Tải bản đầy đủ

Tài liệu về Quản trị hành chính chương 1.doc

Chỉång I
NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ VÀN PHNG
I- Khại niãûm, Chỉïc nàng, nhiãûm vủÛ, Cå cáúu täø chỉïc, ngun
tàõc lm viãûc v vë trê ca Vàn phng:
1- Khại niãûm:
Trong táút c cạc cå quan, täø chỉïc ca hãû thäúng
chênh trë åí nỉåïc ta (cå quan Nh nỉåïc, täø chỉïc chênh trë,
täø chỉïc Chênh trë - X häüi, täø chỉïc x häüi, täø chỉïc x
häüi nghãư nghiãûp, täø chỉïc kinh tãú, âån vë v trang nhán
dán) âãưu cọ cäng tạc vàn phng v láûp ra âån vë lm cäng
tạc vàn phng. Do âàûc âiãøm vãư chỉïc nàng, nhiãûm vủ,
khäúi lỉåüng cäng viãûc, phảm vi hoảt âäüüng ca mäùi cå
quan, täø chỉïc cọ khạc nhau nãn âån vë lm cäng tạc vàn
phng cng cọ tãn gi khạc nhau. Tỉì âọ dáùn âãún cọ
nhiãưu cạch hiãøu vãư khại niãûm vàn phng. Theo vàn bn
quy phảm phạp lût ca Chênh ph v cạc vàn bn qui
âënh chỉïc nàng, nhiãûm vủ, täø chỉïc bäü mạy vàn phng
ca nhiãưu cå quan thç khại niãûm vàn phng âỉåüc hiãøu theo
cạc näüi dung sau âáy:
- Näüi dung thỉï nháút: Vàn phng l bäü mạy giụp viãûc
cho th trỉåíng cå quan trong cäng tạc lnh âảo, chè âảo,

âiãưu hnh thỉûc hiãûn chỉïc nàng nhiãûm vủ ca cå quan.
ÅÍ cạc cå quan nhỉ Qúc häüi, Ch tëch nỉåïc, Chênh
ph, cạc Bäü, U ban Nh nỉåïc, cạc cå quan khạc thüc
Chênh ph, Viãûn kiãøm sạt Nhán dán täúi cao, To ạn Nhán
dán täúi cao, cå quan trung ỉång ca cạc täø chỉïc chênh trë,
täø chỉïc chênh trë - x häüi, UBND cạc cáúp âãưu láûp Vàn
phng. ÅÍ cạc cå quan khạc nhỉ: Såí, Ban, ngnh ca tènh,
cäng, näng trỉåìng, bãûnh viãûn, trỉåìng hc, Viãûn nghiãn
cỉïu... láûp phng Hnh chênh (hồûc phng Hnh chênh -
Qun trë). Cọ nåi khäng gi l phng Hnh chênh - Qun
trë m gi l phng Täø chỉïc Hnh chênh - Qun trë.
- Näüi dung thỉï hai: Vàn phng l trủ såí lm viãûc ca
cå quan. ÅÍ âọ hng ngy diãùn ra cạc hoảt âäüng ca cå
quan âãø thỉûc hiãûn chỉïc nàng, nhiãûûm vủ ca mçnh.
- Ngoi ra, theo Tỉì âiãøn Tiãúng Viãût (in nàm 1992) thç:
Vàn phng l bäü pháûn phủ trạch cäng viãûc giáúy tåì, hnh
chênh trong mäüt cå quan.
2- Chỉïc nàng, nhiãûm vủ, cå cáúu täø chỉïc ca Vàn phng:
a. Chỉïc nàng:
Vàn phng l bäü mạy giụp viãûc ca cå quan, cọ
chỉïc nàng tham mỉu âạp ỉïng nhu cáưu täø chỉïc âiãưu hnh
cäng viãûc lnh âảo ca th trỉåíng cå quan v bo âm
âiãưu kiãûn váût cháút k thûût cho cå quan hoảt âäüng.
Chỉïc nàng ca vàn phng âỉåüc thãø hiãûn åí hai loải
cäng tạc:
- Cäng tạc tham mỉu cho lnh âảo: Thüc chỉïc nàng
ny, vàn phng nghiãn cỉïu âãư xút kiãún nhỉỵng váún
âãưì thüc vãư phỉång phạp täø chỉïc cäng viãc, âiãưu hnh
bäü mạy, chè âảo âãø thỉûc hiãûn chỉïc nàng, nhiãûm vủ chung
ca cå quan.
- Cäng tạc âm bo âiãưu kiãûn váût cháút k thût cho
cå quan hoảt âäüng. Thüc chỉïc nàng ny, Vàn phng vỉìa
l âån vë nghiãn cỉïu, âãư xút kiãún våïi lnh âảo, vỉìa
l âån vë trỉûc tiãúp thỉûc hiãûn cäng viãûc sau khi lnh âảo
cho kiãún phã duût. Vàn phng mua sàõm, qun l, täø
chỉïc sỉí dủng ton bäü cå såí váût cháút, k thûût ca cå
quan.
Hai loải cäng tạc cäng tạc nãu trãn ln cọ mäúi quan hãû
chàût ch våïi nhau v âãưu nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu ca
cäng tạc lnh âảo, chè âảo ca th trỉåíng cå quan.
b. Nhiãûm vủ:
ÅÍ mäùi loải cå quan, do âàûc âiãøm riãng cho nãn Vàn
phng ca cå quan âọ cọ thãø âỉåüc giao nhỉỵng nhiãûm vủ
củ thãø khạc nhau. Nhỉng nhçn chung Vàn phng cọ nhỉỵng
nhiãûm vủ ch úu dỉåïi âáy:
- Xáy dỉûng chỉång trçnh, kãú hoảch v bạo cạo thỉûc
hiãûn chỉång trçnh, kãú hoảch cäng tạc di hản, mäüt nàm, 6
thạng, qu, thạng ca cå quan v ca Vàn phng; Täø
chỉïc hp giao ban v xãúp lëch cäng tạc tưn ca cå quan.
- Thu nháûp thäng tin, xỉí l v cung cáúp thäng tin këp
thåìi âạp ỉïng nhu cáưu qun l, chè âảo, âiãưu hnh ca
th trỉåíng cå quan.
- Tháøm tra cạc âãư ạn, cạc quút âënh qun l trỉåïc
khi th trỉåíng cå quan ban hnh; Theo di tiãún âäüü thỉûc
hiãûn chøn bë âãư ạn; Kiãøm tra vãư th tủc chøn bë âãư
ạn; Bo âm cạc vàn bn ca cå quan ban hnh hồûc
trçnh cáúp trãn ban hnh âỉåüc thäúng nháút.
- Ch trç viãûc giỉỵ gçn mäúi quan hãû cäng tạc ca lnh
âảo cå quan våïi cạc cå quan khạc v våïi cäng dán; Giụp
th trỉåíng cå quan âiãưu ho, phäúi håüp cạc âån vë trong cå
quan âãø thỉûc hiãûn chỉång trçnh cäng tạc ca cå quan.
- Ch trç hồûc phäúi håüp cạc âån vë chøn bë, täø
chỉïc cạc cüc häüi nghë, häüi tho, cüc hp, cüc lm
viãûc ca lnh âảo cå quan; Ghi biãn bn cạc cüc hp,
cüc lm viãûc âọ.
- Giụp th trỉåíng cå quan qun l, chè âảo cäng tạc
vàn thỉ, cäng tạc lỉu trỉỵ åí cå quan v cạc âån vë trỉûc
thüc; Trỉûc tiãúp thỉûc hiãûn cäng tạc vàn thỉ, lỉu trỉỵ ca cå
quan.
- Qun l ti sn, kinh phê thüc ti khon Vàn
phng; Bo âm cå såí váût cháút, trang thiãút bë k thût
v phỉång tiãûn lm viãûc ca cå quan.
- Qun l täø chỉïc, biãn chãú cạn bäü, nhán viãn thüc
biãn chãú Vàn phng.
c. Cå cáúu täø chỉïc:
Do âàûc âiãøm cäng tạc, åí tỉìng cå quan củ thãø, cạc
âån vë trong Vàn phng cọ thãø cọ tãn gi khạc nhau nhỉng
nhçn chung trong Vàn phng thỉåìng cọ cạc âån vë täø chỉïc
dỉåïi âáy:
- Phng (hồûc täø,bäü pháûn) Täøng håüp:
Âáy l âån vë cọ nhiãûm vủ giụp Chạnh vàn phng
thỉûc hiãûn cäng tạc thäng tin täøng håüp nhỉ: Xáy dỉûng chỉång
trçnh cäng tạc v bạo cạo cäng tạc thỉåìng k ca cå
quan, ca Vàn phng; Biãn táûp cạc vàn bn khạc khi âỉåüc
giao.
- Phng (hồûc täø, bäü pháûn) Hnh chênh:
Âån vë ny cọ nhiãûm vủ giụp Chạnh vàn phng thỉûc
hiãûn cäng tạc vàn thỉ, âạnh mạy, lãù tán, khạnh tiãút, täøng
âi âiãûn thoải (nãúu cọ), thỉåìng trỉûc khạch ra vo cå
quan.
- Phng (hồûc täø, bäü pháûn) Qun trë:
Âån vë ny cọ nhiãûm vủ giụp Chạnh vàn phng thỉûc
hiãûn cäng tạc bo âm cå såí váût cháút, phỉång tiãûn k
thût cho cå quan, hoảt âäüng( trủ såí, mạy mọc, xe ätä,
cạc loải trang thiãút bë khạc....)
Trỉåìng håüp cå quan khäng láûp phng Ti vủ riãng thç
phng Qun trë cn cọ nhiãûm vủ qun l v täø chỉïc
sỉí dủng kinh phê thüc ti khon Vàn phng.
- Phng ( hồûc täø, bäü pháûn) Lỉu trỉỵ:
Âån vë ny cọ nhiãûm vủ giụp Chạnh vàn phng v
th trỉåíng cå quan qun l, chè âảo cäng tạc lỉu trỉỵ åí
cạc âån vë thüc tháøm quưn ca th trỉåíng cå quan.
Trỉûc tiãúp lm cäng tạc lỉu trỉỵ v qun l kho lỉu trỉỵ ca
cå quan.
Âäúi våïi vàn phng U ban Nhán dán Tènh, Thnh phäú
trỉûc thüc Trung ỉång, âån vë ny khäng gi l Phng hồûc
Täø hồûc Bäü pháûn lỉu trỉỵ m gi l Trung tám Lỉu trỉỵ.
3- Ngun tàõc lm viãûc ca Vàn phng:
Vàn phng lm viãûc theo cạc ngun tàõc sau âáy:
- Ngun tàõc lm viãûc theo chãú âäü Th trỉåíng
Näüi dung ngun tàõc ny l: Chạnh Vàn phng l
ngỉåìi âỉïng âáưu Vàn phng, l th trỉåíng ca Vàn
phng. Trong phảm vi Vàn phng, Chạnh Vàn phng l
ngỉåìi cọ tháøm quưn quút âënh táút c cạc cäng tạc
ca Vàn phng.
- Ngun tàõc lm viãûc kãút håüp: Nhỉỵng cäng chỉïc, viãn
chỉïc thüc khäúi nghiãn cỉïu täøng håüp khi cáưn thiãút âỉåüc
lm viãûc trỉûc tiãúp våïi lnh âảo cå quan. Sau âọ bạo cạo
lải våïi Chạnh vàn phng âãø Chạnh vàn phng täø chỉïc
chè âảo theo th tủc hnh chênh.
Nhỉỵng cäng chỉïc, viãn chỉïc thüc khäúi hnh chênh,
täø chỉïc, qun trë, ti vủ lm viãûc theo chãú âäü th
trỉåíng. Cạc cäng viãûc thüc khäúi ny do Trỉåíng phng
chè âảo v bạo cạo våïi Chạnh Vàn phng.
4- Mäúi quan hãû cäng tạc ca Vàn phng:
- Cäng tạc Vàn phng cọ táút c cạc cå quan, âån vë tỉì
trung ỉång âãún âëa phỉång. Nhỉng vãư màût täø chỉïc bäü mạy
chung thç Vàn phng khäng täø chỉïc hãû thäúng ngnh dc
tỉì trung ỉång âãún âëa phỉång.
- Trong phảm vi cå quan: Vàn phng ca cå quan no thç
lnh âảo cå quan âọ chè âảo trỉûc tiãúp mi màût cäng tạc
ca Vàn phng. Âäúi våïi cạc âån vë trong cng mäüt cå quan,
Vàn phng khäng phi l âån vë cáúp trãn hồûc cáúp dỉåïi
ca cạc âån vë khạc. Mäúi quan hãû ca Vàn phng våïi cạc
âån vë khạc l quan hãû phäúi håüp cäng tạc.
5- Vë trê ca Vàn phng:
Vàn phng l mäüt âån vë täø chỉïc ca cå quan. Vàn
phng cng våïi cạc âån vë täø chỉïc hon chènh ca cå
quan. Cọ cå quan l cọ Vàn phng (hồûc cọ âån vë chun
trạch cäng tạc Vàn phng).
Vàn phng l bäü mạy giụp viãûc ca Th trỉåíng cå
quan, L “Tai màõt” ca Th trỉåíng cå quan.
Vn phoỡng giuùp Thuớ trổồớng cồ quan xaùc õởnh chổồng
trỗnh cọng taùc chung cuớa cồ quan; Xaùc õởnh caùc bióỷn phaùp
õóứ thuớ trổồớng cồ quan tọứ chổùc chố õaỷo, õióửu haỡnh bọỹ
maùy thuọỹc quyóửn quaớn lyù cuớa mỗnh õóứ thổỷc hióỷn chổồng
trỗnh cọng taùc õaợ õóử ra.
Vn phoỡng baớo õaớm õióửu kióỷn vỏỷt chỏỳt cho cồ quan
hoaỷt õọỹng.
Vn phoỡng laỡ nồi coù nguọửn thọng tin quan troỹng nhỏỳt,
tin cỏỷy nhỏỳt, thổồỡng xuyón nhỏỳt phuỷc vuỷ nhu cỏửu quaớn lyù,
chố õaỷo, õióửu haỡnh cuớa thuớ trổồớng cồ quan.
Vn phoỡng laỡ nồi giao tióỳp õỏửu tión giổợa cồ quan vồùi
caùc cồ quan, tọứ chổùc vaỡ cọng dỏn. Vồùi yù nghộa Vn phoỡng
laỡ truỷ sồớ laỡm vióỷc cuớa cồ quan thỗ thọng qua Vn phoỡng,
cồ quan thóứ hióỷn õổồỹc tờnh chỏỳt trang nghióm cuớa cọng sồớ.
Cọng taùc Vn phoỡng coù vở trờ quan troỹng trong quaù
trỗnh hoaỷt õọỹng cuớa cồ quan, laỡm tọỳt cọng taùc vn phoỡng
seợ goùp phỏửn quan troỹng vaỡo kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng chung
cuớa cồ quan.
CU HOI N TP
Cỏu 1: Khaùi nióỷm, chổùc nng, nhióỷm vuỷ chung cuớa Vn phoỡng
caùc cồ quan? Phỏn bióỷt chổùc nng nhióỷm vuỷ cuớa Vn phoỡng vồùi
caùc õồn vở khaùc trong cuỡng mọỹt cồ quan.
Cỏu 2: Vở trờ cuớa Vn phoỡng trong cồ quan.
Cỏu 3: Cồ cỏỳu tọứ chổùc, nguyón từc laỡm vióỷc vaỡ mọỳi quan
hóỷ cọng taùc cuớa Vn phoỡng.
VN ệ THAO LUN
Vn phoỡng laỡ mọỹt õồn vở
cọng taùc coù vở trờ tổ ồng õổ ồng
vồùi caùc õồn vở cọng taùc khaùc.
uùng hay s ai? Vỗ s ao?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×