Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài luyện từ và câu so sánh

Giáo án Tiếng việt 3
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 5: SO SÁNH
I. Mục đích yêu cầu:
- Nắm được một kiểu so sánh mới: so sánh hơn kém.
- Nêu được các từ so sánh trong các khổ thơ.
- Biết thêm các từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh.
II. Chuẩn bị:
Bảng viết sẵn bài tập 1 ,3.
III. Các hoạt dộng dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
HS nêu miệng bài tập 2,3 tiết 4.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1:
- Nắm được một kiểu so sánh mới: so sánh hơn kém.
- HS đọc nội dung, yêu cầu bài tập .
- HS tìm và gạch dưới những hình ảnh được so sánh với nhau trong từng
khổ thơ.
- GV giúp HS phân biệt 2 loại so sánh: so sánh ngang bằng và so sánh hơn
kém.

- Cả lớp nhận xét, GV chốt lại.
Bài tập 2:
- Nắm được các từ có ý nghĩa so sánh hơn kém trong các khổ thơ.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.
- HS lên bảng sửa bài: gạch dưới từ so sánh.
- HS, GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 3:
- Tìm đúng các sự vật được so sánh với nhau.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài cá nhân
- 1HS lên bảng gạch dưới những sự vật được so sánh vói nhau.
- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.
Bài tập 4:
- Biết cách thêm các từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV nhắc HS: có thể tìm nhiều từ so sánh cùng nghĩa thay cho dấu gạch
nối.
- HS làm bài cá nhân. Trình bày trước lớp.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×