Tải bản đầy đủ

Tài liệu về thủ tục khắc phục và phòng ngừa tài chính.doc

THỦ TỤC
KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA
1. Mục đích:
Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các Hệ thống quản lý và Qui định của
Công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các Bên quan tâm.
2. Phạm vi:
Tất cả các yêu cầu của các Bên quan tâm và tồn thể CBCNV của Công ty.
3. Định nghĩa :
3.1 Theo các định nghĩa của các bộ tiêu chuẩn quản lý tương ứng mà công ty áp dụng.
3.2 Người phát hiện: Các bên quan tâm và/hoặc các bộ công nhân viên Công ty.
3.3 Một số từ viết tắt:
- Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ
- Trách nhiệm xã hội : TNXH
4. Nội dung :
LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
Phòng TCHC Trang: 1
Người thực hiện Qui trình Tài liệu
Trưởng các bộ phận
ĐDLĐ/Trưởng các
bộ phận
Trưởng bộ phận có

sự không phù hợp
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
TGĐ/ĐDLĐ
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng bộ phận phát
hiện
ĐDLĐ
ĐDLĐ
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR, sổ theo
dõi CAR
Phiếu CAR, sổ theo
dõi CAR
Sổ theo dõi CAR
LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA
Người thực hiện Qui trình Tài liệu
Trưởng các bộ phận
ĐDLĐ/Trưởng các bộ
phận
Trưởng bộ phận có nhu
cầu HĐPN
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phòng TCHC Trang: 2
Yêu cầu hành động
khắc phục
Xác định sự không phù hợp
Xem xét
Tìm nguyên nhân
Xem xét
Đề nghị giải pháp
Xem xét
Thực hiện giải pháp
Giám sát
Lập hồ sơ hành động khắc phục
Lưu Hồ sơ
Kết thúc
Trưởng bộ phận có nhu
cầu HĐPN
Trưởng bộ phận có nhu
cầu HĐPN
TGĐ/ĐDLĐ
Trưởng bộ phận có nhu
cầu HĐPN
Trưởng bộ phận phát
hiện
ĐDLĐ
ĐDLĐ
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR
Phiếu CAR, sổ theo dõi
CAR
Phiếu CAR, sổ theo dõi
CAR
Sổ theo dõi CAR
4.2 Cam kết của Công ty:
4.1.1 Công ty cam kết sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các Bên quan tâm và tồn thể CBCNV
của Công ty về sự phù hợp và/hay không phù hợp với Chính sách, Qui định của Công
ty và/hoặc theo yêu cầu của các tiêu chuẩn mà Công ty áp dụng.
4.1.2 Công ty không kỷ luật và/hoặc phân biệt đối xử đối với bất kỳ CBCNV nào cung cấp
thông tin liên quan đến việc theo dõi thực hiện các tiêu chuẩn.
4.1.3 Khi phát hiện bất kỳ sự không phù hợp nào được xác định là trái với Chính sách, Qui
định của Công ty và/hoặc các tiêu chuẩn mà Công ty áp dụng, Công ty sẽ thực hiện
hành động khắc phục sửa chữa ngay đồng thời cung cấp các nguồn lực đầy đủ phù hợp
theo bản chất và mức độ nghiêm trọng của sự không phù hợp.
4.2 Thủ tục khắc phục phòng ngừa:
a> Đối với sự không phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000:
4.2.1.1 Hành động khắc phục phòng ngừa được khởi xướng bởi Trưởng các Bộ phận hoặc cấp
cao hơn để ngăn chặn hoặc làm giảm thiểu sự tái diễn lập đi lập lại những vấn đề không
phù hợp và những khiếu nại hợp lý của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quá
trình, công việc, bán thành phẩm nguyên phụ liệu.
Phòng TCHC Trang: 3
Yêu cầu hành động
phòng ngừa
Xác định sự không phù hợp
tiềm ẩn và nguyên nhân
Lập hồ sơ hành động phòng ngừa
Xem xét
Đánh giá nhu cầu HĐPN
Xem xét
Đề nghị giải pháp
Xem xét
Thực hiện giải pháp
Giám sát
Lưu Hồ sơ
Kết thúc
4.2.1.2 Hành động khắc phục phòng ngừa được khởi xưởng bởi các Trưởng Bộ phận hoặc cấp
cao hơn để ngăn ngừa hoặc làm giảm thiểu các khả năng xảy ra các vấn đề không phù
hợp, tiềm tàng hoặc những ý kiến của khách hàng có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ,
quá trình, công việc, bán thành phẩm, nguyên phụ liệu thông qua việc xem xét, phân tích
các nguồn thông tin thích hợp sau:
* Các quá trình và thao tác ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
* Các sự nhân nhượng, kết quả đánh giá, hồ sơ chất lượng.
* Các ý kiến và khiếu nại của khách hàng.
4.2.1.3 Những điểm không phù hợp phát hiện ra trong quá trình đánh giá chất lượng nội bộ
(theo Thủ tục đánh giá nội bộ) trách nhiệm của đánh giá viên là phát hành yêu cầu khắc
phục, phòng ngừa của bộ phận đánh giá.
4.2.1.4 Các phiếu CAR sau khi phát hành được chuyển đến bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện
và chuyển đến Đại diện lãnh đạo để cập nhật vào phiếu theo dõi hành động khắc phục
phòng ngừa, Đại diện lãnh đạo theo dõi sự tiến triển đối với hành động khắc phục phòng
ngừa.
4.2.1.5 Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm phân tích nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục
phòng ngừa, chỉ định nhân viên thực hiện, ngày phải hồn thành nhằm giải quyết các vấn
đề phải đối đầu đang tồn tại hoặc tiềm ẩn. Các biện pháp đó được phê duyệt bởi cấp có
thẩm quyền theo bảng thẩm quyền quyết định hành động khắc phục phòng ngừa.
4.2.1.6 Đại diện lãnh đạo chỉ định nhân viên hoặc đánh giá viên giám sát việc thực hiện hành
động khắc phục phòng ngừa.
- Nếu kết quả giám sát là thoả mãn thì người giám sát sẽ ghi nhận kết quả vào phiếu
CAR và báo cáo cho Đại diện lãnh đạo để kết thúc hành động khắc phục phòng ngừa.
- Nếu kết quả giám sát không thoả mãn thì người giá msát sẽ ghi nhận kết quả vào phiếu
CAR và thông báo cho Đại diện lãn hđạo để phát hành CAR mới và lập lại bước
4.2.1.4 đến 4.2.1.6 trong Thủ tục này.
b> Đối với sự không phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội SA 8000:
4.2.2.1 Khi phát hiện có bất kỳ sự không phù hợp nào, người phát hiện ghi ý kiến của mình
vào phiếu car (biểu mẫu mã số: 0028) gửi đến ĐDLĐ giải quyết.
4.2.2.2 ĐDLĐ sẽ xem xét theo yêu cầu của người phát hiện. Sau khi xem xét, ĐDLĐ sẽ ghi
ý kiến của mình vào phiếu và chuyển cho các Bộ phận liên quan giải quyết.
4.2.2.3 Các Bộ phận thông báo kết qủa thực hiện cho ĐDLĐ, ĐDLĐ sẽ kiểm tra việc thực
hiện của các Bộ phận và thông báo lại kết qủa cho người phát hiện.
Phòng TCHC Trang: 4
4.2.2.4 Các thông tin về hành động khắc phục phòng ngừa đã thực hiện được chuyể nđến cuộc
họp xem xét của lãnh đạo.
4.3 Bảng thẩm quyền quyết định hành động khắc phục phòng ngừa cho ISO:
Stt Vấn đề liên quan Trách nhiệm/thẩm quyền
Phê duyệt Tìm nguyên nhân Thực hiện
1 Chất lượng sản phẩm Ban Tổng Giám
đốc
Bộ phận KCS Bộ phận kỹ thuật
2 Quá trình sản xuất Ban Tổng Giám
đốc
Bộ phận sản xuất Bộ phận sản xuất
3 Kiểm tra thử nghiệm và thiết bị
đo
Ban Tổng Giám
đốc
Bộ phận bảo trì Nhân viên bảo trì
4 Mua hàng Ban Tổng Giám
đốc
Trưởng phòng KD Nhân viên Phòng
KD
5 Thiết bị, Ban Tổng Giám
đốc
Bộ phận bảo trì Nhân viên bảo trì
6 Bảo quản hàng hố, kho bãi, giao
hàng
Ban Tổng Giám
đốc
Kho Thủ kho
7 Đào tạo Ba Tổng Giám
đốc
Trưởng phòng
TCHC
Nhân viên Phòng
TCHC
4.4 Phân loại sự không phù hợp:
- NCM là sự không phù hợp lớn (Nonconformance Major) (không theo yêu cầu tiêu
chuẩn, không thực hiện theo tài liệu mang tính chất hệ thống).
- NCm là sự không phù hợp nhỏ (Nonconformance minor) (đã thực hiện theo hệ thống
tài liệu nhưng chưa đầy đủ).
- OBS là những lưu ý/khuyến cáo (Observation) (có những lưu ý để công việc thực
hiện tốt hơn).
5. Tài liệu tham khảo:
Sổ tay chất lương, Sổ tay trách nhiệm xã hội
6. Phụ lục:
Phiếu CAR mã số: 0028
Phiếu theo dõi CAR mã số: 0140
Phòng TCHC Trang: 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×