Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 1 bài tập làm văn thế nào là kể chuyện

CẤU TẠO CỦA TIẾNG
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


I. Nhận xét:

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

TaiLieu.VN


2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh
vần đó.

Bầu – âu- bâu- huyền - bầu.
Âm đầu: B

Vần: âu
Thanh: huyền

TaiLieu.VN


3. Tiếng bầu do những bộ phận nào
tạo thành?

TaiLieu.VN

Âm đầu

Vần

Thanh

b

âu

huyền


4. Phân tích các bộ phận tạo thành những
tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra
nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như
tiếng bầu?
b,Tiếng nào không có đủ các bộ phận
như tiếng bầu?
TaiLieu.VN


Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

TaiLieu.VN


Tiếng
Ơi
Thương
Lấy

Cùng
Tuy
rằng
Khác
Giống
Nhưng
Chung
Một
giàn

TaiLieu.VN

Âm đầu

vần

Thanh


Tiếng

Âm đầu

Ơi

vần

Thanh

ơi

Ngang

Thương

Th

ương

Ngang

Lấy

l

ây

Sắcb

i

Sắc

Cùng

c

ung

Huyền

Tuy

t

uy

Ngang

rằng

r

ăng

Huyền

Khác

Kh

ac

Sắc

Giống

gi

ông

Sắc

Nhưng

nh

ưng

Ngang

Chung

ch

Ung

Ngang

Một

m

ôt

Nặng

giàn

gi

an

huyền

TaiLieu.VN


- Tiếng có đủ bộ phận như tiếng bầu:

tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung,
một , giàn
- Tiếng không có đủ bộ phận như tiếng bầu:

ơi

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


III.Luyện tập
1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của tiếng
trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả
phân tích vào bảng theo mẫu sau:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Tiếng
Nhiễu
TaiLieu.VN

Âm đầu
nh

Vần
iêu

Thanh
ngã


Nhóm 2:

Nhóm 1:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Thanh

Gương

Phủ

Người

Lấy

Trong

Nhóm 3:

Nhóm 4;

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Một

Thương

Nước

Nhau

Phải

Cùng

TaiLieu.VN

Vần

Giá

Điều

Tiếng

Âm đầu

Âm đầu Vần

Thanh


Nhóm 2:

Nhóm 1:

Tiếng

Âm đầu

Vần

đ

Điều

iêu

Thanh

huyền

Phủ

ph

u

hỏi

Lấy

l

ây

sắc

Nhóm 3:

Tiếng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Giá

gi

a

sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Nhóm 4;

Âm đầu Vần

Thanh

Tiếng
Thương

Âm đầu

Vần

Thanh

th

ương

ngang

Một

n

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Nhau

nh

au

ngang

Phải

ph

ai

hỏi

Cùng

c

ung

huyền

TaiLieu.VN


2. Giải câu đố sau:
Để nguyên lấp lánh trên trời
Bớt đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày
(Là chữ gì?)

sao
TaiLieu.VN

- Để nguyên là: Sao
- Bớt âm đầu là: Ao


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×