Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập viết ôn chữ hoa g ( tiếp theo )

Giáo án Tiếng việt 3
TẬP VIẾT
TIẾT 11: ÔN CHỮ HOA G(TT)
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cách viết chữ viết hoa G,Gh.
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng Gh); R, Đ (1 dòng); Viết đúng tên riêng Ghềnh
Ráng (1 dòng) và câu ứng dụng: Ai về đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong
cảnh Loa Thành Thục Vương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đối
đều nét và thẳng hàng; Bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường
trong chữ ghi tiếng.
II. Chuẩn bị:
Mẫu chữ viết hoa G(Gh), R,Đ và chữ Ghềnh Ráng
III. Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
HS viết lại chữ Gi,Ông Gióng.
B.Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết trên bảng con
a) Luyện viết chữ hoa: Gh
-HS tìm các chữ hoa có trong tên riêng: G,Gh,R,A,Đ,L,T,V.
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.
- HS tập viết từng chữ(Gh,R, A,Đ,L, T,V) trên bảng con.

b) Luyện viết từ ứng dụng: Ghềnh Ráng
- HS đọc từ ứng dụng:
- GV giới thiệu từ ứng dụng.
- HS tập viết trên bảng con.
c) Luyện viết câu ứng dụng: Ai về đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh
Loa Thành Thục Vương
- HS đọc câu ứng dụng.
- GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng.
- HS tập viết trên bảng con chữ Ai, Đông Anh, Ghé, Loa Thành, Thục Vương
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở.
- GV nêu yêu cầu: viết bằng cỡ chữ nhỏ
. Chữ Gh: 1 dòng
. Chữ R,Đ: 1 dòng
. Chữ Ghềnh Ráng : 1dòng
. Câu ứng dụng: 1lần
. Đối với HS khá giỏi viết đúng, đủ các dòng trong vở tập viết.
- HS viết vào vở.
- GV chấm và sửa bài.
C. Củng cố, dặn dò:
Luyện viết thêm phần bài ở nhà. Chuẩn bị bài Ôn chữ hoa H.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×