Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 7 bài luyện từ và câu cách viết tên người, tên địa lí việt nam

Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 13: CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nắm được qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam
- Biết vận dụng những hiểu biết về qui tắc viết hoa tên người và tên địa lí Việt
Nam để viết đúng một số tên riêng Việt Nam.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Một tờ phiếu khổ to ghi sẵn bảng sơ đồ họ, tên riêng, tên đệm; phiếu học tập
để làm bài tập 3; bản đồ địa phương.
HS: SGK, VBT
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

I. KIỂM TRA BÀI CŨ (5')
Bài 1,2 (SGK)

- HS đọc miệng bài làm (2 HS)

- GV, HS nhận xét, đánh giá.

II. BÀI MỚI
1. Giới thiệu bài (1')

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài

2. Nội dung bài
a. Nhận xét (10')

- HS nêu yêu cầu của bài (1 HS)


Hãy nhận xét cách viết những tên - GV? Hãy nhận xét cách viết tên
riêng sau đây:

người, tên địa lí đã cho?

- Tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng Văn + Mỗi tên riêng đã cho gồm mấy tiếng?
Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai…

(Gồm 2,3,4 tiếng)

- Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, + Chữ cái của mỗi tiếng ấy được viết
Vàm Cỏ Tây…

như thế nào? (Các chữ cái của mỗi
tiếng ấy đều viết hoa)
- HS suy nghĩ phát biểu ý kiến (4 HS)
- GV? Vậy khi viết tên người, tên địa lí
Việt Nam ta cần viết như thế nào?
- HS trả lời (2 - 3 HS)

* Kết luận: Khi viết tên người, tên địa

- GV kết luận:

lí Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu - HS tự nêu và lên bảng viết vài ví dụ
về tên người, tên địa lí Việt Nam .
của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
b. Ghi nhớ (SGK - 68) (5')

- HS đọc ghi nhớ SGK (2 - 3 HS)
- GVdán sơ đồ họ - tên người, hướng
dẫn và giảng để HS hiểu kĩ hơn về cách
viết (Họ- tên đệm - tên riêng), cho ví
dụ.

c. Luyện tập (11')

- Giáo viên nêu yêu cầu

* Bài tập 1 (68)

- HS tự làm vào vở, gọi 2 - 3 HS lên

Viết tên em và địa chỉ gia đình em?

bảng

- VD: Trần Thị Thanh Thủy - Xóm - GV, HS nhận xét, sửa sai


Cỗu Sơn - Xã Nhuận Trạch - Huyện - HS dưới lớp kiểm tra chéo nhau
Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình.

- HS nêu yêu cầu bài tập (1 HS)

* Bài tập 2 (68)

+ Trao đổi nhóm đôi làm vào vở

Viết tên một số xã ở huyện em.

+ Lên bảng viết (3 HS)

- Xã Nhuận Trạch, xã Hòa Sơn, xã - GV, HS nhận xét, sửa sai (nếu có)
Liên Sơn, xã Tiến Sơn…
- GV treo bản đồ - HS nêu yêu cầu bài
* Bài tập 3 (68)
- HS quan sát bản đồ
Viết tên và tìm trên bản đồ
- GV hướng dẫn cách làm, phát phiếu
a. Các quận, huyện, thị xã hoặc học tập
thành phố của em.

- HS quay nhóm thảo luận làm vào

b. Các danh lam thắng cảnh, di tích phiếu học tập (4 nhóm)
lịch sử.
+ Đại diện nhóm đọc kết quả - dán lên
bảng lớp. Cả lớp nhận xét.
- HS nhắc lại ghi nhớ (2 HS)
3. Củng cố - dặn dò (3')
Bài tập 1, 2 (Vở bài tập)

- GV nhận xét giờ học, giao bài tập, dặn
học sinh chuẩn bị bài sau: Luyện tập
viết tên người, tên địa lí Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×