Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang

1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN VIẾT TÂN
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
CHI NHÁNH AN GIANG
Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, tháng 6 năm 2008
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
CHI NHÁNH AN GIANG
Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VIẾT TÂN
Lớp: ĐH5KD Mã số SV: DKD041632
Giảng viên hướng dẫn:NGUYỄN XUÂN VINH
Long Xuyên, tháng 6 năm 2008

2
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang

3
LỜI

CẢM

TẠ

Trước

hết

em

xin

chân

thành

cảm

ơn

ngân

hàng

thương mại cổ phần Sài
Gòn Chi nhánh An giang
,
đặc

biệtBan

lãnh

đạo

ngân

hàng đã

tạo

điều

kiện

cho

em

vào

thực

tậpnhiệt

tình

giúp

đỡ

em

trong

thời

gian thực

tập

để

em

hoàn

thành

tốt

quyển

luận

văn

tốt

nghiệp

này.
Em

xin

chân

thành

cảm

ơn

sự

giảng

dạy

qua

bốn

năm

học

của

quý

thầy


trường

Đại

học

An Giang,

đặc

biệtthầycủa

khoa

Kinh

tế

_

Quản

trị

kinh doanh.

Em

xin

cảm

ơn

thầy Nguyễn Xuân Vinh

đã

trực

tiếp

hướng

dẫn,

giúp

đỡ em

rất

nhiều

để

hoàn

thành

đề

tài

luận

văn

tốt

nghiệp.
Trong

quá

trình

thực

tập,

do

thời

gianhạn

nên

nghiên

cứu

chưa

sâu,

mặt
khác

kiến

thức

còn

hạn

chế,

chủ

yếu

thuyết

cũng

như

kinh

nghiệm

thực

tế chưanên

không

tránh

khỏi

những

sai

sót.

Do

đó,

để

bài

luận

văn

được

hoàn chỉnh

hơn,

kính

mong

được

những

ý

kiến

đóng

góp

chân

tình

của

giáo

viên hướng

dẫn

cũng

như

Ban

lãnh

đạo

ngân

hàng.
Trước

khi

dứt

lời,

em

xin

kính

chúc

quý

thầy

cô,

các

anh

chị

trong

ngân
hàng

thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh An Giang

dồi dào

sức

khỏe,

thành

đạthạnh

phúc.

Kính

chúc

ngân

hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn Chi
nhánh An Giang
ngày

càng

lớn

mạng

và phát

triển

bền

vững.
Xin

chân

thành

cám

ơn

!
Ngày

16

tháng

6

.năm

2008
Sinh

viên

thực

hiện
Nguyễn Viết Tân
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Chữ ký giảng viên
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008

4
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Chữ ký giảng viên
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008

5
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Chữ ký giảng viên
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008

6
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Chữ ký giảng viên
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008

7
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Chữ ký giảng viên
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008

8
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
MỤC LỤC:
CHƯƠNGI:GIỚITHIỆU:…………………………………………………..………………..1
1.1 Cơ sở hình thành:…………………………………………………………..………………1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:……………………………………………………..………………..2
1.2.1 Mục tiêu chung:………………………………………………….…...………………….2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:………………………………………………………………………….2
1.3 Phạm vi nghiên cứu:…………………………………..……….……….………………….2
1.3.1 Không gian:……………………………………………………………………………...2
1.3.2 Thời gian:………………………………………………………………………….……..2
1.4 Phương pháp nghiên cứu:………………………………………………………..…….…..2
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu:………………………………………………..…………..2
1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu:……………………………………….………….…........2
CHƯƠNGII:CƠSỞLÝTHUYẾT:……………………………………………………….…..3
2.1 Tìm hiểu đôi nét về ngân hàng thương mại:…………………..………………..……....….3
2.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại:………………………………….…………….…..3
2.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại:……………………….................…………..…...3
2.2 Tín dụng:………………………………………………………………...…..………..........3
2.2.1 Khái niệm tín dụng:……………………………………………..……………...…..….…3
2.2.2 Các loại hình tín dụng:………………………………………….……………..................3
2.2.3 Vai trò của tín dụng:………………………………………….....…………..……….......5
2.2.4 Rủi ro tín dụng………………………………………………………….....……………..5
2.2.4.1 Khái niệm…………………………………………………………….………...………5
2.2.4.2 Nguyên nhân……………………………………………………………..…………….5
2.2.4.3 Hậu quả………………………………………………………………….………..……6
2.3 Hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại:………………………..…………………..6
2.3.1 Khái niệm về hiệu quả tín dụng:………………………………………….……….…….6
2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng:………………………………….……….....….6
2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng:………………………….………............7
2.4 Quy trình tín dụng:……………………………………………………..………………….8
2.4.1 Khái niệm quy trình tín dụng:…………………………………………….……….…….8
2.4.2 Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng:………………………….……………...8
CHƯƠNGIII:KHÁIQUÁTCHUNGVỀNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN:……………..10

9
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển:……………………………………………….…......10
3.1.1 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn:…………………………………….………10
3.1.2 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang:…………….………..11
3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý:……………………………………………….……..………....11
3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức:………………………………………………………..………..11
3.2.2 Nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng:…………………………………..………....12
3.3 Quy trình tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn:………………………..14
3.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm 2007:……………..20
3.5 Phương hướng và mục tiêu phát triển của SCB trong năm 2008:………………….……21
3.6 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn………………………………………………….23
3.6.1 Thuận lợi……………………………………………………………………………....23
3.6.2 Khó khăn………………………………………………………………………………23
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
TẠI NGÂNHÀNGTMCPSÀIGÒNCHINHÁNH AN GIANG:…………………………..24
4.1 Tình hình nguồn vốn:……………………………………………………….…………...24
4.2 Tình hình sử dụng vốn tại ngân hàng :………………………………….….…….………25
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay tại ngân hàng:……………………………..…..…..…… 25
4.2.1.1 Theo thời hạn tín dụng:……………………………………...………….………..….26
4.2.1.2 Theo thành phần kinh tế:……………………………………………….………..…..28
4.2.1.3 Theo ngành nghề kinh doanh:…………………………… ……..………………...….29
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ tại ngân hàng:……………………………………..……..…31
4.2.2.1 Theo thời hạn tín dụng:………………………………………….…..………..……....32
4.2.2.2 Theo đối tượng vay vốn:……………………………………….……………………..33
4.2.2.3 Theo ngành nghề kinh doanh:…………………………… …………………………..35
4.2.3 Phân tích dư nợ tại ngân hàng:……………………………………………………….. 37
4.2.3.1 Theo thời hạn tín dụng:…………………………………………………….….……...37
4.2.3.2 Theo đối tượng vay vốn:……………………………………….……………………..38
4.2.3.3 Theo ngành nghề kinh doanh:…………………………… …….…………………….39
4.2.4 Phân tích nợ quá hạn tại ngân hàng:………………………………………….….…. …41
4.2.4.1 Theo thời hạn tín dụng:……………………………………………………….……....41
4.2.4.2 Theo thành phần kinh tế:……………………………………….……………………..42
4.2.4.3 Theo ngành nghề kinh doanh:…………………………… …….……………….…....43
4.3 Đánh giá hiệu quả tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn:…………………….………...44
4.3.1 Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động……………………………….……..…………….…45
4.3.2 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn:…………………………….……………….…..…46

10
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
4.3.3 Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay:………………….………………..……46
4.3.4 Hệ số thu nợ:………………………………………………….………………..…..…46
4.4 Phân tích Quy trình cho vay tại SCB:…………………………….…………………….47
4.4.1 Ưu điểm:…………………………..…………………………………………………..47
4.4.2 Nhược điểm:…………………………….……………………………………….……47
CHƯƠNG V: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNGMẠICỔPHẦNSÀI GÒN…………………………………….…….…49
5.1 Tồn tại và nguyên nhân:……………………………………………………….….…….49
5.1.1 Những mặt đạt được:……………………………………………………..….………..49
5.1.2 Tồn tại:………………………………………………………………….….………….49
5.1.3 Nguyên nhân:…………………………………………………………….…………....49
5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng:…………………………………….……..….50
5.2.1Tăng nguồn vốn huy động:…………………………………………………….……….50
5.2.2 Biện pháp tăng doanh số cho vay:……………………………………….…………..…51
5.2.3 Biện pháp tăng doanh số thu nợ:…………………………………………………….....52
5.2.4 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng và xử lý nợ quá hạn:……………………………..…53
5.2.5 Một số biện pháp khác:………………………………………………………….……..55
5.2.6 Một số giải pháp thực hiện trong năm 2008:…………………………………….…….56
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:………………………………….…..…... 57
6.1 Kết luận:………………………………………………………………………….…...…57
6.2 Kiến nghị:……………………………………………………………………….…….....58
6.2.1Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước:………………………………………………...…58
6.2.2 Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn:…………………………………………58
6.6.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang…..……………....59
6.6.4 Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân các cấp:………………………………………..…60

11
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang

12
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ:
Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại SCB Chi nhánh An Giang………………….………....
……12
Biểu đồ 2: Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận qua các quý trong năm 2007 của ngân hàng
TMCP Sài Gòn…………………………………………………………………………...
…..…..21
Biểu dồ 3 : Tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn qua các quý trong năm
2007…………………..25
Biểu đồ 4 : Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng quy các quý trong năm 2007………..
…...27
Biểu đồ 5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm
2007…………....28
Biểu đồ 6: Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm
2007……....31
Biểu đồ 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm
2007……………….33
Biểu đồ 8: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm
2007…………..…33
Biểu đồ 9: Doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh doanh qua các quý năm
2007………………36
Biểu đồ 10: Biểu đồ dư nợ theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm 2007…...........
……..38
Biểu dồ 11: Biểu đồ dư nợ theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm 2007….
………...…39
Biểu đồ 12:Biểu đồ dư nợ theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm
2007……….….40
Biểu đồ 13: Biểu đồ NQH theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm
2007……………….42
Biểu đồ14: Biểu đồ NQH theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm
2007……………….43
Biểu đồ 15: Biểu đồ NQH theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm
2007…………44

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG:

Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh qua 4 quý trong năm 2007…………….……………20
Bảng 2: Tình hình nguồn vốn tại Ngân hàng TMCP SÀI GÒN Chi nhánh An Giang….24
Bảng 3: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm 2007………..26
Bảng 4:Doanh số cho vay theo thành phân kinh tế qua các quý trong năm 2007………30
Bảng 5: Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm 2007…31
Bảng 6: Doanh số thu nợ cho theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm 2007…….32
Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm 2007….……33
Bảng 8: Doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm 2007…..34
Bảng 9: Dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm 2007……….…..37
Bảng 10: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm 2007………..38
Bảng 11: Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm 2007…...39
Bảng 12: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng qua các quý trong năm 2007……….…… 41
Bảng 13: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế qua các quý trong năm 2007:…………..42
Bảng14: Nợ quá hạn theo ngành nghề kinh doanh qua các quý trong năm 2007…..…. 43
Bảng 15: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay qua 4 quý trong năm 2007……….45

13
Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


CBTD
DSTN
DSCV
HSTN
NHTM
NQH
TCTD
TVHD
SXKD
SCB
TPTD
NHNN
HĐTD
DN
Cán bộ tín dụng
Doanh số thu nợ
Doanh số cho vay
Hệ số thu nợ
Ngân hàng thương mại
Nợ quá hạn
Tổ chức tín dụng
Tổng vốn huy động
Sản xuất kinh doanh
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
Trưởng phòng tín dụng
Ngân hàng nhà nước.
Hợp đồng tín dụng
Dư nợ.
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×