Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng việt 4
Kể chuyện:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiờu:
1. Kiến thức:
- Biết chọn kể một câu chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em được
tham gia,
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nghe, nói; sắp xếp cỏc sự việc thành một cõu chuyện, trao đổi
với bạn về ý nghĩa câu chuyện; Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn
3. Thái độ: - Yờu thớch mụn học
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Viết sẵn đề bài; gợi ý 2
- Học sinh:
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trũ

1) Ổn định lớp:

2) Kiểm tra bài cũ: Kể lại một câu chuyện đó - 1 học sinh kể, cả lớp nhận xột
nghe, đó đọc về du lịch hay thám hiểm
3) Bài mới:


a) Giới thiệu bài:
b) Nội dung:
* Hướng dẫn học sinh kể chuyện
* Đề bài: Kể chuyện về một cuộc du lịch hay cắm
trại mà em được tham gia

- Đọc đề bài

- Giúp học sinh nắm vững yêu cầu của đề
- Cho học sinh đọc gợi ý

- Lắng nghe, tỡm hiểu yờu cầu

- Yờu cầu học sinh núi tờn cõu chuyện mỡnh định
kể
* Tổ chức cho học sinh thực hành kể chuyện:
- Cho học sinh kể theo nhóm rồi thi kể trước lớp,
trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện
- Cựng cả lớp theo dừi, bỡnh chọn học sinh kể hay

- 2 – 3 học sinh đọc gợi ý
- Nờu tờn cõu chuyện
- Kể theo nhúm 2
- 3 học sinh kể trước lớp, trao đổi về ý
nghĩa cõu chuyện

4. Củng cố:
- Củng cố bài, nhận xột giờ học

- Bỡnh chọn bạn kể hay

5. Dặn dũ:
- Dặn học sinh về kể lại chuyện

- Lắng nghe


- Về kể lại cho người thân ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×