Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài tập làm văn cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN:
CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT.
I, Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật, các kiểu mở bài, kết bài, trình tự
miêu tả trong phần thân bài.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả đồ vật.
II, Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập.
III, Các hoạt động dạy học:
1, Kiểm tra bài:3’
- Thế nào là miêu tả?

- Hs nêu.

- Nhận xét.
2, Dạy học bài mới:35’
a/Giới thiệu bài – ghi đầu bài.
b/ Phần nhận xét:
Bài 1: Bài văn Cái cối tân.


- Hs nêu yêu cầu của bài.

- Gv giúp hs hiểu nghĩa một số từ

- Hs đọc bài văn Cái cối tân.

mới.

- Bài văn tả cái cối xay gạo bằng tre.

- Bài văn tả cái gì?

- Hs nêu phần mở bài và kết bài.

- Tìm phần mở bài và kết bài? mỗi
phần ấy nói lên điều gì?


- Cách mở bài và kết bài đó giống và

- Mở bài giống mở bài trực tiếp, kết bài

khác nhau như thế nào so với mở bài

giống kết bài mở rộng trong bài văn kể

và kết bài trong văn kể chuyện?

chuyện.

- Phần tả cối xay tả theo trình tự như

- Tả theo trình tự từ bộ phận lớn đến bộ

thế nào?

phận nhỏ.

- Gv nói thêm về nghệ thuật miêu tả
của tác giả.

- Hs nêu yêu cầu của bài.

Bài 2:Theo em khi tả một đồ vật ta
cần tả những gì?

- Hs nêu: ta cần tả bao quát toàn bộ đồ
vật, sau đó đi vào tả những bộ phận có

* Phần ghi nhớ:

đặc điểm nổi bật, kết hợp thể hiện tình

c/ Luyện tập:

cảm với đồ vật.

- Đoạn văn tả cái trống.

- Hs nêu ghi nhớ.

- Câu văn tả bao quát cái trống ?
- Nêu tên những bộ phận của cái

- Hs đọc đoạn văn tả cái trống.

trống được miêu tả?

- Hs nêu câu văn tả bao quát cái trống .

- Tìm từ ngữ tả hình dáng, âm thanh

- Những bộ phận của cái trống được miêu

của cái trống?

tả: mình trống, ngang lưng trống, hai đầu
trống.
- Từ ngữ tả hình dáng: tròn như cái chum,
mình được ghép bằng những mảnh gỗ đều
chằn chặn.

- Viết thêm phần mở bài và kết bài
để thành bài văn hoàn chỉnh.

- Từ ngữ tả âm thanh: tiếng trống ồm ồm


- Gv đọc một số mở bài và kết bài

giục giã.

hay đọc cho hs nghe.

- Hs viết phần mở bài và kết bài để hoàn

3, Củng cố, dặn dò:2’

chỉnh bài văn.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×