Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc bận

Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
- Các bạn nhỏ chơi đá bóng
ở dưới lòng đường .
- Vì Long mãi đá bóng suýt
tông phải xe gắn máy. May mà
bác đi xe dừng lại kịp. Bác nổi
nóng khiến cả bọn chạy tán
loạn.
- Quang sút bóng chệch lên
vỉa hè, đập vào đầu một cụ già
qua đường, làm cụ lảo đảo, ôm
đầu, khuỵu xuống.
Tập đọc
BẬN

Luyện đọc.
bận, chảy, vẫy gió, thổi nấu, sông
Hồng, vào mùa, đánh thù.

Tập đọc
BẬN

Tìm hiểu bài:
Câu 1: Mọi vật, mọi người xung quanh
bé bận những việc gì?
Trời thu – bận xanh
Sông Hồng – bận chảy
Xe – bận chạy
Mẹ – bận hát ru
Bà – bận thổi nấu
Tập đọc
BẬN

Tìm hiểu bài:
Câu 2: Bé bận những việc gì?
- Bé bận bú, bận ngủ, bận
chơi, bận tập khóc cười, bận
nhìn ánh sáng.
Tập đọc
BẬN

Tìm hiểu bài:
Câu 3: Vì sao mọi người, mọi vật
bận mà vui?
- Mọi người, mọi vật bận mà vui
vì những công việc đó có ích luôn
mang lại niềm vui.
.
Em có
bận không?
Em thường
bận rộn vào
công việc
gì? Em có
thấy bận
mà vui
không?
Trời
Sông Hồng
Cái
Lịch bận
Con
Cái hoa
Cờ
Chữ bận
Hạt
Than bận

Chú bận
Mẹ
Bà bận
Còn
Bận ngủ
Bận
Bận nhìn
Mọi
Nên đời
Con
Biết chăng

Góp vào
bận chảy
tính ngày
bận đỏ
thành thơ
làm lửa.
đánh thù
thổi nấu.
bận chơi
ánh sáng.
rộn vui
điều đó
đời
chung.
thu bận xanh
xe bận chạy
chim bận bay
bận vẫy gió
bận vào mùa
bận cấy lúa
bận hát ru
con bận bú
tập khóc cười
người đều bận
vừa ra đời
đem vui nhỏ
Tập đọc
BẬN

Hướng dẫn giọng đọc, cách ngắt nghỉ.
Trời thu bận xanh
Trời thu bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
Lịch bận tính ngày
Còn con bận bú
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.
Bận nhìn ánh sáng.
bận
bận

bận
bận
bõn
Bận
Bận
Bận
bận
Tập đọc
BẬN
Trời
Góp
Hồng bận chảy
bận tính ngày
hoa bận đỏ
bận thành thơ
bận làm lửa.
bận đánh thù
bận thổi nấu.
ngủ bận chơi
nhận ánh sáng.
đời rộn vui
chăng điều đó
vào đời chung.
thu bận xanh
xe bận chạy
chim bận bay
bận vẫy gió
bận vào mùa
bận cấy lúa
bận hát ru
con bận bú
tập khóc cười
người đều bận
vừa ra đời
đem vui nhỏ
Tập đọc
BẬN
Hạt
Sông
Cái
Lịch
Con
Cái
Cờ
Chữ
Than

Chú
Mẹ

Còn
Bận
Bận
Bận
Mọi
Nên
Con
Biết

Dặn dò: Về nhà
các em tiếp tục học
thuộc lòng bài thơ.
Chuẩn bị bài: Các
em nhỏ và cụ già.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×