Tải bản đầy đủ

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian quan có ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội. Đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách.

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đề tài: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian quan có ảnh hưởng
như thế nào đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội. Đưa ra
các khuyến nghị về mặt chính sách.
Bài làm
Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường thường đem lại nền
kinh tế tăng trưởng và phát triển nhưng thường lại có những “tác dụng
phụ” không có lợi cho đông đảo người lao động. Ngay ở các nước có nền
kinh tế phát triển thì cũng chưa có nước nào đạt được sự hài hòa giữa phát
triển kinh tế thị trường và tiến bộ xã hội. Sự phân hóa giàu nghèo thường
đồng hành với kinh tế thị trường. Do đó, cuộc đấu tranh cho bình đẳng xã
hội, cho sự phát triển bền vững đang là mục tiêu của tất cả nhân loại tiến
bộ trên thế giới.
Dưới góc độ chính sách xã hội, đối với đông đảo người lao động,
khi xây dựng nền kinh tế thị trường, nói chung luôn luôn có những xu
hướng hy sinh các chính sách xã hội, bỏ qua những văn hóa truyền thống
để tăng trưởng và phát triển. Sự tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong
nhiều năm qua cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với vấn đề xóa đói giảm
nghèo và công bằng xã hội cả về mặt tích cực và mặt tiêu cực. Vì vậy
dưới đây em đi tìm hiểu về đề tài: “Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời
gian quan có ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và

công bằng xã hội. Đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách”.
I. Các khái niệm.
1. khái niệm tăng trưởng kinh tế.
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong
một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Sự ra tăng được thể
hiện ở quy mô tốc độ. Quy mô tăng trưởng phản ánh sự ra tăng nhiều hay
ít, còn tốc độ tăng trưởng được sử dụng với ý nghĩa so sánh tương đối và
phản ánh sự gia tăng nhanh hay chậm giữa các thời kỳ. Thu nhập bằng giá
trị phản ánh qua các chỉ tiêu và được tính cho toàn thể nền kinh tế hoặc
13
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
tính bình quân trên đầu người. Như vậy, bản chất của tăng trưởng là phản
ánh sự thay đổi về lượng của nền kinh tế.
2. khái niệm nghèo đói.
Nghèo đói theo nghĩa tương đối “ là mức sống trung bình của quốc
gia, thường được dùng để so sánh về sự bất bình đẳng trong thu nhập hoặc
chi tiêu của các tầng lớp dân cư, ví dụ lấy đường chéo đói tương đối bằng
40% mức thu nhập bình quân đầu người của quốc gia ”.
Nghèo đói theo nghĩa tuyệt đối “ là không đạt được mức sống tối
thiểu để duy trì được sự phát triển về thể chất và tâm lý bình thường ’’.
3. khái niệm công bằng xã hội.
Theo nghĩa rộng “ công bằng xã hội đồng nghĩa với bình đẳng xã
hội, đó là quyền ngang nhau giữa người với người về mọi phương diện xã
hội như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa…” như vậy công bằng xã hội
hiểu theo nghĩa rộng không chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực xã hội nào đó
mà nó là sự công bằng trong sự tham gia và hưởng thụ kết quả hoạt động
trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, dân tộc, giới… theo nghĩa
đó, bình đẳng xã hội gắn với sự phát triển toàn diện con người và là kết
quả của sự phát triển đó.
Theo nghĩa hẹp “ công bằng xã hội là sự ngang bằng nhau giữa
người với người về một phương diện hoàn toàn xác định, đó là phương
diện quan hệ giữa nghĩa vụ với quyền lợi, giữa cống hiến với hưởng thụ
theo nguyên tắc cống hiến lao động ngang nhau thì được hưởng thụ ngang
nhau.
Trong tư duy phát triển hiện đại, nội hàm của công bằng xã hội
phải bảo gồm cả công bằng trong phân phối thu nhập và công bằng trong
các cơ hội phát triển, trong đó công bằng trong cơ hội phát triển là yếu tố
chi phối. Như vậy “ công bằng xã hội chính là việc đối xử ngang nhau
đối với các chủ thể có các cơ hội phát triển như nhau”
13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×