Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI NHÁNH NGHỆ AN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI
NHÁNH NGHỆ AN
Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. LƯU THỊ HƯƠNG
Sinh viên thực hiện : VÕ THỊ NGỌC
Lớp : NGÂN HÀNG - K10
HÀ NỘI - 2010
LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tại các thầy cô giáo khoa Ngân
hàng – Tài chính đã trang bị cho em kiến thức trong suốt quá trình học
tập.Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới PGS.TS Lưu Thị
Hương, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện chuyên
đề tốt nghiệp này.
Không thể không nhắc tới sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác các anh các
chị nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh
Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thu nhập, tìm tài liệu,cũng
như cho em những lời khuyên quý giá để chuyên đề có được những số liệu
cũng như cho em những lời khuyên quý giá để chuyên đề co những só liệu
cập nhật, đầy đủ, chinh xác và hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................... 1
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI
CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.........................3
1.1. Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân
Hàng Thương Mại.......................................................................................3
1.1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại...........................................3
1.1.2. Thẩm định tài chính dự án .........................................................................4
1.1.2.1 Khái niệm.................................................................................4
1.1.2.2 Quy trình thẩm định tài chính dự án........................................4
1.1.2.3 Thẩm định tổng mức vốn đầu tư của dự án.............................5
1.1.2.4 Xác định nguồn vốn tài trợ cho dự án.....................................7
1.1.2.5 Thẩm định dòng tiền của dự án...............................................7
1.1.2.6 Thẩm định các chỉ tiêu tài chính của dự án.............................8
1.1.2.7 Thẩm định khả năng trả nợ của dự án..................................13
1.2 Chất lượng thẩm định tài chính dự án..............................................13
1.2.1 Khái niệm..................................................................................................13
1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án....................13
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tài chính dự án 14
1.3.1 Nhân tố chủ quan.......................................................................................14
1.3.1.1 Thông tin................................................................................14
1.3.1.2 Tiêu chuẩn thẩm định.............................................................15
1.3.1.3 Con người..............................................................................15
1.3.1.4 Tổ chức, điều hành.................................................................15
1.3.1.5 Trang thiết bị..........................................................................16
1.3.2 Nhân tố khách quan...................................................................................16
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰÁN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI
CHI NHÁNH NGHỆ AN.....................................................................17
2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh của SHB Nghệ An.......................17
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...............................................................17
2.1.2 Cơ cấu tổ chức...........................................................................................18
............................................................................................................................19
2.1.3 Hoạt động cơ bản của chi nhánh...............................................................19
2.2 Hoạt động tín dụng..............................................................................21
2.3. Các hoạt động khác............................................................................22
2.3.1 Hoạt động phát hành thẻ............................................................................22
2.3.2 Hoạt động thanh toán quốc tế....................................................................22
2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh. .23
2.2.1 Khái quát về hoạt động thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh Nghệ An
............................................................................................................................23
2.2.1.1 Quy trình cho vay theo dự án.................................................23
2.2.1.2 Tổ chức thẩm định tại chi nhánh Nghệ An............................24
2.2.1.3 Các nội dung khi thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh ...25
2.2.2 Thẩm định tài chính dự án – Trồng mới, chăm sóc, khai thác rừng cao su,
mua sắm thiết bị và đầu tư XDCB tại Xã Hà Linh –Hương Khê – Hà Tĩnh......26
2.2.2.1 Giới thiệu về khách hàng.......................................................26
2.2.2.2 Giới thiệu nhu cầu vốn vay cua khách hàng...........................26
2.2.2.3 Thâ
̉
m đi
̣
nh tình hình tài chính của công ty cao su Hà Tĩnh....27
2.3 Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án tại NHTMCP Sài
Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An ...........................................................38
2.3.1. Những kết quả đạt được...........................................................................38
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân..........................................................................39
2.3.2.1 Hạn chế..................................................................................39
2.3.2.2 Nguyên nhân..........................................................................40
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH
TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH NGHỆ AN..................................43
3.1. Định hướng hoạt động cho vay của chi nhánh Nghệ An................43
3.1.1 Định hướng chung.....................................................................................43
3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay.................................................................43
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại
NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An..................................44
3.2.1. Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin...............44
3.2.2 Hoàn thiện nội dung và quy trình thẩm định.............................................46
3.2.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thẩm định.....................49
3.3. Một số kiến nghị.................................................................................50
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành ...............................................50
3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước........................................................51
3.3.3 Kiến nghị với Ngân Hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội...........52
3.3.4 Kiến nghị với chủ đầu tư...........................................................................52
KẾT LUẬN...........................................................................................54
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................55
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT Chữ tắt
Tiếng Việt
1 SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2 NHNN Ngân Hàng Nhà Nước
3 TMCP Thương mại cổ phần
4 CBNV Cán bộ nhân viên
5 HĐV Huy đông vốn
6 CV Cho vay
7 XLRR Xử lý rủi ro
8 DPRR Dự phòng rủi ro
9 TH Thực hiện
10 XDCB Xây dựng cơ bản
11 HĐTD Hợp đồng tín dụng
12 HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm
13 HĐKD Hoạt động kinh doanh
14 TSLĐ Tài sản lưu động
15 DN Doanh nghiệp
16 TSCĐ Tài sản cố định
17 LN Lợi nhuận


18 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đầu tư là một hoạt động cần
thiết, đóng vai trò quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển không ngừng của
xã hội. Muốn ổn định và phát triển, tất cả mọi quốc gia, doanh nghiệp đều phải tiến
hành đầu tư. Vì vậy, hiện nay, dự án đang giữ một vị trí quan trọng và tham gia vào
hầu hết các quan hệ kinh tế, trong đó có quan hệ tín dụng với các NHTM. Việc các
NHTM tài trợ cho các dự án sẽ thu được lợi nhuận và góp phần kiểm soát, thúc đẩy
phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt để tài trợ cho các dự án đạt hiệu quả là công tác
thẩm định dự án. Thẩm định dự án là nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, tính bền
vững và độ an toàn cao của các dự án sau khi được cấp tín dụng từ các NHTM. Qua
thẩm định dự án sẽ khẳng định được tính hiệu quả và tính an toàn của công cuộc đầu
tư.
Thẩm định dự án bao gồm việc nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện tất cả
các nội dung của dự án, trong đó, tài chính là một nội dung rất quan trọng vì xét cho
cùng, nó thể hiện được hiệu quả của việc sử dụng vốn trong đầu tư dự án. Do đó, nội
dung tài chính của dự án được chủ đầu tư và NHTM tài trợ vốn đặc biệt quan tâm.
Qua thời gian thực tập tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An cùng
với nghiên cứu lý luận về thẩm định tài chính dự án, em đã chọn đề tài “Nâng cao
chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài
Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An” làm đề tài tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu.
- Nghiên cứu lý luận về thẩm định tài chính dự án và chất lượng của công tác thẩm
định tài chính dự án.
- Phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động thẩm định tài chính dự án trong cho vay
đầu tư tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại
NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An.
SVTH: Võ Thị Ngọc - 1 - Lớp LT NH K10
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống các chỉ tiêu định tính và định lượng trong công
tác thẩm định tài chính dự án của các NHTM.
- Phạm vi nghiên cứu: Thực tiễn hoạt động thẩm định tài chính dự án trong cho
vay đầu tư tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An trong thời gian gần
đây. Minh họa qua dự án ‘Trồng mới, chăm sóc, khai thác rưng cao su, mua sắm thiết
bị và đầu tư XDCB”
4. Kết cấu của đề tài.
Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các ký hiệu viết tắt, danh mục tài liệu tham
khảo và các bảng biểu, sơ đồ thì bài khóa luận được trình bày thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định tài chính dự án của
ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính đự án tại
ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Nghệ An.
SVTH: Võ Thị Ngọc - 2 - Lớp LT NH K10
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Tài chính
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH
TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân Hàng
Thương Mại
1.1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
Ngân Hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biêt,hoạt động và kinh
doanh trong lĩnh vực tiền tệ và tín dụng,không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất
như các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho quá
trình sản xuất,lưu thông và phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn tín
dụng,vốn đầu tư cho các doanh nghiệp,tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh,góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế.
Theo điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2005 Nước CHXHCN Việt Nam đã
ghi rõ: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng
với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và
dịch vụ thanh toán.
Các hoạt động cơ bản của một ngân hàng thương mại như sau:
Hoạt động huy động vốn
Hoạt động huy động vốn là hoạt động tạo vốn cho ngân hàng,nó đóng vai trò
quan trọng là hoạt động nền tảng và ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân
hàng.
hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại bao gồm: nhận tiền gửi, phát
hành kỳ phiếu trái phiếu,vay từ các tổ chức tín dụng khác,huy động thêm vốn chủ sở
hữu và huy động theo nguồn khác.
Tuy nhiên,với bất kỳ hình thức huy động nào thì Ngân hàng phải trả một chi
phí nhất định,chi phí này được bù đắp thông qua việc cho vay và đầu tư.
Hoạt động cho vay và đầu tư
Đây là việc ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động được để đưa vào kinh
doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận.Có nhiều cách để phân loại khoản vay của Ngân
SVTH: Võ Thị Ngọc - 3 - Lớp LT NH K10
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng – Tài chính
hàng: theo thời gian có vay ngắn hạn trung hạn và dài hạn, theo đối tượng khách hàng
có doanh nghiệp, cá nhân, chính phủ...
Hoạt động trung gian
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ khiến cho nhu cầu sử
dụng dịch vụ của ngân hàng ngày càng tăng.Chính vì thế nghiệp vụ này không những
mang lại thu nhập cho Ngân hàng mà còn góp phần thúc đẩy hỗ trợ các nghiệp vụ
trên và nâng cao vị thế của ngân hàng trên thương trường.
Ba hoạt động này co mối quan hệ mật thiết với nhau.Trong đó,hoạt động cho
vay và đầu tư là hoạt động kinh doanh chủ chốt của NHTM để tạo ra lợi
nhuận.Thông qua hoạt động này ngân hàng có thể bù đắp được các chi phí cho việc
huy động vốn.Nhưng hoạt động cho vay mang lại cho ngân hàng nhiều rủi ro tiềm
ẩn,đặc biệt cho vay trung va dài hạn theo dự án.Vì vậy thẩm định tài chính dự án nói
riêng và thẩm định dự án nói chung là vấn đề ngân hàng quan tâm hàng đầu để đảm
bảo tránh được các rủi ro, tạo sự an toàn lành mạnh trong hoạt động của ngân hàng.
1.1.2. Thẩm định tài chính dự án
1.1.2.1 Khái niệm
Phương diện tài chính là một nội dung quan trọng của dự án, vì nó thể hiện
được hiệu quả của việc sử dụng vốn trong đầu tư dự án. Xét cho cùng, khi ngân hàng
đứng trước nhu cầu vay vốn của khách hàng, thì mối quan tâm hàng đầu của họ là các
khoản cho vay ra có thể thu hồi lại đủ vốn gốc và lãi đúng hạn và đem lại lợi nhuận
cho ngân hàng hay không. Do đó, nội dung tài chính của dự án được chủ đầu tư và
NHTM tài trợ vốn đặc biệt quan tâm.
Thẩm định tài chính dự án trong cho vay là việc tổ chức xem xét một cách khách
quan, khoa học và toàn diện các nội dung dự án, có ảnh hưởng đến chất lượng món
vay trước khi đưa ra quyết định tài trợ cho khoản vay đó.
1.1.2.2 Quy trình thẩm định tài chính dự án
Hoạt động thẩm định tài chính dự án diễn ra theo một quy trình thống nhất
với các bước cụ thể do mỗi ngân hàng quy định. Tuy nhiên, nghiệp vụ này bao gồm
các bước chính sau:
SVTH: Võ Thị Ngọc - 4 - Lớp LT NH K10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×