
f

b(S1S
o
 b(
g
(
f

b
g
F
bQ
h
p
h

bH
h
C
h
+C
b(
g
(
f

b,p
g
H
f
0\-
h

bp
g
C
h
EC,
h

s
G
7O
q

G
=
^
4=9s9
^
b#
i
,p
g
H
f
b#
i
p
g
C
h

b,p
g
H
f
b(p
g
C
h


G

r

rF],+]
b^FFv-,A
@>tb4H9?
Xu@j *:)0v I)w
q
x+*I)$y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#&1-") w ] #7NS
f

] xj ] (NS
f

&u@$
r
 *:):
~
v F:-
G
 x+*F) y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#^-&1-
")
w ] #7CQ
g

]^- xj ] (CQ
g

# w ] #
i
NS
f

•u@j *:)0v v
r
/wv
^
x+*y
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#-&1-") w ] #7H
o
]- mj ] (H
o
#^- w ] #
i
CQ
g

_u@j *:)0v v
q
€w
r
)x+*€$)y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#*&1-") w ] #7H
f
1S
o

]- xj ] (
o
H
f
#- w ] #
i
H
o
•u@j *:)0v w€w
r
)x+*$€$)y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#* w ] #7H
f
1S
o

]1 xj ] (S1S
o

F wj ]l+] 
g
F
- wj y]Fl- Q
h
p
h

-!#&1-
h
p
h
) n ] H
h
C
h
+C
]] wj ] (
g
(
f

,A- wj ] ,p
g
H
f
E, wj ] p
g
C
h
EC,
h
2u@j *:)0v  z
G
 z
q
x+* % %y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#&1-") w ] #7(
g
(
f

]] xj ] ((
g
(
f

‚u@j *:)0v ƒ
G
Yv
q

^
$x+*/y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#&1-") w ] #7,p
g
H
f
,A- xj ] ,p
g
H
f
„u@j *:)0v ƒ
G
:
^
*:))
^
x+*)*)))y
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
#&1-") w ] #7p
g
C
h

] xj ] (p
g
C
h

…u@j *:)0v $
G
€$
r
x+*)y
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
z:{ 7|| n)/0*1) ;}
rF],+]&1-") w ] (\S
f

^FFv-,A xj ] #S
f
1S
o

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
=>?Ob†s
=>s
G

X-
^
1)‡1i)jm-"./0*1)"#%""?
"#%""E+6,-3K+:+/AI'6#,-F-z{zz]2
4]FFE+68N,%QFMA3E8&F]+]]FF]+)2@<WEQFMA3
E8At>-0F`EOQFMA3E82!-|NEOFE8+6
BR/9E(1<FE8,J,E0=0VCJF`AIB><1<
CQ,Z+6FG69,3-'H,-N,Z"-F`EO
& v 0*,")$*+$"?
@FEYF}2j&@Y})E+6('6HIE;,Z@FEFA-9-
|CJAt<;/E;,Z,(+H,CJ~A-vF237
?N]60=@YZZ+M@Y}3"\,DV+=0HIE;
,Z8N2CJAt+=E+N]0=@YB>E+'@Y}+6A
A2
@=@Y}9VB>$
• *<+':1>+M,62
• 5+  080=   : 1>  +=  &   0=  :  1>  #-@]v 0
+]^1],9HIB>A>CD!--EY,9F`AI 
0=s+]!-+-96•E,-EEY,9T)2
• 5+080="\H3+=2
• 5+080=#52
• 5+080=QFMA3E82
• !RF0:E;,ZC=CD2
$yhYˆ(")$*@$"23'
`AICQ,Z]9CJAtB>P@Y}E(+"'+Z2
!CQ,Z]aP;K<>]+E8,(€!#
&#,-F-z]0]E-],]v-,1)2<K9CJAtB>P,(KE80
0"AI+c'@FEYFE(+"2
.>P@Y}9CJAt(1>+,+"'+Z+-CDZ
>2!(K8>$
b#,-F-z~A-vFnw,ME(-PE#,-F-z~A-vF~-,1F-k2j,ME(2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
b6!^r}}#•,ME(2
b#Z@4-P+ZB6S-CDL,DM#,-F-z~A-vF2
b‚}#Yƒ4#-#,-F-z~A-vFnw-Pxm#Yƒ4#-#,-F-z~A-vF
~-,1F-
@FEYFEH3E;,Z]-C=CD&{{^q{,]]A{„]
^,-,++)2`AI@YB>-,3/AI0=-A8L,D
+-CJF`AI2
@FEYFE+6,-3H3E;,Z;-HAI8
9E+6F_+'#,-F-z2BCK<H3E;,Z;
-19,-@FEYF/K'SE8K<9+SAGF…2
 -,@FEYF/+6FCQ8V-08AI1€;
C=CD,-08,;QFMA3E82,-@FEYFB,:CQ
,CCD,;A3E8C$4{94{Y94{9ƒ{T9
BCDB36"CQ2,---
]+'<FS0-CD4{2@Z4{E+6HI,;A3E8,3
804{CDP,-CQ,Z2
+y *h ‰
4{&40]u{„]CDA3E840]u)2B>ZA,[4{
E+6+HZE++1"C='+HZƒ{&.CDA3E8?)2#HZ
A3E840]u,&4{,;=QFMA3E8N{5dY0=6,
;96="T)2BCD<1<>-|E;,Z0(ECD+6;
ƒ]-,A? A3E8+6<B>260"QE
+6,-3+I(E†'4{9+HZCD<1<>-|-,
+6CDƒ]-,AF]+1HKA>NCD,1
,-N,ZE;,Z2G<XBCD",-+HZ$
b!-]-$.A81<GFG
b!-++A$.CDF`AI>G],AG0-1<A3E82
bƒ]-,AF]$.A8-+6;ƒ]-,ACD],HN
CD!-++A2
.CD!-]-/+6;CDaEECDd,,-,CD
3E1‡+6HEL-BE(N<1<2.CD!-++AB
+6;CDaECDd,,-,CD3E1‡+6
-EL-BE(N<1<2.CD!-++AB+6;CD
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
-E^,+]],>3/+F-B><-N],2ƒ]-,AF]B
+6;CD-^,-],]F>ECH<0:CD2
.>F`AICDC084{9,-@YKG8C=C08]-/GF$
@Ybˆ^,-„]bˆƒ]z],]]Fbˆ#,-F-z40]u{„]Fm2}5,,
y )|}Yˆ+1\$Y]:` 
#HZ4{B+6F6"++HZQFMA3E81C4{0
ƒ{1HB2!6":1>/-,F]0N:,
;,-+61<A3E89B+6F6"CF$
b !-]-,&!L1<)
b !-++A]&@\SE8)
b !-++A]&*>SE8)
b !,F-,5--&.%0%-,U)
b !,F-,]&*>-,U)
b 5-1]&*>1B)
b #-A]]&*><6E+08)
-,,-@FEYFa/+6F1>A3E8HAI1-|E;
,Z0(G%€0SE8_12
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
!-]-
!-++A
^,+]],
ƒ]-,F]
•]EAF
d,,-,
Sơ đồ mô hình ActiveX Data Object
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
=>(?P(
G
STWPO
^

X3$/1\$#!Y w
q
?
&3$/1\$#!!$?
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
•3$/1\$#!v $
^
I)w
q
?
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
_3$/1\$#!v $
^
F:-
G
 ?
-A(
f

o
z-,+H
h
H
o
ASH
h
0
g
z-,+H
g
1-
o

i
CQC
f
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
•3$/1\$#!w
q
w
q
v v
q
€w
r
)?
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×