Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập phát triển câu chuyện

Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
I. Mục tiêu:
-Biết cách chuyển thể từ lời đối thoại trực tiếp sang lời văn kể chuyện.
-Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu để kể lại câu chuyện theo trình tự không gian.
-Biết dùng từ ngữ chính xác, sáng tạo, lời kể sinh động.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ trong SGK và tranh minh hoạ Yết Kiêu đang lặn dưới sông,
đang đục thủng thuyền giặc.
-Ý chính 3 đoạn viết sẵn trên bảng lớp.
-Giấy khổ to và bút dạ.
III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. KTBC:
-Gọi HS kể lại chuyện ở Vương quốc Tương Lai -2 HS kể chuyện.
theo trình tự không gian và thời gian.

-Gọi HS nêu sự khác nhau giữa hai cách kể -2 HS nêu nhận xét.
chuyện theo trình tự không gian và thời gian.
-Nhận xét cách kể, câu trả lời và cho điểm.


2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
-Cho HS quan sát tranh minh hoạ và nêu những -Truyện kể về Yết Kiêu, một chàng
hiểu biết của em về câu chuyện Yết Kiêu.

trai khoẻ mạnh, yêu nước, quyết tâm

-Câu chuyện kể về tài trí và lòng dũng cảm của giết giặc cứu nước.
Yết kiêu, một danh tướng thời Trần, có tài bơi, -Lắng nghe.
lặn, từng làm đắm nhiều thuyền chiến của giặc
Nguyên (một triều đại phong kiến Trung hoa đã
ba lần mang quân xâm lược nước ta vào thời nhà
Trần). Trong tiết học hôm nay, các em sẽ phát
triển câu chuyện từ một trích đoạn theo trình tự
không gian.
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
-Gọi HS đọc từng đoạn trích phân vai, GV là
người dẫn chuyện.

-3 HS đọc theo vai.

-Nhắc HS : Giọng Yết Kiêu khải khái, rắn rỏi,
giọng người cha hiền từ, động viên, giọng nhà vua
dõng dạc, khoan thai.
-Hỏi: +Cảnh 1 có những nhân vật nào?
+Cảnh 1 có nhân vật người cha và Yết
+Cảnh 2 có những nhân vật nào?
+Yết Kiêu xin cha điều gì?

Kiêu.
+Cảnh 2 có nhân vật Yết Kiêu và nhà
vua.


+Yết Kiêu là người như thế nào?

+Yết Kiêu xin cha đi giết giặc.
+Yết Kiêu là người có lòng căm thù

+Cha Yết Kiêu có đức tính gì đáng quý?

giặc sâu sắc, quyết chí giết giặc.
+Cha Yết Kiêu tuy tuổi già, sống cô
đơn, bị tàn tật nhưng có lòng yêu nước,
gạt hoàn cảnh gia đình để động viên
con lên đường đi đánh giặc.

+Những sự việc trong hai cảnh của vở kịch được +Những sự việc trong hai cảnh của
diễn ra theo trình tự nào?
truỵên được diễn ra theo trình tự thời
gian.
Giặc Nguyên sang xâm lược nước ta ,
Yết Kiêu xin cha lên đường giết giặc.
Sau khi cha đồng ý, Yết Kiêu đến kinh
đô Thăng Long
Bài 2:

yết

kiến vua Trần

Nhân Tông.

-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
-Câu chuyện Yết kiêu kể như gợi ý trong SGK là -2 HS đọc thành tiếng.
kể theo trình tự nào?
-Câu chuyện kể theo trình tự không
gian, Yết Kiêu tới kinh thành, yết kiến
vua Trần Nhân Tông kể trước sự việc
-Khi kể chuyện theo trình tự không gian chúng ta diễn ra ở quê giữa Yết Kiêu và cha
có thể đảo lộn trật tự thời gian mà không làm cho mình.
câu chuyện bớt hấp dẫn.
+Muốn giữ lại những lời đối thoại quan trọng ta


làm thế nào?
+Theo em nên giữ lại lời đối thoại nào khi kể +Đặt lời đối thoại sau dấu 2 chấm,
chuyện này?

trong dấu ngoặc kép.
+Giữ lại lời đối thoại.
 Con đi giết giặc đây, cha ạ!
 Cha ơi, nước mất thì nhà tan…
 Để thần dùi thủng chiến thuyền của
giặc vì thần có thể lặn hàng giời dưới
nước.
 Vì căm thù giặc và noi gương người
xưa mà ông của thần tự học lấy.
 Ví dụ câu Yết Kiêu nói với cha: Con đi giết giặc đây, cha ạ!
 Thấy giặc Nguyên hống hách, đem
quân sang xâm lượt nước ta. Yết Kiêu

-Gọi HS giỏi chuyển mẫu văn bản kịch sang lời rất căm giận và chàng quyết định xin
cha đi giết giặc.
kể chuyện.
 Giặc Nguyên sang xâm lượt nước ta.
-GV chuyển mẫu , 1 câu đoạn 2.

Căm thù giặc Yết Kiêu quyết định nói
với cha; “Con đi giết giặc đây, cha ạ!”
-HS lắng nghe.


Văn bản kịch

Chuyển thành lời kể

-Nhà vua: Trẫm cho -Cách 1 (có lời dẫn gián tiếp): Thấy Yết Kiêu xin đi đánh
ngươi nhận lấy một giặc, nhà vua rất mừng, bảo chàng nhận một loại binh khí
loại binh khí.

mà chàng ưa thích.
-Cách 2 (có lời dẫn trức tiếp): Nhà vua rất hài lòng trước
quyết tâm diệt giặc của Yết Kiêu, bèn bảo: “Trẫm cho nhà
ngươi nhận lấy một loại binh khí”.

-Tổ chức cho HS phát triển câu chuyện.
+Phát phiếu và bút dạ cho từng nhóm. Yêu cầu + Hoạt động trong nhóm. Ghi các nội
HS trao đổi, thảo luận và làm bài trong nhóm. GV dung chính vào phiếu và thực hành kể
đi giúp đỡ các nhóm.

trong nhóm.

Nhắc các nhóm dùng 2 câu mở đầu của từng cảnh
để làm câu mở đoạn. Khi kể chuyện có thể dùng
những từ ngữ để miêu tả hình dáng, nội dung
nhân vật.
-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.
+Gọi HS kể từng đoan truyện.

-Mỗi HS kể 1 đoạn chuyện.

+Nhận xét và cho điểm HS .
+Gọi HS kể toàn chuyện.
+Nhận xét, bình chọn HS kể đúng nội dung hay
nhất và cho điểm HS .
3. Củng cố- dặn dò:

-2 HS kể toàn truyện.


-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện đã chuyển thể
vào vở và chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×