Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ.doc

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CÔNG TY
CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ –
XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ VŨ NHI VŨ.
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong tương lai:
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty:
_ Tiếp tục giữ vững và phát triển quan hệ với các đối tác đang hợp tác
đầu tư cũng như không ngừng tìm kiếm các đối tác mới để phát triển các hoạt động
đầu tư xây dựng kinh doanh của công ty nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
_ Tham gia các chương trình tái định cư của các quận tại TP.HCM, tập
trung trước tiên vào quận 10, quận 2,…
_ Thực hiện các biện pháp tăng lợi thế cạnh tranh trong công tác đấu
thầu, phấn đấu nhận thầu nhiều công trình, đẩy nhan tiến độ hoàn công, thực hiện
công tác quản lý và thi công có hiệu quả và chất lượng cao.
_ Công ty lấy nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư phát triển và khai thác các
dự án xây dựng. Song song đó, mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ khác.
_ Cấu trúc bộ máy quản lý và nhân sự theo chiến lược kinh doanh mới
đảm bảo năng suất hiệu quả phát triển. Nâng cao mức lương và chế độ chăm sóc cho
công nhân viên.
_ Mở rộng, nâng cao sự liên kết, hợp tác toàn diện với các doanh

nghiệp trong ngành nhằm nâng cao vị thế thương hiệu của công ty.
3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty:
_ Trở thành một trong những công ty xây dựng bất động sản hàng đầu
tai Việt Nam, có thương hiêu được các nhà đầu tư và khách hàng tin tưởng.
_ Đạt kết quả kinh doanh tốt và tăng theo thời gian. Dự kiến mức sinh
lời bình quân trên vốn chủ sở hữu đạt 15% và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân
đạt 10% trong các năm tiếp theo.
_ Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc quản lý và hoạt động của công ty.
SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG
Trang 62
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CÔNG TY
_ Tạo điều kiện đầy đủ, thận lợi để tiến hành cổ phần hóa doanh
nghiệp.
_ Tăng cường nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động và phát triển
kinh doanh theo cả chiều rộng và chiều sâu.
3.2. Những giải pháp để hoàn thiện tình hình hoạt động tài chính của công
ty:
3.2.1. Về tổ chức công tác phân tích tài chính:
• Hoàn thiện công tác kế toán, kiểm toán:
Phân tích tài chính theo trình tự đầu tiên là thu thập thông tin, xử lý
thông tin, cuối cùng là dự đoán và ra quyết định. Trong bước thứ nhất, doanh nghiệp
cần thu thập các thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài
chính của doanh nghiệp. Những thông tin này bao gồm thông tin kế toán và các thông
tin quản trị khác, trong đó thông tin kế toán thực sự quan trọng, các thông tin kế toán
đầy đủ, kịp thời, chính xác giúp hoạt động phân tích tài chính có thể thực hiện, và
được thực hiện chuẩn xác, hiệu quả hơn, bởi vì mọi hoạt động phân tích tình hình tài
chính của doanh nghiệp đều dựa trên các số liệu kế toán được lập hành quý, hàng
năm. Qua việc thực trạng hoạt động kế toán, ta thấy để ứng dụng phân tích tài chính
có hiệu quả trước hết phải hoàn thiện công tác công tác kế toán, kiểm toán.
_ Hoàn thiện công tác kế toán, kiểm toán nhằm cung cấp những nguồn
thông tin cần thiết, đầy đủ, chính xác, cho hoạt động phân tích. Vì kế toán là việc
quan sát, ghi chép, phân loại, tổng hợp, các hoạt động của doanh nghiệp và trình bày
kết quả nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc ra quyết định về kinh tế, chính
trị, xã hội, và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán có các nhân
viên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều, một số cán bộ đảm trách khối
lượng công việc quá nhiều nên không xử lý kịp thời các nghiệp vụ phát sinh dẫn đến
những sai sót nên công ty phải dựa vào những nghiệp vụ chuyên môn ấy mà phân bổ
lại vị trí nhân viên sao cho hợp lý và phù hợp với trình độ của họ. Ủng hộ và tạo điều
kiện cho các nhân viên đi học và đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn của
họ.
_ Công tác hạch toán kế toán có vai trò tích cực đối với việc quản lý
vốn tài sản và phân tích các hoạt động tài chính trong sản xuất kinh doanh của doanh
SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG
Trang 63
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CÔNG TY
nghiệp. Chính vì vậy, việc đổi mới và tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán để thích
nghi với yêu cầu và nội dung của quá trình đổi mới trong cơ chế quản lý là hết sức
cần thiết.
_ Một thực trạng hết sức phổ biến ở các doanh nghiệp hiện nay là khâu
hạch toán tại các doanh nghiệp thường làm theo hướng dẫn từ trên xuống nhằm đối
phó với cơ quan thuế. Sự vênh nhau giữa cách tính thông thường trên sổ sách với
thực tế khiến nhà quản lý rất lúng túng khi chỉ đạo kinh doanh. Do vậy, đơn vị cần
phải thực hiện báo cáo kế toán đúng thực tế nhằm có những giải pháp phù hợp với
tình hình. Mặt khác công tác hạch toán kế toán nói riêng và công tác quản lý nói
chung đều rất cần những thông tin cập nhật hàng ngày, nhanh, chính xác, toàn diện.
Để đáp ứng được nhu cầu này công ty nên từng bước tin học hoá mọi khâu trong quá
trình quản lý kinh doanh, trước hết nên ứng dụng tin học trong công tác kế toán để
giảm nhẹ việc ghi chép, tính toán thủ công, tăng độ chính xác để theo kịp những biến
đổi hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiệu quả phân tích tài chính.
Song song với những công việc đó, việc thực hiện kiểm tra, kiểm toán
nội bộ thường xuyên và nghiêm túc là hết sức cần thiết. Công tác này sẽ giúp phát
hiện những sai phạm hoặc lầm lẫn trong công tác kế toán ngay từ những bước đầu,
nhờ đó sẽ hạn chế ở mức cao nhất những sai lệch số liệu trong các khâu tiếp theo và
đặc biệt là khâu lập báo cáo kế toán. Việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ càng chặt chẽ
thì công tác kinh doanh nói chung cũng như việc phân tích tài chính càng chính xác.
Để hỗ trợ cho công tác này cần tổ chức tốt công tác kế toán, chuyển đổi theo chế độ
kế toán mới nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát quá trình kinh doanh
• Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính :
_ Yếu tố con người là một yếu tố quan trọng trong công tác phân tích
tài chính, muốn ứng dụng phân tích tài chính vào doanh nghiệp thì nhân tố con người
đóng vai trò quan trọng bởi vì không thể thực hiện phân tích tài chính bởi một nhân
viên không có nghệp vụ phân tích tài chính. Chất lượng phân tích tài chính phụ thuộc
rất nhiều yếu tố trong đó yếu tố con người có ảnh hưởng rất lớn. Nếu tất cả các yếu tố
có tác động đến phân tích tài chính đều thuận lợi nhưng công tác phân tích được giao
cho người yếu về chuyên môn nghiệp vụ phân tích, thiếu đầu óc quan sát, thiếu việc
đánh giá sự vật trong mối quan hệ tài chính thì chắc chắn kết quả phân tích sẽ không
đáng tin cậy, phiến diện và các quyết định đưa ra không sử dụng được, nếu sử dụng
SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG
Trang 64
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CÔNG TY
sẽ mang lại những thiệt hại cho doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp Việt
Nam hiện nay, không có công tác phân tích tài chính, hoặc nếu có thì giao cho phòng
tài chính kế toán thực hiện mà chuyên môn chính của họ là kế toán chứ không phải
tài chính công ty cũng không ngoại lệ. Việc phân tích tài chính của công ty mới chỉ
được thực hiện dưới hình thức thuyết minh báo cáo tài chính, chưa tạo đủ cơ sở để
đánh giá toàn diện tình hình tài chính của đơn vị; các nhân viên chưa có chuyên môn
về phân tích tài chính. Hơn nữa, với những thay đổi của hệ thống kế toán, pháp luật
Việt Nam có thể nói là thường xuyên. Vì vậy trong thời gian tới, công ty cần có sự
đầu tư thích đáng, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán để nâng
cao chất lượng kết quả phân tích tài chính.
_ Để phân tích tài chính, người phân tích phải là những cán bộ có
chuyên môn, trình độ cao về tài chính, được đào tạo chính quy, am hiểu sâu rộng về
đặc điểm kinh doanh của công ty, nắm vững quy chế, chính sách quản lý tài chính,
chính sách thuế của nhà nước cũng như tình hình kinh tế trong nước và quốc tế,
những định hướng kinh doanh trong thời gian tới. Do đó, doanh nghiệp nên chú trọng
tổ chức đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính thông qua việc tổ chức cho
nhân viên tham gia học tập tại các trường đại học, hay tổ chức các khoá học ngắn để
nâng cao trình độ, công ty nên tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ
kế toán bằng cách mời các chuyên gia có kinh nghiệm đến dạy hoặc cử nhân viên
tham dự các lớp học về kế toán do Bộ tài chính mở.
_ Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp phải hoạt động trong môi
trường cạnh tranh gay gắt, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải
không ngừng nâng cao chất lượng quản lý. Chính vì vậy, tầm quan trọng của phân
tích tài chính ngày càng được khẳng định và đòi hỏi doanh nghiệp phải có một đội
ngũ cán bộ phân tích tài chính giỏi về chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về đặc điểm
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, về môi trường kinh tế vĩ mô cũng như các
chính sách tài chính của Nhà nước, chính sách thuế, những xu thế biến động của nền
kinh tế trong và ngoài nước...
_ Công ty cũng cần tổ chức hướng dẫn, cập nhật cho các cán bộ quản
lý nói chung và cán bộ phân tích nói riêng về việc áp dụng các văn bản pháp luật có
liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty mới được ban hành. Bên cạnh
SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG
Trang 65
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CÔNG TY
đó, công ty nên tổ chức thi tuyển nhằm chọn ra những cán bộ trẻ có nghiệp vụ về tài
chính doanh nghiệp, năng động, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.
3.2.2. Về nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn:
• Về sử dụng vốn:
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của đơn vị ta thấy sự mất cân đối giữa
các loại tài sản, và trong mỗi loại tài sản vẫn chưa có sự phân bố hợp lý giữa các
khoản mục.
_ Phần tài sản cố định chỉ chiếm 26,64% trong tổng số tài sản. Đối với
đơn vị vừa xây dựng và vừa kinh doanh thì tỷ lệ này là chưa cao. Điều này sẽ gây
khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh. Vì vậy doanh nghiệp cần phải chủ động
trong việc đầu tư, mua sắm những trang thiết bị hiện đại phù hợp với ngành nghề của
mình nhằm góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.
_ Tiếp tục hoàn thiện chế độ khấu hao tài sản cố định: doanh nghiệp,
phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định . Để đảm bảo sự
thống nhất thời gian sử dụng của những tài sản cố định đã áp dụng những quy định
trước, nay phải chuyển đổi cho phù hợp với quyết định mới, có như vậy mới phản
ánh đúng mức độ hao mòn của tài sản cố định. Từ đó ta mới có những quyết định
đúng đắn trong việc sử dụng vốn.
_ Đem nhượng bán, thanh lý các tài sản cố định khâng cần thiết để thu
hồi lại một phần vốn đầu tư nhằm đem tái đầu tư lại thiết bị kỹ thuật hiện đại và tiên
tiến hơn..
_ Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: xây dựng cơ cấu
hợp lý, doanh nghiệp nên tiến hành đầu tư vào các công trình đảm bảo giá thành rẻ
giúp cho việc trả nợ vay được tốt hơn. Khi đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh
doanh cần lựa chọn các công nghệ sản xuất hiện đại. Sử dụng tốt các đòn bẩy kinh tế
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng suât lao động, hiệu suất sử dụng
máy móc thiết bị, góp phẩn nâng cao sử dụng vốn cố định.
_ Quản lý trong khâu thu mua: Doanh nghiệp phải xác định mức dự trữ
hợp lý của từng loại vật tư, tránh tình trạng dự trữ vượt định mức gây ứ đọng vốn. Tổ
SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG
Trang 66
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CÔNG TY
chức mua sắm tiết kiệm phải có sự phối hợp chặt trẽ đồng bộ việc cung ứng vật tư,
dự trữ cho sản xuất đến việc tổ chức sản xuất
_ Đổi mới quản lý vốn vay dài hạn: việc thực hiện đầu tư các dự án sản
xuất kinh doanh bằng các nguồn vay cần làm tốt tất cả các khâu như: Lập kế hoạch
tài chính cán cân về vốn có thể trả nợ trước thời gian để giảm số tiền phải trả lãi suất
vay vốn.
_ Giảm chi phí, làm tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sử dụng vốn: do
công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên chi phí chủ yếu mà công ty là chi
phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
+ Đối với chi phí bán hàng: Đây là khoản chi phí khá quan trọng
của Công ty là khoản chi cho: tìm kiếm khách hàng mới, chi phí hoa hồng cho người
môi giới, chiết khấu cho người bán. Để sử dụng loại chi phí này có hiệu quả công ty
cần đưa ra chính sách hoa hồng hợp lý, định hướng cụ thể về khách hàng mục tiêu
+ Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp: là khoản chi phí tương
đối lớn trong công ty, để giảm khoản chi phí này công ty cần điều chỉnh bộ máy theo
hướng tinh giảm, gọn nhẹ, hạn chế những khoản chi không rõ mục đích. Điều chỉnh
lại quy trình tiến hành thi công công trình nhưng vẫn phải đảm bảo được hiệu quả
quản lý vừa không ngừng gia tăng doanh thu.
• Về huy động vốn:
_ Xây dựng cho công ty mình một chiến lược kinh doanh dài hạn như
việc xác định mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng năm. Từ đó ta so sánh cân đối
các nguồn vốn huy động cho sản xuất kinh doanh để nhằm xây dựng được cơ cấu vốn
hợp lý, không ngừng nâng cao khả năng tài chính của công ty
SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG
Trang 67

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×