Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
1

NHN XẫT CA GIO VIấN HNG DN

GVHD .Ths. Lờ Thanh Liờm
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
2


LI NểI U

Trong thi k t nc ta ang trờn con ng cụng nghip hoỏ hin i
hoỏ t nc, a t nc ta tin mnh trờn con ng kinh t - chớnh tr .
Vỡ vy nn cụng nghip ca nc ta cn phi phỏt trin mnh . trong iu kin
t nc ta trỡnh phỏt trin cũn kộm so vi cỏc nc trờn th gii . nõng
cao v thỳc y trỡnh k thu
t ca i ng cụng nhõn lờn cao thỡ phi nõng


cao chõt lng ging dy ca cỏc trũng dy ngh v cỏc trung tõm o to ngh
o to ra c i ng cụng nhõn cú trỡnh cao ỏp ng c nhu cu
trờn ca xó hi .
nõng cao cht lng thỡ cỏc giỏo ỏn phi cú cht lng cao , sc truyn
cm ln do ú ũi hi phi o nhng phng phỏp dy hc mi . Em mt sinh
viờn khoa s
phm k thut uc giao ti tiu lun mụn hc Phng phỏp
day hc k thut cụng nghip nghiờn cu v phng phỏp dy hc mi v cỏc
ng dng ca nú v trờn quan im ú em xõy dng tiờt ging 84 trong giỏo
trỡnh K thut tin dnh cho hc sinh dy ngh. Em ó c s giỳp ca
cỏc thy cụ trong khoa v c bit l s hng dn tn tỡnh ca Ths. Lờ Thanh
Liờm nay em
ó hon thnh . Trong bi lm ca em cũn nhiu thit sút em rt
mong c cỏc thy cụ giỳp em hon thin.

Em xin chõn thnh cm n !

Sinh Viờn Thc Hin

Trn Ngc Dip


Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
3


CHNG 1
TNG QUAN V MễN HC K THUT TIN
1.1: Vai trũ, v trớ ca mụn hc:

1.1.1: Vai trũ ca mụn hc

Trong xó hi phỏt trin kinh t nhanh chúng v hi nhp nh hin nay thỡ
mỏy múc cú vai trũ vụ cựng quan trng trong cuc cuc phỏt trin kinh t núi
chung v phỏt trin nghnh k thut núi riờng. Trong vic ch to ra mỏy múc
thỡ cụng ngh gia cụng chi tit c bit c chỳ trng, c bit l gia cụng bng
phng phỏp ct gt. Nhn c tm quan trng ú m cỏc mụn hc v k
thut trang b cho hc sinh, sinh viờn cú vai trũ rt quan trng.
Mụn hc K thut ti
n l mt trong nhng mụn hc quan trng trong
cỏc trng dy ngh vỡ ú l mt trong nhng phng phỏp to hỡnh b mt v
gia cụng chi tit mỏy chim s lng ln trong cỏc phõn xng, nh mỏy c khớ.
Hin nay vi s phỏt trin ca cụng ngh thỡ yờu cu mt lc lng th ng
mỏy tin khụng nhng ụng o m cũn cn cú tay ngh cao. Do ú m hu ht
cỏc trng dy ngh hay trung hc chuyờn nghip
u a vo o to cụng
nhõn tin lnh ngh v iu ú cho thy tm quan trng rt to ln ca mụn hc
ny.
1.1.2: V trớ ca mụn hc

Mụn hc nm trong chng trỡnh o to ca cỏc trng trung hc
chuyờn nghip (THCN) nú l mụn chuyờn nghnh trong nghnh o to cụng
nhõn tin. Mụn hc trang b v cng c cho hc sinh nhng nn tng vng chc
cho cỏc mụn hc cựng chuyờn nghnh nh mụn cụng ngh ch to mỏy, mụn
iu khin quỏ trỡnh gia cụng.
Tuy nhiờn hc tt c mụn hc thỡ yờu cu hc sinh phi nm chc
cỏc kin thc c s. ú cng l cỏc mụn cú vai trũ Cho i v
i mụn k thut
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
4
tin. C th cỏc mụn hc ú nh: cỏc mụn hc c s, cỏc mụn hc v dng c
ct, mụn hc v gỏ trong gia cụng kim loi..

1.2: Mc ớch Ca Mụn Hc

Mụn hc nhm trang b cho hc sinh cỏc kin thc c bn v mỏy tin,
vn hnh mỏy tin v cỏc phng phỏp gia cụng trờn mỏy tin. Yờu cu sau
khúa hc, hc sinh cn nm c cỏc k nng c bn trong quỏ trỡnh to sn
phm chi tit mỏy bng phng phỏp tin, cỏc thao tỏc mỏy phi thun thc, ,
chớnh xỏc v m bo an ton.
Quỏ trỡnh dy mụn hc cng giỏo dc cho hc sinh lũng yờu ngh, tỡnh
yờu vi cụng vic. To ra ni
m hng thỳ v am mờ cho cỏc em v nghnh ch
to núi chung v phng phỏp gia cụng bng ct gt núi riờng. Giỳp cỏc em cú
c s on kt giỳp ln nhau trong quỏ trỡnh hc tp v lao ng, tp thúi
quen lm vic theo nhúm
1.3: Tng Quan Chng Trỡnh Ca Mụn Hc

B cc mụn hc c chia lm 6 phn ln, bao gm 24 chng. c b
trớ mt cỏch lụgic nh sau:
* Phn th nht:
Cỏc nguyờn lý k
thut tin
Chng I:
Cỏc khỏi nim c
bn v gia cụng
tin.Ct gt kim loi l mt trong nhng phng phỏp
gia cụng chi tit mỏy c dung rng rói trong ngnh
ch to mỏy c khớ, nh tin, phay, khoan, mi...
Chớnh vỡ vy m chng ny s cung cp cho hc
sinh nhng hiu bit c bn v cỏc phng phỏp gia
cụng trờn.
Ni dung chớnh ca chng bao gm:
1. Mc ớch v ni dung c
a gia cụng tin: Thc
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
5

Chng II:
Gia cụng mt tr
ngoi.
cht ca phng phỏp ct gt kim loi l ly i trờn
b mt ca phụi mt lp lng d t c hỡnh
dỏng, kớch thc v trn bong ca chi tit cn
c gia cụng.
2. Cỏc b phn ca mỏy tin: Gii thiu cỏc b ph
n
ca mỏy tin nh: thõn mỏy, trc, bn xe dao, hp
bc tin, b bỏnh rng thay th, sau...
3. Cỏc khỏi nim v quỏ trỡnh to phoi: Bao gm:
- Cỏc chuyn ng chớnh , chuyn ng tnh tin..
- Cỏc b mt: mt cha gia cụng, mt ct gt, mt ó
gia cụng
- Cỏc loi phoi hỡnh thnh : phoi xp, phoi vn, phoi
dõy
ệNi dung ca chng ny bao gm nhng khỏi
nim ban u v k thut ti
n. õy l chng lý
thuyt cú ni dung c s mang tớnh cht m ng...

Ni dung ca chng bao gm nhng kin thc v
gia cụng mt tr ngoi, cỏc cỏch gia cụng mt tr
ngoi, cỏc cỏch gỏ v kp phụi, cỏc loi dao gia
cụng, cỏch gia cụng trc bc v trc trn... õy l
nhng ni dung d khụng ũi hi phi cú s t duy.
Tuy nhiờn õy l chng s lm nn tng hc sinh
cú s chu
n b tt khi bc vo nhng kin thc phớa
sau.
Ni dung ca chng bao gm:
1. Cỏc yờu cu c bn v mt tr ngoi
2. Gỏ v kp phụi trờn mõm cp
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
6Chng III:
Quy trỡnh cụng
ngh gia cụng mỏy
tin.
Chng IV:
Gia cụng l tr.3. Gỏ v kp phụi trờn mi tõm
4. Cỏc loi dao dựng gia cụng mt ngoi v cỏch
gỏ dao
5. Gia cụng trc trn
6. Gia cụng trc bc
7. Kim tra cht lng mt tr ngoi

õy l nhng ni dung c s cú liờn quan n
nhng chng v sau. Vỡ vy cú th coi chng ny
l ch
ng c s ca mụn hc. Do ú ngi giỏo viờn
cn la chn phng phỏp ging dy thớch hp sao
cho hc sinh cú th nm vng c tt ni dung ca
chng ny.
Ni dung bao gm:
1. Cỏc yu t ca quy trỡnh cụng ngh: nguyờn cụng,
gỏ lp, bc cụng ngh...
2. Phụi v lng d gia cụng
3. Chun cụng ngh: chun gỏ, chun thụ, chun gỏ
chớnh, chun gi, chun o...
4. Cỏc ti liu cụng ngh: S
cụng ngh, s
nghuyờn cụng, s phỏc ho...
5. Quy tc lp quy trỡnh cụng ngh

õy l chng c bn cung cp kin thc khỏ d
cho hc sinh, khụng ũi hi s t duy nhiu. Hc
sinh cú th t nghiờn cu nm bt nhanh chúng
nhng ni dung ca chng nh:
1. Khỏi nim chung v cỏc chi tit cú l hỡnh tr
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
7
Chng V:
Ct ren bng tarụ v
bn ren
Chng VI:
Gia cụng mt cụn* Phn th hai:
MY TIN


2. Cỏc phng phỏp gia cụng l: Khoan, khoan l
trờn mỏy tin, tin l hỡnh tr, khoột l...
3. Kim tra l

õy l chng quan trng trong ngh tin, nhng
ni dung khú tip thu vi hc sinh hc ngh, chớnh vỡ
th m ngi giỏo viờn phi cú phng phỏp ging
dy hp lý cú th truyn t nhng kin thc quan
trng ti hc sinh nh:
1. Cỏc khỏi nim v ren
2. Ct ren ngoi b
ng bn ren
3. Ct ren trong bng taro
4. Ln ren
5. Cỏch o v kim tra ren

õy l chng khụng thuc vo phn trng tõm
ca ngh tin nhng li l chng khú tip thu vi
hc sinh. Chớnh vỡ vy m giỏo viờn cng cn cú
phng phỏp hp lý vi ni dung ca chng nh:
1. Khỏi nim chung v mt cụn
2. Phng phỏp gia cụng mt cụn ngoi
3. Gia cụng mt cụn bng thc chộp hỡnh
4. Kim tra mt cụn

õy l phn trng tõm chớnh trong ngh ti
n, ũi
hi giỏo viờn phi hng dn k cho hc sinh cỏc
kin thc cn thit v mỏy tin. Hc sinh phi c
tham gia thc hnh v thc hin thao tỏc trờn mỏy
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
8


Chng VII:
Cỏc c cu chuyn
ng ca mỏy
Chng VIII:
Khỏi quỏt v cỏc
loi mỏy tinChng IX:
Mỏy tin vớt 1K62


Chng X:
Mỏy tin vớt 16k20thun thc.

õy l chng m ng cho c phn 2 ca mụn
hc, gii thiu kin thc c bn v cỏc loi chuyn
ng chung ca mỏy. Giỏo viờn cn gi
ng dy cỏc
ni dung:
1. Cỏc dng chuyn ng trong mỏy
2. Cỏc b phn trong hp tc v hp bc tin

Giỳp hc sinh nghiờn cu phõn bit v nm c
khỏi nim chung v cỏc loi mỏy tin:
1. S phỏt trin ca ngnh ch to mỏy cụng c
Liờn Xụ
2. Phõn loi v kớ hiu mỏy tin

õy l chng c s, giỏo viờn cn gii thiu cho
hc sinh tng quan v mỏy tin vớt 1K62, khỏi ni
m,
cu to, cỏch s dng, phm vi s dng..
1. c im chung v mỏy tin vớt 1K62
2. C cu chuyn ng chớnh ca mỏy
3. C cu chuyn ng tin
4. Cỏc b phn c bn ca mỏy.

Gii thiu cho hc sinh tng quan v mỏy tin vớt
16K20, khỏi nim, cu to, cỏch s dng, phm vi s
dng..
1. c dim chung v mỏy tin vớt 16K20
2. Cỏc c cu mỏy
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
9Chng XI:
Nguyờn lý vn hnh
mỏy tin

* Phn th ba :
Cụng vic tin cú
phc tp cao


Chng XII:
Gia cụng b mt
tin nh hỡnh
Chng XIII:
3. Cỏc c dim kt cu, cỏc b phn ca mỏy
16K20

õy l chng quan trng ũi hi hc sinh phi
nm vng c nguyờn lý vn hnh mỏy tin, giỳp
hc sinh cú th vn dng thc tin, chớnh vỡ vy giỏo
viờn cn ging dy k hc sinh cú th tip thu t
t
kin thc cn thit:
1. Kim tra chớnh xỏc ca mỏy
2. Ci tin mỏy
3. Bụi trn mỏy
õy l phn quan trng v rt khú tip thu i vi
hc sinh ngh, mt khỏc kin thc ca phn ny
c s dng nhiu trong thc tin. Phn ny trang
b cho hc sinh nhng kin thc sõu trong ngh tin.

Chng c s ny cung cp cho hc sinh kin
th
c v cỏc bc, thao tỏc thc hin cỏc quỏ trỡnh gia
cụng trong quỏ trỡnh tin. Ni dung bao gm:
1. Gia cụng mt nh hỡnh bng phng phỏp phi
hp hai chuyn ng
2. Gia cụng mt nh hỡnh theo dng chộp hỡnh
3. Gia cụng mt ng hỡnh bng dao nh hỡnh
4. Gia cụng mt cu
5. Gia cụng mt nh hỡnh v trc bc bng xe dao
chộp hỡnh thu lc

Chng ny cung cp cho hc sinh cỏc kin thc
Tiểu Luận Môn Học Phơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
10
Gia cụng tinh b
mt


Chng XIV:
Ct ren bng dao
tin ren

Chng XV:
Gia cụng chi tit vi
gỏ lp phc tp

v thao tỏc thc hin cỏc quỏ trỡnh lm nhn b mt
nh:
1. Mi búng
2. ỏnh búng
3. Bin dng do b mt
4. Ln khớa nhỏm


õy l chng quan trng v khú vi s ũi hi

chớnh xỏc ca tin ren, s gia cụng ũi hi phi m
bo ng tõm gia phn ren vi cỏc mt khỏc
c gia cụng trờn mỏy tin bng dao. Chớnh vỡ vy
ũi hi giỏo viờn phi cú kin thc vng chc v
phi cú s tp trung ca hc sinh trong quỏ trỡnh
ging dy. Nhng ni dung ca chng gm:
1. Dao tin ren
2. iu chnh mỏy tin ren bng dao
3. Ct ren nhiu
u mi
4. Ct ren vi tc cao

õy cng l chng cú ni dung khú vi hc sinh,
tng hp cỏc kin thc ca cỏc phn trc, ũi hi
phi cú s tu duy ca hc sinh tham gia thc hnh
tt vi nhng ni dung:
1. Gia cụng chi tit cú hỡnh dỏng phc tp
2. Gia cụng phụi trờn mõm cp 4 vu
3. Gỏ phụi trờn mõm phng v trờn ke
4. Gia cụng trc khụng cng vng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×