Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ nhân hậu đoàn kết

Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT
I.Mục tiêu:
1.Mở rộng vốn từ theo chủ điểm: Nhân hậu, đoàn kết..
2.Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ ngữ thuộc chủ đề: Nhân hậu, đoàn kết.
II.Đồ dùng dạy học:
- Từ điển Tiếng Việt; vở bài tập tiếng việt tập 1.
III.Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài:1’

- Hs theo dõi.

2.Hướng dẫn hs làm bài tập.32’
Bài 1: Tìm các từ có tiếng: Hiền; ác.

- 1 hs đọc đề bài.

+Tổ chức cho hs thảo luận theo nhóm, ghi

- Nhóm 6 hs điền kết quả vào phiếu học tập.


kết quả vào phiếu học tập.

- Các nhóm nêu kết quả.

- Gọi hs trình bày kết quả.

+Hiền dịu, hiền đức, hiền hoà, hiền thảo, hiền

- Gv chữa bài, nhận xét.

khô, hiền thục…..
+ác nghiệt, tàn ác, ác hại, ác khẩu, ác nhân

+Gọi hs giải nghĩa một số từ.

ác đức, ỏc quỷ……….
- Hs dựa vào từ điển giải nghĩa một số từ vừa tìm

Bài 2: Tìm từ trái nghĩa, cùng nghĩa
a.Tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ nhân

được.
+1 hs đọc đề bài.


hậu?

- Hs làm bài theo cặp, trình bày kết quả.

b.Tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ đoàn Cùng nghĩa
kết?

Nhân hậu

- Tổ chức cho hs làm bài theo cặp.

hiền hậu

- Chữa bài, nhận xét.

phúc hậu

Trái nghĩa
tàn ác, hung ác, tàn nhân

Đoàn kết, cưu mang đè nén, áp bức, chia rẽ
che chở
đùm bọc
Bài3: Điền từ vào chỗ chấm.

- 1 hs đọc đề bài.

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân vào vở.

- Hs điền từ vào câu ục ngữ, thành ngữ trong vở.

- Gọi hs đọc các thành ngữ, tục ngữ vừa

- 3 - 4 hs đọc các câu đã điền hoàn chỉnh.

điền đầy đủ.

a.Hiền như bụt ( đất).

- Gv nhận xét.

b.Lành như đất( bụt ).
c. Dữ như cọp ( beo ).
d.Thương nhau như chị em ruột.

Bài 4: Giải nghĩa các thành ngữ, tục ngữ.

- 1 hs đọc đề bài.

- Tổ chức cho hs làm bài cá nhân, nối tiếp

- Hs dùng từ điển để giải nghĩa theo yêu cầu.

nêu miệng kết quả
- Gv nhận xét.
3.Củng cố dặn dò:2’
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

- Hs nối tiếp nêu miệng kết quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×