Tải bản đầy đủ

Giáo án ngữ văn 7 bài 1 mẹ tôi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
M TÔIẸ
I. M c tiêu ụ
1. Ki n th cế ứ
- Hi u s gi n v tác gi Et-môn-đô đ A-mi-xi.ể ơ ả ề ả ơ
- Hi u cách giáo d c v a nghiêm kh c v a t nh có lí có tình c a ng i chaể ụ ừ ắ ừ ế ị ủ ườ
khi con m c l i.ắ ỗ
- Hi u ngh thu t bi u c m tr c ti p qua hình th c m t b c th .ể ệ ậ ể ả ự ế ứ ộ ứ ư
2. Kĩ năng
- HS có kĩ năng đ c – hi u m t văn b n vi t d i hình th c m t b c thọ ể ộ ả ế ướ ứ ộ ứ ư.
Phân tich m t s chi ti t liên quan đ n hình nh ng i cha( tác gi b c th )ộ ố ế ế ả ườ ả ứ ư
và ng i m đc nh c đ n trong th .ườ ẹ ắ ế ư
3. Thái độ
- HS bi t kính tr ng, yêu th ng cha m . Có thái đ s a ch a khuy t đi mế ọ ươ ẹ ộ ử ữ ế ể
m i khi m c l i.ỗ ắ ỗ
4. KNS: T nh n th c và xác đ nh đ c giá tr c a lòng nhân ái, tình th ngự ậ ứ ị ượ ị ủ ươ
và trách nhi m c a m i cá nhân v i h nh phúc gia đình.ệ ủ ỗ ớ ạ
III. Chu n b :ẩ ị
- GV: b ng ph ghi bài t p tr c nghi m.ả ụ ậ ắ ệ
- HS: so n bài, SGKạ .

- Ph ng phápươ : C p đôi chia s suy nghĩ v lòng nhân ái, tình th ng vàặ ẻ ề ươ
h nh phúc gia đình.ạ
- Đ c di n c m, phân tíchọ ễ ả , nêu v n đ .ấ ề
IV. T ch c gi h cổ ứ ờ ọ
1. n đ nh t ch cỔ ị ổ ứ (1p).
2. Ki m tra bài cũể : (4p)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
- Qua văn b n ả “C ng tr ng m raổ ườ ở ” em hãy nêu t m quan tr ng c a nhàầ ọ ủ
tr ng đ i v i th h tr ?ườ ố ớ ế ệ ẻ
3. Ti n trình t ch c các ho t đ ng d y và h cế ổ ứ ạ ộ ạ ọ .
* Ho t đ ng 1:ạ ộ Kh i đ ngở ộ
- M c tiêu: t o h ng thú cho HS ti p thu ki n th c văn b n "M tôi".ụ ạ ứ ế ế ứ ả ẹ
- Cách ti n hànhế :
Trong cu c đ i m i chúng ta, ng i m có v trí và ý nghĩa h t s c l n lao,ộ ờ ỗ ườ ẹ ị ế ứ ớ
thiêng liêng, cao c . Tuy nhiên không ph i ai, lúc nào cũng ý th c đ c đi uả ả ứ ượ ề
đó, ch khi m c l i l m ta m i nh n ra t t c . Văn b n“ M tôi” s cho ta bàiỉ ắ ỗ ầ ớ ậ ấ ả ả ẹ ẽ
h c nh th .ọ ư ế
Ho t đ ng c a th y và tròạ ộ ủ ầ N i dung chínhộ
* Ho t đ ng 2: ạ ộ Đ c- hi u văn b nọ ể ả
- M c tiêu:ụ HS c m nh n đ c t/cả ậ ượ
thiêng liêng, cao c mà cha m giànhả ẹ
cho con cái; HS có kĩ năng đ c di nọ ễ
c m, c m th văn b n.ả ả ụ ả
- Cách ti n hànhế
GV h ng d n đ c: th hi n tâm tướ ẫ ọ ể ệ ư
và tình c m bu n kh c a ng i chaả ồ ổ ủ ườ
tr c nh ng l i l m c a con -> sướ ữ ỗ ầ ủ ự
trân tr ng c a ông đ i v i v .ọ ủ ố ớ ợ
- GV đ c m u. HS đ c, nh n xét, GVọ ẫ ọ ậ
s a ch a.ử ữ
? Nêu vài nét v tác gi ?ề ả
I. Đ c, hi u văn b n:ọ ể ả
1. Đ c văn b n.ọ ả
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
? Văn b n đ c trích t đâu?ả ượ ừ
V hình th c văn b n có gì đ c bi t?ề ứ ả ặ ệ
- Mang tính chuy n nh ng đ c vi tệ ư ượ ế
d i hình th c b c th (qua nh t kýướ ứ ứ ư ậ
c a con), nhan đ “M tôi”.ủ ề ẹ
? T i sao đây là b c th ng i b g iạ ứ ư ườ ố ử
con mà tác gi l y nhan đ là “ Mả ấ ề ẹ
tôi”?
- Con ghi nh t ký.ậ
- M là tiêu đi m đ h ng t i, đẹ ể ể ướ ớ ể
làm sáng t m i v n đ .ỏ ọ ấ ề
? Em hi u “l đ ” là gì?ể ễ ộ
- HS đ c t khó.ọ ừ
? Nêu nguyên nhân khi n ng i chaế ườ
vi t th cho con?ế ư
- Chú bé nói không l đ v i m ->ễ ộ ớ ẹ
cha vi t th giáo d c con.ế ư ụ
? Nh ng chi ti t nào miêu t thái đữ ế ả ộ
c a ng i cha tr c s vô l c aủ ườ ướ ự ễ ủ
con?
- S h n láo c a con nh m t nhátự ỗ ủ ư ộ
dao đâm vào tim b v y.ố ậ
- B không th nén đ c c n gi n.ố ể ượ ơ ậ
- Con mà l i xúc ph m đ n m ?ạ ạ ế ẹ ư
- Thà b không có con còn h n là th yố ơ ấ
con b i b c. Con không đ c táiộ ạ ượ
ph m n a.ạ ữ
2. Th o lu n chú thíchả ậ
a.Tác gi :ả Ét-môn-đô đ A-miơ -xi (1846-1908)
là nhà văn I ta li a, tác gi c a nhi u cu n sáchả ủ ề ố
n i ti ng.ổ ế
- Tác ph m: Văn b n “ M tôi” trích trong tácẩ ả ẹ
ph m “ Nh ng t m lòng cao c ”. Truy nẩ ữ ấ ả ệ
thi u nhi – 1886.ế
b.T khóừ : ( SGK- t11)
II. Phân tích:
1. Thái đ c a ng i chaộ ủ ườ
- B vi t th cho En-ri-cô vì em đã trót vô lố ế ư ễ
v i m .ớ ẹ
+ “S h n láo c a con nh nhát dao đâmự ỗ ủ ư
xuyên vào tim bố”.
+ “Con mà l i xúc ph m đ n m ?"ạ ạ ế ẹ ư
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
- Trong m t th i gian con đ ng hônộ ờ ừ
bố.
? Em có nh n xét gì v ngh thu t sậ ề ệ ậ ử
d ng trong ph n trên? Tác d ng?ụ ầ ụ
- So sánh => đau đ nớ
- Câu c u khi n => m nh l nh.ầ ế ệ ệ
- Câu h i tu t => ng ngàng.ỏ ừ ỡ
? Qua đó em th y đ c thái đ c aấ ượ ộ ủ
cha nh th nào?ư ế
GV phân tích thêm đo n “Khi ta khônạ
l n đó” ớ
? Vì sao ông l i có thái đ nh v y ạ ộ ư ậ
chúng ta tìm hi u ph n 2ể ầ ?
Hs: quan sát vào đo n 2 SGK.ạ
? Nh ng chi ti t nào nói v ng iữ ế ề ườ
m ?ẹ
- Th c su t đêm… m t con.ứ ố ấ
- Ng i m s n sàng…. c u s ngườ ẹ ẵ ứ ố
con.
? Hình nh ng i m đ c tác gi táiả ườ ẹ ượ ả
hi n qua đi m nhìn c a ai? Vì sao?ệ ể ủ
- B -> th y hình nh, ph m ch t c aố ấ ả ẩ ấ ủ
m .ẹ
+ “Thà b không có con còn h n th y con b iố ơ ấ ộ
b c.ạ Con không đư c tái ph m n a. ợ ạ ữ
- Tr c l i l m c a En-ri-co, ng i cha ngướ ỗ ầ ủ ườ ỡ
ngàng, bu n bã và r t t c gi n ch cho conồ ấ ứ ậ ỉ
th y tình c m (đau đ n) thiêng liêng c aấ ả ớ ủ
ng i m . ườ ẹ
Thái đ c ng quy t, nghiêm kh c trong khiộ ươ ế ắ
giáo d c con.ụ
2. Hình nh ng i mả ườ ẹ
+ “m s n sàng b h t m t năm h nh phúc đẹ ẵ ỏ ế ộ ạ ể
tránh cho con m t gi đau đ n”.ộ ờ ớ
+ “Th c su t đêm lo l ng cho con, khóc n cứ ố ắ ứ
n khi nghĩ r ng có th m t con ”.ở ằ ể ấ
- “Ng i m s n sàng c u s ng con, có th điườ ẹ ẵ ứ ố ể
ăn xin đ nuôi con”.ể
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
-> Tăng tính khách quan, d b c lễ ộ ộ
tình c m thái đ đ i v i ng i m ,ả ộ ố ớ ườ ẹ
ng i k .ườ ể
? T đi m nhìn y ng i m hi n lênừ ể ấ ườ ẹ ệ
nh th nào? Em có nh n xét gì v l iư ế ậ ề ờ
l , nh ng chi ti t, h/ nh mà t/gi vi tẽ ữ ế ả ả ế
trong đo n văn này?ạ
? Thái đ c a ng i b đ i v i ng iộ ủ ườ ố ố ớ ườ
m nh th nào?ẹ ư ế
- Trân tr ng, yêu th ng. M t ng iọ ươ ộ ườ
m nh th mà En-ri-cô không l đẹ ư ế ễ ộ
thì đó là m t sai l m khó mà tha th .ộ ầ ứ
Vì v y thái đ c a b là hoàn toànậ ộ ủ ố
thích h p.ợ
- GV gi i thích: nguyên văn l i d ch:ả ờ ị
Nh ng thà r ng b ư ằ ố ph i th y conả ấ
ch t điế còn h n là th y con b i b cơ ấ ộ ạ
v i m .ớ ẹ
-Ng i so n thay: B không th y conườ ạ ố ấ
-> là đo n di n đ t khá c c đoan ->ạ ễ ạ ự
nh ng có tác d ng đ cao ng i m ,ư ụ ề ườ ẹ
nh n m nh ý nghĩa giáo d c và tháiấ ạ ụ
đ c a b đ cao m . ộ ủ ố ề ẹ
? Tr c thái đ c a b En-ri-cô cóướ ộ ủ ố
thái đ nh th nào?ộ ư ế
- Xúc đ ng vô cùngộ
? Đi u gì đã khi n em xúc đ ng khiề ế ộ
đ c th b ? (GV treo b ng ph cóọ ư ố ả ụ
nhi u đáp án).ề
- B g i l i nh ng k ni m m và En-ố ợ ạ ữ ỉ ệ ẹ
ri-cô.
- L i nói chân thành, sâu s c c a b .ờ ắ ủ ố
- L i l chân tình th m thía, t ng g i c m,ờ ẽ ấ ừ ữ ợ ả
h/ nh đ i l p qua đó làm n i b t h/ nh ng iả ố ậ ổ ậ ả ườ
m trìu m n thi t tha, yêu con vô h n.ẹ ế ế ạ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
- Em nh n ra l i l m c a mình.ậ ỗ ẫ ủ
? N u b tr c ti p nói ho c m ng emế ố ự ế ặ ắ
tr c m i ng i li u En-ri-cô có xúcướ ọ ườ ệ
đ ng nh v y không? Vì sao?ộ ư ậ
- Không: x u h -> t c gi n.ấ ổ ứ ậ
- Th : đ c, suy nghĩ, th m thía, khôngư ọ ấ
th y b xúc ph m.ấ ị ạ
? Đã bao gi em vô l ch a? N u vôờ ễ ư ế
l em làm gì?ễ
- HS đ c l p tr l i.ộ ậ ả ờ
GV: Trong cu c s ng chúng ta khôngộ ố
th tránh kh i sai l m, đi u quanể ỏ ầ ề
tr ng là ta bi t nh n ra và s a ch aọ ế ậ ử ữ
nh th nào cho ti n b .ư ế ế ộ
* Ho t đ ng 3:ạ ộ t ng k t rútổ ế ra ghi
nhớ
- M c tiêuụ : HS khái quát đ c ki nượ ế
th c c b n c a bài.ứ ơ ả ủ
- Cách ti n hànhế
- Qua văn b n em rút ra đ c bài h cả ượ ọ
gì?
- HS đ c ghi nh .ọ ớ
- GV nh c l i, gi i thích rõ ý nghĩa haiắ ạ ả
câu văn trong ph n ghi nh .ầ ớ
* Ho t đ ng 4ạ ộ : H ng d n luy nướ ẫ ệ
t pậ
- M c tiêu:ụ HS bi t v n d ng ki nế ậ ụ ế
III. T ng k t:ổ ế
1. Ý Nghĩa: Vai trò c a ng i m vô cùngủ ườ ẹ
quan tr ng trong gia đình.ọ
- Tình yêu th ng, kính tr ng cha m là tìnhươ ọ ẹ
c m thiêng liêng nh t đ i v i m i con ng i.ả ấ ố ớ ỗ ườ
2. Ngh thu t:ệ ậ Sáng t o nên hoàn c nh x yạ ả ả
ra câu chuy n: En_ ri _cô m c l i v i m .ệ ắ ỗ ớ ẹ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
th c đ làm bài t p.ứ ể ậ
- Cách ti n hànhế
- HS đ c, xác đ nh yêu c u, làm bàiọ ị ầ
- GV h ng d n, b sung và yêu c uướ ẫ ổ ầ
HS đ c đo n văn đó.ọ ạ
- GV h ng d n HS th c hi n bài t pướ ẫ ự ệ ậ
nhà.ở
- L ng câu chuy n trong b c th ……ồ ệ ứ ư
- L a ch n hình th c bi u c m tr c ti p, có ýự ọ ứ ể ả ự ế
nghĩa giáo d c, th hi n thái đ nghiêm kh cụ ể ệ ộ ắ
c a ng i cha đ i v i con.ủ ườ ố ớ
* Ghi nhớ: ( SGK -tr12)
IV. Luy n t pệ ậ
Bài t p1ậ
Vai trò vô cùng to l n c a ng i m đ c thớ ủ ườ ẹ ượ ể
hi n trong đo n: “ Khi đã khôn l n… tìnhệ ạ ớ
yêu th ng đó”.ươ
Bài t p 2ậ
Hãy k l i m t s vi c em l gây ra khi n b ,ể ạ ộ ự ệ ỡ ế ố
m bu n phi n.ẹ ồ ề
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật,
biểu mẫu miễn phí
4. C ng c :ủ ố (2p)
- H c văn b n em hi u thêm gì v tình c m c a cha m đ i v i con cái? Tọ ả ể ề ả ủ ẹ ố ớ ừ
đó em c n ph i làm gì?ầ ả
5. D n dò:ặ (2p)
- H c n i dung phân tích, ghi nh , làm bài t p còn l i.ọ ộ ớ ậ ạ
- Đ c tr c bài" T ghép": ọ ướ ừ
+ Tr l i câu h i trong ph n I, IIả ờ ỏ ầ .
+ Nh c l i khái ni m t ghép, tìm m t s t ghép.ắ ạ ệ ừ ộ ố ừ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×