Tải bản đầy đủ

Giáo án ngữ văn 7 bài 7 bánh trôi nước

VnDoc - T iả tài li u,ệ văn b nả pháp lu t,ậ bi uể m uẫ mi nễ phí

BÁNH TRÔI N CƯỚ
A. M c tiêu bài h c: ụ ọ
Giúp HS:
- Hi u đ c thái đ đ cao và kh ng đ nh giá tr c a ph n trong th Hể ượ ộ ề ẳ ị ị ủ ụ ữ ơ ồ
Xuân H ng.ươ
- Th y đ c v xinh đ p, b n lĩnh s t son, thân ph n chìm n i c a ng iấ ượ ẻ ẹ ả ắ ậ ổ ủ ườ
ph n trong bài th này.ụ ữ ơ
- Rèn kĩ năng c m nh n th t tuy t Đ ng lu t.ả ậ ơ ứ ệ ườ ậ
B. Chu n b :ẩ ị
- Đ dùng: B ng ph vi t bài th .ồ ả ụ ế ơ
- Nh ng đi u c n l u ý:ữ ề ầ ư HS đ c kĩ ph n chú thích. Hi u đ c tính đa nghĩaọ ầ ể ượ
trong th nói chung và trong th H Xuân H ng nói riêng.ơ ơ ồ ươ
C. Ti n trình t ch c d y và h c:ế ổ ứ ạ ọ
I. n đ nh t ch c: Ổ ị ổ ứ
L p: ớ Sĩ s : V ng:ố ắ
L p: ớ Sĩ s : V ng:ố ắ
II. Ki m tra: ể
- Đ c thu c lòng bài th Sau phút chia li? Em hãy nêu giá tr v n i dung vàọ ộ ơ ị ề ộ
NT c a bài th ?ủ ơ

- Y/c: Tr l i nh ph n Ghi nh .ả ờ ư ầ ớ
III. Bài m i: ớ
Trong đ i ngũ nh ng nhà th n c a th i kì trung đ i Vi t Nam, H Xuânộ ữ ơ ữ ủ ờ ạ ệ ồ
H ng đ c coi là nhà th tài hoa và đ c đáo nh t. Tuy cu c đ i g p nhi uươ ượ ơ ộ ấ ộ ờ ặ ề
éo le ngang trái, nh ng nh ng tác ph m th ca c a bà v n th m đ m tìnhư ữ ẩ ơ ủ ẫ ấ ẫ
VnDoc - T iả tài li u,ệ văn b nả pháp lu t,ậ bi uể m uẫ mi nễ phí

th ng con ng i, ng i sáng ni m tin yêu và trân tr ng đ i v i con ng i,ươ ườ ờ ề ọ ố ớ ườ
tr c h t là đ i v i ng i ph n .ướ ế ố ớ ườ ụ ữ
Ho t đ ng c a th y – tròạ ộ ủ ầ N i dung ki n th cộ ế ứ
- Hs đ c chú thích v Tác giọ ề ả, tác
ph mẩ
- GV nêu 1 vài ý chính.
- H ng d n đ c: gi ng v a d u,ướ ẫ ọ ọ ừ ị
v a m nh, v a ng m ngùi.ừ ạ ừ ậ
- GV đ c-hs đ c-nh n xét.ọ ọ ậ
- GV gi i thích t khó.ả ừ
- V th th , bài th này gi ng v iề ể ơ ơ ố ớ
nh ng bài th nào v a h c? vì sao? ữ ơ ừ ọ
- Bài th có nhan đ “Bánh trôiơ ề
n c”. V y em hi u th nào là bánhướ ậ ể ế
trôi n c?ướ
I. Gi i thi u chung:ớ ệ
1. Tác gi : ả H Xuân H ngồ ươ .
- Bà là ng i có h c, có tài làm th ,ườ ọ ơ
cu c đ i bà g p nhi u bi k ch.ộ ờ ặ ề ị
- Bà đ c m nh danh là bà chúa thượ ệ ơ
Nôm.
2. Tác ph m:ẩ Bài th n m trongơ ằ
chùm th v nh v t, v nh c nhơ ị ậ ị ả
- Là bài th tr tình đ c s c, n iơ ữ ặ ắ ổ
ti ng,ế tiêu bi u cho t t ng nghể ư ưở ệ
thu t c a bà.ậ ủ
II. Đ c - Hi u văn b n:ọ ể ả
- Th th : th t ngôn t tuy t.ể ơ ấ ứ ệ
- Bánh trôi n c: chú thích sgkướ - 95.
VnDoc - T iả tài li u,ệ văn b nả pháp lu t,ậ bi uể m uẫ mi nễ phí

- Có ý ki n cho r ng bài th có tínhế ằ ơ
đa nghĩa. V y th nào là tính đaậ ế
nghĩa trong th ?ơ
- Bài th có m y nghĩa, đó là nh ngơ ấ ữ
nghĩa gì?
- V i nghĩa th nh t bánh trôi n cớ ứ ấ ướ
đã đ c miêu t nh th nào? Chúượ ả ư ế
ý các t ng : tr ng, tròn, chìm, n i,ừ ữ ắ ổ
r n nát, lòng son.ắ
+ Bánh có màu tr ng c a b t, bánhắ ủ ộ
đ c n n thành viên tròn. ượ ặ
+ N u nhào b t mà nhi u n c quáế ộ ề ướ
thì nhão (nát), ít n c quá thì r nướ ắ
(c ng). ứ
+ Khi đun sôi n c đ lu c bánhướ ể ộ
chín thì n i lên, bánh ch a chín thìổ ư
chìm.
+ Nhân bánh đ c làm b ng m tượ ằ ậ
ho c đ ng phên nên khi chínặ ườ
th ng có màu đ nh son)ườ ỏ ư
+ Em có nh n xét gì v cách miêu tậ ề ả
bánh trôi c a tác gi ?ủ ả
- Tính đa nghĩa trong th : là 1 thu cơ ộ
tính c a ngôn ng văn ch ng, thiủ ữ ươ
ca nói chung.
- Bài th có 2 nghĩa:ơ
+ Nói v bánh trôi n c khi đangề ướ
đ c lu c chín.ượ ộ
+ Ph n ánh v đ p, ph m ch t vàả ẻ ẹ ẩ ấ
thân ph n c a ng i ph n trongậ ủ ườ ụ ữ
xã h i cũ. ộ
1. Miêu t bánh trôi n c:ả ướ
-> Miêu t r t gi ng bánh trôi ngoàiả ấ ố
VnDoc - T iả tài li u,ệ văn b nả pháp lu t,ậ bi uể m uẫ mi nễ phí

- V i nghĩa th 2, v đ p, ph mớ ứ ẻ ẹ ẩ
ch t cao quí và thân ph n chìm n iấ ậ ổ
c a ng i ph n đ c g i lên nhủ ườ ụ ữ ượ ợ ư
th nào? Chú ý các c m t : ba chìm,ế ụ ừ
r n nát m c d u, gi t m lòng son.ắ ặ ầ ữ ấ
- Gv: Qua ngòi bút tài tình c a Hủ ồ
Xuân H ng, cái bánh trôi n cươ ướ
không đ n thu n ch là cái bánhơ ầ ỉ
bình th ng mà còn tr thành 1 nườ ở ẩ
d th hi n cu c đ i và s ph nụ ể ệ ộ ờ ố ậ
c a ng i ph n trong xã h iủ ườ ụ ữ ộ
phong ki nế
- Trong 2 nghĩa đó, nghĩa nào quy tế
đ nh giá tr bài th ? vì sao? ị ị ơ
- Gv: Bài th Bánh trôi n c đã choơ ướ
ta th y hình th xinh đ p, ph mấ ể ẹ ẩ
ch t trong tr ng son s t, cùng thânấ ắ ắ
ph n chìm n i c a ng i ph nậ ổ ủ ườ ụ ữ
VN x a 1 cách sâu s c. V i bài thư ắ ớ ơ
này, n sĩ H Xuân H ng đã 2 l nữ ồ ươ ầ
hoá thân, v a làm chi c bánh trôi,ừ ế
v a nhân danh ng i ph n đ từ ườ ụ ữ ể ự
s v i b n đ c, truy n t i b n đ cự ớ ạ ọ ề ớ ạ ọ
nh ng tình c m trong sáng, nhânữ ả
đ o. Bánh trôi n c đúng là 1 ángạ ướ
văn ch ng đa nghĩa đ c đáo.ươ ộ
- Hs đ c ghi nh .ọ ớ
đ i.ờ
2. Bánh trôi n c th hi n ph mướ ể ệ ẩ
ch t,ấ thân ph n ng i ph n :ậ ườ ụ ữ
- V a tr ng l i v a tròn ->V hìnhừ ắ ạ ừ ề
th c thì xinh đ p.ứ ẹ
- B y n i ba chìm ->ả ổ V s ph n thìề ố ậ
chìm n i, b p bênh tr c cu c đ i.ổ ấ ướ ộ ờ
- Gi t m lòng sonữ ấ -> V ph mề ẩ
ch t thì dù g p c nh ng nh thấ ặ ả ộ ư ế
nào v n gi s chung thu , s t son.ẫ ữ ự ỷ ắ
-> Nghĩa th 2 là chính, nghĩa thứ ứ
nh t ch là ph ng ti n đ chuy nấ ỉ ươ ệ ể ể
t i nghĩa sau. Và chính nghĩa sau đãả
làm nên giá tr c a bài th . ị ủ ơ
VnDoc - T iả tài li u,ệ văn b nả pháp lu t,ậ bi uể m uẫ mi nễ phí

- Hãy ghi l i nh ng câu hát thanạ ữ
thân đã h c bài 4 (k c ph n đ cọ ở ể ả ầ ọ
thêm) b t đ u b ng 2 t “Thânắ ầ ằ ừ
em”?
* Ghi nh : sgk –95ớ
* Luy n t p:ệ ậ
- Thân em nh t m l a đào.ư ấ ụ
- Thân em nh h t m a sa.ư ạ ư
- Thân em nh h t m a rào.ư ạ ư
H t sa xu ng gi ng h t ạ ố ế ạ . v nườ
hoa.
- Thân em nh gi ng gi a đàng.ư ế ữ
Ng i khôn r a m t, ng i phàmườ ử ặ ườ .
- Thân em nh mi ng cau khô. ư ế
Ng i thanh tham m ng, ng i thôườ ỏ ườ
tham dày.
IV. H ng d n h c bài: ướ ẫ ọ
- H c thu c lòng bài th , thu c Ghi nhọ ộ ơ ộ ớ
- So n bài: Qua đèo ngangạ
D. Rút kinh nghi m: ệ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×