Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm

Giáo án Tiếng việt 3
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 3: SO SÁNH. DẤU CHẤM
I. Mục đích yêu cầu:
- Ôn luyện về so sánh và dấu chấm.
- Tìm được các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn.
- Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó.
- Đặt đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu
câu.
II. Chuẩn bị:
Bảng viết sẵn bài tập 1 ,3.
III. Các hoạt dộng dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
HS nêu miệng bài tập 1,2 tiết 2.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1:
- Tìm được các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài theo nhóm đôi.
- Các nhóm trình bày.

- Cả lớp nhận xét, GV chốt lại.
Bài tập 2:
- Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài cá nhân, 2em làm trên bảng phụ.
- HS, GV nhận xét, chốt lại.
Bài tập 3:
- Đặt đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ
đầu câu.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV nhắc HS : HS đọc kĩ đoạn văn suy nghĩ chấm câu cho đúng. Nhớ viết hoa
lại những chữ đứng đầu câu
- HS làm bài cá nhân , 2 HS làm bài trên bảng phụ.
- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.
C. Củng cố, dặn dò:
Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×