Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình lợi nhuận tại Công ty CP Thương mại và tổng hợp I Hà Tây

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................3
PHẦN I
GIỚI THIỆU CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
TỔNG HỢP I HÀ TÂY..........................................................................5
1, Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp.................................6
2, Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:..........................................7
2.1, Đại hội cổ đông:.................................................................................7
2.2, Hội đồng quản trị:..............................................................................7
2.3,Ban kiểm soát......................................................................................8
2.4, Ban Giám đốc:....................................................................................8
2.5, Các phòng ban khác...........................................................................9
2.6, Các cửa hàng trực thuộc công ty:.....................................................10
2.7, Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý công
ty..............................................................................................................10
PHẦN II
THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI
VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY.................................................................11
1,Đặc điểm hoạt động kinh doanh...........................................................11
2,Một số vấn đề lý luận về lợi nhuận:......................................................12

2.1.Khái niệm:.........................................................................................12
2.2.Nội dung:...........................................................................................13
2.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh...........................13
2.2.2.Lợi nhuận từ hoạt động khác....................................................14
2.3. Vai trò của lợi nhuận........................................................................15
3, Phân tích lợi nhuận của Công ty..........................................................18
3.1.Tình hình tài sản và nguồn vốn:........................................................18
3.2. Đánh giá thực trạng lợi nhuận của Công ty từ năm 2006-2009.......24
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
3.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm
2006-2007:.........................................................................................24
3.2.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm
2007-2008..........................................................................................27
3.2.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm
2008-2009..........................................................................................30
PHẦN III
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY......................................33
1.Kết quả đạt được:...................................................................................33
2.Hạn chế và nguyên nhân:......................................................................38
2.1,Hạn chế..............................................................................................38
2.2,Nguyên nhân ....................................................................................38
3.Một số giải pháp giúp Công ty cổ phần thương mại và tổng hợp Hà
Tây nâng cao lợi nhuận.............................................................................39
KẾT LUẬN...........................................................................................46
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................47
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
LỜI MỞ ĐẦU
Năng suất - chất lượng - hiệu quả là mục tiêu phấn dấu của mọi nền sản
xuất, là thước đo trình độ phát triển về mọi mặt của toàn bộ nền kinh tế quốc
dân cũng như từng đơn vị cơ sở. Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế quốc
dân, là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã
hội.
Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung các doanh nghiệp không
chủ động khai thác hết khả năng sẵn có của mình để đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh có hiệu quả mà có thái độ ỷ lại, trông chờ vào nhà nước. Hiện nay nền
kinh tế thị trường đã mở ra một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và
phát triển nhưng để thực hiện điều đó thì mỗi doanh nghiệp phải quan tâm


đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra, phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả
mà biểu hiện cụ thể là phải tạo ra lợi nhuận ngày càng tăng.
Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế phản ánh tổng hợp hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, là chỉ tiêu phản ánh trình độ quản lý sử dụng vật tư,
lao động, tiền vốn, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận đã trở
thành mục đích kinh doanh đảm bảo cho sự phát triển và tồn tại của mỗi
doanh nghiệp. Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu và là cái đích cuối cùng mà tất
cả các doanh nghiệp đều vươn tới. Vì vậy việc xác định đúng đắn và có biện
pháp để nâng cao lợi nhuận, từ đó phân phối lợi nhuận hợp lý là một trong
những vấn đề thường trực của các doanh nghiệp hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
đối với sự phát triển của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty
Cổ phần thương mại và tổng hợp I Hà Tây cùng với những kiến thức được
trang bị trong nhà trường và sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy giáo
PGS.HỒ PHƯƠNG và các anh chị trong phòng kế toán của Công ty, em
quyết định chọn đề tài “ Phân tích tình hình lợi nhuận tại Công ty CP
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Thương mại và tổng hợp I Hà Tây ” để làm Báo Cáo Nghiệp vụ. Với mục
đích của đề tài là làm sáng tỏ bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận trong nền
kinh tế thị trường, đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của
Công ty, từ đó nêu ra một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty.
Kết cấu của báo cáo, ngoài phần mở đầu và kết luận em xin được trình bày
thành ba phần như sau:
Phần I: Giới thiệu Công ty Cổ phần thương mại và tổng hợp I Hà Tây.
Phần II: Thực trạng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần thương mại và tổng
hợp I Hà Tây.
Phần III: Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần thương
mại và tổng hợp I Hà Tây.
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
PHẦN I
GIỚI THIỆU CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
TỔNG HỢP I HÀ TÂY
Công ty cổ phần thương mại và tổng hợp I Hà Tây được thành lập từ
năm 1959, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm
2004 công ty tiến hành cổ phần hóa theo hình thức bán toàn bộ số vốn nhà
nước tại doanh nghiệp cho người lao động.
Công ty cổ phần thương mại và tổng hợp I Hà Tây được thành lập theo
quyết định số 907/QĐ/UB ngày 10/09/2004 của UBND tỉnh Hà Tây.Từ ngày
01/01/2005 công ty chính thức đi vào hoạt động theo phương án điều lệ và
phương án sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông lần 1
theo luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam.
-Tên DN: Công ty cổ phần thương mại và tổng hợp I Hà Tây
-Địa chỉ:Số 1- Đường Trần Phú- Quận Hà Đông-Hà Nội
-Loại hình DN: Công ty cổ phần
-Giấy phép ĐKKD 030300236 do Sở KH đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày
16/02/2005
- Công ty đăng kí thuế tại cục thuế tỉnh Hà Tây với MST: 0500234285.
-Công ty có vốn điều lệ là 2.800.000.000 đ, bao gồm 28000 cổ phần với
mệnh giá là 100000 đ/CP.
-Lĩnh vực kinh doanh:
+Ngành hàng thực phẩm: Bánh kẹo Hải Hà, Bia
+Nghành hàng đồ dùng gia đình: Bóng đèn phích nước Rạng Đông,
Gốm sứ Hải Dương, Nhôm men Hải Phòng, Quạt điện cơ 91,Thống nhất..
Tổ chức bộ máy quản lí của doanh nghiệp
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1, Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
6
Ghi Chú:
Quan hệ mệnh lệnh trực tiếp
Quan hệ phối hợp
Cửa
hàng
CNP số
1 Hà
Đông
Hội đồng quản trị
Ban GĐ, PGĐ
Ban Kiểm soát
Phòng Kinh Doanh
Phòng kế toán tổng hợp
Cửa
hàng
CNP
Ứng
Hòa
Cửa
hàng
TM
Phúc
Thọ
Đại Hội Cổ Đông
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2, Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:
Công ty cổ phần thương mại và tổng hợp I Hà Tây được tổ chức và hoạt
động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam Khóa X kỳ họp thứ X thông qua ngày 29/11/2005 và tuân thủ các
Luật khác có liên quan và Điều lệ công ty
Công ty cổ phần Thương mại và tổng hợp I Hà Tây được tổ chức và điều
hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật
hiện hành.
2.1, Đại hội cổ đông:
Đại hội cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là bộ
phận cao nhất của công ty.Đại hội cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của
từng loại
- Bầu, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm
soát
-Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và các thành viên
Ban kiểm soát
-Quyết định giải thể hay tổ chức lại công ty,có quyền sửa đổi điều lệ của
công ty
-Thông qua báo cáo tài chính và thông qua định hướng phát triển của
công ty, quyết định bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng số
giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty.
2.2, Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân
danh công ty giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của
công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông
7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình kinh doanh, phân phối lợi
nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán tài chính, phương hướng phát
triển và kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty
-Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động và quỹ lương
của công ty
-Bổ nhiệm,bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc
-Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của công ty
2.3,Ban kiểm soát
Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp
lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của
công ty.
2.4, Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người làm giám đốc.Chủ tịch Hội đồng
quản trị có thể kiêm giám đốc. Giám đốc là người điều hành những công việc
hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng quản trị về việc
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
2.4.1, Giám Đốc:
Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:
-Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các vần đề hàng ngày của
công ty
-Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng quản trị, tổ chức thực
hiện các chiến lược kinh doanh và các phương án đầu tư của công ty
-Bổ nhiệm, bãi nhiệm các,cắt chức các chức năng quản lý trong các công
ty,trừ các chức danh do Hội Đồng quản trị bổ nhiệm,miễn nhiệm, cắt chức.
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2.4.2, Phó giám đốc:
Là người giúp giám đốc điều hành công ty theo sự phân công và ủy
quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được
giao.Có thể nói, phó giám đốc đóng vai trò tham mưu cho giám đốc trong
công tác hàng ngày, đồng thời có trách nhiệm thay mặt giám đốc lúc cần thiết.
2.5, Các phòng ban khác
 Phòng kinh doanh
Là phòng trực tiếp xây dựng các chiến lược kinh doanh của công ty, mở
rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng và đồng thời cũng là phòng nắm
bắt được tình hình thị trường để từ đó xây dựng giá thành kế hoạch, giá thành
bán kế hoạch, giá tiêu thụ hàng hóa.Phòng kinh doanh duyệt số lượng hàng
hóa cần mua,thực hiện kinh doanh, lập hóa đơn bán hàng luân chuyển chứng
từ xuất nhập kho,thực hiện việc giao, thu công nợ của khách hàng.
 Phòng kế toán tổng hợp:
Phòng thực hiện các công việc về tài chính –kế toán liên quan đến hoạt
động kinh doanh của công ty.
-Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức điều hành chung toàn bộ công tác
kế toán của công ty, tổng hợp các thông tin tài chính kế toán phục vụ cho yêu
cầu của giám đốc và các phòng ban liên quan, đồng thời phải chịu trách
nhiệm trước nhà nước và giám đốc về toàn bộ công tác tài chính kế toán của
công ty.
-Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp toàn bộ chi phí phát
sinh trong kì, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
-Kế toán thanh toán, tiền lương, công nợ
-Kế toán bán hàng: theo dõi tình hình nhập kho và tiêu thụ sản phẩm
-Thủ quỹ: đảm nhận việc thu chi tiền mặt hàng ngày và quản lý tiền mặt
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×