Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế

Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%
MỤC LỤC
&'&((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%
)*+,!$-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.
)*+/(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0
'123456(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7
89:%;9<3'='6>?@A2B@6C::2D?>?A6:
EF8G:HIJK:JI2L((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((M
%(%N/! /OPQ/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((M
%(%(%P*(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((M
%(%(R4S*T!UV(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((W
%(%(R(%4S*((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((W
%(%(R(RJUV((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%%
%(%(.?XYZ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%[
%(R\]Y^Y/Q#/OPQ/ !"! #$
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%M
%(R(%P*!  !"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%M
%(R(R\]Y^Y/Q#/OPQ/ !"! 
#$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((R_

%(R(."X]` !"! #$V#/O
PQ/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((R[
%(R(.(%4 /#P`TY^TN/a*ObcXad`(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((R[
%(R(.(R\]Ze#$V!f(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Rg
%(R(.(./X*#$!O(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((RM
%(R(.(0\$h((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((RM
%(R(.(7OihTY/Q(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((RW
%(R(.([bYj\]Ze(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((RW
%(R(.(gbYjd!+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((._
%(R(.(Mk!e/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((._
%(R(.(WkY`VOP+j(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((._
%(R(.(%_/lY(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.%
%(R(.(%%ki(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.%
%(R(.(%RmnN/Y^ /((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.R
%(R(0o/P/N/#pd+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.R
%(R(0(%qYPdPhbOPdPhb`TqYPYbea((((((((.R
%(R(0(R<d`e/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((..
%(R(0(.m!e/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((..
%(R(0(0qYP!e/*dPhbOP((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.0
%(R(0(7mY(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.0
%(R(0([qYP!e/*OX((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.0
%(R(0(gqYPrss:)?(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.7
%(R(0(MP/N/c/b#ddPhbOP(((((((((((((((((((((((((.7
%(R(0(W:c/btN/XVOX((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.7
89:R;uAv:?@A2BHIJK:JI2Lwx@6
C::2D?>?A6:yz2(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.g
%(.:P/! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.g
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
R
%(.(%4S*#$T!kTc{V(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.g
%(.(R:P/! HN/Y^/OP!$c/b(((((((((((((((((((((0R
%(.(.ttOPV(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0.
%(0`Z !"! #$V((((((((((((((((((((((((((((((07
%(0(%H((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0[
%(0(R<4lH(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0M
%(0(.*k'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7_
%(0(0|4(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7R
%(0(7k'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7.


%(74/` !"V! #$((((((((((((((((7g
%(7(%"`/{Zj(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7W
%(7(%(%a
}
Y
~
YX

X

a/
}


#

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7W
%(7(%(R•

•

//

e/;((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7W
%(7(%(.•

•

c/b#d/
}


dP(((((((((((((((((((((((((((((((((((((([_
%(7(%(0:
}
N/a

!
~
Y

*!

#


~
/
}


d
~
!/
~
c/N/
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([R
%(7(RZ$((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([.
%(7(./aXV"Z$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([[
89:.;z<‚:2ƒ2?@??@A2B@A„4…xHyy
z2EF8G:HIJK:JI2L(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([W
%([4OP!XOPVi
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([W
%([(%4OP!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((([W
%([(R)*+d`#/†e/!,a$k*
R_%_((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g%
%(g !"! #$V(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g.
%(g(%/a!e/!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g.
%(g(RXtO
~
c/bVdP(((((((((((((((((((((((((((((((((g0
%(g(.J /lXY`((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g[
%(g(0J N/aZ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((gg
%(g(7J hk\

O
~

~


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((gW
%(g([k\

N/Y^VH‡'ˆ‰((((((((((((((((((((((((((M%
%(g(gJ O fTs*](((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((MR
%(g(M

•



*#!

OcŠ$e/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((M7
%(M#$O‹\
~


 !"!

*k
~
#$(((((((((((((((((((((((((Mg
L'6>(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((WR
)x&y2'2D6xƒF(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((W.
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
.
Danh mục từ viết tắt
 ;/OP
 ;/OPQ/
 ;/OP
‰ ;/$c/b
 ;/#$
 ;+*OP
H‡'ˆ‰ ;HN/Y^#/OP!$c/b
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
0
Danh mục bảng biểu
H%;:c/bOPVh`$
HR;tt##/OP
H
}
.;<YP/e/VdP!
H0;qYP!e/V
H7;<d`jb! /oN/k*
H[;:c/bV
Hg;)*+d`#/†e/!
,a$k*R_%_
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
7
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
<`iV/OPQ/Yc/$ba$/V 
#$PZ(JP/N/V*OtOP
#/OPQ/T$a{s#%7_(
JPthY*N/†Œa
#k•4]TY*N/†!P/
Š/l!e/!e/`$ZŽ•)2• /
#PY$/OPT/ad\b/#$!XOYZ
Yfj!c/$Q#$N/$ŠŒak]
OPse#$•c{VO!XkY`
ZV #$(JP#/OP‘ŠŒa
!Pt#/O*TOP+j
!d!+Z!PY*iYTseZ
/lXY`TcXad`#$b/Ze#’/Q#$#’/QT*
Q`c{(
</\%_k*cXad`!TV{n
“j!UVVOTZj"#$N/N/†`
P#$(o!dPh\WR%#*
R
T{
cXad`j7!mdPh70.T%%T/Šj /
d`sOP!N/a*OVQ#$e/$
;TT)”•YT?T</**H#YT•*T
–Ad`V!F•Y{sm!e/Y$
e7__P/6<)(Viset#/
OTki$/OP$TN/a$!PY*Tss
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
[
!k/X–se#O“!`#$V
s!Vs/(
/aTs!s/!eU"l
ZN/t !"(?e
h$` !"! b*S#$Tc{!*O
i(4SPTZViY7_k*T*#i
d!Qa$/#O !"t#O"
#Os"ss\*Q*hUsXa
"]Z`/Vc{(
h!te*N/†V!b a*O{bN/X*$!b
  !"V(/aTdi!#k
XsZTOoY`†n/! *S#$/a
 `QV*t;“Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa
bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế—
2. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
• ?Z*!n/V/a ;
• 4jn/Y;t*/`Z!*
` !"! *S#$
• ?\n/;\jpd+n/
/a Y\/QYP/T\Xh
YP/!\(
3. Kết cấu của chuyên đề:
/a l*.\;
• \%;\]Y^Y/Q !"
! #$(
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
g
• \R;`Z !"! #$V

• \.;  !"! #$V

OcX*\`d˜!oQtV:<(<
4*Jk/PT!`Š™N/t`QVHN/Y^
#/OP!$c/b(
OcX*\š
T0›R__M
<J;/aœŠ‡/•
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
M
89:%; 9<3'='6>?@A2B@6C:
:2D?>?A6:EF8G:HIJK:JI2L(
1.1 Khái quát về Khu công nghiệp tập trung.
1.1.1 Khái niệm
<`iV$Y-e/,$#q%MT#
/sN/X**]\*ZN/$Td+YZ/$
N/#-#!"Œ*s!Y{mV*t(4S
P!p/$#q‰‰T$*Z*ž#
VŸ]iZt*#$*i
!XYZi$(
'ŠatV{]tT!s
Pj,!XOT#$*! /l/a
hc/bTYj/Qa*(
#st]YZ\!tZ$/
!#$Tt#†OPbT$/Ys
a TbPkT #$Q*(/l!
!/l!!PjtsZT#Onj/e/
#$(
)sTs*S/! /e/#$"
!TZ/e/d/a!!
OP"a!/(dP]
t*#$*\e/*hc/bTQd/
Yj$]# *\Tsi*T/l
/aYP/*(U!T!/l!e/a
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
W
{sŒa`#$V*tTsj!e/Ts
jOPT$\N/tOP(
ie/Td$/!T\]OPV
eYsN/a*O!,!“TXXT#kcpY^O
œ*!!P*Oi# *()XkTbaZ$T
*!"YhVe/e/cXad`\]Ze
n/e/cXad`/dPe/TY*s
j\]ZePZOPTZ$Oœ**O
iTcpY^bOPTQ/N/Y^T$#P*bT
h(4*ja/e/Ti*ba$/#N/(
s /#P*! $T/a4V
hVRW/R__M/4•? a%0_.k*R__M N/a! T
‰!t#P*! j//;
Khu công nghiệpY#//ac/bOP!`P
d!+c/bOPTsY^cTj
YQ /#PTt`!V+N/aVhV(
Khu chế xuấtY#/OP/ac/bc/b#Œ/T`
Pd!+c/bc/b#Œ/!Zc/b#Œ/Ts
Y^cTjYQ /#PTt`!V+d+
!#/OPN/aVhV((
/OPT#/$c/bj†/Y#/OPT,
ijN/a+(
1.1.2 Đặc điểm, vai trò của KCNTT
1.1.2.1 Đặc điểm KCN
JPYQs /*S!`#
$•c{Vbmn\b/YZ#$V!fY{mT
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%_
hdXT!P*OiTX*nXdXT\]
Ze#’/Q!c{#/!`(/OPQ/s"
S*\/Xa;
• '#/!`Q/ /dPTchPOP
*#/!`s¡Tpd+/#$b/ZeP
/bPT¢/PcpY^T#h!
YZb#¢/pd+\]Ze!d!+
YN/(4e/VdPUs-s!/
Œ*V*aaUYY#P+fŒ*V*a
#TSY/aYP/*a#–Jt!QaTchPa$
#P*hc/bTZVŒ*T‘hY$
#P*jhc{(
•  dPj]N/a$!/{
N/aVhV!\N/\]ZTsh
#$SfT/{£*/Š!e/TZ*O
ie//QYjbd˜ e/pd+
"Z*!bb#/OPYQ
*aTchPT\]#$Td!+!"/{! V+c
 !/bT*œS*/$(
• /l!cXad`\]ZeVa$/Y/Š,
amnTX(3#ThVi“
!e/cXad`\]Ze(]JP*t#O
sV!T!t$!Pe/cXad`\]Zej#/†e/
,!!(
•  JPtZ`Y#$!\]#$
Tsd+Y$Y#/!`c/N/(
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%%
• <Œ*V*aTdPVa$/d
c/b#Œ/Ti$(/ak/ZP
£*!PQ#Œ/YZ*a*s$!
/dfTc/b‘bN/X*$!Pc/b
sbYj£*a$Q#Œ/(
• †Z#$`$/`V\$
i!dœ$ViN/$()sT\$N/Y^#$
Yba /$ViY*h(
• Y*Otmj#$! /e!
 /tn]"/#/flZ;dPs!e/
dtn%__r!e/TjlTj
#dTdPYd!dP!%__r!
(
•  ZžYmnX!X
!$ /#Pt¤(
1.1.2.2 Vai trò của KCN
JPtY*a/e/ba$/V`
#$•c{TbY!t!Pt
žsŠŒa #$O
PTPZ(+;
• Việc ra đời các KCN đã thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.
J"/*ba$/V\]ZeoT
l!PZT/QP!PXP/N/c/bT*
hc/b!cpY^b{Y*X/Š
e/(\"!N/a$N/Y^!Ph/{T
Zj**Oie/#dT/QYjTsnb
d˜!e/(,sŠss
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%R
*!e/T$Q!e/!OP$‘
N/Y^PZ(S#T!P‘fj
!$YjVOac/aN/!P*]Z*!
Z\]$#P*hTkYj/QTV/$N//
{,hVT#iY]
(h!t$*/l!e/!a#O,
kY(#VX$td``P
e/$de/SdYd!
`P()!Qa{s!UN/†!P/Š
e/`$(Jhd+T]Ya!4'"k*
e/T{/Š#[_r!e/`$
(
f!!P/Š/l!e/T!/QYj! !
h!/{! hT\$tU/Šje/
(4XaY/l! *bYXdXj
#!pd+cn(žZ*Oi!\
/akY`! !‘c/b#df* /#P
/{!e/TdPžY
dTY#$!dP(,sTZ\
dPs /#P$/#P*N/Y^Tt
 /pd+$#’/Q!OPPZV
Tld™XTp\$de$t
$(
• Tiếp thu kỹ thuật và công nghệ tiên tiến cũng như phương pháp quản lý
hiện đại(
JP$/OP!#’kN/Y^PZ*
s!P/N/#OoYP*!+*-*UY*+/$
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%.
Yj(/#$t#O$/#†OP(]
tt#†OPYQ*
\ /!(P*#$V
 /ba!Pnd+$OPVY*
"hN/a$(< "\sP/N/
\TŠ!d+iY**h
/a (/a!¥tYZ#Odœd
!Qa(s]¥‘s //a#’/Qj
"nOPPZTo†Ot#OV
N/a$j$!b V¥(eba£TXO
P${jYn /#PSPV
Y\Tdld!Y!s /#’
Y T#st /#Pa#Os]¥(
h!t!Qas*sY/ŠdPT!
!PtžY\/Š`e/a(‡/sTi
ž!"$#’/Q$TN/atO
PPZc/bŒ*sbYjTZ//Œ
N/$sVnZi(Ti
jN/aZ**OtQjdPf()
!QaTdPdœdjTY#$!/!PQ
#Œ/T$Q"OP$TPZ$TQd+
j"Yj$V/TŠ-j#! #†
#’/Q!(JPdPY#$j!
/ž$#P*j  hYŸ!`  n/!
ŽAˆ)•!N/a ]"/h/P(
S#Tc/b,$ZTOP#’/Q
$tN/Y^TOX#’/Q!!nY*!PZ
žjZYZTZm/hj!`$$
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%0
/OPT#P*N/Y^T\#*b
YjPZhn!\$i!ZP/N/("#$
N/a#Oo*YZ*sU*Z$!Pa
mOPT$TbYjŒ*T\$ZT#$
n!\N/Y^VdPTY*
dPa‘m*ZP/N/#$(
• KCN là nơi tạo công ăn việc làm và phát triển kỹ năng lao động.
‰Xad`!Z /\!PY*Y*
"*+/V(4liZ /#P
Y`YjY**b!`XOYZ
Y`YjYc{(
Y\b/OPT#’/QPZ!†Q#
P*N/Y^$T!,Y*OiZ"N/Y^s
tTsYŸ!#P*¢"OXsa !
^nTOPdj$Q!Y*!P!dXa/a 
OP$f#qY/QY/N/Y^!i
Y¥Y/aP!#O,†“TXt/a
*O(
• KCN là nơi hấp thu nhanh nhất chính sách mới.
it#h*iT!Pd+Šf*
YŠdPY#O/QYjTd!QaY\h*"
h#$*TSPY"h! #$Z(
• KCN góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Ye/e/k]TŠŒa#$#
TY /#Pd˜d-OP+jTd!+
hTXTd!+\*ZTYT!bTY–4l
iTžŒa!#*Zc/b#Œ/T–)s
 
Chuyên đề tốt nghiệp:
 !"! #$
%7
seN/†Y*d/a\b/#$k
q†OP!d!+T*q†OP 
#$(
• KCN góp phần phát triển đô thị và nông thôn.
JPts!U\N/tt
#/O*TXOYZY`YjYc{TY*a
m\b/#$OOOP•PZ(
• KCN là giải pháp hướng đến phát triển bền vững.
‡/aZseN/†!k]#
$TsY  \`PO£c{(TcXad`
U“N/a$ /!b *l;N/aZT
cXad`\]Ze!Tpd+bsP/N/T
Z!/ad+YT!P*OiTQ`T/b
d!+Tmni!kTd+TOTPZ
OPOO–N/a$*N/PhYZ`
 !"(
• KCN là cầu nối hội nhập với thế giới.
i-Y ! /#P/QYj! !hY^!
d!+#¥*f!h/{!\(4sY /#P
/QYj/ŠdPs!e/(d
Ps!e/žYe/bdP
$ Q!i$(JtN/Y^/a
PTOP$VTdP
sY$t!#’kOP!
eUYZV #$(
t/T]V!`V #$Y
¡(/aT]*¦T*n]Y#/(
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×